Pokiwy (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wo putnikowanju a hospodźe

Radwor. Štóž so za putnikowanje zajimuje, njech njeskomdźi přednošk Moniki Gerdesoweje dźensa, po kemšach, kotrež su w 19 hodź., w Radworskim „Słodeńku“, něhdyšej lutowarni. Chróšćanka porěči tam wo swojich putnikowanjach po Europje a wo hosćoch w swojej putniskej hospodźe. Přeprošujetej kružk młodych swójbow a chór Meja.

Do hudźbneje šule

Kamjenc. Jutře, 8. apryla, wot 14 do 17 hodź. su zajimcy do regionalneje wotnožki Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule na dźeń wotewrjenych duri witani. Zajimowanym staršim a jich dźěćom poskića tam přiležnosć, sej wšelake instrumenty zbližić. Fachowi wučerjo budu na prašenja hosći wotmołwjeć. We wobłukowym programje pokazaja hudźbni šulerjo swoje kmanosće.

Kak prjedownicy honjachu?

Budyšin. Jutře, sobotu, w 11 hodź. powjedźe muzejowy nawoda a archeologa dr. Jürgen Vollbrecht zajimcow po nowej wosebitej wustajeńcy Budyskeho měšćanskeho muzeja. Z archeologiskeho wida chce wón zajimcam hońtwu a žiwjenje w kamjentnym času spřistupnić a rozłožić.

W korčmach hejsować

Zhorjelc. Pod hesłom „Zhorjelc rockuje“ wotměje so jutře w měsće nad Nysu wot 15 hodź. korčmowy festiwal, trajacy hač do ranja w štyrjoch. Wjace hač 30 lokalow je swoje wobdźělenje připrajiło. Po słowach organizatorow budźe hudźbny repertoire lětsa hišće mjezynarodniši. Znajmjeńša 30 kapałow z Němskeje, Pólskeje, Awstralskeje, Kanady a Irskeje chce wopytowarjow zwjeselić.

BEAT wobsteji 20 lět

Budyšin. Regionalne dorostowe wubědźowanje Budyskeho Kamjentneho domu­ BEAT swjeći jutře wot 19 hodź. w sociokulturnym domje na Budyskej Kamjentnej hasy swoje 20lětne wobstaće. Zajimcy su na diwersny koncert w domje witani.

Na maskowy bal

Ramnow. Maskowy bal na Ramnowskim barokowym hrodźe je nětko hižo štwórte lěto kruty wobstatk zarjadowanskeho programa daloko znateho historiskeho domu. Přichodne woblubowane zarjadowanje wotměje so jutře w 19 hodź. w přewšo rjanych salonach hrodu.

Na hrodźišćowu ekskursiju

Wotrow. Zajutřišim, njedźelu, su pućowacy wot 10 hodź. znowa na połdrahodźinsku hrodźišćowu ekskursiju do Wotrowa přeprošeni. Archeologowka Julia­ Baumbach z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy chce wobdźělnikow wěcywustojnje přewodźeć a jim stawizny hrodźišća a kołowokoło njeho spřistupnić.

Informuja přichodnych staršich

Wojerecy. Lěkarjo a baby Wojerowskeje gynekologiskeje kliniki a porodneje pomocy Łužiskeho jězorinoweho klinikuma přeprošeja přichodnych staršich póndźelu, 10. apryla, w 19 hodź. na informaciski wječork. Po přednošku a rozmołwach móža sej zajimcy tež porodne žurle a tydźensku staciju wobhladać.

Do knihownje załožić

Budyšin. Póndźelu, 10. apryla, přeprošeja sobudźěłaćerjo Budyskeje měšćanskeje biblioteki wot 10 hodź. na zjawne wodźenje po domje na Hrodowskej. Wopytowarjo móža sej wšitke wupožčowanske wobłuki, kaž hudźbnu biblioteku, wobhladać.

Wustajeńca wo domiznje

Łaz. Wutoru, 11. apryla, wotewrje Łazowske spěchowanske towarstwo Domu Zejlerja a Smolerja w 16.30 hodź. znowa wuhotowanu trajnu wustajeńcu wo domizni­skich stawiznach Łazowskeje gmejny­. Mjez druhim móža so zajimcy w mjenowanym domje wo stolětnych stawiznach hórnistwa wokoło Łaza a tam wotbagrowanych wsach kaž tež wo archeologiskich wurywankach pola Běłeho Chołmca wobhonić.

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige