Młodostni projekty wuzwolili

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

Drježdźany (SN/mwe). 80 šulerjow z cyłeje Sakskeje je tele dny rozsudźiło, kotre projekty budu lětsa z programa „genialsocial – twoje dźěło přećiwo chudobje“ spěchowane. Woni su so z wjacorych požadanjow za štyri globalne projekty wuprajili. Kóždy z nich podpěruje so ze spěchowanskej sumu hač do 80 000 eurow.

W lětušej akciji budu šulerjo pjenjezy na dobro tychle projektow nadźěłać. Holcy a hólcy wuzwolichu strowotniski projekt na juhu Madagaskara, z pomocu kotrehož tam samodruhe a žony po porodźe medicinsce zastaruja. Dale podpěruje program „genialsocial“ lětsa twarski projekt w Indiskej, hdźež dóstanje dźěćacy dom nowu kuchnju za warjenje, kubłanski projekt w Ugandźe z nowym centrumom a twar noweje šule z ratarskim profilom za 1. do 7. lětnik w Tansaniji.

Na akciskim dnju „genialsocial – twoje dźěło přećiwo chudobje“ je so loni wjace hač 30 000 sakskich šulerjow wobdźěliło. Woni nadźěłachu 590 000 eurow. Mjez nimi běchu dorosćacy z hornjołužiskich kubłanišćow, kaž z Wojerowskeho gymnazija Johanneum, z Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ a z wjacorych gymnazijow w Budyšinje a Kamjencu.

Měnjeja bjez zapłaćenja

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Nowy poskitk socialnje słabym pod jednej třěchu z Budyskej taflu

Budyšin (CS/SN). Tak mjenowany měnjenski wobchod su wčera na Budyskej Fabrikskej čo. 50 wotewrěli. Tam poski­ćeja košle, bluzy, kabaty a pulowry runje tak kaž T-shirty. W 70 kwadratnych metrow wulkej rumnosći nadeńdźeš to­horunja domjacu nadobu, črije, hrajki a wjele dalšeho.

Wosebitosć měnjenskeho wobchoda je, zo tam ludźom twory bjez pjenjez přewostajeja. Štóž chce „nakupować“, měł wěcy, kotrež hižo njetrjeba, sobu přinjesć a smě sej za to něšto noweho wupytać. A hišće dalše wuměnjenje ma so spjelnić: Kupc dyrbi socialny pas města Budyšina wobsedźeć. Přetož poskitk noweho měnjenskeho wobchoda ma předewšěm socialnje słabym zmóžnić, na přijomne wašnje drastu abo domjacu nadobu dóstać. Na dźěło w měnjenskim wobchodźe su so žony, kotrež so wo njón staraja, dołhodobnje w projekće Powołanskeho dalekubłanskeho skutka (BFW) přihotowali. Wone pochadźeja wšitke ze statow ně­hdyšeho Sowjetskeho zwjazka, hłownje z Kazachstana. Na wčerawšim oficialnym wotewrjenju wobchoda so štyri z tychle žonow wobdźělichu.

Přiwuzni a wjesnjenjo gratulowali

póndźela, 25. januara 2016 spisane wot:
Tójšto hosći móžachu sobotu we Worklečanskim hrodźe witać. Tam swjećeše ambulantna słužba maltezow swoje 20lětne wobstaće. Mjez gratulantami běchu mnozy přiwuzni pacientow a wjesnjenjo, ale tež zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a wjesnjanosta Franc Brusk (wobaj CDU). Woni sej wustajeńcu wo dźěle ambulantneje słužby runje tak wobhladachu kaž tele sobudźěłaćerki ze swojej nawodnicu Mariku Nowakowej (2. wotprawa). Foto: Feliks Haza

Budyšin (CS/SN). Nowe rumnosće móže wot minjeneho pjatka Budyska socialna stacija Carity wužiwać. Po saněrowanju tak mjenowaneho zwóńkoweho domu na Cyrkwinskim naměsće maja tam nětko za poradźowanje samodruhich žonow, migrantow a dalšich wjace městna. Dom je z dotalnym twarjenjom Carity zwjazany a je tež jeno přez njón přistupny. W přizemju zatwarichu nuzniki, kotrež móža kemšerjo susodneje cyrkwje Našeje lubeje knjenje wužiwać, za čož připrawichu separatny přistup.

Wobnowjenje traješe něšto měsacow dlěje hač planowane. Poprawom měješe dom hižo w lěću hotowy być. Wšitko pak so dliješe, dokelž běštej twar w hišće špatnišim stawje hač wočakowane a třěcha dospołnje dodźeržana. W swojej dźensnišej formje bě dom wokoło lěta 1800 nastał. W nim wužiwaše cyrkej dwě bydleni, jedne hač do 1990tych lět za zwóńka Serbskeje cyrkwje. Pozdźišo zwučowaše tu šulerska kapała. Na kóncu bě dom tójšto lět prózdny. Farar Wito Sćapan je jón pjatk požohnował, wo hudźbne wobrubjenje postaraštaj so Friedemann Böhme a Karl-Heinrich Starke.­

Z ćěkancami kemše swjećili

póndźela, 28. decembera 2015 spisane wot:

Budyska wosada Jozuwy w NSLDź njezapomnite hody organizowała

Budyšin (SN/mwe). Wjace hač 450 ćěkancow z cyłeho Budyskeho wokrjesa, mnozy měšćenjo a hosćo z wokolnych wsow su 25. decembra do Budyskeho NSLDź přichwatali, zo bychu tam zhromadnje hodowne kemše swjećili. Přeprosyła je jich Budyska swobodna ewangelska wosada Jozuwy, kotraž hižo lěta jako po­wšitkownowužitne towarstwo w sprje­winym měsće skutkuje a kotrejež zakład twori ewangelske wěrywuznaće.

Hižo loni bě wosada w Budyskim Sprjewinym hotelu, hdźež su ćěkancy zaměstnjeni, tajku nutrnosć zarjadowała. Farar Clemens Mudrik Serbskim Nowinam praji, zo chcychu z lětušim hodownym zarjadowanjom, kotrež mjenowachu „Joy to the world – Radosć swětej“, zaměraj zwjazać. „Chcemy w Budyšinje witansku kulturu zesylnić, na čimž móža so wobydlerjo aktiwnje wobdźělić. Zdruha chcemy ćěkancam zbližić, čehodla hody swjećimy“, farar Mudrik podšmórny. Tole je wón mjez druhim tež w prědo­wanju prajił. Hesło rěkaše: „Bóh čini so mały a přińdźe jako čłowjek na swět, zo by nas přewodźał.

Pomoc nadal njeparujomna

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Kamjenc (IŠ/SN). Spomóžnu wočer­stwjensku akciju za 21 dźěći a dwě přewodnicy, pochadźace z Buda-Košeljowskeho regiona, kaž tež za 20 na diabetes schorjenych dźěći a pjeć přewodnicow z regiona wokoło Minska je Kamjenska iniciatiwa Dźěći z Černobyla lětsa přewjedła. Na te wašnje dźěćom zmóžnichu, so w strowym wobswěće nowych mocow nasrěbać respektiwnje ze swojej chorosću prawje wobchadźeć nawuknyć. Tole běše jenož móžno dźakowano wulkomyslnym pjenježnym a wěcnym daram firmow, wosadow, institucijow a priwatnych wosobow, kiž su po swojich mocach akciju podpěrali. Za to so towarstwo wutrobnje dźakuje, zdźěli jeho předsydka Christina Zickler.

Zhromadnje poprjančki pjekli

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:
Skupinku čitarjow je sej minjeny pjatk přeprosyła redakcija Płomjenja do Chróšćanskeje „Jednoty“, zo bychu zhromadnje z dźěćimi ćěkancow adwentničku swjećili. Po lóštnym­ předstajenskim kole ze socialnej pedagogowku Sophiju Delanec wu­kałachu wobdźělnicy poprjančki, kotrež su po pječenju wězo tež hišće spodobnje wo­zdebili. W mjezyčasu wobhladachu sej krótki hodowny trikowy film a eksklu­ziwne předstajenje rejwarkow dorostoweje skupiny Serbskeho ludoweho ansambla, Łužičanki. Foto: Pětr Šołta

Serbske, němske a łaćonske hodowne spěwy je wčera Chróšćanski cyrkwinski chór z dirigentku Bernadet Hencynej (2. wotprawa) w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana zanjesł. K tomu poda dušepastyr chorownje Vincenc Böhmer (naprawo) meditaciske mysle. Z tym je chór staru tradiciju dale wjedł, kotruž pěstowaše hižo we Worklečanskej chorowni. Foto: Feliks Haza

Za mnohe dźěći prěnje zetkanje z hodami

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SK/SN). Mjezynarodna atmosfera knježeše zawčerawšim na adwentničce w Budyskim Serbskim domje. Pjaty raz wotmě so wot Mjezynarodneho europskeho kluba, towarstwa Majak a Budyskeje tafle přihotowane dohodowne zarjadowanje za dźěći wosebiteho razu.

Žurla bě z wjace hač sto dźěćimi a swójbami kopata połna. Zapósłanc krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) a předsydka towarstwa Majak Natalja Deis witaštaj tež hosći z třoch domow za požadarjow­ azyla kaž tohorunja něm­ske­ a serbske dźěći z Budyšina.

Dźiwadłowa skupina Majak předstaji pod režiserom Götzom Schweighöferom hru „Pod jednym pokrywom“. Tež serbsce rěčacy rumpodich měješe za kóžde dźěćo mały dar ze słódkosćemi. Nimo toho­ wobradźi šćedriwa loterija „Kóždy los dobudźe“ prawu dohodownu napjatosć. Mnozy darićeljo z wobydlerstwa, młodźinska wohnjowa wobora Dobruša/Huska a kupnica Wuchod Torstena Funki běchu k njej přinošowali.

Z wutrobu na prawym městnje

póndźela, 07. decembera 2015 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). Za nadpřerězny čestnohamtski angažement su minjeny pjatk we Wojerecach tamnišu ambulantnu hospicnu słužbu z Čestnej jehłu Güntera Petersa wuznamjenili. Lětsa njejsu so za jednotliwu wosobinu rozsudźili, ale na namjet frakcije CDU měšćanskeje rady za Wojerowsku ambulantnu hospicnu słužbu a tak prěni raz za organizaciju. Sabine Mischner, Lydia Tietz a Jolante Wörfel běchu prěni iniciatorojo, kotřiž so tomule nadawkej wěnowachu. Wažni partnerojo su dźensa domjacy lěkarjo a Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny.

nawěšk

nowostki LND