Ćah spěcha přez krajinu. Wjedro je rjane, słónčne. Trochu chłódno drje je, ale to je w adwenće normalne. W spěšniku z Berlina do Drježdźan sedźi Simona, młoda žona, kotraž ćěka. To pak sobupućowacy njepytnu, chibazo so dźiwaja, čehodla sedźi młoda žona w rukajcach w poměrnje ćopłym ćahu. Chcu wam stawiznu Simony tuž wot spočatka powědać:

Narodźiła je so do intaktneje swójby w Berlinje. Nan dźěłaše w fabrice, mać na někajkim zarjedźe. Zažne dźě­ćatstwo bě zbožowne. Wjele rjanych do­žiwjenjow měješe ze swojim bratrom Lutzom­. Jako bě Simona dźewjeć lět, pak so bjezstarostne žiwjenje za nju njejapcy skónči. Při ćežkim wobchadnym njezbožu na awtodróze su nan, mać a bratr žiwjenje přisadźili. Při čakanju zatykaneje dróhi dla bě LKW bjez borzdźenja do jich awta zajěł. Njemějachu žanu šansu.

Šulerjo Chróšćanskeje zakładneje šule přepodachu dźensa předsydźe towarstwa swj. Filomeny Geratej Róblej dar nimale 350 eurow­. Wone budu na dobro domu za zbrašene maćerje z dźěćimi we wsy Dolní Podluží. Pjenjezy běchu šulerjo ze wšelakimi akcijemi zezběrali. Tak předawachu samopaslene hwězdy na adwentničce wuměnkarjow w Chrósćicach a Nuknicy a zawjese­lichu wuměnkarjow w Chrósćicach kaž tež wobydlerjow Domu swj. Ludmile z adwentnym program. Foto: Feliks Haza

Mjenje je druhdy wjace

póndźela, 19. decembera 2016 spisane wot:

Do rjadu lětušich dohodownych koncertow zarjadowa so tež wčerawši beneficny w Chróšćanskej wosadnej cyrkwi. W derje pjelnjenym Božim domje dožiwichu wosadni a zajimcy wotměnjawy poskitk adwentnych serbskich kěrlušow a młodźinskich spěwow.

Chrósćicy (JK/SN). Spěwy a hudźbne kruchi młodostnych dekanata zarjadowachu so derje do nyšpora, kotryž je z wěriwymi farar Daniel Dziekiewicz swjećił. W běhu nyšpora jimaše so Christina Pólkec słowa a rozłoži přitomnym zaměr beneficneho zarjadowanja. Dokelž bě hižo­ w lětomaj 2012 a 2013 dlěši čas w Malawiju dźěłała, znaje wona tamniše poměry a konkretnu potrjebu. Po lětsa zakónčenym wukubłanja na babu poda so młodostna z Kulowca w januaru do misionskeje chorownje „St. Gabriel’s Hospital“­ w Namitete, něhdźe 60 kilo­metrow wot stolicy Lilongwe zdaleneje, hdźež budźe wosom tydźenjow na porodowej staciji pomhać.

Adwentnička bjez rěčnych hranicow

wutora, 13. decembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SK/SN). Sto dźěći z dźesać krajow,­ serbski rumpodich, Djed Moroz, dariki­ ­­za kóždeho wopytowarja – tajkile wobraz skićeše so minjeny pjatk na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Mjeztym hižo šesty raz wotmě so tam mjezynarodna adwentnička za dźěći socialnje słabych­ swójbow, za wobydlerjow Wu­ježčanskeho dźěćaceho domu, za dźěći požadarjow azyla a z Budyskich swójbow z ruskim pozadkom. Wuhotowarjo běchu znowa Europski mjezynarodny klub, towarstwo Majak a Budyska tafla. Dźěći paslachu, hrajkachu sej a dachu so we­ wulkej wjesołej zhromadnosći šminkować. Při tym njebě za nje ani rěčnych hranicow ani nabožnych před­sudkow.

W swojich rjadach witachu někotrehožkuli prominentneho hosća, kaž Budyskeho financneho měšćanostu dr. Roberta Böhmera. Zapósłanča zwjazko­weho sejma Caren Lay (Lěwica) přepoda w nadawku swojeje frakcije šek w hódnoće 300 eurow. A wězo bě tež zapósłanc sakskeho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přitomny. Wón dźě bě před pjeć lětami iniciator­ njewšědneje adwentnički.

Za dobry skutk spěwali

póndźela, 05. decembera 2016 spisane wot:

Beneficny koncert skupiny PoŠtyrjoch pjenježny kaž towaršliwy wuspěch

Jaseńca (SN/MWj). Štož su dru­hdźe wjele ludźi wabjace adwentne wiki abo jedyn z mnohich koncertow w cyrkwi, je w Jaseńcy kóždolětny beneficny koncert spěwneje skupiny PoŠtyrjoch a jeje přećelow. Sobotu bě to hižo šesty tajki wječor, na kotryž je wjace hač 120 ludźi přichwatało. Woni njedožiwichu jeno přitulnu serbsku atmosferu w bróžni Floriana Rynča, ale tež lóštny program muskeho kwarteta – zdźěla z podpěru dalšich spěwarjow – a skupiny Přezpólni.

Hdźež dźěło wozboža

wutora, 29. nowembera 2016 spisane wot:

Jónu wob lěto ma zjawnosć składnosć, sej w Pančicach-Kukowje dźěłarnje swjateho Michała wobhladać. Wosebje w najnowšim času tam stajnje něšto noweho nazhonješ.

Pančicy-Kukow (JK/SN). Dźěłarnja swjateho Michała w Pančicach-Kukowje bě minjeny pjatk swoje wrota zajimcam zaso­ šěroko wotewrěła. Hosćo dźěłarnje sej najwšelakoriše zaběry zbrašenych wobhladachu a běchu sej po tym pře­zjedni, zo stej dźěło a kreatiwne tworjenje jara dobra móžnosć, zbrašenych zapřijeć do wužitneho skutkowanja. Widźomne a čujomne wjeselo a hordosć zaběranych zbrašenych stej wuraz wuspěšneje integracije a posrědkuja začuće, zo su zbra­šeni na swoje wašnje zbožowni.

Tójšto přizjewjenjow hižo předleži

štwórtk, 13. oktobera 2016 spisane wot:

Po tym, zo je sej tójšto ludźi njedawno něhdyšu Njeswačansku šulu na „Dnju twarnišća“ wobhladało, hdźež ma přebywanišćo z wobstajnym hladanjom starych ludźi nastać, tam zaměrnje z twarskimi dźěłami pokročuja.

Šćěpjenska sezona zahajena

pjatk, 07. oktobera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). W strowotniskim zarjedźe­ wokrjesa Budyšin šćěpja w běhu lěta něhdźe 1 300 ludźi přećiwo gripje. Kaž nowinski rěčnik wokrjesa Gernot Schweitzer na naprašowanje Serbskich Nowin zdźěli, bě tendenca w zašłych lětach poměrnje konstantna. Najwjace ludźi da so direktnje pola swojeho domjaceho lěkarja šćěpić. Kelko to je, nam w nowinskim běrowje Budyskeho krajnora­dneho zarjada rjec njemóžachu, dokelž k tomu žana statistika njeeksistuje. W strowotniskim zarjedźe šćěpja ludźi přećiwo influency we wobłuku poradźowanja a rěčnych hodźin abo hdyž přihotuja so pućowanja do dalokeho wukraja kaž tež we wobłuku šćěpjenskich akciskich dnjow. „Šćěpjenskeho srědka maja wšudźe nadosć k dispozi­ciji“, Gernot Schweitzer doda.

Na dobro dźěći w krizowych a wójnskich kónčinach su dźensa holcy a hólcy Šule Ćišinskeho kaž tež spěchowanskeje šule klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje běhali. We wobłuku akcije „Běhamy za UNICEF“ běchu sej woni do toho sponsorow pytali­, kotřiž přewostajichu jim za kóžde na klóšterskim dworje běhane koło obolus. Dohromady běhachu dźensa 1 507 kołow. Tež Helena Bernkopfec, Marijela Kralec a Elena Vettraino (prědku wotlěwa) mějachu na tym swój podźěl. Foto: Feliks Haza

Połoženje wostrózbja

pjatk, 12. awgusta 2016 spisane wot:
Domjacy lěkarjo w Hornjej Łužicy najbóle faluja, a je ćežko młodych medicinarjow za dźěło jara zdalene wot Drježdźan zahorić. To dźě je znate, nětko pak wot sakskeho ministerstwa za socialne a škit přetrjebarjow předpołožena studija kalamitu čorne na běłym potwjerdźa. Dokumentowane je dale njedosahace zastaranje z wóčnymi lěkarjemi, dermatologami abo urologami. W Běłowodźanskej kónčinje nimaja za 1 000 wobydlerjow jenož najmjenje lěkarjow, ně, woni su po starobje tež najstarši. Wědomostnicy Centralneho instituta za kasowolěkarske zastaranje w Němskej mjenuja tónle wobłuk jako jedyn z třoch w Sakskej, hdźež mamy nanajmjenje wočakować, zo młodźi lěkarjo tam du a praksu wotewru. Wostrózbjace to połoženje. Wšako wone sugerěruje, zo tež tych dowukubłanych medicinarjow, kotřiž wottam pochadźeja, łužiska domizna hižo dosć njewabi. Axel Arlt

nawěšk