Křiž – symbol swětła?

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Budyšin (B/SN). Wuměłski projekt chcedźa Budyscy křesćenjo w póstnym a jutrownym času zwoprawdźić, zo bychu ze swojimi sobubratrami do rozmołwy přišli. Hłowne ćežišćo při tym rěka: Što dawa mojemu žiwjenju swětło? Što mje hnuje? Realizacija projekta ma swój spočatk w zhromadnej iniciatiwje katolskeje a ewan­gelskeje wosady, kotrejž wobě w mjezsobnosći cyrkej swj. Pětra w Budyšinje wužiwatej. Na ekumeniskej nutrnosći z ewangelskim krajnym biskopom Carstenom Rentzingom a biskopom Heinrichom Timmereversom su wuměłski projekt wotewrěli. Hač do jutrow steja nimale wšědnje zarjadowanja na pro­gramje: wot wodźenjow přez přednoški za dźěći, mo­dlitwy wo měr, duchownu hudźbu hač k seminaram a dźiwadłowym kursam. Na mnohich terminach wuměłc Ludger Hinse sam sobu skutkuje.

Sankcije zběhnjene

Mjezynarodne prawo připóznać

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dwaceći lět po zahajenju nalětow NATO na Serbisku w zwisku z konfliktom w Kosowje je sej frakciska šefina Lěwicy Sahra Wagenknecht žadała, zo měła so němska politika jasnje wot USA wotmjezować a mjezynarodne prawo jako centralnu směrnicu swojeje wonkowneje politiki připóznać. To je „centralna wučba“ tutoho a druhich němskich wójnskich wobdźělenjow minjeneju lětdźesatkow, rjekny wona powěsćerni dpa. 24. měrca 1999 běchu lětadła NATO z wobdźělenjom Němskeje bjez mandata UNO Ser­bisku bombardować započeli. Tam su wčera wopory nalětow wopominali.

Raketa dom w Israelu trjechiła

Dobry tydźeń po zahubnym cyklonje „Idai“ w juhowuchodnej Africe mjezynarodna pomoc poněčim zaběži. W mosambikskej stolicy Maputo su dobrowólnicy pomocne srědki za potrjechene kónčiny na awta składowali. Cyklon bě 15. měrca Mosambik, Malawi a Simbabwe zapusćił a sej znajmjeńša 700 smjertnych woporow žadał. Foto: dpa/Gökhan Balcı

Namołwjeja k dostojnosći

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Oświęcim (dpa/SN). Wopomnišćo bywšeho němskeho nacistiskeho zaničowanskeho lěhwa Auschwitz njedaloko pólskeho Oświęcima wopytowarjow napomina so dostojnje zadźeržeć. Tak njesměli ludźo po kolijach balansować a to hišće fotografować. „Myslće na to, zo sće na městnje, hdźež su wjace hač milion ludźi morili“, wopomnišćo twitteruje a namołwja, wopory holocausta z respektom wopomnić.

„Je lěpšich městnosćow, běhanje po wuskej žerdźi zwučować hač ta, kotraž symbolizuje deportaciju statysacow ludźi do smjerće.“ Tak rěka w internetnej zdźělence, kotrejž su wobrazy wopytowarjow připowěsnjene, balansowacych po kolijach smjertneho lěhwa. „Fotografowanje we wopomnišću nochcemy zakazać. Prosymy pak wopytowarjow, so při tym dostojnje zadźeržeć.“ W Auschwitzu běchu nacionalsocialisća wjace hač milion ludźi, zwjetša Židow, morili.

Časniki wjace njepřestajić

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:
Hamburg (dpa/SN). Dźeń a mjenje ludźi w Němskej ma přestajenje časnikow za zmysłapołne. To je wuslědk reprezentatiwneho woprašowanja instituta Forsa w nadawku chorobneje kasy DAK. Po tym je podźěl přiwisnikow na runje hišće 18 procentow woteběrał. Lěta 2013 wu­činješe wón hišće 29 procentow. Wjace hač tři štwórćiny woprašanych (2013: 69 proc., 2019: 78 proc.) měni, zo njeměli časniki scyła wjace přestajić. Přichodnu njedźelu budu wone zaso wo hodźinu doprědka stajene, potom płaći we wšitkich europskich krajach lětni čas.

Milion ludźi demonstrowało

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

London/Brüssel (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May steji hladajo na hrožacy chaotiski wustup kraja z Europskeje unije pod dźeń a wjetšim ćišćom­. Knježerstwo móhło ju hižo bórze k wotstupej nuzować, kaž britiske medije rozprawjeja. Tak budźe tutón tydźeń za politiski přichod Theresy May roz­sudny. Pječa chcyła wona parlament jutře hišće raz wo z Brüsselom wujednanym zrěčenju wothłosować dać. EU bě Londonej poskićiła, wustup ze zhromadźenstwa na 22. meju přestorčić, jeli parlament zrěčenju přihłosuje. W druhim padźe dyrbi Wulka Britaniska hač do 12. apryla rjec, kak sej brexit předstaja.

Wčera bě w Londonje wjace hač milion ludźi ze wšěch dźělow Wulkeje Britaniskeje přećiwo wustupej kraja z Europskeje unije demonstrowało. Demonstrowali pak su tež přiwisnicy brexita, byrnjež zdawna nic telko. Mjeztym je wjace hač pjeć milionow wobydlerjow kraja internetnu peticiju přećiwo brexitej podpisało. Tak je parlament nuzowany hišće raz wo tym debatować.

Wjace pjenjez na dobro dźěći

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Zwjazkowy sejm wyše přiražki chudym swójbam wobzamknył

Berlin (dpa/SN). Swójby ze snadnymi dochodami móža hižo bórze z wjace pjenjezami ličić. Zwjazkowy sejm je kónc tydźenja nowy swójbny zakoń swójbneje ministerki Franziski Giffey a dźěłoweho ministra Hubertusa Heila (wobaj SPD) schwalił. Zakoń předwidźi wyše přiražki k dźěćacemu pjenjezej, wjace darmotnych pěstowarskich městnow a dalše socialne­ lěpšiny, kaž darmotny wobjed w šuli. Swoje lěpšiny změja po wobličenjach zwjazkoweho knježerstwa wjacore miliony dźěći, jeli starši wotpowědnu próstwu wo přiražku zapodadźa. Staršim skići noworjadowanje financielne wo­lóženja, Hubertus Heil připowědźi. Dźěćom wotewru tak šansy na samopostajo­wane žiwjenje, njewotwisnje wot socialneho pochada. „Chcemy, zo kóžde dźěćo w Němskej swoje žiwjenje zmištruje.“

SPD chce wojować

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Z atakami na CDU a žadajo sej po cyłej Europje płaćiwu mi­nimalnu mzdu chce SPD při wólbach Europskeho­ parlamenta zaso lěpše wuslědki docpěć. Jednohłósnje je 200 delegatow konwenta SPD w Berlinje wčera wotpowědny wólbny program z ćeži­šćemi socialne, dawki a měr schwaliło. Andrea Nahles namołwješe so zmužiće prawicarskim populistam stajeć. Tuchwilu móže so SPD po wšej Němskej 16 do 18 procentow hłosow nadźijeć.

Budyšin (CRM/SN). Štož je hišće dźensa za katolskich Serbow Budyšina a wokolnych wsow cyrkej Našeje lubeje knjenje blisko Bohateje wěže a zwonka srjedźowěkowskeje měšćanskeje murje, tajki wuznam ma za ewangelsko-lutherskich Serbow před 400 lětami wutworjena wosada z Michałskej cyrkwju na tamnej stronje stareho města. Lětuši jubilej wosady, kotraž njewopřijima jeno wšitke stare a nowše měšćanske dźěle, ale tohorunja wokolne wsy, bě Trudli Malinkowej, sobudźěłaćerce Serbskeho instituta a zdobom redaktorce měsačnika Pomhaj Bóh, z přičinu, ze stawiznami Božeho domu a serbskich wosadnych so bliže rozestajeć. Minjeny štwórtk wona wo tym w farskim domje přednošowaše.

To a tamne (25.03.19)

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Jastwo hač do pjeć lět hrozy 19lětnemu Čechej za dospołnje nimokulene zadobyće do fitnesoweho kluba w Praze. Tam bě so wón wucychnował a nimale 8 000 eurow­ škody zawostajił. Po tym sej w pó­dlanskej stwě wusny, hdźež jeho wob­sedźer kluba nazajtra rano nańdźe a nablaku policiju zawoła. Prawdźepodobnje steješe paduch pod wliwom drogow a njebě hižo kmany twochnyć.

Z kwasom je sej jaty na dowolu na Mallorce drogi wobstarać chcył. Zastojnikam, kotřiž jeho jako nawoženju na kwas přewodźachu, napadny podhladne zadźerženje njewjesty a tamnych hosći. Po tym zo bě nawoženja na nuzniku pobył, namakachu w jeho kabaće wjacore z hašišom pjelnjene kondomy. Policisća na to wšu kwasnu hosćinu zajachu a dowjezechu muža njewoženjeneho wróćo do jastwa.

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli