To a tamne (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Wšitke dróhi New Yorka přeběhał je William Helmreich. 69lětny profesor sociologije bě so před štyrjomi lětami na tróšku „kołwrótnu akciju“, zwažił, kaž me­dije rozprawjeja. Mjeztym je Helmreich wšitke 120 000 bydlenskich blokow w pjeć měšćanskich wobwodach wobešoł, štož je nimale 10 000 kilometrow. „Bych-li tehdy wědźał, kak napinace to budźe, njebych to nihdy činił“, Helmreich rozhłosownikam přeradźi.

Metalowy dźěl jeje nadrowca je turistku při hońtwjerskim njezbožu před ćežkim zranjenjom wuchował. 41lětna žona ze Sewjerorynsko-Westfalskeje bě ze swojim přewodźerjom z kolesom w Mecklenburgsko-Předpomorskej po puću, jako pola Gadebuscha naraz bolosće začuwaše. W metalowym dźělu nadrowca tčeše­ dźěl municije, kotraž pochadźeše z třělby hajnika. Policija pad přepytuje.

Łužica (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Přećiwo wulkogmejnam

Gubin (dpa/SN). Prezident Braniborskeho zwjazka městow a gmejnow, Podstupimski wyši měšćanosta Jann Jakobs (SPD), je před tym warnował, minimalnu ličbu wobydlerjow w gmejnach přichodnje na 10 000 postajić. Tak bychu we wjesnych kónčinach wulkogmejny z płoninu hač do 600 kwadratnych kilometrow nastali. To njeje zastupujomne, rjekny wón nowinarjam. „Trjebamy diferencowane postupowanje. Wokolina Berlina a dale zdalene kónčiny měli so rozdźělnje wobhladować“, sej Jakobs žada. Braniborske krajne knježerstwo hladajo na woteběrace wobydlerstwo wo tym rozmysluje, we wobłuku reformy ličbu wokrjesow wot dotal 14 na jenož hišće dźesać pomjeńšić. Zamołwići lubja sej zalutowanja na zarjadniskim polu.

Twarja stanowe sydlišćo

W Japanskej su dźensa 70. róčnicu prěnjeho zasadźenja atomoweje bomby w Hiroshimje wopominali, kaž tule we wopomnišću města. USA běchu 6. awgusta 1945 nad městom prěnju jadrowu bombu scyła wotćisnyli, 9. awgusta dalšu nad městom Naga­saki. Něhdźe 200 000 ludźi na to zahiny. Hišće dźensa ludźo radioaktiwity dla mrěja. (Hlej rubriku Róčnica.) Foto: dpa/Ma Ping

Francoska pjenjezy wróći

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN/K). Francoska a Ruska stej swoju měsacy trajacu wadźeńcu wudaća dweju nošakow helikopterow klasy Mistral skónčiłoj. Francoska sej wójnskej łódźi­ wobchowa a zapłaćene pjenjezy Moskwje wróći. To stej Krjeml a Élysée-palast po rozmołwje francoskeho prezidenta Françoisa Hollandea z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom zdźěliłoj. Brónjenski deal w hódnoće 1,2 miliardow eurow bu lěta 2011 wujednany. Po sankcijach napřećo Ruskej jeje­ postupowanja w ukrainskej krizy wšak bě Francoska wot njeho wot­stupiła. Wójnske łódźe klasy Mistral hodźa­ so tež jako płuwace komandowe centrale abo za transport wjetšich wo­jerskich jednotkow a techniki.

Zaso drama na morju

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:

Sakscy Zeleni kritizuja ministerskeho prezidenta Tilicha wuprajenjow dla

Rom/Drježdźany (dpa/SN/K). Njezbožo z powróćenej łódźu wčera před libyskimi přibrjohami je sej prawdźepodobnje wjele stow mortwych žadało. Łódźe italskeje přibrjóžneje straže a dalše wuchowanske jednotki pytaja wot wčerawšeho popołdnja za zhubjenymi ludźimi. Ně­hdźe 400 migrantow móžachu dotal wuchować. Kelko ćěkancow na znje­zboženej łódźi woprawdźe bě, njejsu wšak hač donětka zwěsćić móhli. Pomocne organi­zacije tukaja na to, zo je jich znajmjeńša 600 było.

Žada sej dalše konsekwency

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Předsyda Lěwicy Bernd Riexinger je sej w aferje wokoło internetneho žurnalistiskeho bloga a po pušćenju generalneho statneho rěčnika Haralda Rangi dalše personelne konsekwency žadał. W tym zwisku měł tež prezident zwjazkoweho zarjada za wustawoškit Hans-Georg Maaßen zastojnstwo złožić, wšako je tón ze swojej skóržbu krajneje přerady dla aferu hakle nastorčił, žadaše sej Riexinger w nowinje Handelsblatt. Raznje kritizował je politikar Lěwicy tež zwjazkoweho nutřkowneho ministra Thomasa de Maizièra (CDU). Wón dźě njebě slědźenjam přećiwo žurnalistam krajneje přerady dla zadźěwał.

Kanal poswjećili

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Kairo (dpa/SN). Z wulkim swjedźenjom su wutwarjeny Suezkanal dźensa poswjećili. Za swětowe wikowanje přewšo wu­znamnu wododróhu běchu w běhu jeničkeho lěta wutwarili. Nětko móža łódźe po nim do wobeju směrow jězdźić, štož dotal móžno njebě. Egyptowska lubi sej z toho přidatne dochody. Suezkanal, zwjazowacy Srjedźne a Čerwjene morjo­, běchu w lěće 1869 wotewrěli.

Tube stawkuje

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
London (dpa/SN). Stawk přistajenych Londonskeje podzemskeje železnicy (tube)­ je dźensa zjawny wobchad britiskeje metropole haćił. Wot wčera wječora su wšitke jeje 270 stacijow zawrjene. Hižo popołdnju čakachu ludźo w dołhich rynkach před stacijemi podzemskeje, zo bychu domoj přišli, prjedy hač so stawk započa. Tón měri so přećiwo planam, ćahi přichodnje tež w nocy zasadźić.

Dźěl identifikowany

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Kuala Lumpur (dpa/SN). W Indiskim oceanje namakany dźěl křidła lětadła słuša woprawdźe k zhubjenej pasažěrskej mašinje MH 370 předewzaća Malaysia-Airlines. Tole je přepytowanje dźěla wunjesło, kaž malajziski premierminister Najib Razak medijam zdźěli. Fachowcy běchu dźěl do toho analyzowali. Nětko so nadźijeja, cyłe lětadło namakać, kotrež je wot měrca 2014 zhubjene.

Bamž: Dźělenych zaso přiwzać

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Rom (dpa/SN). Bamž Franciskus je so za to­ wuprajił, ze znowazmandźelenymi rozwjedźenymi wotewrjenje wobchadźeć. „Tući ludźo njejsu ekskomunikowani, tuž z nimi tež tak njewobchadźamy. Woni słušeja dale k cyrkwi“, potwjerdźi bamž na wčerawšej generalnej awdiency po lětnjej přestawce, „cyrkej je namołwjena, stajnje wotewrjeny dom Knjeza być. Nochcemy zawrjene durje.“ Wob­chadźenje z rozwjedźenymi, kotřiž so po tym zaso zmandźela, je w cyrkwi přeco hišće łoskoćiwa tema. Po katolskej wučbje njesmědźa woni swjate woprawjenje přijimować. Mjeztym pak so tomu tež cyrkej přiběrajcy spjećuje. Temu chcedźa mjez druhim na swójbnej synodźe Vatikana w oktobrje rozjimać. Bamž w tym zwisku wuzběhny, zo ma so rozeznawać, mjez tym, kiž je rozwod poćerpjeł, a tym, kotryž je jón zawinił. Zhromadnosć cyrkwje měła potrjechenych přiwzać, město toho zo jim dalše ćeže napołoži. Cyrkej njeje nastupajo tutu naležnosć „ani njesensibelna ani lěnja była. Dyrbimy ludźi bratrowsce zapřijeć.“

Anzeige