Budyšin, 19.04.2014
wo nas Řber uns about us  
 
DŹENSA
ŁUŽICA
HLADANJA
PROTYKA
SN-DEUTSCH
E-NOWINA
ABONEMENT
KONTAKT
IMPRESUM
PARTNEROJO
 
 
Design by Robert Brytan
   

Zhromadny orchester je cil

Budyski a Zhorjelski wokrjes na d╝iwad│owy koncept so dojedna│oj

Budy╣in.
Nastupajo wotewrjene pra╣enje, kak dale z d╝iwad│ami kulturneho ruma Hornja úużica-Delnja ęleska pokazuje so ponýŔimne rozrisanje. 14. februara bý╣tej Budyski a Zhorjelski wokrjes na klawsurnym posed╝enju wobzamk│oj d╝ý│owu skupinu wutworiŠ, kotraż ma za rozrisanjom pytaŠ. K skupinje s│u╣eja prýni p°irjadnik Zhorjelskeho wokrjesa Thomas Gampe, sekretar kulturneho ruma Joachim MŘhle a byw╣i intendant Zhorjelskeho d╝iwad│a dr. Michael Wieler każ też ze stron Budyskeho wokrjesa p°irjadnica Birgit Weber, nawoda zarjada za wuwiŠe Andreas Heinrich a nawoda financneho zarjadnistwa J÷rg Szewczyk.

ętoż konkretny nadawk d╝ý│oweje skupiny nastupa, bý╣tej dwý opciji k dispoziciji: pak d╝iwad│o kulturneho ruma w no╣erstwje hi╣Še njeeksistowaceje d╝iwad│oweje towar╣nosŠe wobeju wokrjesow wutworiŠ, pak separatne dalewjed╝enje Nýmsko-Serbskeho ludoweho d╝iwad│a a Zhorjelsko-«itawskeho Gerharta Hauptmannoweho d╝iwad│a (GHT) financnje zaruŔiŠ. GHT jako hud╝bne d╝iwad│o z Nowej úużiskej filharmoniju ma hiżo dlý╣i Ŕas pjenjeżne problemy. Po s│owach Birgit Weber żada╣e sej prýnja opcija wob╣ýrne wumýnjenja, każ su to definicija financnych poŠahow, dojednanje wo strukturje no╣erskeje towar╣nosŠe, dojednanje wo tarifowej mzd╝ý a wutworjenje zhromadneho zarjadnistwa. Zwoprawd╝iŠ ma so druha opcija.

D╝ý│owa skupina ma nýtko nadawk, wuwiŠ koncept za orchester kulturneho ruma, zd╝ýli Budyska p°irjadnica na napra╣owanje SN. „Serbski ludowy ansambl bu a je do rozmyslowanjow d╝ý│oweje skupiny zap°ijaty. Wokrjes Budy╣in a Za│ożba za serbski lud stej sej p°ezjednej, zo ma so kooperacija SLA a NSLD╝ zesylniŠ. Wobý instituciji stej za to wotewrjenej.“

Nowa úużiska filharmonija ma so jako orchester kulturneho ruma do jeho no╣erstwa p°ewjesŠ. Rˇla SLA njeje p°i tym hi╣Še cyle wýsta. „Dyrbimy p°epruwowaŠ, haŔ ma Nowa úużiska filharmonija d╝ýle ansambloweho orchestra p°ewzaŠ. Hladajo na to, zo matej so GHT a NSLD╝ jako samostatnej d╝iwadle dale wjesŠ, mamy też p°epruwowaŠ, haŔ je srjed╝odobnje mˇżno, Serbski ludowy ansambl z Nýmsko-Serbskim ludowym d╝iwad│om hromadu wjesŠ“, Weber roz│ożi. Pow╣itkowne maja so kulturne institucije intensiwni╣o wumýnjeŠ.

Po zdaŠu je Ŕas do│holýtneho chab│anja nimo. Na pra╣enje, hdy ma d╝ý│owa skupina wuslýdki p°edpo│ożiŠ, Birgit Weber jasnje praji: „HaŔ do kˇnca lýta 2014 chcemy rozsud╝iŠ, kak ma na╣a d╝iwad│owa krajina wupadaŠ.“ (CoR)

Chced╝a jasnu wotmo│wu

Zwjazk serbskich wumý│cow prˇcuje so wo rozmo│wu ze zapˇs│ancami zwjazkoweho sejma nastupajo financowanje Za│ożby za serbski lud.

Budy╣in.
Zwjazk serbskich wumý│cow zmýje bˇrze rozmo│wu w zwjazkowym sejmje nastupajo p°ichod serbstwa. To zd╝ýli na wŔeraw╣im wurad╝owanju p°edsydstwa ZSW Benedikt Dyrlich. Wˇn bý wo organizowanje zetkanja prosy│, zapˇs│anc zwjazkoweho sejma SPD Thomas Jurk bý jeho podpýra│ a zetkanje poruŔi│.

ZSW ma rozmo│wu ze zapˇs│ancami za trýbnu, dokelż njeje situacija za Serbow, p°edew╣ým nastupajo financowanje Za│ożby za serbski lud, rˇżojta. To zwýsŠi jeho p°edsydstwo zdobom na zak│ad╝e wotmo│wy ze zwjazkoweho nut°kowneho ministerstwa na list ZSW ministrej Thomasej de Maizièrej (CDU). W nadawku ministra de Maizièra pisa Ulrike Adamsky-Metz, zo su „zwy╣enje za│ożboweho spýchowanja loni jˇnkrˇtnje wo 500 000 eurow w parlamentariskim jednanju wo naŠisku zwjazkoweho etata jako p°idatne srýdki docpýli“. Za lýŠe 2014 a 2015 mˇża to „jeno p°ez parlamentariske jednanja spytaŠ“. Też trýbne nowe financowanske zrýŔenje mjez Zwjazkom, Sakskej a Braniborskej za Serbow njesteji w bli╣im Ŕasu na programje. Wo tym su Ŕ│onow za│ożboweje rady a zastupjerjow Domowiny informowali, każ w lisŠe z ministerstwa rýka.

P°edsydstwo ZSW zhoni też wo wobsahu wotmo│wy na dal╣i swˇj list hospodarskemu ministrej Sigmarej Gabrielej (SPD) z prˇstwu wo zmýnu hˇrnistwoweho prawa. Wˇn je mjez druhim pisa│, zo wobked╝buje sakski wy╣i hˇrnistwowy zarjad zajimy serbskeje mje˝╣iny a zo su so nastupajo p°esydlenje wuhloweje jamy Wochozy II „Zwjazk, Domowina a Vattenfall dojednali“. P°edsydstwo ZSW chce nýtko wot Domowiny jasnu wotmo│wu na pra╣eni, wo Ŕim je wona z Vattenfallom jedna│a a na Ŕo su so dojednali.

Dale zabýrachu so wŔera z p°ihotami 36. swjed╝enja serbskeje poezije. Planowane su zarjadowanja z basnikami ze sydom krajow, mjez druhim na Wojerowskim hrod╝e, na NjebjelŔanskim Mjezynarodnym gmejnskim swjed╝enju, w Budyskej wodarni każ też w Delnjej úużicy, Katowicach a Varnsdorfje. (AW)

wersija za ćišć
   
WOBRAZ DNJA
Wabjenje:
Serbske Nowiny

       

Pokiw: Njerukujemy za wobsahi zalinkowanych stron.
Hinweis: Wir Řbernehmen keine Haftung fŘr Inhalte verlinkter Seiten.