Narodnu drastu kruće zakótwić

Dienstag, 22. Oktober 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Mějićelka Wojerowskeho Wjacsławkec drastoweho domu Kirsten Bejmina słuša k sobuzałožerkam loni wutworjeneho Serbskeho drastoweho foruma. Andreas­ Kirschke je so z njej rozmołwjał.

Knjeni Bejmina, što za forumom tči?

K. Bejmina: Zakładnu mysličku zrodźichmy w našim towarstwje za hajenje regionalneje kultury w srjedźnej Łužicy. Społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin Regina Krawcowa je ideju podpěrała. Tak bu forum 2018 załoženy. Hłowny wotmysł je wobchować fachowu wědu. Wšako su poslednje awtentiske nošerki serbskeje drasty mjeztym wšitke ze­mrěli a njemóža wědu wo njej tuž dale dawać. Je potajkim „pjeć po dwanaćich“ a dyrbimy nuznje jednać. Po prěnim kursu „Kak dźěćatko prawje hotować“ w našej nowej drastowej komorje smy so rozsudźili, dalše kursy poskićeć.

Štó so na forumach wobdźěla?

K. Bejmina: Powšitkownje je tak, zo je forum wšěm zajimcam zbliska a zdaloka wotewrjeny.

Jedyn z kursow rěkaše „Hawba, načołko a hrjebičko“. Što sće tam wobjednawali?

K. Bejmina: Běše to drasta konfirmandkow. Po zawodnym fachowym přednošku wěnowachmy so wosebje načołkam. Zasadnje je tak, zo mamy wu­šiwane kaž tež šite načołka. Wšitke pak so z hrjebičkom dźernu, zo bychu so čołu prawje přiměrili. Ale štó to hišće wě, štó da ma docyła hišće tajke hrjebičko doma? Zo by wone prawje sedźało, njeje matematika trěbna – za to trjebaš wóčko za proporcije a wjele zwučowanja.

To rěka: Hrjebičko njeje jenož hrjebičko ...

K. Bejmina: Cyle prawje. Hrjebičko je zdobom symbol. Z jednorej bizu woznamjenja wone žarowanje, z wušiwankami radosć nad žiwjenjom. Wosebje wažne je wobkedźbować, zo ma kóžda holca, kóžda žona hinašu formu hłowy. Hrjebičko ma graciju podšmórnyć, to jenož docpěješ, hdyž intensiwnje zwučuješ.

Sće mjeztym hižo třeći forum přewjedli. Kajki je waš dotalny facit?

K. Bejmina: Začuwamy wotewrjenosć a wulki zajim, ličba wopytowarjow je so wob­stajnje powjetšała. Wobdźělnicy jězdźa­ mjeztym samo z Noweho Města sem. Wuměna myslow a nazhonjenjow je wulka a diskusije čiłe. Chcemy z forumom na kóždy pad pokročować!

Što w tym zwisku planujeće?

K. Bejmina: Štwórty hotowanski kurs budźe 13. nowembra. Tema je „Dźěłanska drasta Serbow Wojerowskeje parochije“. Chcemy generaciju drastynošerkow našich wowkow a prawowkow wopominać. To saha hač do lěta 1900. Što so wone hdy hotowachu? Chcemy cyłu wjelorakosć wotbłyšćować.

Što sej za přichod přejeće?

K. Bejmina: Sprěnja so nadźijam, zo hišće­ wjace młodych žonow a holcow forum­ wopytuja, na přikład te, kotrež so w serbskej drasće na mejemjetanju wobdźěleja. Naš zaměr je, wosebje młódšu gene­raciju za narodnu drastu zahorić. Zdruha sej přeju, zo so wjace na drasće zajimo­wanych ludźi mjez sobu zwjaza a dołhodobnje hromadźe dźěła. Střeća bych chcyła, zo so nam poradźi, wopřijeće „hladanje drasty“ runja „nałožowanju rěče“ a „hajenju nałožkow“ kruće we Łužicy zakótwić a narodnej drasće wjace zjawneje kedźbnosće wěnować. Wutrobny dźak!

Veröffentlicht in Rozmołwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige