Budyšin, 28.01.2015
wo nas über uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Přeća staršich sobu zapřijeć

Koncepcija noweho dnjoweho přebywanišća nastawa w zhromadnym dźěle

Njebjelčicy.
Do koncepcije wobsahoweho dźěła za nowe Njebjelčanske dźěćace dnjowe přebywanišćo, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB), budu mnohe přeća staršich zapřijate. Tole wuchadźa z wčerawšeho informaciskeho zarjadowanja na gmejnje za tych staršich, kotřiž dadźa swoje dźěći w žłobiku a pěstowarni kubłać.

Wjace hač 60 zajimcow, wjele wjace, hač běchu wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) kaž tež kubłarki wočakowali, je so wčera wječor k zarjadowanju wo stawje wuwića noweje koncepcije za dźěło w pěstowarni zešło. „Wočakuju, zo so dwurěčnosć dale haji, wosebje pak, zo so serbšćina posrědkuje“, zwurazni Andreja Gemendowa. Za wurjadne wona ma, zo móža so dźěći přichodnje na wulkej zahrodźe zabawjeć. Franciska Mjechelic rjekny: „Mam dwurěčne kubłanje w žłobiku a pěstowarni dale za jara wažne. Zdobom sej přeju, zo bychu dźěći cyły dźeń derje zastarane byli.“ Serbšćinu dźěćom posrědkować je tež za Anke Grofinu wažne. „Mam za bytostne, zo so zažne hudźbne kubłanje dźěći do dźěła zapřijima a indiwidualne kajkosće dźěći so bóle spěchuja.“ Tereza Kralowa sej přeje, zo měło so „w koncepće na rozšěrjenje wotewrjenskich časow dźiwać. Wosebje rano dyrbjało zarjadnišćo prjedy wotewrěć.“

Najwažniše, a toho su sej starši přezjedni, je, zo so dźěći w žłobiku a pěstowarni derje čuja. Zo so to z idejow w koncepciji jewi, zwurazni moderator informaciskeho wječora Johannes Heimrath. „Njeje pak tomu tak, zo chcemy na jednym krutym terminje hotowu koncepciju měć. Ta ma so krok po kroku wuwiwać a wudospołnjeć.“ Ideje zběraja w Njebjelčicach pod hesłom „ekologisce, kreatiwnje a serbsce“. Jens Grofa praji: „Wobsah tuchwilneje koncepcije da so lědma zapřimnyć. Zaćišć je přemóžacy. Kosćowc steji, nětko je trjeba jedyn krok po druhim wujasnić.“ Chrystof Mikławšk rjekny a zdoby sej tak přihłosowanje wšitkich přitomnych: „Mam tónle projekt za woprawdźe naročny. Jón zestajić a ze žiwjenjom pjelnić žada sej tójšto energije. Je wažne, zo so wšitko krok po kroku wopisa a zo kubłarki na to dźiwaja, zo bychu na dobro našich dźěći strowe wostali.“ Wjesnjanosta Tomaš Čornak je zbožowny: „Starši, gmejna a nošer zhromadnje na koncepciji dźěłaja, tuž su wšitcy partnerojo do zestajenja idejow zapřijeći.“ CSB je před lětomaj namjetował wutworić dźěłowu skupinu ze zastupjerjemi gmejnskeje rady, kubłarkami a staršimi a na nowej koncepciji dźěłać. „Ta ma so we wobłuku dźěłarnički přichoda rozrěčeć, a wuslědki z diskusije maja so do njeje zapřijeć“, zdźěli nowinski rěčnik CSB Dirk Raffe. (MiR)

wersija za ćišć

Serbšćina ma w Slepom dale wysoku hódnotu

Koncepcija 2plus k posrědkowanju serbšćiny na Slepjanskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ je wot swojeho zawjedźenja w šulskim lěće 2004/2005 derje skrućena. Tam tuchwilu 89 šulerjow serbšćinu wuknje.

Slepo.
Mnozy wopytowarjo wčerawšeho dnja wotewrjenych duri na Slepjanskej wyšej šuli móžachu so wo wysokim niwowje wuwučowanja na kubłanišću přeswědčić. „Wosebje zwjeselace je wuwiće serbšćiny w 5., 6. a 7. lětniku. Tam mamy stabilne šulerske ličby“, potwjerdźi wučer za serbšćinu, geografiju a sport Wilfried Fabian. Z 227 šulerjow na šuli wuknje dźensa 89 serbšćinu, to je wjac hač třećina. W rjadowni 5B su to třinaćo, w 6B wosomnaćo, w 7B pjatnaćo, we 8B wosomnaćo, w 9B dźesaćo a w 10B pjatnaćo. Po koncepciji 2plus wuwučuja tam Wilfried Fabian, Sabina Jurencec, Corinna Fabian a Marcel Rjelka. „Chcemy lubosć k rěči dale dać. Zakłady kładźemy w 5. lětniku. Wažne su zakładne znajomosće wokablow, dobre wurjekowanje a nałožowanje jednotliwych sadow“, Wilfried Fabian rozłoži, „zaměr je, zo su šulerjo wyšich rjadownjow jednoho dnja kmani jednore rozmołwy wjesć a rěč praktisce a přirodnje nałožować.“ Tomu słužeše mjez druhim štyridnjowske rěčne lěhwo loni w septembru w Čornym Chołmcu, na kotrymž je so połsta šulerjow 5. do 7. lětnika wobdźěliło.

Šulerjo z předznajomosćemi serbšćiny pochadźeja zwjetša ze Slepjanskeje wosady. Přidružnicy su z Běłeje Wody, Mužakowa, a Wochoz. „Ličba přidružnikow je lěto wob lěto rozdźělna“, zwěsći wčera Sabina Jurencec, kotraž nimo serbšćiny tež jendźelšćinu podawa. Zhromadnje z Wilfriedom Fabianom wuwučuje wona w rjadownjach 5 do 7 po metodźe teamteachinga. Tole je diferencowana, spěchowanska wučba: Wilfried Fabian wuwučuje skupinu přidružnikow, Sabina Jurencec pokročenych. Zaměr je jenaki staw wědy docpěć.

Nowy na šuli je maćernorěčny Serb Marcel Rjelka z Worklec. Wot spočatka tohole šulskeho lěta wuwučuje 29lětny tři dny wob tydźeń na Slepjanskej wyšej šuli w předmjetach geografija, towaršnowěda a serbšćina. „Wažne mi je, solidne zakładne znajomosće serbšćiny posrědkować a na dobre wurjekowanje šulerjow dźiwać“, młody wučer podšmórny, „šulerjo njeměli so bojeć serbsku rěč wužiwać.“ (AK)

Worklečan Marcel Rjelka wuwučuje wot spočatka šulskeho lěta 2014/2015 na Slepjanskej wyšej šuli dr. Marja Grólmusec. Foto: Andreas Kirschke

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für Inhalte verlinkter Seiten.