Financnicy G 7 wuradźuja

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich wobdźělnikow powita

Drježdźany (dpa/SN/K). Nawodne za­padne industrijne staty (G 7) wotmysla zesylnić bój přećiwo financowanju terorizma. Tež za tónle zaměr zetkaja so financni ministrojo a šefojo notowych bankow přisłušnych krajow hač do pjatka w sakskej stolicy Drježdźanach, zo bychu wo lěpšim zhromadnym dźěle wuradźowali. Zazběh je dźensa wječor w cyrkwi Našeje knjenje, hdźež ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) wobdźělnikow powita.

Na temach zamołwitym ludźom z USA­, Japanskeje, Němskeje, Wulkeje Britaniskeje, Francoskeje, Italskeje a Kanady njebudźe pobrachować. Wšako dźe wo swětowe hospodarstwo, triksowanje při dawkach, regulowanje bankow, wo Ukrainu, Grjeksku a dalše naležnosće. Rozjimować mjez druhim budu, kak hodźało so při zamróženju zamóženjow teroristow přichodnje spěšnišo reagować, ćahajo za jedyn postronk. Předewšěm Francoska na to pokazuje, zo teroristiske organizacije kaž Islamski stat nowe puće při financowanju swojich akcijow na­kročeja.

Za referendum

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Stuttgart (dpa/SN). Po ludowym wothłosowanju w Irskej k jenakosplažnemu mandźelstwu žada sej předsyda badensko-württembergskeje SPD Nils Schmid tajki referendum tež w Němskej.

„Lud měł tež w Němskej wo tym rozsudźić, kak maja so mandźelstwa rjadować. Tele za towaršnosć wažne prašenje rozsudźić hodźi so wurjadnje za ludowe wothłosowanje“, rjekny Nils Schmid wčera w Stuttgarće. Wón wupraji so za jenake prawa homoseksualnych a potwjerdźi swoje politiske stejišćo takle: „Njeje lubosće prěnjeje a druheje rjadownje. Štož sej ja a moja mandźelska dźělimoj, nochcu tež druhim zapowědźić.“

Generalny sekretar CDU Peter Tauber prócuje so, žadanje z rjadow swojeje strony za runostajenjom homoseksualnych porow we wšitkich žiwjenskich wobłukach złahodnić. Wón pak přiznawa, zo CDU rozsud w Irskej skedźbnje sćěhuje a w diskusiji rozjimuje.

Schaar je alarmowany

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Zakoń zwjazkoweho knježerstwa nastupajo składowanje datow wobsahuje tež rjadowanje, z kotrymž ma so wikowanje z pokradnjenymi datami znjemóžnić. Něhdyši zamołwity za škit datow Peter Schaar je alarmowany. „To njeje mjenje wuznamne hač składowanje datow same“, wón rjekny. Po naćisku zakonja ma być zakazane, publikować daty, „kiž njejsu powšitkownje přistupne a kotrež je sej něchtó njezakonsce přiswojił“. Poprawom ma to škitej wosobinskich datow słužić.

Rozšěrja pomoc

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:
Waršawa (dpa/SN). Agentura za škit mjezow EU Frontex rozšěri swoju misiju Triton k wuchowanju ćěkancow w Srjedźnym morju. Tak přestrjeń zasadźenja powjetši a přidatnych ekspertow, dalše łódźe a lětadła zasadźi. Hač do lěća přewostaji Frontex tři lětadła, 18 čołmow a dwaj helikopteraj jako podpěru italskim zarjadam, zo móhli mjezy lěpje kontrolować a ćěkancow wuchować.

Prěni wuspěch

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:
Damaskus (dpa/SN). Kurdiscy wojowarjo su na sewjeru Syriskeje wot teroristiskeje milicy Islamski stat (IS) kontrolowane kónčiny wróćo zdobyli. Po raznych wo­jowanjach zaćahnychu dźensa do wsy Mabrukeh blisko města Ras al-Ain při turkowskej mjezy, kaž syriska organiza­cija za čłowjeske prawa rozprawja. Wuspěch je zakład dalšeho postupowanja na hłowne sydło IS w měsće Al-Rakka.

Jednaja zaso

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). W tarifowym konflikće stej Němska železnica a dźěłarnistwo EVG dźensa zaso jednałoj. Nawodnica dźěłarnistwa Regina Rusch-Ziemba wupraji so optimistiska. Njedyrbjeli-li pak so dźensa dojednać, je dźěłarnistwo stawki připowědźiło. Posledni poskitk železnicy, pozběhnyć mzdu w dwěmaj kročelomaj wo 3,4 a 1,5 procentow, dźěłarnist­wu EVG njedosaha.

Dale wulke ćahańcy w AfD

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:
Podstupim (dpa/SN). Namjet wjacorych krajnych předsydow Alternatiwy za Němsku (AfD) za ponowjenjom nawodnistwa strony nima po měnjenju braniborskeho krajneho předsydy Alexandera Gaulanda žadyn wuznam. „To je horcy powětr bjez kóždeje wahi“, rjekny Gauland na naprašowanje powěsćernje dpa. „To njemóžeš chutnje brać.“ Gauland njeje­ so pječa hišće rozsudźił, hač chcył na delegatnym zjězdźe strony 13. junija w Kasselu znowa za zastojnstwo w zwjazkowym předsydstwje strony nastupić. Bayerski krajny předsyda André Wächter bě so za to wuprajił, nawodnistwo AfD dospołnje wuměnić, zo njeby k pačenju strony do liberalno-konserwatiwneje a do prawicarsko-narodneje dóšło. Po jeho měnjenju njesměłoj ani załožer strony Bernd Lucke ani kopředsydka Frauke Petry za zastojnstwo we wjednistwje kandidować. Petry a Lucke běštaj minjeny pjatk zdźěliłoj, zo nochcetaj wotnětka hižo hromadźe dźěłać. To je předewšěm na bazy AfD wulki hněw a njezro­zu­mjenje zbudźiło.

Funkcionarow FIFA zajeli

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Zürich (dpa/SN). Bjezposrědnje do wólbneho kongresa swětoweho koparskeho zwjazka je šwicarska policija dźensa rano w Zürichu sydom funkcionarow FIFA zajała. Tole zdźěli justicne ministerstwo kraja. Po informacijach medijow wumjetuja potrjechenym wosobam wobšudnistwo, wudrěwanje a płokanje pjenjez. Mjez zajatymi je tež wiceprezident FIFA Jeffrey Webb, kaž medije rozprawjeja. Akciju w Zürichskim luksusowym hotelu Bar au Lac přewjedźechu na próstwu justicneho ministerstwa USA. Zajatym wosobam hrozy přepodaće instancam USA. Tam přihotuja pječa sudnisku skóržbu přećiwo dźesać funkcionaram.

Runočasnje je šwicarske statne rěčnistwo přepytowanja přećiwo FIFA korupcije dla zahajiło. Při tym dźe wo swětowe koparske mišterstwa w Ruskej 2018 a Kataru 2022. Pječa su wjacorych funkcionarow ze stami milionami dolarow wobtykali, zo bychu so při wothłosowanju wotpowědnje zadźerželi. Při přepytowanju hłowneho sydła FIFA sćazachu wjacore dokumenty a kompjutery.

CDU kruće poboku hórnikow

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Zapósłancy frakcijow CDU Sakskeho a Braniborskeho krajneho sejma su zhromadnu dźěłowu skupinu wutworili – na dobro dalšeho wudobywanja brunicy a za zachowanje milinarnjow.

To a tamne (27.05.15)

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Plahowar nukli w durinskim Saalfeldźe změje přichodnje snano tójšto dorosta. Něhdźe 150 jeho nukli skakaše po jeho zahrodźe, po tym zo běchu njeznaći pukloty zwočinjeli. Kaž policija zdźěli, je 43lětny wobsedźer swoje zwěrjata sam zaso łójił a do puklotow stykał. Dokelž wón nukle hewak po splahu dźělene dźerži, je lochce móžno, zo wone jemu po wjacorych hodźinach na swobodźe bórze bohaty dorost wobradźa.

Samopaslena atrapa bomby za dźěćace narodniny je so w Dortmundźe wo zasadźenje policije postarała. Pěšcy nańdźechu blisko kazina tobołu z podhladnym wobsahom. Policija wokolinu zašlaha a skaza rumowarjow bombow. Młoda žona so přizjewi a situaciju rozjasni. Wona bě atrapu spasliła a w tobole schowała a nalěpk „dźěćace narodniny“ na nju zlěpiła. Policiji wšak za swjećenjom njebě.

Anzeige