Dotal najpisaniša a najbohatša přehladka je zdobom dar k 25

Freitag, 17. März 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
„Camprowanje na wsy“ rěka wobraz Moniki Schumann.  Foto: Horst Adam „Camprowanje na wsy“ rěka wobraz Moniki Schumann. Foto: Horst Adam

Stota wosebita wustajeńca w Choćebuskim Serbskim domje

Hdyž Serbska kulturna informacija Lodka w Choćebuzu z wosebitymi kartkami a plakatami na wotewrjenje swojich wustajeńcow w Serbskim domje přeproša, pokazuja wone stajnje typiski wobraz wuměłca abo wuměłče. Při nětčišej wustajeńcy pak je na přeprošenjach a plakatach 50 motiwow wotćišćanych! A to ma swoju přičinu. Tale wuměłstwowa přehladka je jubilejna, hižo stota po lěće 1992, po tym zo běchu Lodku w Choćebuskim Serbskim domje w měrcu před 25 lětami wotewrěli. Tehdy běchu sobudźěłaćerki Lodki ideju zrodźili, tam kóžde lěto štyri wustajeńcy pokazać.

Něhdźe 70 molerjow, grafikarjow, fotografow a dalšich tworjacych wuměłcow je minjene 25 lět swoje twórby a dźěła­ w Lodce zjawnosći spřistupniło. Zwjetša běchu to ludowi wuměłcy, kotřiž wšak sej dźensniši čas přeco lochko nimaja so něhdźe reprezentować. Tajku přiležnosć dóstawachu a dale dóstawaja w Serbskim domje abo Serbskim muzeju w Choćebuzu kaž tež w domizniskimaj muzejomaj w Dešnje a Janšojcach. To sej serbscy kaž němscy wuměłcy česća, kotrymž je tež Lodka dobry partner.

Jara zajimawa je statistika sto dotalnych wustajeńcow. 56 razow bě to personalna prezentacija a dźesać króć zhromadna přehladka wšelakich wuměłcow abo twórbow, nastatych na plenairach. 18 razow pokazachu fotografije a štyri razy steješe tekstilne tworjenje w srjedźišću. Trójce su dźěći z pěstowarnjow abo šulow swoje dźěła wustajeli a pjeć razow gymnaziasća z Choćebuza a Bu­dyšina.

Tale wobšěrnosć wotbłyšćuje so tež w tuchwilnej wustajeńcy „Wobrazy swěta 1992–2017“, kotraž je hač do 21. apryla přistupna. Hladajo na naš rjany a mały łužiski swět ma tele hesło swoju wo­prawnjenosć. Cyłkownje 38 tworjacych wuměłcow, kotřiž běchu hižo w Serbskim domje wustajeli, je za jubilejnu prezen­taciju jedne abo wjacore dźěła přewo­stajiło. A tak nasta jara wobšěrna pře­hladka­ z něhdźe 70 wobrazami a dalšimi 30 eksponatami z keramiki a tekstilneho tworjenja. Tak je to dotal najbohatša a najpisaniša wustajeńca Lodki a zdobom rjany dar k jeje 25. narodninam.

To prěnje, štož wopytowarjam do wočow bije, je mjenowana pisanosć. Widźeć je cyła paleta wuměłskich technikow, tradicionalnych kaž modernych. Akwarele, wolijowe a akrylowe wobrazy, rysowanki z wuhlom, wołojnikom a pjerom, wobrazy na židźe a aplikacije. Wšo to pokazuje, zo tež serbscy a němscy tworjacy wuměłcy we Łužicy za nowymi móžnosćemi a pućemi na polu wuměłstwa pytaja­.

Mnohostronske a pisane su tež temy twórbow. „Njejsmy wuměłcam někajku temu předpisali, kóždy móžeše so sam rozsudźić“, rjekny Milena Stockowa, wot lěta 1992 nawodnica Lodki a hłowna zamołwita­ za wustajeńcu.

Wustajene dźěła hodźa so zarjadować do štyrjoch hłownych skupin: wuměłske předstajenje łužiskeje domizny, serbscy ludźo, serbske kulturne žiwjenje a eko­logiske problemy Łužicy. Tak je na přikład Winfried Schulze z Drjenowa mo­lował serbsku holcu z Gołbina, 90lětna Irmgard­ Kulejowa z Bukowa předźerku a Horst Jurtz z Běłeje Wody dudaka ze Slepoho. Uta Henšelowa z Lubnjowa předstaja Minu Witkojc we wšelakich žiwjenskich lětach a wot Gizele Kotisekoweje z Brězowki wuhladaš wobraz ze žiwjenja Hanza Njepile. Gerd Hallaschk z Pěchča je křižerjow zapopadnył, Christa­ Rippl w swojej kolaži błótowske bahno a Werner Brummack z Choće­buza zymu w Błótach.

Tež wuměłcy z Hornjeje Łužicy su na jubilejnej přehladce wobdźěleni, mjez nimi Isa Bryccyna z Kubšic z akwarelom „Konjecy/Canitz-Christina“ a „Worcyn w zymje“, Helena Palmanowa z Budyšina předstaja čołmowanje, Monika Schumann z Horow camprowanje. Zastupjenej z twórbami stej dale Serbowce z Berlina Jutta Měrćinowa a Hana Wićazowa. Cornelia Bjedrichowa z Wěteńcy a Wórša Lanzyna z Barta prezentujetej keramiku, a Jurij Helgest z Bukojny wobohaća přehladku ze swojimi zajimawymi fotami.

„To je jara rjana wustajeńca, dokelž pokazuja so na jednym městnje wuměłske tworjenje we Łužicy. Najskerje móžeš to jenož takle tule w Serbskim domje widźeć“, chwali sej 80lětny Gubinski wuměłc Klaus Bramburger 100. wustajeńcu Choćebuskeje Lodki. Horst Adam

Veröffentlicht in Kultura & wuměłstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige