Ruski internetnět pod kontrolu stata

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:
Moskwa (dpa/SN). Wjele diskutowany zakoń nastupajo ruski internet pod dospołnej kontrolu stata je wot dźensa płaćiwy. Ze swójskej infrastrukturu chce so Ruska lěpje přećiwo móžnym cyberowym nadpadam z wukraja škitać. Prezident Wladimir Putin bě zakoń w meji podpisał. Kritikarjo rěča wo hrožacej digitalnej izolaciji. Nalěto běchu přede­wšěm młodźi ludźo přećiwo zakonjej protestowali. Za internetne prašenja zamołwity rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow wumjetowanja nastupajo izolaciju Ruskeje wotpokazuje. Přiwšěm so wón boji, zo zapad Rusku wot interneta wotpinje. Tež w Němskej kritikarjo na to pokazuja, zo steja serwery za němski internet w USA.

Syriska plan Němskeje wotpokazuje

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:
Damaskus (dpa/SN). Syriski prezident Bashar al-Assad je namjet němskeje zakitowanskeje ministerki Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nastupajo mjezynarodnje dohladowane škitne pasmo na sewjeru Syriskeje wotpokazał. We wčera wječor wusyłanej rozmołwje syriskeje statneje telewizy chwaleše sej wón porno tomu zrěčenje mjez Ruskej a Turkowskej wo cofnjenju Kurdow z kónčiny, zdobom pak wójnu z Ankaru njewuzamkny. „Němski namjet so na to měri, starać so wo wěstotu z pomocu mjezynarodneje kontrole“, Assad rjekny. „Tak by so zakótwiło, zo leži teritorij zwonka kontrole syriskeho stata a zo je kraj faktisce dźěleny. To njeje akceptabelne.“

Towaršnosćdźeń a brutalniša

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dagmar Freitag, předsydka sportoweho wuběrka zwjazkoweho sejma, wobkedźbuje we wšitkich towaršnostnych wobłukach „dospołnje njeakceptabelne, dźeń a brutalniše“ wobchadźenje mjez ludźimi. Po najnowšim nadpadźe na koparskeho sudnika minjeny tydźeń wona „wuraznje“ tomu přihłosuje, zo so Němski koparski zwjazk (DFB) tutej temje nětko aktiwnje wěnuje. To je politikarka SPD powěsćerni dpa zdźěliła.

DFB w lisće přiběracu namóc přećiwo amaterskim sudnikam wótrje zasudźa, přilubjejo potrjechenemu sudnikej połnu podpěru. Zasadnje je za aktualny pad najprjedy raz sportowe sudnistwo zamołwite, kotrež móže hrajerjow wuzamknyć a dale sahace chłostanja wukazać, Dagmar Freitag rjekny. Werbalne ranjenja abo zranjenja ćěła su chłostajomne njeskutki, kotrež maja „samozrozum- liwje“ sudnistwa chłostać. Tydźenja bě hrajer w hessenskej koparskej wokrjesnej lize sudnika z pjasću do womory zbił.

Mjenje migrantow

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:
Rom (dpa/SN). Italska ministerka za nutřkowne naležnosće Luciana Lamorgese wjeseli so nad woteběracej ličbu ćěkancow, kotřiž su Italsku docpěli. „Njedožiwjamy žanu inwaziju. Lětsa mějachmy 9 600 přichadow porno 22 000 cyłe lěto 2018“, rjekny ministerka w rozmołwje z nowinarjemi. Njestronska zastojnica bě spočatk septembra nutřkowne ministerstwo noweho srjedźo-lěwicarskeho knježerstwa přewzała. Jeje předchadnik Matteo­ Salvini, šef prawicarskeje Lega, pak knježerstwu wumjetuje, zo mjezy kraja ćěkancam daloko wotwěra.

Wino jako herbstwo?

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:

Mainz (dpa/SN). Iniciatiwa za přiwzaće winoweje kultury do imaterielneho swětoweho kulturneho herbstwa organizacije UNESCO je dalšu wažnu kročel docpěła: Němska winowa akademija (DWA) w Bodenheimje pola Mainza zapoda próstwu w přisłušnym sekretariaće za swětowe kulturne herbstwo w Porynsko-Pfalcy. Němska winowa akademija je to činiła, „zastupujo wšěch ludźi, kotřiž winowu kulturu w Němskej wobchowuja a pěstuja“.

Minister za plahowanje wina Volker Wissing (FDP) iniciatiwu wita. Wino je wjace hač alkoholiski napoj. Kulturny wuznam saha wot regionalneje identifikacije přez swjedźenje hač k wosebitej winowej architekturje. Lěta 2016 běchu belgisku piwowu kulturu do lisćiny imaterielneho herbstwa UNESCO zapisali.

To a tamne (01.11.19)

Freitag, 01. November 2019 geschrieben von:

Nimale 900 000 eurow a 104 kilogramy kokaina w hódnoće pjeć milionow eurow su policisća w Grjekskej sćazali. Zastojnicy běchu bydlenje třoch dealerow w Athenje přepytali a namakanku we wideju dokumentowali. Kokain ležeše w kisće pěska kaž tež we wulkich dulach na blachach a w kachlach. Třo mužojo běchu po wšej Europje aktiwni byli. Wopojny jěd jara dobreje kwality pochadźeše z Łaćonskeje Ameriki.

Z jednorym trikom je lěkar w Hannoveru sydomlětnemu hólcej z nuzy pomhał, kiž bě z jazykom w bleši tčacy wostał, po tym zo bě spytał, brěčku z bleše wulizać. Lěkar móžeše jeho ze smjerćstrašneho połoženja wuswobodźić: Wón suny rołku mjez jazyk a blešu a duješe powětr do njeje. Tak so jazyk, kotryž bě hižo módry a chětro nabubnjeny, z bleše wutłóči. Něšto dnjow po tym bě wšo zaso w porjadku.

Nowa serbska rada dźěłać započała

Mittwoch, 30. Oktober 2019 geschrieben von:

Braniborska Rada za naležnosće Serbow we wólbnej periodźe 2019–2024 je dźě­łakmana. Prezidentka Krajneho sejma Braniborskeje prof. dr. Ulrike Liedke (SPD) je nowowuzwolenych čłonow­ gremija wčera w Podstupimje do zastojnstwa powołała a dotalnych rozžohnowała.

Podstupim (SN/at). Kathrin Šwjelina je předsydka noweje braniborskeje Rady za naležnosće Serbow. Wuzwolili su ju na konstituowacym posedźenju gremija wčera w Podstupimskim krajnym sejmje. „Chcemy na skutkowanje dotalneje rady nawjazać. Nadawkow je dosć“, rje­kny Kathrin Šwjelina našemu wječornikej. Ćežišćo je serbske šulske postaje­nje, hdźež dyrbi skónčnje doprědka hić. W telewizijnym sćelaku RBB žadaše sej wona na kromje wčerawšeho posedźenja wjace aktiwitow kraja w kubłanskim wobłuku a pokaza na eklatantne problemy dorosta pola wučerjow serbšćiny a kubłarkow. Nastupajo strukturnu změnu we Łužicy skedźbni předsydka rady na to, zo budźe so ta direktnje na Serbow wuskutkować. „Čakamy na to, zo dwurěčne wo­krjesy hłownohamtskich społnomócnjenych za serbske naležnosć pomjenuja.“

Dotalna koalicija dale dźěła

Mittwoch, 30. Oktober 2019 geschrieben von:

Erfurt (dpa/SN). Lěwica, SPD a Zeleni chcedźa najebać pobrachowacu wjetšinu za swoju dotalnu koaliciju dale hromadźe dźěłać. „Smy potwjerdźili, zo knježi čerwjeno-čerwjeno-zelena zhromadnosć, rjekny krajny předsyda SPD Wolfgang Tiefensee dźensa po wuradźowanju wodźacych zastupnikow třoch stron. Zastupnicy Lěwicy a Zelenych su so podobnje wuprajili. Zhromadnje chcedźa so wo to starać, zo ma Durinska jednanja­kmane knježerstwo. „To budźe jara ćežko.“ CDU je k sobudźěłu namołwjena.

Turkowska: Kónčiny přepodać

Genf (dpa/SN). Turkowska chcyła wot njeje kontrolowane kónčiny na sewjeru Syriskeje knježerstwu w Damaskusu wróćić. Wuměnjenje je, zo je syriske knježerstwo kmane teritorij škitać a přećiwo „teroristiskim organizacijam“ postupować, zdźěli turkowski wonkowny minister Mevlüt Çavuşoğlu w Genfje. Kaž wón potwjerdźi, je Turkowska kónčiny na sewjeru Syriskeje nastupajo kurdisku milicu kaž tež milicu IS „wučisćiła“.

Zasudźeja ludomordarstwo

W sewjerorynsko-westfalskim Eschweileru započa so dźensa sudniski proces přećiwo pjeć aktiwistam, kotřiž běchu w nowembru 2017 brunicowu milinarnju Weisweiler blokowali. Z akciju, kotruž přewjedźechu paralelnje ke klimowej konferency w Bonnje, bě milinarnja hodźiny wot dowožowanja brunicy wotrěznjena. Wot štyrjoch z pjeć wobskorženych žada sej energijowy koncern RWE wotškódnjenje dweju milionow eurow. Demonstranća su dźensa před sudnistwom protestowali. Foto: dpa/Henning Kaiser

FDP šwika njerentabelne projekty

Mittwoch, 30. Oktober 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wjacore planowane wobchadne projekty w zwisku ze strukturnej změnu w brunicowych kónčinach su so hižo zwoprědka jako njerentabelne wopokazali. To wuchadźa z wotmołwy zwjazkoweho wobchadneho ministerstwa na naprašowanje frakcije FDP w zwjazkowym sejmje. Zapisać wobchadne a železniske projekty do zakonja wo skrućenju strukturow bě „strukturnopolitisce motiwowane“, w spisu rěka. Dźěl projektow běchu při zdźěłanju Zwjazkoweho plana wobchadnych pućow 2030 pruwowali. „Někotre projekty su hnydom při prěnim posudźowanju přepadnyli, dalše su so při kwantitatiwnym hospodarskim přepytowanju jako njerentabelne wopokazali.“

Anzeige