Łužica (03.02.16)

Mittwoch, 03. Februar 2016 geschrieben von:

Za wjetšu wěstotu na karnewalu

Choćebuz (dpa/ch/SN). Najwjetši póstniski ćah wuchodneje Němskeje w Choćebuzu wotměje so njedźelu z wjace policistami a rjadowarjemi. Pokiwy na nadpady abo dalše mylenja drje njepředleža, jedna pak so wo subjektiwne začuće wěstoty, kaž policija zdźěli. Prezident karnewaloweho zwjazka Łužica Frank Szepok praji: „Naši ludźo su wšitcy sensibilizowani.“ Zwjazk jako zarjadowar organizuje wěstotnych sobudźěłaćerjow kołowokoło póstniskeho ćaha. Ličbu wěstotnych mocow Czepok mjenował njeje. Prěni króć zarjaduja nimo wjace zastojnikow wjacore serwisowe dypki. Zaměr je, zo wšitko bjez mylenjow wotběži. Někotre towarstwa, mjez druhim z wokrjesa Łobjo-Halštrow, su wobdźělenje wotprajili. Ćah wjesołych ludźi startuje w 13.11 hodź. ze 180 skupinami, 90 swjedźenskimi wozami a dźesać konjemi.

Přijězdnju za dom zaraćili

Łužica (02.02.16)

Dienstag, 02. Februar 2016 geschrieben von:

Krajny šulski zarjad rozpušćeny

Choćebuz (dpa/ch/SN). Braniborski minister za kubłanje Günter Baaske je wot swojeje předchadnicy Martiny Münch (wobaj SPD) wutworjeny krajny šulski zarjad zaso rozpušćił. Wot wčera­wšeho su dotalne wotnožki w Brandenburgu nad Habolu, Choćebuzu, Frankfurće nad Wódru a Neuruppinje samostatne statne šulske zarjady, praji rěčnik ministerstwa Florian Engels. Wone dóstanu přidatnje 24 sobudźěłaćerjow dotalneho šulskeho zarjada a su ministerstwu direktnje podrjadowane. Krajny sejm je zakoń w januaru schwalił. Baaske bě hižo loni w nalěću pobrachowace informacije ze stron krajneho šulskeho zarjada wo wupadźe wučbnych hodźin na braniborskich šulach kritizował a jeho rozpušćenje připowědźił. Něhdźe 1 500 šulerjow njeje žane połlětne wuswědčenja dóstało. Krótše słužbne puće maja nětko spěšniše rozsudy zmóžnić.

Njezbožu zadźěwał

Łužica (01.02.16)

Montag, 01. Februar 2016 geschrieben von:

Ze synom tepić

Wětošow (dpa/ch/SN). Ze syna pjenjezy dźěłać je ideja, za kotruž dóstanu błótowscy ratarjo Wětošowskeje agrarneje tzwr nimale 80 000 eurow spěchowanskich pjenjez Europskeje unije. Cyłkownje ma so něhdźe 173 000 eurow za decentralnu synowu tepjensku připrawu nałožić, zdźěli braniborske ministerstwo za wobswět. Dźensa je wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) zdźělenku wo spěchowanju přepodał. Syno pochadźa z wosebje włóžnych łukow a njehodźi so tuž za picowanje wužiwać. Produkowanu ćopłotu ma ratarski zawod wužiwać. Mjez druhim wobhospodarjeja w biosferowym rezerwaće Błóta 200 hektarow łukow, kotrež po etapach syku.

Znowa samodruhu wobćežowali

Łužica (29.01.16)

Freitag, 29. Januar 2016 geschrieben von:

Za mjeńše wokrjesy

Choćebuz (dpa/ch/SN). Braniborska Lěwica žada sej jasne změny při planowanej wokrjesnej reformje. Minimalna ličba wobydlerjow přichodnych wokrjesow měła być 150 000 město 175 000, praji šef frakcije Ralf Christoffers wčera w Podstupimje. Tak bychu mjeńše wo­krjesy móžne byli hač wot nutřkowneho ministra Karla-Heinza Schrötera (SPD) předwidźane. Cyłkownje ma so reforma ze 414 milionami eurow ze stron kraja financować, dalšich 200 milionow eurow maja komuny přidać. Wysoko zadołžene města Choćebuz, Frankfurt nad Wódru a Brandenburg nad Habolu maja so po połojcy wotdołžić. Za to zhubja wone swoju samostatnosć a so do wokolnych wokrjesow zarjaduja.

Pytaja sobudźěłaćerjow

Łužica (28.01.16)

Donnerstag, 28. Januar 2016 geschrieben von:

Pokazuja twórby Heisiga

Choćebuz (dpa/ch/SN). Z kabinetnej wustajeńcu wobswětla Choćebuski muzej Dieselowa milinarnja tematisce wobmjezowany dźěl molerskeho tworjenja Bernharda Heisiga (1925–2011). Widźeć su 13 wobrazow a dwaj portretaj. Nawodnica muzeja Ulrike Kremeier wujasni, zo dźe we wustajeńcy tež wo napřećiwk mjez priwatnej a zjawnej sferu. Přehladka chce pokazać, kak je Bernhard Heisig stawizny mjez priwatnym a zjawnym wotkrywał. Heisig słušeše k najznaćišim wuměłcam zašłeje NDR. Dieselowa milinarnja je loni wulku trajnu požčonku Heisigowych wobrazow z Kölnskeje zběrki Vera Schreck. Wustajeńca wostanje hač do 3. apryla přistupna.

Wobydlersku radu wolili

Łužica (27.01.16)

Mittwoch, 27. Januar 2016 geschrieben von:

Žadaja sej wjele lět jastwa

Choćebuz (dpa/ch/SN). Znjewužiwanja zbrašeneho młodostneho w błótowskim Lubnjowje dla je sej Choćebuske statne rěčnistwo chłostanje z jastwom dźewjeć a poł lěta žadało, zdźěli wčera krajne sudnistwo. Wobskorženy muž je na spočatku procesa w oktobru přiznał, zo bě 14lětneho duchownje zbrašeneho měsacy dołho seksualnje znjewužiwał. W lěću 2014 chowaše wón młodostneho nimo toho wjacore tydźenje pola sebje doma w Lubnjowje, hdźež policija hólca skónčnje namaka. Muž je nimo toho znjewužiwanja swojeho bywšeho staraćelskeho syna dla wobskorženy. Tele wumjetowanje pak wotpokazuje.

Zakónča wustajeńcu

Łužica (26.01.16)

Dienstag, 26. Januar 2016 geschrieben von:

Wopomnja wopory nacizma

Kamjenc (dpa/SN). Zamołwići Kamjenca chcedźa jutře, srjedu, we wobłuku swjatočnosće wopory nacionalsocializma wopominać. Zarjadowanje wotměje so při wopomnišću w Knježim dole, zdźěla Kamjenska radnica. Kaž hižo minjenej lěće chcedźa so tež tónraz zastupnicy Kamjenskich cyrkwinskich wosadow, iniciatiwy „Wobchować wopominanje woporow fašistiskeho namócneho knjejstwa w Kamjencu“ a towarstwa „Wopomnišćo wotnožki koncentraciskeho lěhwa Kamjenc-Knježi doł“ wobdźělić. Wočakuja pak tež zastupjerjow Kamjenskich šulow. Wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) prosy wobydlerjow Lessingoweho města, na zarjadowanje w 15.30 hodź. přińć.

Koks z brunicy zhotowjeć

Łužica (25.01.16)

Montag, 25. Januar 2016 geschrieben von:

Njezboža hładkosće dla

Groß Köris/Podstupim (dpa/ch/SN). Zymske wjedro je braniborske dróhi na smykanišća přeměniło. Sobotu bě k tójšto njezbožam z wjacorymi zranjenymi dóšło. Najsylnišo potrjechena bě južna Braniborska. Na awtodróze A 13 pola Groß Körisa je so nakładne awto hładkosće dla powróćiło. Wuchowanske mocy trjebachu hodźinu, zo bychu šofera wuswobodźili. Helikopter dowjeze ćežko zranjeneho 60lětneho do chorownje. Tež na druhich městnach so awta suwachu, zjědźechu z jězdnje abo do štoma. Stajnje běchu dróhi nakładnych awtow dla blokowane. Zasadźenske mocy dyrbjachu tež rozmjerznjenych rołow dla zakročić. Wjacore parki, mjez nimi Sanssouci, wostachu zawrjene. Wčera je so połoženje zaso trochu změrowało, zdźěli policija.

Zeleny tydźeń wuspěšny był

Łužica (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Hendricks wopyta rewěr

Choćebuz (dpa/ch/SN). Zwjazkowa ministerka za wobswět Barbara Hendricks (SPD) chce přichodnu póndźelu z łužiskimi hórnikami wo strukturnej změnje we wuchodoněmskim brunicowym rewěrje rěčeć, informuje dźensa zwjazkowe ministerstwo w Berlinje. Na rozmołwach ze zawodnymi radami šwedskeho koncerna Vattenfall póńdźe mjez druhim wo to, kak móhł so rjadowany a socialnje zawěsćeny kónc wudobywanja brunicy poradźić. Hendricks wobstawa na krutym planje, zakónčić zmilinjenje wuhla w Němskej najpozdźišo hač do lěta 2050. Łužiski brunicowy rewěr je za jamami w Porynskej druhi najwjetši po cyłym Zwjazku. Něhdźe 8 000 ludźi tam hišće dźěła.

Bombardier ma zamołwitosć

Łužica (21.01.16)

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Wo nowym kursu Bombardiera

Zhorjelc/Budyšin (dpa/ch/SN). Wo móžnych wuskutkach fuzije zawodow Bombardiera w Budyšinje a Zhorjelcu su dźensa po wozjewjenju dźěłarnistwa wjednistwo předewzaća, zawodna rada a sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig (SPD) w Zhorjelcu diskutowali. Kanadiski producent jězdźidłow bě w nowembru připowědźił, zo matej stejnišći w Hornjej Łužicy přichodnje jako kompetencny centrum za kolijowe jězdźidła wušo hromadźe dźěłać. Produkciju přełožić pak njebě tehdy planowane. Budyski zawod ma tuchwilu 1 250 přistajenych, Zhorjelski 2 500.

Nasyp wróćo přepołožić

Anzeige