Spodźiwny kompromis

Mittwoch, 19. September 2018 geschrieben von:
Takle wón potajkim wupada, wony „kompromis“ mjez SPD, CDU a CSU hladajo na přichod prezidenta zwjazkoweho wustawoškita Hansa-Georga Maaßena. SPD chcyše jeho pušćić, šef CSU Horst Seehofer chcyše jeho w zastojnstwje dźeržeć – tuž su so na kompromis dojednali a Maaßenej pječa hišće lěpje płaćene zastojnstwo jako statny sekretar w nutřkownym minister­stwje Seehofera přisunyli. CDU je wjesoła, zo njeje Maaßena dla knježerstwo rozpadnyło a zo móže najprjedy raz dale dźěłać. Sym sej wěsty, zo njebudźe to poslednja kriza w tak a tak chabłacym knježerstwje. Štož mje najbóle rozhorja, pak je zahubny signal woneho „kompromisa“ za nas wolerjow: Njetrjebamy so dźiwać, zo so ludźo wot politiki wotwobroćeja a hižo wolić njeńdu, dokelž „ći tam horjeka“ tak a tak činja, štož chcedźa. Sy-li wěstu runinu docpěł, njemóžeš wjace hłuboko padnyć. Nimamy problem z „politiku“, ale z „politikarjemi“. Marko Wjeńka

To a tamne (19.09.18)

Mittwoch, 19. September 2018 geschrieben von:

Dwě duli złota je muž z Bremena w starym kuchinskim kamorje namakał a do běrowa za namakanki donjesł. Kamor bě wón do toho na bursy meblow kupił. ­Duli – cyłkownje 2,5 kilogramow złota – ležeštej prawdźepodobnje lětdźesatki dołho we wobalce schowanej při zadnjej sćěnje faška. Złoto je něhdźe 83 500 eurow hódne. Po informacijach Bremenskeho senata ma namakar nětko prawo na něhdźe 2 500 eurow myta.

W groćanym płoće tčacy jěž je w sewjerorynsko-westfalskim Dinslakenje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Zwěrjatko je drje „swoju figuru wopak po­sudźowało“, rěka w zdźělence wobory. Wuchowarjo su jěžika z pomocu klěšćow z płotu wuswobodźili. „Po krótkej přestawce a lunku wody so jěž wotsali, a wobornicy smědźachu zaso wotjěć.“

Wo pjenjezy załožby šło

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Berlin (SN/MkWj). Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud je so wčera w Berlinskim zwjazkowym sejmje schadźowała. Na swojim mjeztym 60. posedźenju wuradźowachu čłonojo wo financowanskim zrěčenju załožby hač do lěta 2021, kaž předsyda přirady, zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman, našemu wječornikej zdźěli. Ćežišćo dźěławosće gremija je próca wo zachowanje serbskeje rěče a kultury.

Nimo toho dźěše wčera wo to, kak Serbam nowe medialne móžnosće w času digitalizacije spřistupnić. Runje za to ma załožba přichodnje dobre 600 000 eurow přidatnje k dispoziciji. Zwjazk kaž tež Sakska a Braniborska srědki podźělnje přinošuja. Z pjenjezami chcedźa najwšelakoriše digitalne rěčne projekty spěchować.

Marko Šiman pokaza napřećo Serbskim Nowinam na to, zo při tuchwilnych etatowych jednanjach w zwjazkowym kaž tež w sakskim a braniborskim sejmje srědki za serbsku załožbu přidatnje zaplanuja. „To je dobra składnosć, wo tym rěčeć, kak pjenjezy najefektiwnišo zasadźeć a što měli w přichodźe wobkedźbować,“ Šiman podšmórny.

Wuradźuja wo Maaßenje

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Na wjerškowym zetkanju w kanclerskim zarjedźe w Berlinje chcychu dźensa wo přichodźe prezidenta zwjazkoweho wustawoškita Hansa-Geor- ga Maaßena wuradźować. K tomu chcychu so zwjazkowa kanclerka a předsydka CDU Angela Merkel, nutřkowny minister a šef CSU Horst Seehofer kaž tež předsydka SPD Andrea Nahles zetkać. SPD sej žada, pušćić Maaßena jeho dwělomnych wuprajenjow k podawkam w Kamjenicy dla. Seehofer to wotpokazuje.

Mjenje ćěkancow do USA

Washington (dpa/SN). Knježerstwo USA chce klětu wjele mjenje ćěkancow do kraja dać. Washington planuje najwjace 30 000 ludźi za hospodarske lěto 2019 (wot oktobra 2018 do septembra 2019), kaž wonkowny minister Mike Pompeo zdźěli. To je 15 000 mjenje hač w tuchwilnym hospodarskim lěće. Najebać to Pompeo twjerdźeše, zo wostawaja USA dale jedyn z najwulkomyslnišich krajow napřećo migrantam. Za čas prezidenta Baracka Obamy smědźeše naposledk 110 000 ćěkancow wob lěto do kraja.

Planuja wosebite pasmo

Demonstranća su sej dźensa z transparentami a traktorami we wobłuku akcije „Traktory přećiwo brunicy“ před zwjazkowym ministerstwom za hospodarstwo w Berlinje hnydomny kónc wudobywanja brunicy žadali. Zdobom protestowachu přećiwo ­ničenju Hambachskeho lěsa w Sewjerorynsko-Westfalskej brunicoweje jamy dla. Foto: dpa/Fabian Sommer

Nowe swójske dopóznaća Ruskeje k MH 17

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Ruska je nowe po­zdatne dopokazy předpołožiła, zo njeje wina na wottřělenju malajziskeho pasažěrskeho lětadła z 298 mortwymi nad krizowej kónčinu na wuchodźe Ukrainy před štyrjomi lětami. Zasadźenu raketu lětadła wotwobaraceho systema Buk běchu 1986 jednotce sowjetskeho wójska na zapadźe Ukrainy přepodali. Wottam pak njeje so wona po sypnjenju Sowjetskeho zwjazka do Ruskeje nawróćiła, cituja ruske powěsćernje generala Nikolaja Paršina.

Mašinu typa Boeing 777 běchu 17. julija 2014 na lěće MH 17 z Amsterdama do Kuala Lumpura nad wuchodnej Ukrainu wottřělili. Tam howrjachu runje w tym času wojowanja mjez proruskimi se­paratistami a ukrainskimi jednotkami. Dokelž najwjetši dźěl woporow z Nižozemskeje pochadźeše, tamniše statne rěčnistwo zhromadnje z Malajziju, Awstralskej, Belgiskej a Ukrainu wottřělenje lětadła přepytuje. Fachowcy winuja dotal Rusku. Zasadźena raketa słuša po jich přepytowanju k ruskej raketowej jednotce pola Kurska.

Komisija so znowa schadźowała

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Po najnowšej zwadźe kompromisoweho namjeta k zakónčenju wudobywanja brunicy dla je so tak mjenowana wuhlowa komisija dźensa znowa w Berlinje schadźowała. Na dnjowym porjedźe stejachu wšelake scenarije a jich wuskutki na płaćizny miliny kaž tež strukturna změna w potrjechenych kónčinach, kaž w porynskej a łužiskej brunicowej kónčinje.

Brizantnosć lubješe dnjowy dypk „organizatoriske“. Rozprawa časopisa Spiegel wo časowym planje sobupředsydy komisije Ronalda Pofalle, po kotrymž měła so najpozdźišo lěta 2038 poslednja brunicowa milinarnja Němskeje zawrěć, bě wulki hněw mjez čłonami komisije zbudźiła.

Nimo toho zaběra komisiju rumowanje štomowych domow w Hambachskim lěsu, hdźež protestuja aktiwisća přećiwo pušćenju lěsa na dobro brunicoweje jamy. Hambachski lěs je zdobom symbol spjećowanja přećiwo brunicy a z njej zwjazanemu poćeženju klimy. Wobswětoškitarjo sej žadaja z pušćenjom štomow čakać, doniž njeje komisija dźěłać přestała.

Słowak chce wěsćišu Europu

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Maroš Šefčovič kandidaturu za prezidenta komisije EU přizjewił

Brüssel (dpa/SN). Słowakski socialdemokrat Maroš Šefčovič chce so klětu z nowym prezidentom komisije Europskeje unije stać a je tak zdobom direktny konkurent němskeho politikarja CSU Manfreda Webera. Šefčovič, tuchwilny wiceprezident komisije, je so wčera oficialnje za wjerškowu kandidaturu swojeje stronskeje swójby přizjewił, tak kaž bě to ­Manfred Weber hižo před tydźenjomaj za Europsku ludowu stronu (EVP) činił.

We woběmaj wulkimaj stronskimaj lěhwomaj wubědźuja so wotnětka wo najwyše zastojnstwo EU po wólbach 2019. Přiwšěm njeje hladajo na wólbny wuslědk hišće ničo rozsudźene. Štóž ma jako wodźacy kandidat dweju wulkeju stron najlěpši wólbny wuslědk, ma šansy na zastojnstwo mócneho prezidenta komisije EU.

Žana prawa rentnarska politika

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Čerwjeno-čerwjene braniborske krajne knježerstwo zaspi po měnjenju Lubnjowskeje zapósłanče krajneho sejma Roswithy Schier (CDU) woprawdźitu politiku za seniorow, kotraž so za zajimy staršich ludźi zasadźa. „Mi pobrachuja přeco hišće ideje a inowatiwne koncepty“, praji Schier němskej powěsćerni dpa.

To a tamne (18.09.18)

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Mylnje psa sobu pokradnył je paduch awta w delnjosakskim Goslaru. Dakl Dolores čakaše w małym awće wobsedźerja, po tym zo bě tón před hosćencom pozastał. Klučik awta pak bě šofer w jězdźidle ležo wostajił, tak zo měješe sej paduch chětro lochko. Po něšto času wobsedźer pytny, zo stej awto a Dolores preč. Dźeń pozdźišo dósta wón znajmjeńša psycu nastupajo dobru powěsć: Šoferka bě ju při pobóčnym wohrodźenju zwjazkoweje dróhi pola Clausthala-Zellerfelda přiwjazanu našła. Za awtom wšak dale pytaja.

Chětro wopojeny je 45lětny w durinskim Ilmenauwje meble z woknom mjetał a by bjezmała pěška trjechił. Přičina spodźiwneho błuda: Muž je hriby jědł, kotrež bě sam zběrał. Te jemu prawdźepodobnje tyli njejsu. Sćěhi toho běchu mylenja zaznaćakmanosće a agresije. Muža dowjezechu do chorownje.

Anzeige