Planuja Łužiski forum

Donnerstag, 08. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, 2. wotprawa) je so wčera wo wudobywanju brunicy za Hamorsku milinarnju wobhonił. We Wochožanskej wuhlowej jamje jeho nawoda předsydstwa energijoweho zastaraćela LEAG Dr. Helmar  Rendez a čłon předsydstwa Uwe Grosser (wotlěwa) informowaštaj. Při tym wupraji so Kretschmer za dalše wudobywanje brunicy jako zapłaćomny nošer energije, kotryž zaruča spušćomne zastaranje z milinu.  Foto: Andreas Kirschke Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU, 2. wotprawa) je so wčera wo wudobywanju brunicy za Hamorsku milinarnju wobhonił. We Wochožanskej wuhlowej jamje jeho nawoda předsydstwa energijoweho zastaraćela LEAG Dr. Helmar Rendez a čłon předsydstwa Uwe Grosser (wotlěwa) informowaštaj. Při tym wupraji so Kretschmer za dalše wudobywanje brunicy jako zapłaćomny nošer energije, kotryž zaruča spušćomne zastaranje z milinu. Foto: Andreas Kirschke

Sakski ministerski prezident Kretschmer strukturnu změnu přewodźa

Hamor (AK/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) nima kruty, zawjazowacy termin zakónčenja wudobywanja brunicy tuchwilu za realistiski. „Z mojeho wida je přirodny datum docpěty, hdyž je brunica we wuhlowych jamach přetrjebana“ rjekny wón wčera při swojim wopyće we Wochožanskej brunicowej jamje zastupnikam energijoweho zastaraćela LEAG. „Trjebamy brunicu dale jako zapłaćomneho nošerja energije. Wona­ zaruča nam spušćomne zastaranje z milinu.“ Z tutym wuprajenjom ministerski prezident zdobom rewěrowy koncept LEAG podpěrowaše, kotryž běchu ­loni w měrcu předstajili. Po nim chcedźa Miłoraz wotbagrować a 220 wobydlerjow přesydlić.

Michael Kretschmer wobydlerjam Miłoraza kóždužkuli podpěru přilubi. „Wěm, zo jedna so wo sensibelnu temu. Sym tež zwólniwy, wjes wopytać“, wón rjekny. Wažne je, zo móža wšitcy wobdźěleni nětko planować. „Tohodla załožimy strukturnu komisiju. Wona ma wo datumje zakónčenja wudobywanja brunicy rozmyslować.“ Zwjazkowe knježerstwo chcyło strukturnu změnu we Łužicy zaměrnje podpěrować a za to 1,5 miliardow eurow přewostajić. Nałožować chcedźa pjenjezy mjez druhim za wutwar infrastruktury, spěšneho interneta kaž tež za slědźenje a wuwiće.

Wo konkretnych naprawach chcedźa na „Łužiskim forumje“ 8. měrca w Běłej Wodźe wuradźować, na kotryž Kretsch­mer a jeho braniborski kolega Dietmar Woidke (SPD) zhromadnje přeprošujetaj. Zwjazkowe ministerstwo za wědomosć a slědźenje so tohorunja wobdźěla. „Chcemy ideje za projekty zběrać, wšako njeń­dźe při strukturnej změnje jenož wo infrastrukturu. Chcemy proces tež wědomostnje přewodźeć a k tomu slědźenske instituty zapřijeć.“

Tuchwilu LEAG wšednje hač do 100 000 tonow brunicy z Wochžanskeje abo Rych­wałdskeje jamy wudobywa. Prawdźepo­dobnje docpěje brunicowa jama lěta 2022 Trjebin a lěta 2030 Miłoraz, Lutz Mickel, nawoda Wochožanskeje a Rych­wałdskeje brunicoweje jamy připowědźi. „Zhromadnje z wobydlerjemi Miłoraza chcemy socialnje znjesliwe přesydlenje organizować“, tak Mickel. Nimo toho ma so brunicowy plan za Wochožansku jamu předźěłać, zdźěli čłon předsydstwa LEAG Uwe Grosser. Hišće w prěnim kwartalu chcedźa prěnje zrěčenja wo wotškódnjenju ­ludźi wotzamknyć.

Veröffentlicht in Hospodarstwo
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige