Budyšin, 25.04.2014
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Nowy naŠisk etata zd╝ý│any

Komisija za│ożboweje rady wŔera w ChoŠebuzu wurad╝owa│a

ChoŠebuz.
Komisija rady Za│ożby za serbski lud je so wŔera w ChoŠebuzu schad╝owa│a, zo by nalýtnje posed╝enje za│ożby p°ihotowa│a. Pow╣itkownje mýjachu p°itomni rozjimaŠ jýdnaŠe programowych dypkow, kotreż su dotal na dnjowym porjed╝e p°edwid╝ane. Prýnja zmýna potrjechi termin ze˝d╝enja w sakskim ministerstwje za wýdomosŠ a wumý│stwo w Drjeżd╝anach. Planowane bý wotmýŠ za│ożbowe nalýtnje posed╝enje 27. meje, wone pak p°esunje so wo tyd╝e˝ na 3. junij.

W srjed╝i╣Šu wŔeraw╣eho wurad╝owanja stejachu po s│owach direktora Za│ożby za serbski lud Marka Sucheho slýdowace temy: nachwilne wotliŔenje hospodarskeho lýta 2013, hospodarski plan 2014 a nowy domowy tarif Serbskeho ludoweho ansambla.

Lýtu╣i hospodarski plan za w╣itke serbske institucije, projekty a inwesticije wotwisuje wot wobzamknjenja zwjazkoweho etata. Za tˇn pad, zo p°idatny milion eurow za za│ożbu dˇ˝d╝e, su nýtko nowy naŠisk hospodarskeho plana zd╝ý│ali. Direktor je optimistiski: „Mam wulku nad╝iju, zo tomu tak bud╝e.“ NaŠisk maja zastupjerjo rady 3. junija wobzamknyŠ. W nim d╝e wo to, kak ma so p°idatny milion eurow rozd╝ýliŠ. „We h│ownym maja so pjenjezy za inwesticije a projekty wużiwaŠ. InwestowaŠ chcemy dale do p°etwara SLA a do noweje techniki, kotruż tam trjebaja. Tamne institucije su najprjedy raz zastarane“, Suchy mýni. Nowa trajna wustaje˝ca ChoŠebuskeho Serbskeho muzeja bud╝e w juniju tohorunja dypk dnjoweho porjada.

Diskutowali su wŔera wo docpýtym domowym tarifje SLA. „HaŔrunjeż njeje so porad╝i│o docpýŠ zrýŔenje ze zniżenjom mzdow ansamblowcow wo 7,5 procentow, je komisija wŔera p°iw╣ým wuslýdk 6,5 procentow pozitiwnje wuhˇdnoŠi│a“, praji Suchy. Na pra╣enje, haŔ su wŔera też plan naprawow, kotryż bý Serbski institut p°edpo│ożi│, pozitiwnje wuhˇdnoŠili, nochce so za│ożbowy direktor jasnje wuprajiŠ. Skrˇt╣enje 500 000 eurow za slýd╝eni╣Šo je dale wotewrjene. „To je należnosŠ za│ożboweje rady, ╣to chced╝a z po│ milionom eurow ŔiniŠ. K tomu niŔo njepraju“, direktor wuswýtla.

Jedyn dypk na dnjowym porjed╝e skerje formalneho charaktera potrjechi direktora Za│ożby za serbski lud Marka Sucheho samoho. Hladajo na to, zo so wˇn klýtu kˇnc lýta na wumýnk poda, ma za│ożbowa rada wobzamknyŠ, zo so d╝ý│owe mýstno na Ŕole zarjada wupisa. Po zdaŠu hiżo skˇnŔene je wupisanje mýstna p°ekupskeho jednaŠela SLA. Wo pra╣enju, ╣tˇ ma Marka Kowarja naslýdowaŠ, chced╝a zastupjerjo za│ożboweje rady 3. junija rozsud╝iŠ. (CoR)

Styki k Pˇlskej a ╚ýskej dale pýstowaŠ

Wiki Konvent‘a w Lubiju maja swˇj tradicionalny charakter jako wukonowa p°ehladka w t°ikrajowym rˇżku wobchowaŠ. Kˇnc tyd╝enja so wona hiżo 13. raz wotmýje.

Lubij.
Swˇj prýnjotny t°inarodny charakter maja 13. wiki Konvent‘a 26. a 27. apryla w Lubijskim wikowym parku wobchowaŠ. „Wone maja wukonowa p°ehladka rjemjeslnikow a p°edewzaŠelow w eurogionje Nysa byŠ. Chcemy wulki spektrum hospodarstwa w Hornjej úużicy p°edstajiŠ“, pod╣mˇrny Christina Strietzel z organizaciskeho býrowa wikow. No╣er je dale spýchowanske towarstwo Hornjo│użiska p°emys│owa a wukonowa p°ehladka z.t.

Wjace haŔ 200 wustajerjow z wob│ukow rjemjes│o, pos│użby, turizm, kub│anje, zahroda a hornjo│użiske regionalne wud╝ý│ki je so p°izjewi│o. Z 80 kwadratnych metrow wulkim zhromadnym stejni╣Šom rjemjeslnikow a pos│użbarjow bud╝e Luba˝, pˇlske partnerske mýsto Lubija, zastupjeny. Wobd╝ýlnicy z mad╝arskeho partnerskeho mýsta Makˇ chced╝a swˇj dowolowy region p°edstajiŠ. Pˇdla bud╝e tohorunja Liberecski wokrjes. Na jeho stejni╣Šu zhoni╣ tˇj╣to wo turistiskim poskitku mýsta, ale też wo jeho rjemjesle. Prawid│ownje chced╝a wiki Konvent‘a z pˇlskimi a Ŕýskimi partnerami hromad╝e d╝ý│aŠ. K tomu s│u╣a tohorunja kooperacija z wokrjesom Z▒bkowice. Po s│owach JŘrgena Mietkeho, p°edsydy spýchowanskeho towarstwa Hornjo│użiska p°emys│owa a wukonowa p°ehladka z.t., maja so styki k Pˇlskej a ╚ýskej dale pýstowaŠ a zachowaŠ. Runje tohodla je Konvent‘a podawk, kotrehoż njemˇża so wzdaŠ.

Na lýtu╣ej p°ehladce prezentuja projekt „KrimiTech – zad╝ýwajŠe mjezu p°ekroŔacej wozyd│owej kriminaliŠe“, a to na stejni╣Šu krajneho kriminalneho zarjada Sakskeje, wojewˇdskeje policajskeje komandantury Wrˇc│aw, Zhorjelskeje policajskeje direkcije a Zwjazkoweje policije Pirna. PolicisŠa informuja wo ╣kiŠe swˇjstwa a p°edstaja techniske ╣kitne nastroje za wosobowe awta. 26. nowembra 2012 zahajeny projekt traje haŔ do 30. junija 2014.

Po lo˝╣im rekord╝e 25 000 wopytowarjow nad╝ijeja so organizatorojo Konventy znowa bohateho zajima ludnosŠe. (AK)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.