Na wsy a za wsu – ratarstwo ma čłowjeka a wobswět škitać

Mittwoch, 28. Februar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W Njebjelčicach wuwiće wjesneho wobraza ze stawiznami, předewšěm pak z ratarstwom a přirodu zwjazuja. Bjez dźiwa tuž, zo w gmejnje šćežki, zelenišća a štomy wědomje do wjesneho wobraza zapřijimuja. W Njebjelčicach wuwiće wjesneho wobraza ze stawiznami, předewšěm pak z ratarstwom a přirodu zwjazuja. Bjez dźiwa tuž, zo w gmejnje šćežki, zelenišća a štomy wědomje do wjesneho wobraza zapřijimuja.

Ma to aktualny a chutny zaměr, wo čimž su akterojo zetkanja na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe spočatk lěta rěčeli. Hižo zestawa wobdźělnikow pokazowaše na powšitkowny a wulki zajim temy, wo kotruž so jednaše.

Pozadk a nastork zetkanja zjima Njebjelčanski wjesnjanosta a iniciator Tomaš Čornak (CDU) takle: „Intensiwne ratarstwo je we wěstej formje swoje hranicy docpěło. Konsumenća su dźeń a bóle na to wusměrjeni so strowje, wědomje a přirodnje zežiwić a zastarać. To njemóže ratarstwo po dotal zwučenej produk­ciji hižo połnje zaručić. Tohodla maja so nowe a do přichoda pokazowace wašnja ratarjenja nańć a nałožować, zaručace wědome zežiwjenje ludnosće runje tak kaž škit wobswěta a wědome wužiwanje resursow.“

Kaž Čornak wuzběhny, jewja so w ludnosći dźeń a wjetše žadanja, zo ma so w ratarstwje mjenje chemikalijow a pomocnych srědkow zasadźeć. Sensibili­zowani z mnohich padow negatiwnych wuskutkow glyfozata chcedźa starosćiwi přetrjebarjo, ale wosebje tež wjesna ludnosć, zo so ratarstwo tak organizuje, kotrež škita čłowjeka a wobswět.

Veröffentlicht in Hospodarstwo

Galerie

dalši wobraz (1) Towaršnostne žiwjenje na wsy bě a wostanje wusko z ratarstwom zwjazane. To je w Njebjelčicach wosebje na gmejnskim twarskim zawodźe widźeć, hdźež so tež přirodnemu hospodarjenju wěnuja. Foto: Jan Kral
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.