Ćah nacijow našli?

Donnerstag, 27. August 2015 geschrieben von:
Wałbrzych (dpa/SN). Zarjadnistwo delnjošleskeho města Wałbrzych je wob­krućiło, zo ma informacije wo namakanju ćaha z Druheje swětoweje wójny. Što w nim je, njeje dotal znate. Prawiznik dweju muži, kotrajž staj němski pancerowany ćah pječa našłoj, bě město informował. W Pólskej tukaja, zo je w ćahu wot nacijow rubjene złoto. Ludźo mjeztym na wjacorych městnach za ćahom ryja.

Forum 160 ludźi přiwabił

Donnerstag, 27. August 2015 geschrieben von:

Wčerawši wobydlerski forum, na kotryž bě Budyski krajnoradny zarjad do Kamj­entneho domu přeprosył, je něh­dźe 160 ludźi přiwabił. Tema bě zarjad­owanje domu za njepřewo­dźanych małolětnych azyl pytacych na Debri­kečanskim hrodźe.

Budyšin (CS/SN). Nadźija moderatora Justusa Ulbrichta z krajneje centrale za politiske kubłanje je so spjelniła: Dwuhodźinske zarjadowanje wosta wěcowne a konstruktiwne. 1. přirjadnik Budyskeho krajneho rady Steffen Domschke předstaji najprjedy aktualny staw. Ideja, na Debrikečanskim hrodźe azylowy dom zarjadować, je mjeztym z blida. Hač do kónca lěta chcedźa tam přiwšěm maksimalnje połsta małolětnych azyl pytacych zaměstnić. Jedyn kubłar ma so wo tři dźěći/třoch młodostnych starać. Po zakonju maja je w samsnej měrje hladać kaž němske dźěći w dźěsćowni.

To a tamne (27.08.15)

Donnerstag, 27. August 2015 geschrieben von:

Z podpismom přeradźił je so 29lětny muž, kiž bě bjez jězdźenki z ćahom po puću. Kaž zwjazkowa policija zdźěli, bě železnicar muža w ćahu z Magdeburga do Frankfurta nad Wódru bjez jězdźenki lepił a sej na to personalije čornojězdźerja žadał. Tón pak wupjelni formular spočatnje z wopačnymi datami. Jako na kóncu ze swojim prawym mjenom podpisa, so wěc wukopa. Nětko wočakuje jeho tež hišće skóržba wobšudnistwa dla.

Nic Pisa, ale Wellington: W awstralskej stolicy Wellingtonje chcedźa nowy běrowowy dom twarić, kotryž so po zdaću do tam zwučeneho sylneho sewjerneho wětra chila. Pobóčne sćěny 32 metrow wysokeho twarjenja budu 12,5 stopnjow nachilene, kaž rěkaše. Špundowanja su přiwšěm rune, hinak hač w Pisaskej wěži. Dowolnosć za twar mjeztym předleži. Klětu chcedźa z nim započeć.

Łužica (27.08.15)

Donnerstag, 27. August 2015 geschrieben von:

Stolica błyskow

Choćebuz (dpa/SN/ch). Město Choćebuz je stolica błyskow w Němskej. Na kóždy kwadratny kilometer delnjołužiskeje metropole su loni dobre 8,4 błyski zadyrili. Najmjenje błyskow z kontaktom k zemi abo twarjenjam zličichu we wuchodofriziskim­ Aurichu a w delnjobayerskim Passauwje. Tam naměrichu 0,23 błyskow na kwadratny kilo­meter, zdźěli předewzaće Siemens wčera w Karlsruhe. Ličby pak lěto wob lěto chabłaja­. Lěta 2013 bě hornjofrankske město Coburg stolica błyskow. Přede­wšěm zastararjo z energiju a zawěsćenja so po informaciji předewzaća za daty zajimuja­. Siemens zwěsća z pomocu měrjenskich stacijow po cyłym kraju zadyrjenja dokładnje hač na 200 metrow.

Zahaja nowu dobu z musicalom

Kanclerka Heidenau wopytała

Mittwoch, 26. August 2015 geschrieben von:

Sakski premier Tilich knježerstwowe wozjewjenje připowědźił

Heidenau/Lipsk/Parchim (dpa/SN/K). Dwaj dnjej po wicekancleru Sigmarje Gabrielu (SPD) wopyta kanclerka Angela Merkel (CDU) dźensa připołdnju połobske městačko Heidenau, w kotrymž bě minjeny kónc tydźenja k hroznym namócnosćam prawicarjow a rasistow přećiwo ćěkancam dóšło. Kanclerka stwori sej na swojej woči wobraz wo wobstejnosćach w nuzowej přebywarni požadarjow azyla, porěča přećelnje z mnohimi z nich a wobhoni so wo połoženju pola pomocnikow kaž tež wěstotnych mocow. Dźesatki demonstrantow před objektom ju wuhwizdachu, mjenujo ju mjez druhim „přeradnicu ludu“. Kanclerku přewo­dźe­štaj sakski ministerski prezident Sta­nisław Tilich (CDU) a Heidenauski měšćano­sta Jürgen Opitz (CDU), kiž bě z wopyta kanclerki zwjeseleny. Hižo wizitu Gabriela je wón jako wulku podpěru začuwał. Krawale su wobrazej městačka chětro škodźeli. „Nam wšak tež přichodnje na tym zaleži, swójbam přijomne město­ być.

Dojednanje Serbiska-Kosowo

Mittwoch, 26. August 2015 geschrieben von:
Brüssel/Běłohród (dpa/SN/K). Serbiska a Kosowo stej so w jednym z trajnych konfliktow dojednałoj. „Wuslědk je směrodajny wuspěch w procesu normalizacije“, rjekny zamołwita za wonkowne naležnosće EU Federica Mogherini po rozmołwach z premieromaj wobeju krajow Aleksandrom Vučićom a Isu Mustafom w Brüsselu. Sobu najwažniše dojednanje nastupa integrowanje serbiskeje mjeńšiny w Kosowje. EU bě woběmaj statomaj dalše přibliženje k zhromadźenstwu přilubiła, rozrisatej-li swoje konflikty. Wadźomne bě było, z kotrymi prawami so serbiske gmejny na sewjeru Kosowa wuhotuja. Vučić rěči wo „wobšěrnych kompetencach“ něhdźe 50 000 ludźi wopřijaceje serbiskeje mjeńšiny.

Slědźa z psami

Mittwoch, 26. August 2015 geschrieben von:
Nauen (dpa/SN). Po wohenju w planowanym domje požadarjow azyla w braniborskim Nauenje je policija wosebitu komisiju załožiła. W njej dźěła 40 zastojnikow, kaž nutřkowny minister kraja Karl-Heinz Schröter (SPD) připowědźi. Z jeje pomocu chcedźa skućićelow, kotřiž su dom prawdźepodobnje zapalili, tak spěšnje kaž móžno wuslědźić, zo móhli jich pochłostać, braniborski minister rjekny. Mjeztym su přepytowanja přičiny wohenja pospěšili. Wot dźensnišeho zasadźeja při tym tež wosebje wukubłane psy. Fachowcy mjeztym wuzamkuja, zo bě woheń w sportowni šule techniskeho de­fekta dla wudyrił. Hdy móhli prěnje wuslědki přepytowanjow předležeć, dotal hišće njewědźa. Schröter je za jutře no­winarsku konferencu připowědźił.

Rozmołwu připowědźił

Mittwoch, 26. August 2015 geschrieben von:
Odessa (dpa/SN). Po Berlinskim krizowym zetkanju Ukrainy dla připowědźa ukrainski prezident Petro Porošenko rozmołwu z ruskim prezidentom Wladi­mi­rom Putinom. Z nim chcył so na hłow­nej zhromadźiznje UNO kónc septembra w New Yorku zetkać, rjekny Porošenko w ukrainskim přistawnym měsće Odessy. Při rozbuchnjenju granaty na wuchodźe Ukrainy je štyrilětny hólčec zemrěł.

Dźeń a wjace ćěkancow

Mittwoch, 26. August 2015 geschrieben von:
Budapest (dpa/SN). Ličba ćěkancow na madźarskej mjezy je po informacijach policije nowy rekordny staw docpěła. Jeničce wčera zličichu tam 2 533 ćěkancow, kotřiž su ze Serbiskeje přišli, póndźelu bě jich 2 093. Madźarska twari tuchwilu groćany płót na mjezy k Serbiskej, kotryž ma ćěkancow zadźeržeć. Mnozy z nich jón přiwšěm přewinu abo přińdu po železniskich kolijach do kraja.

Babiš: NATO zasadźić

Mittwoch, 26. August 2015 geschrieben von:
Praha (dpa/SN). Zastupowacy ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš je sej hladajo na přiběracu ličbu ćěkancow žadał, NATO na wonkownych mjezach EU zasadźić. „Dyrbimy Schengenske pasmo zamknyć“, rjekny financny minister a załožer liberalneho protestneho hibanja ANO w čěskim rozhłosu. Wulka ličba ćěkancow je po słowach 60lětneho miliardara „najwjetše wohroženje Europy“.

Anzeige