Widźał, słyšał, napisał (28.10.19)

Montag, 28. Oktober 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Maš němske słowa, kotrež su w serbšćinje je­nake a runje tak pisane. Wosebje w zwěrin­stwje to husto mamy. Krokodil rěka tež w přełožku krokodil, tiger je tiger a salamander wězo salamander, byrnjež nam tu słownik tež přełožk wódna ješćelca poskićał. A runje tak je to pola pumy. Puma je tohorunja puma, hačrunjež sym tež hižo synonym hórski law nadešoł. A jemu so dźensa tu wěnuju, abo lěpje prajene jeho pomjenowanju, nic pumje jako zwěrjo. Nastork k tomu bě mi za­so raz historiski datum 27. winowca, ale 1974. W tym lěće wotmě so w Němskej swětowy pokal w kopańcy a zemrě w Herzogenaurachu blisko Nürnberga Rudolf Dassler. Potajkim nimale dokładnje před 45 lětami.

Mjeno Dassler mnohim zawěsće w prěnim wokomiku ničo njepraji. Dajće mi tuž dźensa skrótka njewšědnu stawizničku wo bratromaj powědać, kotrajž staj swětowe sportowe stawizny pilnje sobu pisałoj. A to, bjeztoho zo byštaj samaj wurjadnaj sportowcaj byłoj.

Zhromadnje ze swojim dwě lěće młódšim bratrom Adolfom załoži Rudolf Dass­ler do Prěnjeje swětoweje wójny fabriku za zhotowjenje črijow. Po tym zo běštaj so wobaj z wójnskeje jatby wróćiłoj, pak dóńdźe mjez nimaj k zwadźe, kotraž so přiwótři. Ze zwady bu hotowa „wójna“, a ta je pola Dasslerec, tež po smjerći wuznamneju bratrow w dalšich generacijach dale trała.

Dasslerec fabrika bu do dweju dźělow rozpačena. A kóždy z do toho rozešłeju mějićelow załoži sam swójske předewzaće. Wobě tehdy wutworjenej firmje słu­šatej hišće­ dźensa k najwuznamnišim producentam sportowych wudźěłkow na swěće. Adolf „Adi“ Dassler da swojej marce, prěnje tři pismiki swojeju mjenow wuži­wajo, dźensa nimale kóždemu dźěsću znate pomje­nowanje „ADIDAS“. Rudolf Dassler chcyše swoju marku poprawom, tohorunja iniciale mjena wužiwajo, „RUDA“ mjenować. Přećeljo pak jemu to z wuspěchom wurěčowachu. A tak wuzwoli sej mjeno, kotrež poměrnje podobnje klinči – „PUMA“. Symbol skakaceje rubježneje kóčki je po cyłym swěće dawno runje tak znaty kaž tak mjenowany trefoil wobstejacy z třoch łopješkow, kotryž wužiwa konkurenčna marka z třomi smužkami wot lěta 1972 składnostnje olympiskich hrow w Mni­chowje.

Najwjetši skutk wčera před 45 lětami zemrěteho Rudolfa Dasslera dyrbjał kóždy znać, kiž aktiwnje za bulom honi. Wón dźě je wuwiće kopačkow na rewolucionarne wašnje wobwliwował. Wuwił je prěnje kopar­ske črije z pódušemi za šrubowane stajaki. Chcył so z was, lubi koparjo, dźensa něchtó na nje spušćeć?

Veröffentlicht in Widźał, słyšał, napisał
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige