Ministerka w Kamjenicy kwětki połožiła

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

Kamjenica (dpa/SN). Po namócnej smjerći 35lětneho Kamjeničana a přećiwo wukrajnikam měrjacych so namócnosćach je so dźensa swójbna ministerka Franziska Giffey (SPD) jako prěnja zastupnica zwjazkoweho knježerstwa do Kamjenicy podała. Tam je rano kwětki na městnje połožiła, hdźež bu 35lětny minjenu njedźelu na kromje měšćanskeho swjedźenja zakłóty.

Wot toho dnja bě w Kamjenicy wospjet k demonstracijam a namócnosćam dóšło. Jutře planujetej AfD a wukrajnikam spřećiwjace so hibanje Pegida dalšu manifestaciju.

Wčera bě so něhdźe 900 ludźi po namołwje prawicarskopopulistiskeho hi­banja Pro Chemnitz k protestnemu zarjadowanju zhromadźiło. Demonstracija składnostnje wobydlerskeho dialoga sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) wosta měrna. Policija bě z 1 200 zastojnikami prezentna.

Sakske justicne ministerstwo mjeztym zdźěla, zo je wosobu wuslědźiło, kotraž bě wukaz zajeća přećiwo morjenja podhladnemu Irakčanej w interneće wozjewiła. Sobudźěłaćerja justicy, wón dźěła w jastwje jako stražnik, su nablaku suspendowali.

Trěbne je dalše dorozumjenje

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN/at). Strona Lěwica w Budyskim wokrjesu podpěruje wot krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa Serbska Lěwica namjetowaneju kandidatow za wólby Serbskeho sejma Hańžku Wjeselic a Hajka Kozela. To wuchadźa z wobzamknjenja, kotremuž su wšitcy přitomni čłonojo wokrjesneho předsydstwa strony wčera w Budyšinje přihłosowali. Wobzamknjenje je najprjedy formalneho razu, kaž wokrjesny jednaćel strony Felix Muster wuzběhny. Z wobsahom chcedźa so prawje bórze zaběrać. Čłon předsydstwa a kandidat Hajko Kozel bě wo podpěru wabił: „Serbske towarstwa su namoł­wjene swojich kandidatow namjetować. Mjeztym pak zwěsćamy politizowanje toho procesa.“ K rozjimanju wobsaha, tak rjekny předsyda frakcije Lěwicy w Budyskim wokrjesnym sejmiku Ralph Büchner, „zastupjerjo iniciatiwneje skupiny zaměr wólbow Serbskeho sejma na frak­ciskim posedźenju 13. septem­bra rozłoža.“ Dokelž móža so tež Serbja na wólbach wobdźělić, kotřiž serbšćinu njewobknježa, měli so dorozumić, „kak z tym cyłkownje wobchadźamy“, praješe wokrjesna předsydka Marion Junge.

Porošenko so wulce zamołwja

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

Kijew (ČŽ/K). Składnostnje lětušeho dnja njewotwisnosće Ukrainy je so w stolicy kraja před prezidentom Petrom Porošenkom parada 4 500 wojakow a 250 wo­zydłow z bojowej techniku wotměła. Na defilaciji wobdźělichu so tež přisłušnicy jednotkow, kotrež běchu w Donbasu přećiwo proruskim zběžkarjam wojowali. Hłowa stata w swojej narěči wobkrući: „Kompas našeho kraja je njewustajnje a njewuchilnje na zapad wusměrjeny.“

Do toho bě so Porošenko při wopyće města Dnipro na wuchodźe kraja pola ukrainskeje ludnosće za to zamołwił, zo nje­móžeše přilubjenje spjelnić, kotrež bě we wólbnym boju wo prezidentske zastojn­stwo činił. „Wobžaruju, zo běch přehnate wočakowanja tworił. Jara je mi žel, zo zbudźich nadźije, kotrež njejsu so spjelnili“, wón zwurazni. Jako přičinu mjenowaše tehdyše zasahnjenje Ruskeje a jeje pomóc separatistam, štož je po jeho słowach situaciju změniło.

W meji 2014 bě Petro Porošenko jako kandidat na prezidentstwo přilubił, zo po jeho nastupje zastojnstwa „wójna na wu­chodźe kraja so njeskónči za někotre dny, ale za někotre hodźiny“.

To a tamne (31.08.18)

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

Na nastupišću dwórnišća dźěćo porodźiła je žona w Pólskej. Porod na centralnym Waršawskim dwórnišću „Śródmieście“ njetraješe ani pjatnaće mjeńšin. Žona­ móžeše runje hišće z ćaha wulězć. Nan dźěsća, policija a personal dwórnišća při ekspresnym porodźe pomhachu. Mać a strowe dźěćko dowjezechu do chorownje. Pólska železnica gratulowaše, při­powědźejo darny paket. Wězo so nadźija, zo budźe dźěćo lubowar železnicy.

Njewšědnu připrawu k zawodźenju čisłoweje taflički awta je policija w bayerskim Bindlachu wuhladała a wotstroniła. Šofer móžeše z dalokoposłužowakom taf­lič­ku z małej elektriskej žaluziju zakryć. Zastojnikam bě přezpólny wóz bjez prědnjeje čisłoweje taflički na awtodróze A 9 napadnył. 54lětny šofer přizna, zo chcyše „njelube wobrazy“ policije wobeńć. Ta wšak připrawu nablaku wotšrubowa.

Kretschmer rěči z wobydlerjemi

Donnerstag, 30. August 2018 geschrieben von:

Kamjenica (dpa/SN). Sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) wočakuja dźensa wječor w Ka­mjenicy na wobydlersku diskusiju. Štyri dny po morjenju 35lětneho ze slědowacymi demonstracijemi a namócnosćemi chce so wón zhromadnje z wyšej měšćanostku Barbaru Ludwig (SPD) w stadionje města z wobydlerjemi rozmołwjeć. W samsnym času chce prawicarskopopulistiske hibanje Pro Chemnitz demonstrować. Policija je z jednotkami z pjeć zwjazkowych krajow prezentna.

Trump: Žane dalše wójnske hry

Washington (dpa/SN). Prezident USA Do­nald Trump nochce hižo dlěje zhromadne wojerske manewry z Južnej Ko­reju před korejskej połkupu přewjesć. „Njeje žaneje přičiny, wjele pjenjez za zhromadne wójnske hry Južneje Koreje a USA wudać“, Trump wčera twitterowaše. Přiwšěm móhli z nimi kóždy čas zaso započeć, jeli so prezident USA k tomu rozsudźi. „Potom budu manewry wo wjele wjetše, hač to do toho běchu.“

Spěchuja twar bydlenjow

Před twarjenjom zwjazkoweho hospodarskeho ministerstwa w Berlinje su demonstranća wčera přećiwo pušćenju štomow w Hambachskim lěsu k rozšěrjenju tam­nišeje brunicoweje jamy protestowali. W samsnym času schadźowaše so w domje wuhlowa komisija, kotraž ma kónc brunicy přihotować. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Misija EU wohrožena

Donnerstag, 30. August 2018 geschrieben von:
Rom (dpa/SN). Zakitowanscy ministrojo Europskeje unije schadźuja so dźensa we Wienje, zo bychu wo dalšim zhromadnym dźěle wuradźowali, mjez druhim wo natwarje stajneje wojerskeje kooperacije. Na dnjowym porjedźe steji tež přichod wuchowanskeje misije EU, kotraž měri so přećiwo pašowarjam ludźi. Misija „Sophia“ je wohrožena, dokelž so Italska tomu wobara, łódźe wuchowanych ćěkancow awtomatisce w italskich přistawach přiwzać. Italska namjetuje na­twar koordinowanskeho centruma, ko­tryž ćěkancow na druhe kraje rozdźěla. Kóždy čłonski kraj měł zastupjerja do toho gremija­ pósłać, kotryž móhł w sicilskim Catania swoje hłowne sydło měć. Zaki­towanska ministerka Elisabetta Trenta chcyše poskitk dźensa předpołožić.

Merkel poskića pomoc

Donnerstag, 30. August 2018 geschrieben von:

Accra (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je dźensa na druhej staciji swojeje jězby afrisku Ghanu wo­pytała. W stolicy Accra witašu ju prezident Nana Akufo-Addo. W rozmołwach dźěše wo wuše hospodarske poćahi, wo stabilitu regiona a wo migraciju. Kanclerka chcyše so tež za wot němskeho hospodarstwa organizowanym kulojtym blidom wobdźělić, kotrež chce předewzaća k wjetšim inwesticijam w Africe pohnuć. Wčera wopyta Merkel Senegal. Třeća a poslednja stacija budźe jutře Nigeria.

Wažny dypk rozmołwow we wšěch třoch krajach je prašenje, kak hodźało so dal­šemu prudej ćěkancow zadźěwać a što móhli činić, zo bychu ludźo w swojej domiznje wostali. Němska krajam při tym pomoc poskića.

Swinjaca mrětwa: Ćišć na Němsku přiběra

Donnerstag, 30. August 2018 geschrieben von:

Greifswald-Riems (dpa/SN). Europa bědźi so dale z afriskej swinjacej mrětwu, kotraž so spochi rozpřestrěwa. Hač do kónca awgusta su po wšej Europje wjace hač 4 800 padow mrětwy pola dźiwich swini a 700 padow wjace hač loni we wobstatkach domjacych swini registrowali. Wosebje kritiske je połoženje w Rumunskej, hdźež so mrětwa podłu Dunaja na mnohich małych statokach jewi a so po posudku Friedricha Löffleroweho instituta spěšnje rozšěrja. Z rozrosćacymi ličbami infekcijow na wuchodźe Europy so ćišć na Němsku přiběra. „Ličba wot mrětwy potrjechenych krajow w Europje dale stupa, runje tak tež ličba potrje­chenych regionow“, rozłožuje wicepre­zident mjenowaneho instituta na kupje Riems prof. Franz Conraths. „Połoženje je dale napjate. Strach, zo so mrětwa tež na Němsku rozšěri, je dźeń a wjetši. Najwjetši rizikowy faktor je čłowjek sam, hdyž na přikład inficěrowane žiwidła do Němskeje wozy abo zbytki jědźe na parkowanišćach ležo wostaji.

To a tamne (30.08.18)

Donnerstag, 30. August 2018 geschrieben von:

Protestujo přećiwo zanjerodźenju přirody a nadměrnemu rybyłójenju je Wulkobritaničan Ärmelowy kanal po dołhosći přepłuwał. 48lětny Lewis Pugh je wčera po něhdźe 560 kilometrach swój zaměr Dover docpěł. Startował bě 12. julija na zapadźe Cornwalla. Po swójskich informacijach je wón prěni čłowjek, kiž je kanal na te wašnje přewinył. Poprawom płuwarjo Ärmelowy kanal na najwušim městnje přeprěčeja, mjez jendźelskim Doverom a francoskim Calaisom. Čara je tam runje 32 kilometrow dołha.

Wjace hač 20 000 ludźi je so we wuchodošpaniskim Buñolu na tradicionalnej tomatowej bitwje „La Tomatina“ wob­dźěliło. Kaž kóžde lěto poslednju srjedu awgusta su wobdźělnicy ze wšeho swěta něhdźe hodźinu dołho přezrawjene tomaty na so mjetali. Při tym přetrjebachu 145 tonow płodow.

Anzeige