Sobudźěłaćerjo hladarnjow maja tež w ćopłym počasu wosebitu zamołwitosć za swojich wobydlerjow. Kursana-domicil w Běłej Wodźe je na horce dny derje nastajeny a poskića k wobjedu mjez druhim tež zymne jědźe. Popołdnju přijědźe lodowe awto. Wčera su wuměnkarjam samo mały bazenk ze zymnej wodu spřihotowali a jim wočerstwjace napoje poskićili. Foto: Joachim Rjela

Seniorojo dźeń a aktiwniši

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Němsko-pólski projekt Europskeje unije wuspěšnje zakónčeny

Wostrowc (AK/SN). Z konkretnymi, do přichoda pokazowacymi wuslědkami su projekt Europskeje unije „Na- a wutwar kompetencnych teamow 55+ w něm­sko-pólskim pomjeznym rumje tydźenja zakónčili. „W srjedźišću wšitkich zarja­dowanjow steješe zetkawanje. Němscy a pólscy seniorojo su zhromadnje wuknyli, rejwali, spěwali a swjećili. Projekt skutkuje dołhodobnje a trajnje“, potwjerdźi dr. Michael Schlitt, jednaćel Mjezynarodneho zetkawanskeho centruma (IBZ) w klóštrje Marijinym dole. Spočatk lěta 2017 běchu projekt zahajili, a wjace hač 200 němskich a pólskich seniorow je so na nim wobdźěliło. Iniciatoraj a nošerjej běštej IBZ we Wostrowcu na němskim a Agentura za regionalne wuwiwanje Kyrkonošow (KARR) w Jelenjej Górje na pólskim boku. Cyłkowny etat wopřiješe 669 000 eurow, z njeho bě 568 000 eurow EU ze spěchowanskeho programa „Interreg Pólska-Sakska“, 101 000 eurow staj projektowaj partneraj přinošowałoj.

Młodych ludźi sčasom kubłać

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:

Zwjazkowa ministerka dr. Franziska Giffey so wo Budyšin starosći

Budyšin (SN/MiR). „Z wami chcu rěčeć, wosebje wot was chcu wědźeć, na čim klaca“, rjekny zwjazkowa ministerka za swójby a socialne dr. Franziska Giffey wčera w Budyšinje. Politikarka přebywaše na přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Haralda Baumann-Hasskeho (wobaj SPD) w sprjewinym měsće. W Kamjentnym domje witaše ju syła zastupjerjow socialnych zarjadow a politisce skutkowacych cyłkow. Wotpowědnje wuprajenju ministerki dósta kóždy składnosć, swoje nazhonjenja na polu socialneho dźěła a wobchada z demo­kratiju a jej spřećiwjacym so prudam w towaršnosći města zwuraznić. Zastupjerce młodźinskeho kluba KURTI na Pchalekowej Marie Hofmann a Liesbeth Heine rysowaštej prócowanja, młodostnych ze wšelakich politiskich kruhow do kluba­ integrować, štož je wosebje ćežko nastupajo prawicarsce zmyslenych. Zdobom wonej zwurazništej, zo su ći, kotřiž so w klubje zetkawaja, z hidu, hroženjemi a ćělnymi nadběhami konfrontowani.

Dźakowna klientel

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:
Bjez barjerow dowol dožiwić – za wjetšinu ludźi je to jednora naležnosć. Druhdy wšak maja sej hinaši puć pytać, hač su sej to předstajili. Zwjetša pak cil docpěwaja. Ćešo maja sej ludźo z handicapom, to rěka z wobmjezowanjom – wšojedne hač ćělneho abo duchowneho razu –, sej tajke přeća spjelnić. Wšako chcedźa so tež woni wočerstwjeć. Mam tuž jara spomóžne, zo ma łužiska jězorina za nje přidatne poskitki. Wězo lubi wosebita klientel přidatne dobytki. Za to pak maja w jězorinje na te wašnje přidatnych dźakownych dowolerjow. Po cyłej Łužicy je čas lětnich swjedźenjow zahajeny. W kotrej měrje mysla jich wuhotowarjo na ludźi z handicapom? Dopominam so na lońše Budyske nalěćo. Na wječornym koncerće rozmołwjachu so pódla mje na ławkomaj wopytowarjo z mimiku a gestiku. A su tež mje sobu zapřijeli, štož bě wobohaćace začuće. Hač jich lětsa zaso zetkam? Bych so wjeseliła. Milenka Rječcyna

Dobry wothłós na wužitnu akciju

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Smječkecy/Łaz (AK/SN). 48hodźinska akcija Budyskeho wokrjesa skruća zhromadnosć a socialnu žiłku w młodostnych. To podšmórny Worklečanska šulska socialna dźěłaćerka Franciska Zopic minjeny pjatk w Kulowje. „Socialny angažement je za šulerjow wažne nazhonjenje“, wona zwurazni a přepoda zakładnym šulerjam pokal a wopismo za jich wobdźělenje. Woni běchu insektowe hotele zhotowili. Druzy barbjachu skaterowe nastroje při měšćanskim haće. Kulowčenjo słušachu minjeny kónc tydźenja k wjace hač 1 000 wobdźělnikam lětušeje akcije. W 93 skupinach angažowa- chu so šulerjo Budyskeho wokrjesa za socialne, ekologiske, kulturne a politiske projekty.

Zakłady integracije sylnić

wutora, 14. meje 2019 spisane wot:

Wo móžnym přichodźe socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach rěčeli

Njebjelčicy (JK/SN). Na minjenym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wobzamknjene podlěšenje wotnajenskeho zrěčenja za socialnu dźěłarnju z Kamjenskej kubłanskej towaršnosću (KaBi) je wuraz wuspěšneho dźěła. Wot lěta 2010 pomhaja z projektom dołhodobnje bjezdźěłnym a socialnje słabym, namakać puć na prěnje dźěłowe wiki, wot lěta 2016 wěnuje so KaBi integraciji a wukubłanju požadarjow azyla. Aktualny projekt w Njebjelčicach pak chce Sakska jenož hišće hač do lětušeho septembra spěchować. To bě gmejnje a KaBi přičina, přeprosyć saksku ministerku za runostajenje a integraciju Petru Köpping (SPD), zo bychu wo móžnym dalšim přichodźe dźěłarnje wuradźowali. Wčera popołdnju su zastupjerjo gmejnskeje rady, KaBi, Budyskeho krajnoradneho zarjada kaž tež nětčiši a něhdyši wobdźělnicy integraciskich projektow ministerku witali. Jednaćelka KaBi Anja Geißler rozprawješe wo dźěławosći w Njebjelčicach a wo projektach minjenych lět.

Zhromadnje pólsce warili

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:
Wjacore razy wob lěto zarjadujetej Caritas a wosada swj. Pětra w Budyskim internaće kubłanskeho centruma Carity Před Šulerskimi wrotami mjezynarodny warjenski wječor. Mjeztym zo běchu tam w zašłosći mjez druhim hižo šwicarsce, libysce a filipinsce warili, stejachu wčera pólske jědźe w srjedźišću. Warjachu tam Samanta ­Domusa, Budyska zamołwita za wukrajnikow Anna Piętak-Malinowska, Heidi ­Katzki wot Carity (wotlěwa) a druzy na přikład tak mjenowane łazanki, wobstejace z pasty, kisykała a hribow. K wukóncej poskićichu rabarberowy a oranžowy kompot kaž tež jabłučkowy tykanc. Foto: SN/Hanka Šěnec

Po jutrach pjekarnju přetwarja

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje stara so tuchwilu nimale wšědnje wo nowosće. Hakle zawčera­wšim přepodachu w Lipju nowy móst. Nětko je klóšterska pjekarnja přichodny projekt.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na dworje klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje často rjemjeslniske awta tam a sem jězdźa, dokelž so to abo tamne twari abo porjedźa. Po jutrach budźe jich najskerje hišće wjace, přetož potom započnu klóštersku pjekarnju přetwarjeć. Kaž překupski nawoda klóštra Chrystof Mikławšk zdźěla, stanje so to we wobłuku kooperaciskeho projekta „Educatio, Repetitio, Labora“ (wukubłanje, nazhonjenje, dźěło), w kotrymž dźěłatej zhromadnje dźěłarnja swjateho Michała w Pančicach-Kukowje a pólski Wustaw powołanskeho aktiwizowanja w Świer­zawje pola Jelenjeje Góry.

Běrokratija dobre ideje stajnje zaso haći

štwórtk, 04. apryla 2019 spisane wot:

NaBudyšin (CS/SN). Kak dale z lěkarskim zastaranjom ludnosće na wuchodźe Sakskeje? Wo to dźěše tydźenja w Budyskim Serbskim domje. Zapósłanc SPD w Sakskim krajnym sejmje Harald Baumann-Hasske bě sej kompetentnych rozmołw­nych partnerow na diskusiju přeprosył.

Předsyda zjednoćenstwa kasowych lěkarjow Sakskeje dr. Klaus Heckemann rozłoži, zo je „na papjerje“ wuchod Sakskeje z lěkarjemi runjewon žohnowany, zo pak woprawdźitosć cyle hinaša wupada. Runje we wjesnych kónčinach wšudźe lěkarjo pobrachuja. Porno tomu tójšto lěkarjow­ w rentowej starobje přeco hišće dale dźěła.

Njeje žane městno smjerće

srjeda, 03. apryla 2019 spisane wot:

Wjele ludźi je předwčerawšim popoł­dnju móžnosć wužiwało a so w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana po tamnišej paliatiwnej staciji rozhladowało.

Kamjenc (aha/SN). Před pjeć lětami zarjadowana „Stacija Rafaela“ w Kamjenskej chorowni swj. Jana ze swojej agilnej wobsadku składnostnje póndźelneho dnja wotewrjenych duri přeswědčiwje pokaza, zo je tež tajkemu wužadanju zrosćena. Něhdźe 1 200 pacientow su tam wot časa załoženja zastarali. Nazhonita paliatiwna lěkarka dr. Cornelia Meißner, nawodna sotra stacije Karin Lauke kaž tež tam dźěłace dalše sotry móžachu mnohich wopytowarjow přeswědčić, zo njeje paliatiwna stacija městno smjerće. Wěnować so ćežko schorjenym, zo bychu jich bolosće znjesliwe byli, njetrjebawše čwěle so wobešli a zo bychu choremu přiwšěm wysoku žiwjensku kwalitu zaručili, wobhladuja wšitcy na staciji jako najwažnišu zasadu swojeho dźěła.

nowostki LND