Wobornicy jara profesionelnje skutkowali

Freitag, 17. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Móst na hłownej dróze w Krakecach su z warnowanskimi zašlahami zwužili. Tak chcedźa zadźěwać, zo ratarskej jězdźidle runočasnje po mosće jědźetej. Kaž zawčerawšim na posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady rěkaše, ma prowizorij tři lěta trać.  Foto: Carmen Schumann Móst na hłownej dróze w Krakecach su z warnowanskimi zašlahami zwužili. Tak chcedźa zadźěwać, zo ratarskej jězdźidle runočasnje po mosće jědźetej. Kaž zawčerawšim na posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady rěkaše, ma prowizorij tři lěta trać. Foto: Carmen Schumann

Kubšicy (CS/SN). Wohnjowoborne naležnosće běchu jedna z temow na srjedownym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady. Wobydler so tam prašeše, kak gmejna na to reaguje, zo je ekstremneje suchoty dla w hašenskich hatach jednotliwych wsow dźeń a mjenje wody. K tomu wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) rjekny, zo dósta gmejna dowolnosć, wodu z hydrantow wužiwać, štož hewak generelnje móžno njeje. Nimo toho bychu w chutnym padźe wjace wohnjowych woborow alarmowali, hač hewak, zo bychu dosć tankowych hašenskich jězdźi­dłow k dispoziciji měli. Po słowach wjesnjanosty skutkowachu wobornicy dotal jara profesionelnje, kaž 22. julija při žehlacym wohenju w Krakečanskim sportowym centrumje. Tam móžachu sčasom zadźěwać, zo so płomjenja rozpřestrěja, tež dokelž bě wobydler kur spěšnje pytnył. Nětko čakaja hišće na sobudźěłaćerja zawěsćernje, kiž ma škodu posudźować.

Veröffentlicht in Lokalka
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson