Darće dźěćom koleso

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:
Wobdźělnikaj w powołanskokubłanskim wobłuku dźěłarnjow Běłowodźanskeho zawoda­ Lebenshilfe Wilfried Timpe a Frank Pötzsch (wotl.) reparujetaj tuchwilu dźěćace kolesa. Tak podpěrujetaj wot Thomasa Schwarza (napr.) a towarstwa Lodowy sport Běła Woda iniciěrowanu spěchowansku akciju „Darće dźěćom koleso“. Dotal su při akciji 180 kolesow nahromadźili, kotrež maja nětko wobnowić. We wobłuku oswjedźenja­ dźěćaceho zwěrjenca 11. junija chcedźa je rozdźělić. Foto: Joachim Rjela

Darićelow kreje počesćili

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:
Přez wjele lět krej darić njeje samozrozumliwe. Někotři pak to přiwšěm darmotnje stajnje zaso na so bjeru a wědźa, zo móža na te wašnje druhim ludźom žiwjenje wuchować.­ Zańdźenu sobotu počesći Němski čerwjeny křiž wjac hač 100 darićelow kreje na Lubnjowskim hrodźe a dźakowaše so jim za njesebičnu wobstajnu pomoc.­ Foto: Michael Helbig

Witana pomoc towarstwu

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:
Zastupjerka energijoweho zawoda ENSO Corena Pietke je Towarstwu swjateje Filomeny tele dny šek w hódnoće 500 eurow přepodała. Kóždolětnje wulosuje ENSO dobyćerja­ ze zapodatych namjetow za podpěru čestnohamtskeho dźěła. Gerata Róbla­ a jeho towarstwo namjetowała bě Njebjelčanska plahowarnja rancow. Pjenjezy­ wužiwa Towarstwo­ swj. Filomeny za projekt w Dolnim Podluží, hdźež twarja­ nowu dźěłarnju za zbrašenych. Na wobrazu wotlěwa Jurij Čornak a Monika Srocka z Njebjelčan­skeho zawoda, Gerat Róbl, Corena Pietke a čłon towarstwa Daniel­ Wjenk. Foto: Norbert Róbl

Pytaja mjeno za nowy dom

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

W Kamjencu twari skupina AZURIT pod Budyskej hórku nowy centrum seniorow. Přichodnej nawodnicy zarjadnišća Kathleen Hanschke je wažne, ludnosć wo twarskim postupje běžnje informować a hromadźe z nimi mjeno za nowy dom nańć.

Kamjenc (SN). Nowy centrum budźe moderne a atraktiwne zarjadnišćo za hladanja potrěbnych seniorow. Lětsa w septembrje ma dźěłać započeć. Po słowach přichodneje šefowki Kathleen Hanschke su „jara optimistiscy, zo twarske dźěła sčasom wotzamknjemy“.

Nowi šeflěkarjo wužadani

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Chorownje w Hornjej Łužicy na demografiske wuwiće přihotowane

Wojerecy/Kamjenc (SN). Łužiski jězorinowy klinikum we Wojerecach, chorownja swj. Jana maltezow w Kamjencu kaž tohorunja Hornjołužiske kliniki w Budyšinje a Biskopicach budu tež přichodnje derje na strowotniskopolitiske a demografiske wuwiće přihotowane. „Kaž přilubjene, wotpowědujemy swojej zamołwitosći. Smy medicinske portfolio na potrěbnosće našich pacientow wu­směrili, a po tymle wuspěšnym puću dale kročimy.“ Takle zwurazni to njedawno šef Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma Jörg Scharfenberg.

Wob lěto wjace hač tysac porodow

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). Hornjołužiske kliniki su ze swojimaj chorownjomaj w Budyšinje a Biskopicach moderne strowotniske předewzaće, mjez druhim z nutřkownej medicinu, chirurgiju, urologiju, wóčnym hojenjom a dalšimi kaž tež z instituci­jemi za diagnostiku a interwenciskej radio­logiju a dalšimi. Ze specializowanymi poskitkami a certifikowanymi medi­cinskimi centrami a jako akademiska wu­kubłarnja so Hornjołužiske kliniki w regionje dźeń a bóle profiluja. Tuž chorowni w Budyšinje a Biskopicach k opti­malnemu zastaranju pacientow při­nošujetej.

Cyłkownje maja za pacientow 570 łožow inkluziwnje 30 intensiwnych łožow k dispoziciji. Něhdźe 84 000 stacionarnych a ambulantnych pacientow, mjez nimi pacienća nuzowych padow a nawonarodźene, w Hornjołužiskich klinikach w běhu lěta zastaruja. Wob lěto w Budyskej a Biskopičanskej porodowej klinice přerěznje něhdźe tysac holcow a hólcow na swět přińdźe, mjez nimi bě minjene lěta přerěznje dźesać dwójnikowych porodow – loni samo pjatnaće.

Póndźelne čitanja woblubowane

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Prawidłownje wotměwaja so we Wojerowskim jězorinowym klinikumje póndźelne čitanja. Přeco w 17 hodź. so wone započinaja a přiwabjeja stajnje něhdźe 50 zajimcow, tež z wokolnych wsow.

Wojerecy (SN/mwe). Kotre moderne terapeutiske móžnosće a metody su, što su přičiny chorosćow, hdy měli k lěkarjej hić – na tele a mnohe dalše prašenja dóstawaja zajimcy wotmołwu na prawi­dłownych póńdźelnych čitanjach we Wojerowskej chorowni. Přichodne čitanje 20. měrca budźe na temu narunanje bjedroweho zhibadła, a 3. apryla póńdźe wo złamane nadkoleno. Zarjadowarjo proša wo přizjewjenje pod telefonowym čisłom 03571/44 36 45.

125 000 eurow za projekty

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Budyšin/Wojerecy/Drježdźany (SN/CoR). Ze spěchowanskeho programa „Integratiwne naprawy“ přewostaji sakske ministerstwo za runostajenje a integraciju třom projektam Budyskeho wokrjesa dohromady 125 000 eurow.

Spěchowanje dóstanu Budyski Kamjentny dom za wjetšinu a ćěkancow zwjazowacy projekt „Ćěkancow w Budyšinje integrować“, towarstwo Majak jako interkulturny centrum z poradźowanskim poskitkom, kotryž chce mjezykulturny a -na­božinski dialog spěchować, kaž tež Wojerowske regionalne dźěłanišćo za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy za projekt „Integracija požadarjow azyla we Wojerecach“, zdźěla ministerstwo za runostajenje a integraciju. „Demokratiske a integraciske dźěło w Sakskej je wjace hač trěbne. To su minjene tydźenje a měsacy pokazali. Ze spěchowanjom tworimy poskitki, kotrež tyja wšitkim wobydlerjam. Klima so polěpši, hdyž zesylnimy mjezyčłowjeski a interkulturny dialog kaž tež solidarnu mjezsobnosć“, podšmórny ministerka Petra Köpping (Lěwica).

Dirk Albers (zady naprawo), nawoda předsydstwa Budyskeje wokrjesneje lutowarnje, je dźensa připołdnju Hornjołužiskemu towarstwu žiwjensko-swójbneje pomocy cyle nowy VW-transporter přepo­dał. „Pilni lutowarjo a dalši běchu nakup jězdźidła zmóžnili“, kaž z Budyskeje wokrjesneje lutowarnje rěka. Foto: SN/Maćij Bulank

Třeće zetkawanske popołdnjo NSLDź

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Hižo třeći raz w hrajnej dobje je NSLDź swójby ćěkancow a domoródnych minjeny pjatk na zetkawanske popołdnjo do Dźiwadła na hrodźe přeprosyło. Znowa steješe hłowna proba noweje produkcije rjadu „Powědanja ze swěta“ na programje, tónraz poda so klankodźiwadźelnica Michelle Bray z publikumom do Afriki. Po inscenaciji mějachu zajimcy hišće dosć chwile so rozmołwjeć, sej mysle wuměnjeć, paslić a sej hrajkać. Foto: Carmen Schumann

nowostki LND