Stara so wo zhromadnosć a čistotu

Donnerstag, 06. August 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Předsydka wjesneho towarstwa Při skale Marlis Młynkowa, pokładnica Katharina Jurkowa a městopředsydka Antonija Šołćina (wotprawa)  Foto: Alfons Handrik Předsydka wjesneho towarstwa Při skale Marlis Młynkowa, pokładnica Katharina Jurkowa a městopředsydka Antonija Šołćina (wotprawa) Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­sta­jamy, dźensa Hórčanske wjesne towar­stwo Při skale (10).

Lětsa w februaru bě tomu pjeć lět, zo su Hórčanske wjesne towarstwo Při skale jako­ powšitkownowužitne a zjawnoprawniske zjednoćenstwo załožili. Hačrunjež maja w Hórkach aktiwnu wohnjowu woboru a derje dźěłacy młodźinski klub, bě wjacorym Hórčanam wažne měć cyłk, kotryž so wo hajenje serbskich nałožkow kaž tež wo nałožowanje serbšćiny rěče stara. Wjace hač dwaceći entuziastow bě na załoženskej zhromadźiznje pódla, a tam wuzwolichu Marlis Młyn­kowu za předsydku. Jeje zastupjerka je Antonija Šołćina, Katharina Jurkowa ma financne naležnosće na starosći.

Prěni nastajeny lětny dźěłowy plan so ja­ko spomóžny wopokaza a bě wot wjesnjanow derje přiwzaty. Tuž tak po­kro­čowachu a sej nowe nadawki stajichu, zarja­dujo na přikład zajimawe přednoški. Dožiwichu w Hórkach rodźeneho spisowaćela Jurja Kocha, kiž je jim wo swojich dopomnjenkach z dźěćacych a młodych lět čitał a powědał. Trudla Kuringowa přednošowaše wo swjatych křižach, a z Benom Bělkom podachu so na wulke pućowanje po swěće. Towarstwo Při skale podpěrowaše młodostnych při organizowanju a wuhotowanju mejestajenja a -mjetanja. Mjeztym je runje tónle mejski nałožk kruty wjeršk za cyłu wjes. Towarstwo na to dźiwa, zo su tež dźěći do wuhotowanja zapřijate.

Jako zetkawanišćo za kreatiwne paslenske wječory wužiwaja sydarnju woh­njo­woborneje gratownje. Wěnowachu so tam tež molowanju jutrownych jejkow. Wšě tajke a dalše zarjadowanja lětsa koronapandemije wězo přewjesć njemó­žachu a njemóža. Po tuchwilnych planach na kóždy pad wotměć pak chcedźa adwentne wiki. Lětsa budu to pjate. Loni zličichu na nich 250 zajimcow ze wsy a wokoliny, kotřiž dožiwichu mjez druhim dujersku hudźbu a spodobny program wjesnych dźěći. Zo bychu swoju zhromadnosć tež na pućowanjach a wulětach skrućili, wjesnjenjo kóždolětnje po blišej wokolinje kolesuja. Lětsa pak pobychu kónc junija ze 40 wobdźělnikami na powěsćowym a bajkowym čołmikowanju w Błótach.

Towarstwu je tež wažna naležnosć, hladać pomnik za padnjenych Hórčanow w swětowymaj wójnomaj. W NDRskim času drje bě tam pomnik z mjenami šěsć padłych Prěnjeje swětoweje wójny stejo wostał, nichtó pak so tak prawje wo njón njestaraše. Mjeztym su wobškodźene městna pomnika zwuporjedźane. Dale su na wulkej tafli pod napisom „Wopory wójnow napominaja k měrej“ mjena 16 woporow Druheje swětoweje wójny napisane, mjez nimi tež te morjeneje Hanki Kreidl-Šěrcec, židowki Hany. Před lětomaj je towarstwo spominanje na katolsku Serbowku židowskeho pochada składnostnje jeje 100. posmjertnych narodnin sobu zarjadowało.

Zo bychu Hórki stajnje čista wjes byli, ju towarstwo z wjesnjanami dwójce wob lěto rjedźi. Do toho zapřijate je tež hrajkanišćo, hdźež chcedźa bórze grilowansku hětu natwarić. Za nju dóstachu 1 000 eurow z wubědźowanja SIMUL+ Sakskeho krajneho kuratorija. Byrnjež krute terminy planować wobćežne było, so Hórčanske wjesne towarswo Při skale nadźija, zo budźe nazymu swój winowy swjedźeń přewjesć móc. Alfons Handrik

Veröffentlicht in Lokalka

Galerie

dalši wobraz (1)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige