Budyšin, 03.05.2015
wo nas ber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Powsowy wjeor publikum zaja

Te w 50. le swojeho wobstaa su Wojerowske hudbne dny zaso wosebity serbski poskitk do programa piwzali. Pod hesom „Sagenhaftes aus der Lausitz“ wotm so wera literarno-hudbny wjeor na Wojerowskim hrode.

Wojerecy.
W jubilejnym le Wojerowskich hudbnych dnjow b to wosebita ideja, kotra publikum na ponje wobsadenej urli zaja: Powse z uicy a sowjanska hudba wot Korle Awgusta Kocora, Bjarnata Krawca, Antonna Dvoka, Henryka Wieniawskeho a dalich zjednoichu so k harmoniskim scenam a wobradichu piposucharjam serbski wjeor cyle hinaeho razu.

Wume wjeora – komorna wirtuozka Drjedanskeje statneje kapay Annette Thiem (wiolina), profesorka za pewodenje spwa na Drjedanskej hudbnej wysokej uli Carl Maria von Weber Christine Hesse (klawr) ka te rnica a moderatorka Ines Hommann – su powsowe figury ka wdneho mua, pipodnicu, zmija a budniki na wulkotne wanje do iwjenja zwoali. Runje tak pokojnje ka raznje pewodee hudba dweju idealnje na so poahowaceju hudbnicow wot Ines Hommann jara pirodnje pednjesene powse. Te mjez jednotliwe sceny sadena hudba sta so z direktnym dramaturgiskim sobuwuhotowarjom.

Wumam ka te rnicy je so publikum za tnle spodobny a zdobom narony wjeor jara wutrobnje dakowa. (DGe)

Ines Hommann, Annette Thiem a Christine Hesse (wotlwa) Foto: Ulrike Herzger

wersija za ćišć

Dobre nazhonjenja dale da

Olympiada je serbinarjam lto wob lto powabnia

Wodowe Hendrichecy.
„Ltua 49. olympiada serbskeje re sua do tych, kotre so mi w bhu zadenych 25 lt wosebje do pomjatka zaryja. Wako b wosebje rjana. A na tym se wy witcy wobdleni byli.“ Kompliment to pedsydki Serbskeho ulskeho towarstwa Ludmile Budarjoweje za poradene zarjadowanje. Predikat „z wuznamjenjenjom“ a tak najlpi wukon jednotliwca docp ulerka Choebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija Karolina Oskwarekojc ze ylowa. Z predikatom „jara derje“ wotrznyoj stej ulerce Budyskeho Serbskeho gymnazija Helena Kuec z Chrsic a Milenka Kumerec z Budyina. Dary najlpim wobdlnikam bchu knine eki, kotre je ulskemu towarstwu Ludowe nakadnistwo Domowina pewostajio. Predikat „z wuspchom“ docp 29 ulerjow a „derje“ 25. Witkich 57 wobdlnikow ze 6. ltnika wyich ulow Worklecy, Ralbicy, Radwor, Budyin, Kulow a Slepo, Serbskeho gymnazija Budyin, Lessingoweho gymnazija Wojerecy a Delnjoserbskeho gymnazija Choebuz je wopismo za swoje wukony pijao. Kltu wotmje so 50. olympiada serbskeje re. Na nju chce ST, noer wubdowanja, patronku olympiady, saksku statnu ministerku za kultus Brunhild Kurth (CDU), wita. Bosij Handrik z Budyskeho regionalneho zarjada Sakskeje kubanskeje agentury rjekny: „Prcujemoj so z Ludmilu Budarjowej, zo ministerka na jubilejnu olympiadu pijde.“ Najlpu wotmowu dsta wn na swoje praenje, to bychu ulerjo za to inili, zo mhli kltu dali kr pdla by. Jan rlich z Ralbianskeje ule praji: „N, sedo wosta.“ „Njeie to! Powdaje rado swojim sobuulerjam, koti su ntko w 5. ltniku, zo je so wam tule lubio a zo so wudani serbinu wukny“, Bosij Handrik na to rjekny.

ȳonka pedsydstwa ST Nicole Hrjehorjowa so wjeseli, zo zajim za olympiadu pibra. „Bch pekwapjena, kak derje olympionicy, koti maja welake rne wumnjenja, swoje wukony prezentuja.“ Za to b pihotowanski team, kotry nawjedowae ltsa wuerka na Wyej uli „Dr. Marja Grlmusec“ Slepo Sabina Jurencec, tjto idejow zrodi. „Sym w tych ltach, ka knjeni Jurencec pola nas da, zwsi, zo zajim za serbinu pibra a zo jeje angaement te kolegojo de a ble podpruja,“ praji nawoda Slepjanskeho kubania Wolfgang Goldstein. Za jubilejnu olympiadu bude Budyski Serbski gymnazij zamowity.

Ltsa mjachu ulerjo prezentaciju wo pokach zda. Ideju za temu mjee wuerka z Budyskeje Serbskeje wyeje uli Kerstin Klingnerowa. Pndelu btaj jim poarjej Jan ota z Konjec a Jrgen Platz z Jdlicy wo insektach rozprawjaoj. „Sym zahorjena, kak su ulerjo ze welakich rnych skupin hromade dali“, rjekny studentka wuerstwa z Budyina Juliana Rjekec. Ludwig Eckert, wuer na Budyskim Serbskim gymnaziju, praji: „Mach zwsi, kak wane je, m studentow poboku. Woni wuerjam a ulerjam pomhaja a staraja so te wo program zwonka wubdowanja.“ (MiR)

ulerce 6. ltnika Budyskeho Serbskeho gymnazija Helena Kuec (nal.) a Milenka Kumerec (napr.) stej na ltuej 49. olympiade serbskeje re docpoj predikat „jara derje“ a suatej tak k najlpim wobdlnikam wubdowanja. Foto: M. Rjecyna

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir bernehmen keine Haftung fr Inhalte verlinkter Seiten.