Změny koparskich prawidłow wot sezony 2019/2020 (1)

Dienstag, 17. September 2019
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Kolumnist kolumny Widźał, słyšał, napisał André Strelow je drje hižo někotre linki k nowym koparskim prawidłam napisał, dospołny přehlad pak smy wot koparskeho sudnika Kiliana Hrjehorja dóstali. Róžeńčan sudźi za Sportowe to­war­stwo Radwor na wokrjesnej runinje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka.

1. Chłostanja za trenarja a oficialnych při pobóčnej liniji

Trenarjow a oficialnych su hač do dźensnišeho při přeńdźenjach jenož ertnje pochłostali. Nětko tež tu žołte a čerwjene karty sydaja. Njeje-li złóstnik wuslědźomny, trenarja pochłostaja.

2. Změny hrajerjow při přichodnej wonkownej liniji

Jeli sudnik ničo druhe njepřikaza, dyrbi hrajer, kiž so wuměni, hrajnišćo přez přichodnu wonkownu liniji wopušćić. To płaći tež za zakładne linije. Změna prawidła ma tomu zadźěwać, zo so čas při změnach broji.

3. Rozeznawanje mjez chłódźenskej přestawku a pitnej přestawku

Přestawka za napoj smě maksimalnje 60 sekundow trać a chłódźenska přestawka 90 do 180 sekundow. Za wobě přestawce płaći: Wonej dyrbitej medicinsce wopodstatnjenej być. Krótka přestawka za piće je na přikład jenož w přestawce podlěšenja dowolena. Chłódźenska přestawka běše hižo znata, wona bě hižo husćišo při horcych temperaturach přikazana. Pitna přestawka je tež při chłódnišich temperaturach přežadanja ćěła dla dowolena.

4. Hrajer, kiž bu foulowany, smě jědnatku sam třělić

Je-li foulowany kopar zranjeny a ma so lěkować, dyrbi jemu sudnik zmóžnić, zo jědnatku sam třěli. Hra so tak dołho přetorhnje, doniž njeje hrajer tak daloko, zo móže jědnatku wukonjeć. Wotpowědnje njetrjeba hrajer po lěkowanju kopanišćo wopušćić.

5. Ćisnjenje pjenježka, nowe, stare prawidło

Dobudźe-li mustwo ćisnjenje pjenježka do hry, smě wone mjez zakopom abo stronu hrajnišća wolić, na kotrymž chce hrać započeć. Z tutej změnu dźe zaso wróćo k staremu prawidłu. Sej jenož stronu wupytać směć njeje mjenujcy přeco lěpšina.

6. Sudniski bul za jednoho hrajerja

Je-li hra přetorhnjena, přewjedźe so sudniski bul z wrotarjom w šěsnatce abo z dalšim hrajerjom mustwa, kiž je so bula jako posledni dótknył. Wšitcy tamni koparjo na hrajnišću dyrbja znajmjeńša štyri metry wotstawka dźeržeć. Z tutym prawidłom dyrbi so lěpšina do přetorhnjenja zaso wróćo zwołać. Strašne dwuboje wo bul dyrbja so wobeńć.

7. „Sudnik je powětr“ hižo njedawa

Dótknje-li so bul sudnika abo druheho oficialneho a dźe po tym do wrotow, wobsydstwo bula so změni abo z jednoho nadběha so spěšnosć wza, potom dawa sudniski bul. Dótknjenje bula přez sudnika njesmě žanu lěpšinu za jedne mustwo być.

8. Wotmjet bula přez wrotarja

Wrotar njesmě žane wrota docpěć, hdyž wón bul do přećiwniskich wrotow ćisnje. Wopodstatnjenje za prawidło žane njedawa.

9. Kop přećiwo chorhojčce na róžku

Kop přećiwo předmjetej so runje tak hódnoći kaž mjetanje předmjeta. Hdyž kopar na přikład chorhojčku na róžku wućehnje a ćisnje, abo do njeje kopnje, sudnik jeho pochłosta. Tajke zadźerženje ke kopańcy njesłuša, wobkruća Mjezynarodny gremij za koparske prawidła (IFAB).

10. Wotkop a wólny kop – zběhnjenje hranicy šěsnatki

Při wotkopje a wólnym kopje w swójskej šěsnatce je bul hraty, hdyž so jasnje kula a bu z nohu hraty. Bul njetrjeba šěsnatku wjace wopušćić. Tak skića so mustwu, kotrež je we wobsydstwje bula, wjacore móžnosće hru natwarjeć.

11. Murja při wólnym kopje bjez nadběhowarjow

Při škitnej muri, kotraž wobsteji ze znajmjeńša třoch koparjow, dyrbja wšitcy hrajerjo nadběhowaceho mustwa znajmjeńša meter wotstawka k muri dodźeržeć. Jeli to nječinja, dóstanje mustwo, kotrež škita, indirektny wólny kop. Spočatna ideja běše murju kompletnje zakazać, to pak njeje so přesadźiło.

12. Wrotar při jědnatce

Wrotar dyrbi při přewjedźenju jědnatki znajmjeńša z jednym dźělom nohi na abo wyše wrotoweje linije być. Wón njesmě před abo za njej stać. Wopušći-li wrotar liniju přezahe z woběmaj nohomaj, so jědnatka wospjetuje a wrotar dóstanje žołtu kartu. Při přewjedźenju jědnatkow njesmědźa so wrota a sak hibać.

13. Wotstawk při zamjeće

Hdyž kopar zamjet přewjedźe, dyrbja přećiwniscy hrajerjo dwaj metraj wot pobóčneje linije zdaleni być. Tak so wotstawk wot hrajerja, kotryž zamjet přewjedźe, jasnje rjaduje.

(Pokročowanje jutře) Kilian Hrjehor

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige