To a tamne (05.08.15)

Mittwoch, 05. August 2015 geschrieben von:

Rozmjerzany guwerner zapadoboliwiskeho departementa Oruro je njedypkownym zastojnikam budźaki darił. Přidatnje­ su stajnje zaso zapozdźeni zastojnicy pisomny porok dóstali. „Někotři zjewja so w poslednim wokomiku“, so guwerner hněwa, „jim ma so wujasnić, zo su słužownicy stata. Nětko dyrbja woni tuž stajnje hižo pjeć mjeńšin do spočatka dźěła na městnje być.“

W Japanskej postupuja přećiwo předešćnikam we wobchadźe. Z předešćnikom wuhotowani kolesowarjo ranja nětko postajenja nadróžneho wobchada. Naprawa pokazuje wuskutk: Dźeń a wjace kolesowarjow wužiwa poncho. A naprašowanja za dešćowymi płašćemi w Japanskej přiběraja. Po změnjenym wobchadnym zakonju je z předešćnikom kolesować runje tak strašne kaž pod wliwom alkohola.

Łužica (05.08.15)

Mittwoch, 05. August 2015 geschrieben von:

Bóle na turistow so nastajić

Zły Komorow (dpa/SN/ch). Historiske zahrodowe město Marga w južnej Braniborskej chce so bóle na turistow wusměrić. W přichodnych lětach maja so w sydlišću za turistow pućniki nastajić, informuje Christina Nicklisch (Swobodni wolerjo), wjesna předstejićerka Złokomo- rowskeho wjesneho dźěla Brjazk. „Myslimy tež na handyjowu app.“ Marga słuša k najstaršim zahrodowym městam Němskeje. Natwarili běchu je w lětach 1907 do 1915 jako zawodowe sydlišćo akcij­neje towaršnosće Ilsyne hórnistwo. Blisko briketownje nasta 78 domow. Mjeno Marga poćahuje so na dźowku tehdy­šeho generalneho direktora předewzaća. W sydlišću poskićeja hižo trajnu wu­stajeńcu a wodźenja. Na awtodróze A 13 skedźbnjeja wot spočatka lěta pokiwne tafle na zahrodowe město Marga.

Łužiski camp přećiwo wuhlu

Nadźija na synodu

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:

Guayaquil/Rom (B/SN). Bamž Francis-kus je zwuraznił nadźiju, zo nazymu předwidźana biskopska synoda we Vatikanje na temu swójba zmužite a derje přemyslene rozrisanja wunjese. To rjekny wón na Božej mši pod hołym njebjom w ekuadorskim Guayaquilu, hladajo na rozdźěle mjez swójbnym žiwjenjom dźensa a katolskej wučbu wo mandźel-stwje. Hladajo na wótre kontrowersy wo wobchadźe katolskeje cyrkwje ze znowawoženjenymi rozwjedźenymi a homoseksuelnymi žadaše sej bamž před statysacami wěriwych, zo ma so na synodźe „zamołwiće a zmužiće jednać“. Při tym warnowaše wón před pesimizmom hladajo na dźeń a wjac rozwjedźenjow a na přiběracu ličbu swójbow bjez wěrowanskeho wobkrućenja. Swójby tworja wulke socialne bohatstwo, štož njemóže žana druha institucija narunać.

IS hrozy křesćanam

FUEN w stolicy

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:

Berlin (SN). Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je wotnětka tež wobstajnje w Berlinje prezentna. Tak su dźensa w tamnišim zwjazkowym domje běrow wotewrěli. Wón wěnuje so wosebje koordinaciji pod třěchu FUEN zarjadowaneje Dźěłoweje zhromadnosće němskich mjeńšin (AGDM). Běrow ma zdobom słužić skrućenju politiskeho zastupnistwa mjeńšin pola Zwjazka.

„We wuskej kooperaciji ze sekretariatom štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin w Berlinje, z Młodźinu europskich narodnych mjeńšin a z institucijemi Sintow a Romow so prezenca narodnych mjeńšin na zwjazkowej runinje wuraznje powjetši. To chcemy wužiwać“, wjeseli so generalna sekretarka FUEN Susann Šenkec.

Wosebje społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za mjeńšiny Hartmut Koschyk (CSU) je so za koordinowanišćo zasadźił. Hižo 1991 běchu na iniciatiwu zwjazkoweho nutřkowneho minis­terstwa AGDM pod třěchu FUEN załožili. Němske mjeńšiny su w 20 europskich krajach. Zastupnistwo FUEN w Brüsselu budźe lětsa nazymu wotewrjene.

Njewjedra a njewšědnje sylny monsunowy dešć su w južnej a juhowuchodnej Aziji wulke zapławjenja zawinowali. Potrjechene je tež milionowe město Chittagong w Bangladeshu (hlej foto). Dotal je tam, w Indiskej, Myanmaru a Vietnamje znajmjeńša 180 ludźi žiwjenje přisadźiło. Pomoc jeno z městnami dochadźa. Wšelake wotležane kónčiny su jeničce z helikopterom docpějomne. Foto: dpa/Jashim Salam

Jednanja dale du

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN/K). Jednanja mjez grjekskim knježerstwom a wěrićelemi wo přewjedźenju reformow su dźensa dale šli. W srjedźišću steješe při tym předwidźane spriwatizowanje statnych předewzaćow. Wěrićeljo žadaja sej wot Athena, wotstronić dawkowe priwilegije buram, zwyšić rentowu starobu, wobmjezować stawki z nowym zakonjom a zliberalizować dźěłowe wiki. Dojednanje wo tajkich přewšo łoskoćiwych prašenjach je wuměnjenje za to, zo móhła Grjekska dóstać třeći pomocny paket, wopřijacy ně- hdźe 86 miliardow eurow. Knježerstwu lěwicarja Alexisa Tsiprasa zaleži na tym, dojednanje docpěć hač dosrjedź awgusta. Potom ma Grjekska wěrićelam 3,2 miliardźe eurow kredita wróćić. Athen pak trjeba za to nowy kredit.

Ruska warnuje USA

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:
Doha (dpa/SN). Wonkowny minister Ruskeje Sergej Lawrow je sej žadał, kóždežkuli wukrajne zasahowanje w Syriskej skónčić. Město toho měło so wšitko činić, zo so wšitcy syriscy wobdźěleni konflikta k jednanjam zeńdu, rjekny Lawrow wčera w katarskej stolicy Doha. Tam bě so wón z wonkownymaj ministromaj USA a Sawdi-Arabskeje, Johnom Kerryjom a Adelom al-Dshubeirom, zetkał. Krawna wobydlerska wójna hodźi so jeno z měrniwymi srědkami na zhromadnym zakładźe skónčić, rjekny Lawrow po zetkanju. Ameriku wón warnowaše, wojersce w Syriskej zasahnyć, na přikład z nalětami na wójsko mócnarja Bashara al-Assada. USA běchu tole wospjet při­powědźili, dokelž chcedźa Assada wotbyć. Ruska pak jeho podpěruje.

Range šwika wobwliwowanje

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:
Karlsruhe (dpa/SN). Zwjazkowy statny rěčnik Harald Range je justicnemu ministerstwu wumjetował, zo jeho přepytowanja přećiwo internet­nemu žurnalistiskemu blogej Netzpolitik.org wobwli­wuja. Z Berlina běchu fachowcej kazali, eksterny posudk hnydom přetorhnyć. „To je njeznjesliwy zasah do dźěła justicy“, statny rěčnik potwjerdźi. Wón bě zwěsćił, zo jedna so pola dokumentow, kotrež běchu žurnalisća wozjewili, woprawdźe wo statne potajnstwo. Woni wopisuja­ plany wustawoškita, internet intensiwnišo wobkedźbować. Range je na to započał „krajneje přerady“ dla přepytować.­ Zwjazkowe knježerstwo so mjeztym wot jeho postupowanja wu­ra­znje distancuje.

Žadaja sej wjace podpěry

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:

Sakska chce ćěkancow do zymy „pod třěchu“ měć

Berlin/Drježdźany (dpa/SN/K). Dźiwajo na to, zo přichadźa do Němskeje spochi wjac ćěkancow, wołaja kraje a politikarjo za skutkownišej podpěru ze stron Zwjazka. Tak žada sej Sewjerorynsko-westfalski nutřkowny minister Ralf Jäger (SPD) wot Zwjazka „wjace financielneje zamołwi­tosće, zo by so komunam při zaměstnjenju přichadnikow wolóženje dóstało“, rjekny Jäger nowinje Die Welt. Trěbna je po jeho słowach pawšala na hłowu. Wobchadźenje z ćěkancami je narodny nadawk. Mjeztym je „to najwažniše, za­dźěwać tomu, zo stanu so ćěkancy bjezdomni“. Politikar SPD wupraji so tež za to,­ próstwy wo azyl spěšnišo wob­dźěłać. Nimo toho měli imobilije Zwjazka, na přikład kaserny, lóšo jako pře­bywarnje wužiwajomne być.

Dowěrnik zwjazkoweho knježerstwa za integraciju Aydan Özoguz (SPD) sej wot Zwjazka žada, podpěru komunam nastupajo ćěkancow na znajmjeńša dwě miliardźe eurow wob lěto podwojić. „Je njezbytne, zo poskići Zwjazk komunam klětu čujomnje wjetšu pomoc“, Özoguz zwurazni.

Spjećuja so planam Obamy

Dienstag, 04. August 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Zwoprawdźejo swoje naročne zaměry za škit klimy ma prezident USA Barack Obama z masiwnym spjećowanjom ličić. Wjacore zwjazkowe kraje su hižo skóržby připowědźili. Zastupnicy republikanow maja plany Obamy za wustawu ranjace. Tež wuhlowa industrija je naprawy připowědźiła. Měli-li so nowe prawidła přesadźić, dyrbjeli sta wuhlowych milinarnjow zawrěć. Obama bě štyri měsacy do mjezynarodneje klimoweje konferency w Parisu dotal naj­razniše naprawy k pomjeńšenju wustorka klimje škodźacych płunow připowědźił. USA chcyli jón hač do lěta 2030 wo 32 procentow porno lětu 2005 znižić.

Anzeige