Budyšin, 21.08.2014
wo nas ber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Mnozy z wuchoda

9. mjezynarodna wumska darnika zahajena

Mioicy. Pndelu bchu wumcy dli, wera wupytachu sej mstno a dstachu material, a densa me dwanae wobdlnikow 9. mjezynarodneje wumskeje darniki w Mioanskej skale hio wosrjed da doiwi. Motorska rjeazowa pia je sye, wude so wobklepuje, so skowa abo te hadi, wako chceda wumcy knc awgusta tule swoje projekty ze zornowca, drjewa a metala zjawnosi pedstaji. Sydom estnohamtskich pomocnikow jich podpruje. Z wulkeje liby zajimcow je pedsydstwo towarstwa Kamjenjak ltsa wuzwolio, samo z Kanady a Argentinskeje bchu so pizjewili. Telko wobdlnikow z wuchodneje Europy pak dotal hie njemjachu: Z Boharskeje, Ukrainy, Ruskeje, Montenegra a Boruskeje pochadeja tyrjo muojo a ona. Nimo toho me Katharinu Mrth z Wiena pi dle wobkedbowa, kotra je so ped ltomaj jako jenika ona na ameriskim wubdowanju motorskich rjeazowych piow wobdlia.

Na finisai 31. awgusta njeakaja na publikum jeno zajimawostki za woi, ale ze skupinu Tam-Tam Combony, z Jzefom Brzanom ka te figurowym diwadom Moritza Trauzettela te za wui. (CoR)

Chce-li jandela zbudi, je druhdy wosebita krika trbna. Tak chce Borusowka Jawhenija Uzimawa z Berlina na 9. mjezynarodnej darnice pi Mioanskej skale w swojej plastice elementy powtr, wodu a zemju zwjaza. Foto: M. Bulank

wersija za ćišć

WO PIRODNYCH A BIO-WUḌKACH

Zotu medalju za lsny md dsta

„Stara lubos njezerzawi“ – hinak drje njeme wopisowa skutkowanje 74ltneho Ericha Schlachty a jeho mandelskeje Jutty w Kobjelnju (Gbeln) njedaloko Komorowa pola Kluka. Na w 50 lt wonaj hio poaritaj, a to z om a duu. Mjeztym metaj wo sebi rjec, zo staj na tym polu sobu najstarej w Budyskim wokrjesu. Wot lta 1983 je Erich Schlachte, z kotrym me so te densa hie serbsce rozmowje, pedsyda Poarskeho towarstwa Kluk a wokolina. Mandelska Jutta je pokadnica towarstwa.

Pewza je Erich Schlachte poarjenje wot swojeho dda. Wot weho spoatka suee k tomu te zhotowjenje swkow. Nhdy bchu je po prastarym wanju ahali. Densa maja welake formy z kawuka, do kotrych horcy polacy wsk lija. Wudki me w nkotrych wobchodach abo na dohodownych wikach kupi. W poskitku maja Schlachtecy te mjedowy palenc, tn pak sami njezhotowjeja, ale jeno pedawaja.

Ritaj-li Erich a Jutta Schlachtec wo swojim poarskim towarstwje, dyrbitaj tole trochu dli: do asa do politiskeho pewrta a po nim. Za as NDR woachu md do nakupowarnje ratarskich wudkow, kotrej ludo te jeja a nukle dodawachu. Toho njemee wot mnstwa sem enje dos by. Wosebje poadany b tehdy lsny md, kotry samo do zapadnych krajow pedawachu. Za njn su Ericha Schlachtu samo wuznamjenili. 1988 a 1989 spoichu jemu za sdny lsny md na Mjezynarodnej ratarskej wustajecy w Erfure zotu medalju, kotru sej swru chowa. Schlachtec md b fachowcow w rozsudnych kriterijach peswdi, wako wotmwachu so tajke posudowanja anonymnje.

Po pewre b nadobo witko hinak. Poarjo bchu sami sebi pewostajeni. Dyrbjachu so jako towarstwo zapisa a welake brokratiske wobenose na so wza. Densa je Klukanske poarske towarstwo z tuchwilu 28 onami sobustaw Sakskeho krajneho zwjazka poarjow a Nmskeho poarskeho zwjazka.

Sezona zapoina so za Schlachtec mandelskeju z cykownje 50 polacymi ludami nalto pola rachowa. Tamnii plahowarjo winjow sej Schlachtec pilne poki hio 40 lt doho waa. Pichodnej staciji stej Zaom z polemi rpika a Wujek pod ornobohom, hde nastawa lsny md.

Hladajo na poarski dorost Schlachtec mandelskaj wjele nadije nimataj. Do z pokami ada sej nimo wobrneje fachoweje wdy wjele chwile a wutrajnose. „Modi ludo dyrbja za dom hi, druhdy jara daloko pre wot domizny“, Erich Schlachte rjeknje. Chcetaj so tu doho mno samaj dale stara, pi im densa wusko ze zamowitymi biosferoweho rezerwata hromade dataj. „Tu je so minjene lta wjele stao, na dobro pokow a pirody.“ (MkWj)

Schlachtec mandelskaj ped poarskim wozom w Kobjelnju. Nimo mjedu zhotowjetaj te swki z poeho wska. Foto: Marko Wjeka

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir bernehmen keine Haftung fr Inhalte verlinkter Seiten.