Budyšin, 24.10.2014
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

„D╝ýŠo je so narod╝i│o“

1. d╝iwad│owy festiwal narodnych mje˝╣in so publikumej prezentowa│

Budy╣in. „D╝ýŠo je so narod╝i│o! Ze ╣tyrjomi wobd╝ýlacymi so skupinami je to ma│y, ale p°iw╣ým jasny spoŔatk 1. d╝iwad│oweho festiwala narodnych mje˝╣in Europy“, wjesele╣e so patronka, zapˇs│anŔa zwjazkoweho sejma Marja Micha│kowa (CDU), wŔera wjeŔor na wobsad╝enej wulkej żurli Budyskeho D╝iwad│a na hrod╝e. Mjez zwjet╣a serbskimi p°itomnymi wita╣e intendant Nýmsko-Serbskeho ludoweho d╝iwad│a Lutz Hillmann też mnohich wobd╝ýlnikow CIOFF-kongresa z wjacorych krajow. „Nimale w╣itke mje˝╣iny maja d╝iwad│o, zhromadnje zetkali pak so dotal hi╣Še njejsu“, rjekny Hillmann, „60 wohrożenych rýŔow je w Europje a 300 narodnych mje˝╣in, kotrymż p°is│u╣a 40 milionow lud╝i. Ideja Europy je w╣elakorosŠ, a ju chcemy jako Odyseju – puŠowanje k mje˝╣inowym kupam Europy – na jewi╣Šo p°injesŠ.“ Zo tale ideja pjenjezydawarjam hi╣Še żanoho spýchowanja hˇdna njeje, dyrbjachu aktiwisŠa NSLD╝ po ╣ýsŠ wotprajenjach bolostnje zwýsŠiŠ. JeniŔce Za│ożba za serbski lud je projekt financnje podpýra│a.

Wuslýdki hakle wŔera zahajeneje t°idnjowskeje d╝ý│arniŔki hi╣Še żane njep°edstajichu, za to pak dˇstachu p°ihladowarjo dohlad do d╝ý│a t°och mje˝╣inowych d╝iwad│ow, każ býchu to jużnotirolske Mý╣Šanske d╝iwad│o Bruneck, narodne d╝iwad│o Walizow Genedlaethol Cymru a Nýmske jewi╣Šo Mad╝arska. Zastupjerka intendanta za serbske d╝iwad│o Madle˝ka ęo│Šic a Mýrko BrankaŔk jako p°e│ożer do jend╝el╣Šiny wjed╝e╣taj, rozmo│wjejo so z t°omi intendantami, lˇ╣tnje po programje. Skupina Floppy dolls jˇn z hornjo- a delnjoserbskimi spýwami temperamentnje wobrubi.

Walizojo njeposkiŠichu jenoż wurýzk z kymriskeho krucha „Pridd“, ale k tomu też techniku z t°irýŔnym p°e│ożkom do jend╝el╣Šiny, nýmŔiny a serb╣Šiny. W tragiskim monologu klawna tematizowa╣e so też situacija kymri╣Šiny. Po s│owach intendanta Arwela Gruffydda su t°i miliony Walizow, jenoż po│ miliona pak walizi╣Šinu rýŔi. Spýchowane z 1,7 milionami eurow pokazuja woni lýtnje pjeŠ produkcijow. Lˇ╣tne a Ŕi│e bý p°edstajenje „Beatles on board“ jeniŔkeho profesionalneho nýmskorýŔneho d╝iwad│a Mad╝arskeje z t°omi też spýwacymi p°ewod╝erkami lýtad│a. Mjez nimi bý m│oda intendantka Ildikˇ Frank, kotrejeż syn też na gitarje hraje╣e. Wona rozprawje╣e, zo wobsteji jich publikum zwjet╣a z m│odostnych, kot°iż nýmŔinu wuknu. PjeŠ do ╣ýsŠ inscenacijow wobhladuje sej lýtnje 15 000 lud╝i w ma│ym domje z 80 mýstnami. Dorost p°edstaji so w jużnotirolskim p°ino╣ku sam. SamotnosŠ jednotliwca w dobje digitalnych socialnych syŠow z tysac p°eŠelemi bý tema t°och studentow d╝iwad│a Bruneck, kot°iż z│oża pruwowanje w Salzburgu. Woni rozmysluja wo tym, europsku d╝iwad│owu ╣ulu za│ożiŠ, rjekny intendant Klaus Gasperi.
Gasperi. (CoR)

Odyseja je so zapoŔa│a. Na prýnju d╝iwad│owu jýzbu ke kupam narodnych mje˝╣in w Europje podachu so wŔera zastupjerjo jużnotirolskeho Mý╣Šanskeho d╝iwad│a Bruneck, narodneho d╝iwad│a Walizow Genedlaethol Cymru a Nýmskeho jewi╣Ša Mad╝arska (wotlýwa) w Budyskim D╝iwadle na hrod╝e. «urla bý po│nje wobsad╝ena, jako so tam 1. d╝iwad│owy festiwal narodnych mje˝╣in publikumej p°edstaji. Fota: M. Bulank

wersija za ćišć

Duchowne swˇjstwo a festiwale

Budy╣in. DwanaŠe nowych Ŕ│onow je ZjednoŠenstwo zarjadowarjow folklornych festiwalow CIOFF na swojim 44. swýtowym kongresu wŔera popo│dnju w Budy╣inje p°iwza│o. Lýtsa p°istupi też Serbski folklorny ansambl Wudwor narodnej sekciji CIOFF Nýmska, tak p°is│u╣a nýtko pjeŠ serbskich a │użiskich Šý│esow tymle swýtowemu zwjazkej. Serbska rejwanska skupina Smjerd╝aca, na kongresu z Gabrielom Krawcom a Benom Jurkom zastupjena, je najdlýje ze sobustawom CIOFF. ChoŠebuski rejwanski ansambl PÂijaÂelstwo, Serbski ludowy ansambl a Domowina su tohorunja z Ŕ│onom organizacije, kotraż też wuhotowanje Mjezynarodneho folklorneho festiwala „úużica“ sobu podpýruje. T°ý╣ny zwjazk serbskich towarstwow bý na d╝ensa popo│dnju zakˇnŔenym wurad╝owanju z Bjarnatom Cyżom, Markom Kowarjom, Clemensom ękodu a Borboru Felberowej zastupjeny.

Byw╣eho wjelelýtneho p°edsydu nýmskeje narodneje sekcije zjednoŠenstwa Bernda Schńfera pomjenowachu na generalnej zhromad╝iznje za Ŕestneho Ŕ│ona CIOFF. Na wurad╝owanju wuprajichu Ŕ│onojo też swoje woŔakowanje na bˇrzomne ratifikowanje konwencije UNESCO wo zachowanju imaterielneho kulturneho herbstwa p°ez Nýmsku a na p°ichodne wob╣ýrne mˇżnosŠe na╣eho kraja po tym ze 144 dal╣imi zrýŔenskimi partnerami substancielne kooperacije wutworiŠ. Na schad╝owanju generalneje zhromad╝izny wobjednawachu rjad wobsahowych pra╣enjow a schwalichu strategiski plan p°ichodneho skutkowanja.

Duchowne swˇjstwo a kak wone p°ihoty a p°ewjed╝enje folklornych festiwalow sobu postaja a wobwliwuje, bý d╝ensa dopo│dnja tema wotewrjeneho foruma na CIOFF-kongresu. Zarjadniska naŔolnica Brigitte VÚzina porýŔa k tutej ważnej tematice, wobswýtli spoŔatnje wuznam intelektualneho swˇjstwa za wobsah a wuhotowanje programow każ też za wabjenje a poskitki festiwalow, na p°ik│ad za suwenýry. Roz│ożi też pra╣enja swýtoweho duchowneho swˇjstwa organizacijow, kotreż p°i p°ewjed╝enju festiwalow ważnu rˇlu hraja. K naŔatej problematice su so wobd╝ýlnicy swýtoweho kongresa s│owa jimali, tak z Panamy a druhich zamˇrskich krajow. (ML)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wupisanje:

Ludowe nakładnistwo Domowina poskića k 1.12.2014 dźěłowe městno zamołwiteho za nawěški (m/ž) we wotrjedźe rozšěrjenje.

dalše informacije
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.