Budyšin, 01.03.2015
wo nas ber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Problemy zjawnje nare

Towarstwo Cyrila a Metoda w Baonju hownu zhromadiznu pewjedo

Bao.
Ze zastupnikami swojich korporacijow je Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) wera bilancu da loeho lta sahnyo. Nhde 40 onow b so k hownej zhromadiznje na wosadnej urli w Baonju zeo.

Pedsyda TCM Jurij pitank skedbni na eia, kotre bchu towarstwu minjene lto wane. Tak wobarachu so mjez druhim loni w februaru ze zarjadowanjom mnemu wudobywanju kaolina w Ree. Nimo toho dyrbjachu stajnje zaso zwse, zo bchu njeznai pomnik Cyrila a Metoda pola Smochic wobkodili. Nic naposledk hotuja so hio na kltui zjzd katolikow w Lipsku.

Wany wobstatk howneje zhromadizny TCM bchu rozprawy jednotliwych korporacijow, kotre towarstwu pisueja. Tak rozprawjee Sonja Hrjehorjowa wo dawosi Kulowskeho towarstwa Bratrowstwo. Wone ma nimo dos aktiwneho chra, kotry wuhotuje te nazymske koncerty, hie diwadowu skupinu, samo z dacej wotnoku.

Wo skutkowanju Chranskeho cyrkwinskeho chra rozprawjee Hana Kindermanowa, mjeztym zo pedstaji Regina Hrjehorjowa skutkowanje Ralbianskeho chra Lilija. Guido Zahrodnik pednjese rozprawu Sportoweje jednotki Chrsicy a Matej Hrjehor pedstaji do serbskich skawtow. Za kruk samostejacych ree Monika Kralowa. Skutkowanje sekcije uica pomha rozoi Toma Rjeka. Financne pooenje TCM rysowae pokadnik awrjenc Kmje.

Dos wobrnje wnowae so zamowity redaktor Serbskeho Posoa, farar Micha Anders, problemam serbskeho katolskeho tydenika. Dakujo so pilnym awtoram wn itarjow namowjee so zmui a Katolskemu Posoej dopisowa, „peto rozprawy z wosadow su jara trbne“. Wone su im wanie, zo bychu itarjo po tutym puu sej zbliili problemy druhich wosadow, kotre so hewak zjawnje njenara. Spochi pytanje za nowymi abonentami je hladajo na perznu starobu itarjow tohorunja dos wany nadawk. Farar Micha Anders napomni hladajo na bliace so zmny w serbskich wosadach z problemami wotewrjenje wobchade.

W diskusiji jewjee so stajnje zaso praenje za pichodom Towarstwa Cyrila a Metoda. Sonja Hrjehorjowa tole cyle direktnje nara. to bude, hdy so serbske wosady hromadu pooa? Za o trjebamy pichodnje TCM? Wona pokaza na wosady, kotre maja w tym zwisku praenja a woakowanja. Wosebje wane pak jej b, modych ludi a mode serbske swjby za sobudo zdoby. „Mamy-li modinu kotra z wjeselom da, smy dobyli“, b jeje rezimej. (MkWj)

ane radioaktiwne wotpadki wjac

Wtrowska wobydlerska iniciatiwa nje wulki wuspch. Po wjacorych jednanjach je so wona z mjielom tamnieje deponije na dobro wch wobydlerjow wokoliny dojednaa.

Wtrow.
Na Wtrowskej deponiji wotpadkow njebudu hio ane radioaktiwne z bywich atomownjow piwzate. Na to staj so mjiel Wtrowskeje deponije Jrgen Preiss-Daimler a tamnia wobydlerska iniciatiwa dojednaoj, ka ze zhromadneje nowinarskej zdlenki wuchada. Mjiel deponije Jrgen Preiss-Daimler w njej wujasnja, zo „nochce peiwo woli wobydlerjow jedna“.

Za wobydlersku iniciatiwu su Wolfgang Milhan, Marko Disawk, Hrjehor Mark, dr. Christoph Wirth a Toma Lipi trjce z Jrgenom Preiss-Daimlerom jednali. „Wn mjee zrozumjenje za starose wobydlerjow a njeje so speiwja. B fairny jednanski partner“, rjekny Marko Disawk na napraowanje SN. Wusldk wuradowanja tu jeno jeho njezwjesela, ale te mnohich dalich wobydlerjow z Wtrowa a wokoliny. „Pekwapjeni a jara zwjeseleni smy nad tym, zo je witko mrnje a fairnje wotbao“, Disawk zwurazni.

Loni nazymu b zjawnos zhonia, zo na Wtrowskej wotpadkowej deponiji wot lta 2012 sabe radioaktiwne twarske wotpadki z atomowych milinarnjow skaduja. Pi tym jednae so po informaciji firmy Preiss-Daimler „wo nhde 2 000 tonow wotpadkow ze zarjadniskich twarjenjow a darnjow byweje atomownje Stade“. To zbudi mjez ludimi z wokoliny njemr a razny protest. Tohodla wutworichu wobydlersku iniciatiwu, kotreho nawodnistwo je so runja Paniansko-Kukowskemu zarjadniskemu zwjazkej pi Klterskej wode ze swojim pedsydu Alfonsom Ryerjom peiwo dalemu skadowanju atomowych wotpadkow na Wtrowskej deponiji angaowao; ka wmy, wuspnje.

Na zetkanjach iniciatiwnicy te wujasnichu, zo njemjachu enje wotpohlad, deponiju we Wtrowje zawr. ȳonojo iniciatiwy, mjez kotrymi su te wjacori Serbja z Njeswaida, usa a wokoliny, wak pipowdichu, zo budu skadowanje wotpadkow na Wtrowskej deponiji te dale kritisce pewode. (JaW)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir bernehmen keine Haftung fr Inhalte verlinkter Seiten.