Budyšin, 22.12.2014
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

SyŠ bud╝e po│nje napjata

Bjez miliny nje˝d╝e – wosebje woko│o hˇd chcemy sej jeje wýsŠi byŠ

Budy╣in.
Hdyż budu so patorżicu wjeŔor swýŔkowe rjeŠazy na hodownych ╣tomach swýŠiŠ a lud╝o w spokojnej zhromadnosŠi swjeŠiŠ, bud╝e lýdma ╣tˇ na to mysliŠ, zo mˇh│a tale radosŠ nadobo nimo byŠ. Kak tomu? Wobydlerjo delanskich wjeskow su njedawno dożiwili, zo bý 3. adwentnu njed╝elu wjeŔor nadobo w╣ud╝e Šma. Hawarija w zastaranskej syŠi energijoweho zastaraŠela wuchodneje Sakskeje (Enso) bý wina, zo sed╝achu lud╝o na romantiske wa╣nje p°i swýŔkach.

Zastaranje z milinu p°ez hodowne a kˇnclýtne dny je runje tak każ p°ez cy│e lýto samozrozumliwe. Dotal njebý żanych wjet╣ich problemow, a nad╝ijomnje też hody abo silwester tomu tak njebud╝e. Milina, kotruż swjate dny p°idatnje p°etrjebamy, bud╝e w dosahacej mýrje zaruŔena.

Kerstin Juras z Budyskeho energijoweho zawoda Ewb na╣emu wjeŔornikej praji: „Zastaranje je stajnje spu╣Šomnje garantowane. Dyrbja│o-li najebaŠ to k problemam dˇ˝Š, smy w╣ýdnje 24 hod╝in p°ihotowani hnydom zap°imnyŠ. Na╣i monterojo su p°ez hodowne dny w hotowostnej s│użbje a krˇtkodobnje kmani reagowaŠ. Nimo toho poskiŠamy do a po hod╝och p°idatne rýŔne hod╝iny.“ Wýste je też zastaranje z milinu w syŠi Kamjenskeho zawoda Ewag. JednaŠel Hans-RŘdiger Klein wobkruŠa zdobom spu╣Šomnu fachowu a kompetentnu pomoc w nuznych padach.

Elektrofirmy su tohorunja derje na hody p°ihotowane, byrnjeż jich pos│użby na tajkich dnjach z nazhonjenja lýdma trýbne byli. Handrij ęuster, ╣ef znateho p°edewzaŠa, nam zd╝ýli, zo su jeho monterojo po mobilnym telefonje spý╣nje docpýjomni a mˇża w nuznych padach pomhaŠ. Wˇn sked╝bni pak na to, zo mýli lud╝o sami na wýstotu d╝iwaŠ. „Je rad╝omne, njep°izamknyŠ w╣itke hodowne wobswýtlenja a dal╣e techniske nastroje na jeniŔku tykaŔku. Potrjeba miliny mý│a so po mˇżnosŠi na w╣elake milinowody rozd╝ýliŠ.“ A wˇn doda: „RezerwowaŠ mýli też tu abo tamnu żehlawku abo bateriju za kapsnu lampu.“ To s│użi jako prýnja pomoc p°i njewoŔakowanym „Ŕornym wokomiku“. Zo mamy dosŠ swýŔkow w domje, je w adwentnym a hodownym Ŕasu samozrozumliwe. Wohnjowa wobora prosy w╣ých tych, kot°iż lubuja p°irodne wobswýtlenje ╣toma, njezabyŠ na to, swýŔki stajnje pod kontrolu mýŠ a je porjadnje wuduŠ.

Zajimawe w tym zwisku je, zo p°etrjeba so prýni d╝e˝ hˇd, hdyż mnozy swoje huso praża, nýhd╝e t°eŠina miliny wjace porno w╣ýdnemu dnjej. Z p°idatnej milinu mˇhli w Nýmskej jedne lýto 34 000 domjacnosŠow z milinu zastaraŠ. (JK)

ęto by adwentny a hodowny Ŕas bjez najw╣elakori╣ich wobswýtlenjow a swýcow by│. Wo s│od╝e hod╝i so diskutowaŠ, kˇżdy ma hina╣e p°edstawy wo rjanosŠi. Ważne pak je za tych, kot°iż chced╝a druhim snad╝ wjeselo wobrad╝iŠ, zo maja za swoje p°edstawy prawe wumýnjenja. ętˇż pokiwy fachowcow wobked╝buje, zmýje do│ho swoje wjeselo nad rjanymi swýcami. Foto: M. Bulank

wersija za ćišć

Tango na folklornym festiwalu

Klýtu bud╝e zaso tak daloko: úużica p°ihotuje so na XI. mjezynarodny folklorny festiwal „úużica“. Wot 9. do 12. julija 2015 chced╝a so znowa kulturne skupiny z wukraja ze swojimi tradicijemi, spýwami, narodnymi drastami a pisanymi kostimami w Budy╣inje, Wochozach a ChrˇsŠicach prezentowaŠ. Tˇnraz bud╝e wosebite tematiske Šeżi╣Šo.

Budy╣in.
Wjace haŔ 150 skupin ze w╣ých kontinentow je so za folklorny festiwal „úużica 2015“ dotal pożada│o. „Tajki wulki woth│ˇs hiżo w decembru hi╣Še mýli njejsmy. Posledni krˇŠ bý t°i mýsacy do festiwala 180 p°izjewjenjow“, wjeseli so p°edsyda p°ihotowanskeho wubýrka Marko Kowar. Zo je to wuspých lýtsa w Budy╣inje wotmýwaceho so swýtoweho kongresa Mjezynarodneje rady za organizowanje folklornych festiwalow a ludoweho wumý│stwa CIOFF, ma wˇn za mˇżne.

Klýtu╣e tematiske Šeżi╣Šo festiwala – imaterielne kulturne namrýwstwo – pak z CIOFF-kongresom direktnje njezwisuje. „Po wuhˇdnoŠenju za╣│eho festiwala loni a hladajo na namjet Domowiny, zapisaŠ serbske na│ożki do lisŠiny imaterielneho kulturneho herbstwa UNESCO, smy so za Šeżi╣Šo rozsud╝ili. Dokelż je cy│a tematika relatiwnje abstraktna, chcemy ju praktisce z p°ik│adami p°edstajiŠ. Ideja je, sej nýkotre skupiny p°eprosyŠ, kotreż pokazaja nam hiżo do zapisa UNESCO p°ewzate formy imaterielneho kulturneho herbstwa“, Kowar roz│ożuje. Folklorny festiwal njebud╝e tuż klýtu jenoż ryzy zabawa, ale zmýje też wýsty kub│anski efekt. „P°ihladowarjo zhonja, ╣to wid╝a a Ŕehodla s│u╣a to k ╣kitanemu herbstwu swýta.“ Imaterielne kulturne namrýwstwo bud╝e wosebity programowy dypk sobotu popo│dnju w ChrˇsŠicach.

Marko Kowar liŔi z wjace haŔ d╝esaŠ ansamblemi na festiwalu. Z t°omi – z Mexika, Brazilskeje a Georgiskeje – wobsteji hiżo spu╣Šomny kontakt. „Wone su w tym Ŕasu w Nýmskej po puŠu, tohodla so nad╝jamy, zo też do úużicy p°ijýdu. Brazilska skupina, kotraż chce nam tango jako kulturne herbstwo p°edstajiŠ, chce to na kˇżdy pad.“ Też MexiŔenjo chced╝a wot UNESCO p°ipˇznate wosebite wa╣nje tradicionalneho ludoweho hud╝enja – mariachi – prezentowaŠ. (CoR)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.