Budyšin, 31.10.2014
wo nas ber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

W erwjenych libach

Vattenfall pruwuje nowu strukturu brunicoweje sparty, peda je mna

Stockholm/Choebuz. wedski energijowy koncern Vattenfall je w pjenjenych wuskosach a chce so jim z krutym lutowanjom wuwiny. Rozmysluje tu wo pedani brunicoweje sparty w Nmskej. Hownje potrjechio by to milinarnje a brunicowe jamy we uicy. Ka powsernja dpa rozprawja, je pedewzae w 3. kwartalu te wysokich wotpisanjow dla stratu nhde 18 miliardow wedskich krnow (1,94 mrd. eurow) zaknihowao. To je Vattenfall densa w Stockholmje zdli. Ped ltom stejee pod smuhu hie dobytk wjace ha 1,5 miliardow krnow.

Peda mha dlna abo dospona by. Po informacijach powsernje je zarjadniska rada rozsudia, opcije za skutkownu a nowu strukturu mjielow sparty pruwowa. „Vattenfall doiwi eke wumnjenja na wikach, ze sabym napraowanjom, nadbytkom produkciskich kapacitow a historisce niskimi milinowymi paiznami“, wuswtla ef pedewzaa Magnus Hall po dpa. „Wuspne lutowanske naprawy su tele negatiwne faktory jeno zdla narunali.“

Wotmys, brunicowu spartu w Nmskej peda, hdnoi ef sakskeje statneje kenclije Johannes Beermann (CDU) jako „wuznae Vattenfalla k brunicy“. Za zwjeselace ma wn pipowdenje, zo matej so w dalej procedurje krajej Braniborska a Sakska zapije. „Za sakske knjeerstwo je rozsudne, zo su dowe mstna ka te pichod wudobywanja a zmilinjenja brunicy we uicy zawsene.“

Runje tak ri Vattenfallej bliske towarstwo Pro Lausitzer Braunkohle wo pihotach za peda brunicoweje sparty a wita spny rozsud w wedskej. Opoziciskej stronje w Sakskim krajnym sejmje porno tomu warnujetej: „Mny rozsud wo pedani wotewrje te ,skopkam‘ a druhim njeserioznym inwestoram pilenos, uiski brunicowy geft pewza.“ „Dowe mstna mhli so wotstroni, prjedy ha k zmnje struktury scya dde“, praji dr. Jana Pinka, zastupowaca frakciska pedsydka Lwicy. „t njese rizika pedanje? Tu je najwjeta straliwos trbna. Kdemukuli konjacemu handlej na kty dawkipaerjow, kita klimy, strowoty a wot pesydlenja potrjechenych ludi dyrbi so zadwa“, mni Gerd Lippold, energijopolitiski rnik frakcije Zwjazka 90/Zelenych.

„Klimopolitisce by to etiketowe jebanstwo byo, prose druhich ,njerjad‘ ini da. Mli woakny, ha mho so wedske knjeerstwo z tajkim njelepym trikom zamowitosi wuwiny“, potwjerda Renej uster, zastupjer wobswtowych zwjazkow w braniborskim brunicowym wubrku. Wn powouje so te na pipowdenje Vattenfalla, opcije pruwowa chcy, a na dowu skupinu tyrjoch wedskich ministrow k pedanju direktiwy mjiela statneho pedewzaa. (at)

wersija za ćišć

Wo swjbne popodnjo a „hownu wlbnu“ upy o

Budyin. Pedsydstwo upy „Jan Arnot Smoler“ je hownu wlbnu zhromadiznu Domowinskeje upy za 28. februar 2015 do Budyskeho Serbskeho domu zwoao. Na swojim werawim posedenju w Budyinje namowjee gremij skupiny a towarstwa pod tchu upy, zo bychu kandidatow za nowe pedsydstwo namjetowali.

Nadrobnje rozjimachu wera wotbh swjbneho popodnja 15. nowembra w Stranskim Domje tysac hatow. Tam wuhotuja druhi raz pisane a zabawne popodnjo za di, kotre serbsce wuknu. Kdekuli zarjadowanje ze serbskim razom je w hio sylnje penmenej kninje trbne. Wot 14.30 hod. akaja na wulkich a maych hosi zabawa a hry koowokoo serbiny. Tanja Donatec chce z wobdlnikami spwa. Te wodenje po wustajecy bude. W 16.30 hod. pedstaji Nmsko-Serbske ludowe diwado dwurnu klankohru „Stellaluna – may njetopyr“. Popodnjo ma by dak starim, kubarjam a wuerjam za wdnu prcu pi dwurnym kubanju di.

Dale rachu onojo pedsydstwa wo projektach upy ha do knca lta. 4. decembra wotmje so kncltne zarjadowanje z pedsydami skupin a towarstwow upy. Samsny as budu ulerjo z skeho Jabloneca na wopye Serbskeje zakadneje a wyeje ule Budyin. Woni kncltne zarjadowanje hudbnje wobrubja. Te na Budyskich adwentnych wikach chceda so pedstaji. (kl)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir bernehmen keine Haftung fr Inhalte verlinkter Seiten.