„Pomjatk ludu“

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:
Njewěm so dopomnić, hdy je posledni raz k zwoprawdźenju serbskich zajimow nowe twarjenje nastało. Prawdźepodobnje bě to Budyski Serbski dom po Druhej swětowej wójnje. Ćim bóle so za Budyski Serbski institut a jeho sobudźěłaćerjow wjeselu. Wšako ma wčerawši rozsud rady Załožby za serbski lud předewšěm za nich pozitiwne wuskutki. Předewšěm, zo polěpša so z nowotwarom respektiwnje ponowjenjom dźěłowe wuměnjenja wědomostnikow. Dale budźe po natwarje archiw instituta najmodernišim standardam wotpowědować. To je tež trjeba. Archiw dźě jako takrjec „pomjatk ludu“ na wuznamje dale přibywa. Je tuž wažne, zo ma tež přiměrjeny zakład za swoje skutkowanje. Připódla ma přeměstnjenje dalšu lěpšinu. Při přećahowanju móža wědomostnicy tež hnydom hač do dna zwěsćić, što wšo w swojim archiwje chowaja, a móža wšitko zdobom digitalizować. Janek Wowčer

To a tamne (30.11.18)

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Pozdźišo diskwalifikowali su 258 běharjow połmarathona w Chinje. Kaž tamniše medije rozprawjeja, móžachu jim w juhochinskim měsće Shenzhen dopokazać, zo běchu na wubědźowanju skrótšenki wužiwali a tak wobšudźili. Na wjacorych městnach stejachu kamery, kotrež móža tež mjezwoča identifikować. Marathon je tam jara popularny. Bědźa pak so přiběrajcy z wobšudnistwami.

Želnosćiwy list zaběra tuchwilu policiju w schwabskim Schwäbisch Hallu. Anonymny spisar w nim přiznawa, zo je ze swojim awtom na parkowanišću kupnicy dalše wobškodźił. List z wjacorymi stami eurow bě njeznaty redakciji nowiny pósłał. Dotal pak so nichtó přizjewił njeje. Wobšudnicy, kotřiž bychu pjenjezy rady wzali, wšak žanu šansu nimaja. Policija dźě znaje městno zražki, barbu wobškodźeneho awta a rozměr wobškodźenja.

Sejm změni wustawu

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm chcyše dźensa w běhu dnja Zakładny zakoń změnić. Tak by Zwjazk přichodnje tež direktnje do kubłanskeho systema inwestować móhł, štož Zakładny zakoń dotal zakazuje. Do wothłosowanja je so zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD) hišće raz naležnje za změnu wuprajił. Tak móhł Zwjazk wjele miliardow eurow za ponowjenje šulow nałožić, wón argumentowaše. Jako jenička strona je AfD přećiwo noworjadowanju.

Hotuja so na wjeršk G 20

Buenos Aires (dpa/SN). W argentinskej stolicy Buenos Airesu wočakuja dźensa wječor prezidenta USA Donalda Trumpa na jutře zahajacy so wjeršk wodźacych industrijnych a prohowych statow G 20. Hospodarskeje krizy w Argentinskej dla je prěnje wjerškowe zetkanje w Južnej Americe jara dwělomne. Něhdźe 25 000 policistow ma wěstotu zaručić a namócnosćam, kaž na minjenym zetkanju w Hamburgu, zadźěwać. Přećiwnicy wjerška G 20 su hižo za dźens wječor prěnje protesty připowědźili.

Płaćizny energije přiběrali

Podpěraćeljo ciwilneho procesa přećiwo tekstilnemu discounterej KiK po wohenju w pakistanskej tekstilnej fabrice su dźensa před Dortmundskim krajnym sudnistwom demonstrowali. Štyrjo přežiwjeni a přiwuzni žadaja sej wot KiK wotškódnjenje. Skóržbnicy wumjetuja discounterej, kotryž­ bě swój čas hłowny woteběraćel fabriki, sobuwinu na pobrachowacych wohnjoškitnych naprawach. 11. septembra 2012 bě wjace hač 250 ludźi wohenja w fabrice dla zahinyło. Foto: dpa/Christophe Gateau

Marko Šiman: Zmylki zašłosće skorigować

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/MkWj). Ignoranca minjenych 30 lět napřećo Łužicy měła so skónčić. „Trjebamy jasny signal, zo je wuhlowa komisija spóznała, kak wažne koncepty přichoda za Łužicu su. Runje tak wažne je, zmylki zašłych lět korigować.“ To rjekny serbski zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman na wčerawšej nowinarskej rozmołwje w Budyšinje. Šiman kritizuje, zo su „masiwne zmylki“ wot lěta 2004 wosebje we Łužicy hoberske straty zawinowali. Wot toho časa je něhdźe 150 000 ludźi Łužicu wopušćiło. Wuhlowa komisija, kotraž tuchwilu wo strukturnej změnje po kóncu zmilinjenja brunicy wuradźuje, ma šansu, zmylki zašłosće z wotpowědnymi naprawami znajmjeńša zdźěla skorigować.“ Šiman je wuhlowej komisiji mjeztym wotpowědne stejišćo zapodał.

Dobre wuměnjenja na gymnaziju

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Podstupim (SN/MkWj). Dosć njewšědny wopyt měješe Rada za serbske naležnosće Braniborskeje na swojim wutornym posedźenju w Podstupimje. Christiane Wienert, zastupnica tamnišeho Helmholtzoweho gymnazija, chcyše so wo dźěle rady a wo dwurěčnosći scyła wobhonić. Na starosławnym gymnaziju poskićeja dwurěčny němsko-jendźelski kurs za politiske kubłanje.

Serbska rada móžeše wutoru tež rozprawu braniborskeho kubłanskeho ministerstwa wo stawje wuwića Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu na wědomje wzać. Ministerstwo wobswědča kubłanišću w materielnym kaž tohorunja w personalnym wobłuku dobre wuměnjenja, kaž předsyda serbskeje rady Torsten Mak na naprašowanje SN zdźěli.

W zwisku z přetwarom Serbskeho muzeja w Choćebuzu dyrbjachu so porno tomu ze wšelakimi problemami rozestajeć. Nawoda Choćebuskeho měšćanskeho muzeja Steffen Krestin informowaše, zo stare twarjenje stajnje zaso nowe problemy a ćeže zawinuje.

Problem njepřestorčić!

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Přichod hórnistwa w Sakskej a Braniborskej wšo wobknježaca tema

Podstupim/Drježdźany (SN/BŠe). Zo by rekultiwěrowanje łužiskich brunicowych jamow financnje zawěsćene było, žada sej posudk, zaměrowu towaršnosć wu­tworić. Dale z analyzy Sakskeje a Braniborskeje wuchadźa, zo hórnistwowe předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) dosć za zawěsćenje płonin hladajo na nowowužiwanje čini, kaž braniborske hospodarske ministerstwo zdźěla. Přidatnu wěstosć pak ma namjetowana braniborska zaměrowa towaršnosć skićić, kotraž dyrbjała w padźe insolwency LEAG zapřimnyć móc. Podobne postupowanje je tež w Sakskej předwidźane. „Wuslědki posudka njespokojeja“, wuzběhny zapósłanča Braniborskeho krajneho sejma Heide Schinowsky (Zeleni). „Zo so rezerwy wutworja, na tym nichtó njedwěluje. Hač pak budu dosahać, je prašenje.“

Plany wuwića města předstajiła

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Dobre powěsće je Budyska měšćanostka za twarstwo Juliane Naumann sobu měła, jako zawčerawšim, srjedu, čłonow Budyskeho měšćanskeho zwjazka SPD wopyta. Wona rěčeše wo idejach za dalše wuwiće města.

Centralny dypk je wuwiće wobydlerstwa. Julianje Naumann je wažne, młodych ludźi pohnuć, zo w měsće wostanu abo so zaso nawróća. Tuž dyrbjeli so dalše bydlenske štwórće wutworić. Jedna móžnosć by była, hižo njewužiwane małozahrodki jako bydlenjotwarsku kónčinu wupokazać. Tež zelene pasma w měsće wuwić je wažny faktor žiwjenskeje kwality, štož bu dotal zanjechane. Přiwšěm ma so wězo tež na wuwiće přemysłowych kónčin dźiwać, Naumann potwjerdźi.

Nazběrane podpisma přepodali

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:
Arlett Anderßen (srjedźa), zastupnica staršiskeje iniciatiwy přećiwo zwyšenju pěstowarskich popłatkow, a Ralf Schneider (naprawo) wot pěstowarskeje staršiskeje přirady města Choćebuza staj wčera předsydźe Choćebuskeje měšćanskeje zhromadźizny Reinhardej Droglej (nalěwo) wuslědk peticije nastupajo sprawnosć na polu po­płatkow za Choćebuskich staršich z cyłkownje 1 285 podpismami, mjez nimi 1 030 z Choćebuza, přepodali. Podpismowa akcija traješe třiceći dnjow. Nětko su ju wo šěsć měsacow podlěšili. Foto: Micheal Helbig

To a tamne (29.11.18)

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Na wšě dźesać hodźin dyrbješe 13lětny pos w chłódźakowym grilu awta tčacy wutrać, doniž jeho njewuswobodźichu. Psyčk Tero bě před wočomaj wobsedźerki rano při wuchodźowanju do awta zaběžał. Te pak jědźeše dale do Hamburga. Šoferka­ bě drje so po zražce hišće wobroćiła, njemóžeše pak ćmy dla ničo widźeć. Žałosćaceho psyčka wona hakle wuhlada, jako so po dźěle k awtu wróći. Tón wšak měješe hišće telko mocy, zo spyta wohnjowych wobornikow kusnyć. Psa přepodachu wobsedźerce, kotraž hižo za­dwělowana za nim pytaše.

Přewulki za rězarnju je woł z mjenom Knickers w Awstralskej. Podarmo bě bur Geoff Pearson spytał jeho předać. Wšitcy kupcy pak wotkiwnychu, dokelž so 1,94 metrow wysoke a 1,4 tony ćežke skoćo za rězarnju njehodźi. Tak smě Knickers kónc swojeho žiwjenja na awstralskich pastwach wočaknyć.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019