Festiwal wěry w Róžeńće

Donnerstag, 02. August 2018
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Edwin Fawcett (w módrym lacu) a band kaž tež St. Anthony Youth Choir, wšitcy z Londona, zahorichu hosći pod hołym njebjom z gospelowymi zynkami. Cyłk słuša takrjec k stajnym wuměłcam Gig-festiwala. Foto: Gloria Žurec Edwin Fawcett (w módrym lacu) a band kaž tež St. Anthony Youth Choir, wšitcy z Londona, zahorichu hosći pod hołym njebjom z gospelowymi zynkami. Cyłk słuša takrjec k stajnym wuměłcam Gig-festiwala. Foto: Gloria Žurec

Mjezynarodni hudźbnicy z mnohimi wopytowarjemi swjećili

Na lětušim mjeztym třećim Gig-festiwalu w Róžeńće, wotměwacym so wot 27. do 29. pražnika, zličichu organiza­torojo znowa wjace wopytowarjow hač loni. Hižo měsacaj do toho běchu in­tensiwnje za swjatk wabili. „Gig – God ­is good“ woznamjenja „Bóh je dobry“ a steji za křesćanske zarjadowanje, kotrež je hłownje na młodźinu wusměrjene. Słowo „Gig“ je pak tež jendźelski wuraz za live-koncert hudźbnikow. Tak chcedźa zarjadowarjo wobaj aspektaj zjednoćić.

Zašły pjatk zahaji so tuž wšitko z wječornej Božej mšu w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi, kotrejž přizamknychu so tak mjenowane „holy hours“. Wobaj po­dawkaj wusyłaše křesćanski sćelak Radio Horeb, tak zo su připosłucharjo po cyłej Němskej wo festiwalu we Łužicy zhonili. Cyrkej sama bu wosebje wobswětlena, kołowokoło běchu plakaty připrawjene, pokazowace swjatych a zbóžnoprajenych, kotřiž měli přitomnym być z přikładom – w srjedźišću steješe při tym zbóžny kapłan Alojs Andricki jako wosebity patron Gig-festiwala.

Veröffentlicht in Kultura

Galerie

dalši wobraz (1) Joe Melendrez, rapper z Los Angelesa, je wopytowarjow tež lětsa zaso z křesćanskimi štučkami zabawjał. Wón bě dotal na kóždym Gig-festiwalu w Róžeńće.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson