Mordar holcy zasudźeny

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Landau (dpa/SN). Dobre wosom měsacow po smjertnym nadpadźe z nožom na 15lětnu Miju w Kandelu je krajne sudnistwo w porynsko-pfalcskim Landauwje dźensa něhdyšeho přećela morjeneje k jastwu wosom lět a šěsć měsacow zasudźiło. Sudnicy zasudźichu prawdźepodobnje z Afghanistana pochadźaceho Abdula D. morjenja dla po młodźinskim chłostanskim prawje. Muž bě holcu loni po hodźoch we wobchodźe zakłół, dokelž bě so krótko do toho z nim rozešła.

400 jatych ćeknyło

Tripolis (dpa/SN). Chaosa w libyskej stolicy Tripolisu dla je so něhdźe 400 jatym poradźiło z jastwa ćeknyć. Po wudyrjenju nowych wojowanjow bě w kłódźe k rokoćenju dóšło. Zo njebychu swójske žiwjenje wohrozyli, su stražnicy jatych radšo hić dali. W Tripolisu hižo cyły tydźeń wjacore znjepřećelene skupiny mjez sobu wojuja. Wujednany přiměr su jeno krótko dodźerželi. Oficialne žórła rozprawjeja wo 49 mortwych a 129 zranjenych. Po powalenju mócnarja Muammara al-Gaddafija w lěće 2011 knježitej w kraju chaos a wobydlerska wójna.

Wulkowoheń w muzeju

Nadpad 1939 wopominali

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:
Gdańsk (dpa/SN). W Pólskej su minjeny kónc tydźenja wudyrjenje Druheje swětoweje wójny před 79 lětami wopomi­nali. Na zarjadowanju w sewjeropólskim Tczewje njedaloko Gdańska namołwješe statny prezident Andrzej Duda, wšitko činić, zo by so nowej wójnje zadźěwało. Wón ludźi zdobom k jednoće namołwješe. Z nadpadom němskeje Wehrmachty na pólske zepěranišćo Westerplatte a na móst w měsće Tczew započa so 1. septembra 1939 wójna, kotraž je sej 50 milionow woporow žadała. Duda dopominaše tež na 17. september 1939, jako sowjetske jednotki wuchodnu Pólsku wobsadźichu.

Wučomnikam wjace mzdy płaćić

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). K zahajenju wukubłanskeho lěta žada sej Němski zwjazk dźěłarnistwow (DGB) wot zwjazkoweho knježerstwa, zo zwoprawdźi přilubjene reformy. „Štóž chcył powołanske kubłanje sylnić, tón dyrbi wukubłanje po­lěpšić“, rjekny městopředsydka DGB Elke Hannack powěsćerni dpa w Berlinje składnostnje Wukubłanskeho reporta 2018, kotryž chcychu dźensa před­stajić. Report je wuslědk naprašowanja k dźensnišej kwaliće wukubłanja.

Hannack sej žada: „Zwjazkowe knježerstwo dyrbi skónčnje přilubjene no­worjadowanje zakonja wo powołanskim wukubłanju přesadźić.“ Powołanske kubłanje ma so za młodostnych atraktiw­niše stać, štož dyrbi so tež pjenježnje wotbłyšćować. „Trjebamy tohodla zakładne mzdy wučomnikow, štož ma w nowym zakonju zakótwjene być. „Prěnje wukubłanske lěto dyrbjeli wučom­nicy znajmjeńša 635 eurow měsačnje ­dóstać.“ Nimo toho dyrbi rjadowane być, zo su woni za čas šule wot dźěła w za­wodźe wuswobodźeni.

Z koncertom přećiwo hidźe

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Namócnosće w Kamjenicy zaběraja nutřkowny wuběrk sakskeho sejma

Kamjenica (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wočakuje wot wobydlerjow Kamjenicy jasne spjećowanje přećiwo prawicarskoradikalnym a přećiwo wukrajnikam měrjacym so pozicijam. „Wjetšina dyrbi wótřiša być“, rjekny wón wčera na zarjadowanju ewangelskeje cyrkwje před radnicu, na kotrež bě tysac ludźi přišło. Hdyž hidu wusywaja a agresije zbudźeja, hdyž je towaršnosć znjeměrnjena, je kóždy w swojim wosobinskim kruhu wužadany, sej Kretschmer žadaše. „Dźe wo to, so před tych stupić, kotřiž hinak wupadaja, hinak wěrja, kotřiž su druhdźe rodźeni abo wosebje wobdarjeni, štož někotři zbrašenosć mjenuja.“ Sakska budźe tak žiwjenja hódna, kaž ludźo to chcedźa. „Swoboda a zhromadnosć pak njejstej hakle wo­hroženej, hdyž je namóc wudyriła. To započina so hižo ze słowami.“

To a tamne (03.09.18)

Montag, 03. September 2018 geschrieben von:

Konja ze swimmigpoola wuchowali su pomocnicy w sewjerorynsko-westfalskim Meerbuschu. Kón bě z bliskeje pastwy ćeknył a běžeše přez bazenk, kotryž bě jeno z lamelemi wodźěty. Kóń so přełama a padny do wody. Jeho wuchować pak bě wobćežne, dokelž bě ležownosć za jězdźidła wohnjoweje wobory přemała. Tak přijědźe susod z małym bagrom. Z pomocu pasow móžachu konja po hodźinomaj skónčnje wućahnyć, po tym zo bě jeho skótny lěkar z lěkami změrował.

Bamžej moped přepodali su čłonojo ­Vespa-cluba w Italskej. K historiskemu rolerej słušeja tež běły nahłownik, wopon Vatikana a swójska čisłowa taflička „BF362918“. „B“ rěka Bergoglio, swójbne mjeno bamža, „F“ rěka Franciskus a „36“ je jeho narodne lěto. Na kóncu steji datum přepodaća. 81lětny bamž je připowědźił, zo chce jězdźidło přesadźować.

Kónc přestajenja časnikow?

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

Berlin/Brüssel (dpa/SN). Komisija EU chcy­še hišće dźensa wobzamknyć, zo połlětne přestajenje časnikow wotstroni. To připowědźi prezident komisije Jean-Claude Juncker dźensa w rańšim magacinje sćelaka ZDF. „Ludźo chcedźa, zo to činimy“, wón rjekny. We wobłuku cyłoeuropskeho internetneho naprašowanja bě so přemóžaca wjetšina ludźi za to­ wuprajiła, čas hižo njepřestajeć. Dyrbjała-li komisija zakonski naćisk k tomu­ předpołožić, dyrbjeli parlament EU a čłonske staty EU přihłosować.

Schulz jateho wopytał

Curitiba (dpa/SN). Bywši předsyda SPD Martin Schulz je něhdyšeho prezidenta Brazilskeje w jastwje wopytał. Luiz Inácio Lula da Silva sedźi wot apryla korupcije dla w jastwje, twjerdźi pak, zo je njewi­nowaty. „Sym jara zmužiteho a bojow­niskeho muža dožiwił“, rjekny Schulz po wo­pyće jastwa w juhobrazilskim měsće Curitiba. Wón skedźbni na to, zo je Lula po aktualnym naprašowanju najwoblubowaniši politikar kraja. SPD chcyła jeho spěšnje z jastwa dóstać, zo móhł so na prezidentskich wólbach 7. oktobra wobdźělić a so znowa z prezidentom hoberskeho kraja stać.

Industrijne dźěłarnistwo hórnistwo, chemija a energija witaše dźensa frakciju CDU Sakskeho krajneho sejma a Zhorjelskeho krajneho radu Bernda Langu (CDU) před Hamorskej milinarnju. Něhdźe 150 přistajenych a wučomnikow zwurazni při tym swoje starosće hladajo­ na hrožacy kónc wudobywanja brunicy. Hosćo wobhladachu sej milinarnju a Wochožansku wuhlowu jamu. Foto: Joachim Rjela

Trump namjet EU wotpokazuje

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je namjet Europskeje unije wotpokazał, cła za awta mjezsobnje wotstronić. Poskitk „njeje dobry dosć“, rjekny Trump ameriskej powěsćerni Bloomberg. „EU je nimale tak zła kaž China, jenož mjeńša“ wospjetowaše ameriski prezident swoje hižo před tydźenjemi wuž­i­wane zapřijeće we wikowanskim konflikće z Europu. Komisarka EU za wikowanje Cecilia Malmström bě Donaldej Trumpej wotpowědny namjet předpołožiła. „EU je zwólniwa wšitke cła na nulu redukować, jeli USA to samsne činja“, rjekny Malmström wčera w Brüsselu. Trump nimo toho hrožeše, zo chcył Swětowu wikowansku organizaciju WTO wopušćić.

Merkel w Nigeriji wo migrantach rěčała

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:
Abuja (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je k zakónčenju swojeje třidnjowskeje jězby po krajach Afriki Nigeriju wopytała. W stolicy Abuja witaše ju prezident Muhammadu Buhari witaše. W srjedźišću rozmołwow stejachu migracija, bój přećiwo přičinam ćěkanja ludźi a njestabilne wěstotne połoženje w kraju. Nigeria je jedyn z tych krajow, z kotrychž najwjace ludźi přez Srjedźne morjo a Italsku do Europy a do Němskeje ćěka. W Němskej bydli něhdźe 8 600 z Nige­rije pochadźacych wotpokazanych požadarjow azyla. K tomu přińdźe 20 000 wot Zwjazkoweho zarjada za migraciju a ćěkancow wotpokazanych migrantow, kotřiž přećiwo rozsudej skorža.

Ministerka w Kamjenicy kwětki połožiła

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

Kamjenica (dpa/SN). Po namócnej smjerći 35lětneho Kamjeničana a přećiwo wukrajnikam měrjacych so namócnosćach je so dźensa swójbna ministerka Franziska Giffey (SPD) jako prěnja zastupnica zwjazkoweho knježerstwa do Kamjenicy podała. Tam je rano kwětki na městnje połožiła, hdźež bu 35lětny minjenu njedźelu na kromje měšćanskeho swjedźenja zakłóty.

Wot toho dnja bě w Kamjenicy wospjet k demonstracijam a namócnosćam dóšło. Jutře planujetej AfD a wukrajnikam spřećiwjace so hibanje Pegida dalšu manifestaciju.

Wčera bě so něhdźe 900 ludźi po namołwje prawicarskopopulistiskeho hi­banja Pro Chemnitz k protestnemu zarjadowanju zhromadźiło. Demonstracija składnostnje wobydlerskeho dialoga sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) wosta měrna. Policija bě z 1 200 zastojnikami prezentna.

Sakske justicne ministerstwo mjeztym zdźěla, zo je wosobu wuslědźiło, kotraž bě wukaz zajeća přećiwo morjenja podhladnemu Irakčanej w interneće wozjewiła. Sobudźěłaćerja justicy, wón dźěła w jastwje jako stražnik, su nablaku suspendowali.

Anzeige