Awtotwarcy směrnicow dla zludani

Dienstag, 18. Dezember 2018 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Europska unija chce hač do lěta 2030 wjele wjace klimje nješkodźacych awtow na dróhach měć. Nowe awta měli potom wo 37,5 procentow mjenje wuhlikoweho dioksida do wobswěta wustorkować hač w lěće 2021. Na nowe směrnicy su so čłonojo EU, Europski parlament a komisija EU wčera wječor dojednali. Noworjadowanje je wótriše, hač bě to zwjazkowe knježerstwo zhromadnje z awtomobilowej industriju poprawom chcyło. Docpějomne su zaměry jenož, hdyž nimo bencinowych a dieselowych jězdźidłow tež dźeń a wjace awtow bjez kóždeježkuli emisije předawaja, na přikład elektroawta.

Awtotwarcy reaguja zludani. Zwjazk awtomobiloweje industrije zdźěla: „Nichtó dźensa njewě, kak wobzamknjene hranične hódnoty w postajenym času docpěć. Nihdźe na swěće njejsu předpisy tajke razne.“ Tak su europscy awtotwarcy w mjezynarodnym wubědźowanju wosebje poćežowani, dale rěka. „Redukować CO2 wo 37,5 procentow derje klinči, je pak dospołnje njerealistiske.“

Zhromadne pomjezne projekty

Dienstag, 18. Dezember 2018 geschrieben von:

Saksko-pólske předewzaća na polu kubłanja, přirodoškita a digitalizacije

Drježdźany (SN). We wobłuku mjezy přesahowaceho kooperaciskeho programa Pólska-Sakska 2014 do 2020 je dźewjeć dalšich projektow móžnych. W Drježdźanach je so minjeny tydźeń mjeztym dźesaty króć po zahajenju programa lěta 2015 dwunarodny přewodźowanski wuběrk schadźował. Za wobłukaj mjezy přesahowaceho kubłanja a partnerskeho zhromadneho dźěła institucijow je wón projekty EU we wobjimje cyłkownje pjeć milionow eurow přizwolił.

„Z nětko přizwolenymi projektami přinošujemy k wjetšej atraktiwiće pomjezneje kónčiny. Wjeselu so, hdyž widźu, kak so z programami zhromadne dźěło na polu kubłanja a přirodoškita polěpša“, rjekny sakski minister za přirodu a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU). „Runje tak podpěrujemy tež digitalizaciju a inowa­cije w regionje.

To a tamne (18.12.18)

Dienstag, 18. Dezember 2018 geschrieben von:

Z tyzku połnej słódkosćow je přistajena tankownje w Hessenskej wobrónjeneho rubježnika wuhnała. Ze šawlom zakukleny muž bě ju wčera wječor we Viernheimje z pistolu wohrozył a sej wot njeje pjenjezy žadał. 59lětna wza na to tyzku ze słódkosćemi a ćisny ju na rubježnika, na čož so tón zminy. Žonje, kiž bě sama w tankowni, so ničo njesta.

Wulka myš je milinowu syć radnicy w sewjerorynsko-westfalskim Marlu dospołnje zlemiła. Myš bě w pincy twarjenja minjeny kónc tydźenja wjacore kable rozkusała a krótkospjeće zawiniła. Kable počachu so na to samo smudźić, štož wjedźeše k dospołnemu wupadej miliny. Doniž njejsu hawariju sporjedźeli, wostanje radnica z wobydlerskim bě­rowom a knihownju za wopytowarjow a přistajenych zawrjena, wottam rěkaše.

Putnicy žadanja přednjesli

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Berlin (B/SN). Po 1 600 kilometrach puća za lěpšu klimu su putnicy w zwjazkowym hospodarskim ministerstwje w Ber­linje lisćinu žadanjow statnemu sekretarej Ulrichej Nussbaumej přepodali. Wón je so z putnikami intensiwnje rozmołwjał a pokaza so wotewrjeny nastupajo temu klimowa sprawnosć, měnjo: „Mje njetrjebaće přeswědčić.“ W septembru bě so klimowy putniski puć, organizowany wot wobeju wulkeju cyrkwjow, w Bonnje zahajił. Wot toho časa bě po wotrězkach 1 500 putnikow po puću. Dale wjedźeše puć přez Pólsku do Katowic, hdźež wotmě so hač do 14. decembra swětowa klimowa konferenca.

Prěni raz žónska na čole

Berlin (B/SN). Zwjazkowa zhromadźizna Pomocneho skutka kolpingow w Kölnje je Ursulu Groden-Kranich za nowu předsydku 1850 załoženeho katolskeho zwjazka wuzwoliła. Zapósłanča CDU je wučena bankownica. Jeje centralne temy w zwjazkowej politice su eu­rop­ska a swójbna kaž tež kulturna a medijowa politika. 53lětna nastupi zastojnstwo po Thomas Dörflingeru, kiž njebě po 14 lětach hižo jako předsyda kandidował. Pomoc­ny skutk kolpingow w Němskej ma 230 000 sobustawow.

Pater Rupert Mayer

Nowe srědki

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Podstupim (SN). Krajny sejm Braniborskeje je na poslednim posedźenju lěta minjeny štwórtk w druhim wuradźowanju rozjimał etat 2019/2010. Pjatk hakle pak su zapósłancy dokumentej přihło­sowali. Mjez druhim su so wospjet z naležnosćemi ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport kaž tež ministerstwa za wědomosć a slědźenje zaběrali.

Dalši wopor zemrěł

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Strasbourg (dpa/SN). Pjeć dnjow po krawnym nadpadźe w Strasbourgu je dalši wopor na sćěhi swojich zranjenjow wudychał. Při tym jedna so wo Polaka, kiž bě jako žurnalist za Europski parlament dźěłał, kaž statne rěčnistwo w Parisu zdźěla. Tak je so ličba smjertnych woporow na pjeć powjetšiła. Atentatnik bě minjenu wutoru wječor spočatnje třoch ludźi zatřělił a wjacorych zranił.

Wotpokazuje nowy referendum

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May nowy referendum wo móžnym wustupje kraja z Europskeje unije wotpokazuje. To by demokratiji „njeporjedźomnu škodu“ načiniło, rjekny wona sćelakej BBC. „Miliony ludźi, kotřiž demokratiji dowěrjeja, bychu dožiwili, zo demokratija přilubjenja njedodźerži.“ Britiscy wolerjo běchu so w juniju 2016 ze snadnej wjetšinu za wustup Wulkeje­ Britaniskeje z EU wuprajili. Dźeń a wjace ludźi žada sej nowy referendum.

Wothłosuja wo ćěkancach

Nowy slědźenski institut přińdźe do Łužicy

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Sakske ministerstwo za wědomosć­ podpěruje strukturnu změnu we Łužicy. Tak je předwidźane, tu wědomostne institucije zaměstnić. Za to su w dwójnym etaće 2019/2020, kotryž bu minjeny štwórtk wot zapósłancow krajneho sejma schwaleny, dwaj milionaj eurow zaplanowali. Z pjenjezami chcedźa mjez druhim zasydlenje Instituta za digitalne systemowe slědźenje podpěrać. Institut ma zhromadne němsko-pólske slědźenišćo być a swoje sydło we wuchodnej Sakskej měć.

„Trjebamy wědomostny knowhow direktnje w regionje, zo móhli strukturnu změnu we Łužicy podpěrać a wodźić. Při tym bě nam wažne, zo jednotliwe fachowe směry same za sebje njeslědźa, ale zo činja to interdisciplinarnje a tak systematisce a mjezy přesahujcy kooperuja. Chcemy ze zaměrnym wutwarom slědźenja we wuchodnej Sakskej a we Łužicy regionalne wuwiće polěpšić, hospodarsku móc sylnić a tak atraktiwitu regiona stopnjować,“ rjekny statna ministerka za wědomosć dr. Eva-Maria Stange (SPD).

Połojca šulow bjez spěšneho interneta

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). W Sakskej ma runje połojca wšitkich šulow spěšny internet. Tak dyrbi wjace hač połojca wšitkich zjawnych kubłanišćow z poměrnje pomałym internetom wuńć, kultusowe ministerstwo na naprašowanje powěsćernje dpa zdźěla. Krajne knježerstwo bě poprawom přilubiło, hač do kónca lěta wšitkim šulam přistup k šerokopasmowemu internetej zmóžnić. Nimo toho chcychu hač do kónca 2019 na wšitkich kubłanišćach do přichoda kmane internetne přizamki instalować. Tutón zaměr su nětko hač do lěta 2021 přestorčili. Krajnemu knježerstwu je přizamk do přichoda kmany, hdyž w zakładnych šulach znajmjeńša 50 a w dale wjeducych šulach znajmjeńša sto megabitow na sekundu docpěwa. Kultusowe ministerstwo bě w rozprawje zwěsćiło, zo njeje so nastupajo přizamknjenje šulow k internetej wot lěta 2014 wjele činiło. Frakcija CDU w Sakskim krajnym sejmje je mjeztym přiznała, zo bě zaměr w zwisku ze spěšnym internetom chětro naročny. Chcedźa pak dale na tym dźěłać.

Chwalbu a kritiku zbudźili

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Wuslědki klimoweho wjerška w Katowicach rozdźělnje hódnoćene

Katowice (dpa/SN). Swětowy klimowy wjeršk w pólskich Katowicach je wobšěrny rjad prawidłow wobzamknył, zo by dalšemu woćoplenju zemje z fatalnymi sćěhami kaž suchotu, njewjedrami a zapławjenjemi zadźěwał. Po tydźenjomaj wobćežnych jednanjow schwaleny dokument 196 statow předwidźi, zo maja wot lěta 2024 wšitke kraje rozprawjeć, kelko škódnych płunow produkuja a što chcedźa přećiwo nim činić. Generalny sekretar UNO António Guterres rěčeše wčera wo „solidnym“ wuslědku, zdobom pak namołwješe so bóle za škit klimy angažować. Dobre 130 stron wopřijacy dokument jako historisce zastopnjowane Pariske klimowe zrěčenje z lěta 2015 praktisce přesadźi. Zaměr je, woćoplenje zemje na mjenje hač dwaj stopnjej wobmjezować, štož by połoženju doindustrijneho časa wotpowědowało. Hižo nětko je so zemja wo jedyn stopjeń woćopliła.

To a tamne (17.12.18)

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Ćeknjene cebry před Sakskim krajnym sejmom su dźensa w Drježdźanach zasadźenje policije zawinowali. Zwěrjata běchu prawdźepo­dobnje z bliskeho hodowneho cirkusa ćeknyli. Tam chcychu pruwować, hač cebry woprawdźe pobrachuja. W samsnym času spytachu je wjacori zastojnicy popadnyć a tomu zadźěwać, zo na dróhu běža.

Tysacy litrow mloka su we Westfalskej na dróze přimjerznyli. Njeznaći běchu sobotu wječor honače wotstajeneho mlokoweho připowěšaka wotwjertnyli. Šofer bě jón wotstajił, zo móhł dalše mloko pola burow we wokolinje wote­wzać. Jako so wróći, bě něhdźe 15 000 litrow mloka na dróhu wuběžało a při štyrjoch stopnjach minus hładku podłohu wutworiło. Dwaceći wohnjowych wobornikow je ze selu a wodu jězdnju zaso wurjedźiło. Policija nětko přepytuje.

Anzeige