Nimo nałožkow tež sport wažny

Donnerstag, 18. Januar 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Młodźinski aktiw Domowinskeje župy Delnja Łužica koordinuje aktiwity młodych Domowinjanow, na kotrychž wobdźěleja so runje tak dalši młodostni z městow a wsow. Lětuše ćežišća su tradicionalnej nałožkaj zapust a łapanje/zabiwanje kokota, koparski a volleyballowy turněr a kónclětne zarjadowanje z kehelowanjom w Rogowje.

Choćebuz (HA/SN). Podźěl Domowinjanow w młodźinskej starobje w župje Delnja­ Łužica je nahladny. Mjez něhdźe 40 skupinami a 25 towarstwami je tuchwilu dźewjeć młodźinskich z nimale 400 sobustawami. Wosebje w towarstwach a zjednoćenstwach su młodźi ludźo sylnje zastupjeni. Župa so tež pró­cuje, młodych čłonow a runje tak dalšich młodostnych na němsko-serbskich wsach do dźěła zapřijeć. Wo to stara so přede­wšěm župny młodźinski aktiw.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli