Sportowcy z Israela a dalšich krajow su wčera wječor w Berlinje 14. europske makkabi-hry wotewrěli. Hač do 5. awgusta chce tam 2 300 židowskich sportowcow z 38 krajow swěta mocy měrić. 70 lět po kóncu holocausta wuhotuje Němska prěni króć kontinentalne židowske hry. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck rěčeše wčera wo „historiskim symbolu“, wšako běchu židowscy sportowcy na Olympiskich lětnich hrach 1936 na samsnym městnje wot nacijow wuzamknjeni byli. Foto: dpa/Rainer Jensen

Irak protestuje

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:
Bagdad (dpa/SN/K). Irak je turkowske nalěty na pozicije kurdiskeje dźěłaćerskeje strony PKK na sewjeru kraja jako strašnu eskalaciju a zranjenje swojeje suwerenity­ šwikał. Ministerska rada Turkowsku namołwi, dobre poćahi respektować. Hewak by so Irak winowaty čuł ze swojeho teritorija podpěrać ataki na Turkowsku, kaž z Bagdada rěkaše. Turkowske lětadła su znowa nalěty na stejnišća kurdiskich bojownikow blisko irakskeje mjezy přewjedli. USA a NATO počinanje Turkowskeje podpěruja. Turkowski parlament zaběra so dźens z napjatej wěstotnej situaciju kraja. Knježerstwo je dwojaku „wójnu přećiwo tero­rizmej“ wozjewiło­ – přećiwo teroristiskej milicy IS a přećiwo kurdiskej PKK.

„Čerwjena linija překročena“

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Ćěkancy a jich podpěraćeljo su zaměr nadpadow

Drježdźany (dpa/SN/K). Dźiwajo na to, zo přiběraja w Sakskej aktiwity napřećo cuzym a jich podpěraćelam, so wěstotna situacija w swobodnym staće pohubjeńša. Eksperta CDU za nutřkowne naležnosće Christian Hartmann zwěsća „spiralu šćuwańcy, hidy a namocy“, z čimž je „čerwjena­ linija“ doskónčnje překročena. Tohodla dyrbi so wěstotne połoženje w Sakskej znowa pohódnoćić. „Tajki přirost namocy njejsmy dźesać lět dołho měli“, rjekny šef frakcije Lěwicy w krajnym sejmje Rico Gebhardt, „napjelnja nas ze starosću, zo so atmosfera w towaršnosći spochi přiwótřa a zo su ludźo kaž tež organizacije, kotřiž so za naležnosće ćěkancow zasadźeja, nadpadam wustajeni.“ W nocy na póndźelu běchu nje­znaći awto Freitalskeho politikarja Lě­wicy Michaela Richtera skóncowali. Kaž Operatiwny wotwobaranski centrum (OAZ) zwěsći, bu wozydło wot zakaza­neho praskotaka rozbuchnjene. „Wužił je so za njeskutk pyrotechniski wudźěłk, kajkiž w Němskej dowoleny njeje“, praji rěčnica­ OAZ. Lěwica ma za to, skućićela pytać w kruhach prawicarskich ekstremistow.

Wothłosuja wo tribunalu

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:
New York (dpa/SN). Bjezstrašnostna rada UNO chce najebać hroženje z Moskwy dźensa wječor wo tym wothłosować, hač zarjaduje mjezynarodny tribunal, kotryž by woprawdźitu přičinu znjezboženja lětadła­ MH17 nad wuchodnej Ukrainu wujasnił. Mašinu předewzaća Malaysia Airlines běchu před lětom wottřělili. 298 ludźi při tym zahiny. Knježerstwje w Moskwje a Kijewje sej mjez sobu winu na katastrofje dawatej. Ruska tribunal wotpokazuje, doniž njejsu přepytowanja nižozemskich­ fachowcow wotzamknjene, a je weto připowědźiła. Nižozemska a Malajzija sej zhromadnje z druhimi krajemi hižo dołho žadatej, podawk zjawnje přepytować.

Přećiwo korupciji

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa razniše prawidła přećiwo korupciji w strowotnistwje wobzamknyło. Lěkarjam, apotekarjam, fyzioterapeutam a hladarjam hroža po zakonskim naćisku justicneho ministra Heika Maasa (SPD) hač do tři lěta jastwa, dadźa-li so wobtykać. We wosebje ćežkich padach dyrbjeli potrjecheni samo pjeć lět do jastwa, kaž medijam dźensa zdźělichu.

Pokročuja z kontrolemi

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Zastupnicy mjezyna­rodnych pjenjezydawarjow su dźensa w Athenje druhi dźeń ze swojimi kontrolemi pokročowali, kaž grjekska telewizija rozprawja. Wčera běchu statny zličbowanski zarjad wopytali. Europska komisija so nadźija, zo dojedna so z grjekskim knježerstwom hač dosrjedź awgusta wo nowym pomocnym programje, kotryž změje wobjim 86 miliardow eurow.

Skóržba wotpokazana

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:
Mnichow (dpa/SN). Skóržba pozdatneje neonacistiskeje teroristki Beaty Zschäpe přećiwo jeje třom prawiznikam nje­změje žane sćěhi. Mnichowske statne rěčnistwo je dźensa wotpokazało přećiwo prawiznikam­ přepytować, njemějo jich zadźerženje za chłostajomne. Zschäpe swojim­ prawiznikam wumjetuje, zo su w rozmołwach ze sudnistwom wino­watosć mjelčenja ranili.

Wěstotu tunla polěpšić

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

London/Calais/Skopje (dpa/SN). Britiske knježerstwo je hladajo na přiběracu ličbu ćěkancow w francoskim Calaisu znjeměrnjene. Minjenu nóc je dalši ćěkanc žiwjenje přisadźił, jako spyta přez podmórski kanal do Jendźelskeje přińć. W Calaisu čaka­ mjeztym něhdźe 5 000 migrantow na składnosć, do Wulkeje Britaniskeje so dóstać. Stajnje zaso spytaja na nakładne awta zalězć, kotrež na ćahach stejo kanal přeprěčeja. Mjeztym stej so Wulka Britaniska a Francoska dojednałoj wěstotne naprawy polěpšić. Tak chcedźa w Calaisu wěstotne pasmo zarjadować, w kotrymž maja nakładne awta čakać.

W zwisku z přiběracej ličbu ćěkancow je tež Makedonska wočiwidnje přežadana. Minjene tři dny je tam nimale 2 000 ludźi ze Syriskeje a Afghanistana wo azyl prosyło, kaž medije rozprawjeja. Ćěkancam wupisuja na někotre dny płaćiwe makedonske dokumenty, zo móhli přez Serbisku a Madźarsku dale jěć. Fachowcy trochuja, zo w septembru wšědnje hač do 10 000 ludźi Makedonsku docpěje. Kraj słuša k najchudšim Europy.

„Katastrofalne poměry“ skónčić

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Rada ćěkancow w němskej stolicy je knježaceho měšćanostu Michaela Müllera (SPD) namołwiła, „katastrofalne poměry w politice napřećo ćěkancam w Berlinje ručež móžno skónčić“. W zjawnym lisće předsydstwo rady ćěkancow raznje kritizuje, zo Berlin swoje­ zakonske nadawki při zaměstnjenju a zastaranju požadarjow azyla nje­spjelnja. „Ćěkancy wostawaja bjezdomni a njedóstawaja ani eksistencny minimum“, spisarjo lista šwikaja.

Z tuchwilu 1 800 po informacijach krajneho zarjada za strowotnistwo a socialne w hostelach zaměstnjenych za azylom pytacych ma jeničce 600 oficialny dobropis centralneho zarjada za registrowanje ćěkancow za hostel. „Zbywacych bjez hnady do bjezdomnosće sćeleće. To je přećiwo zakonjej.“ W mnohich hostelach mjeztym dobropisy krajneho zarjada za městno hospodowanja hižo njeakceptuja, dokelž je zarjad přepozdźe płaći abo scyła nic. Tuchwilu njeje pječa wjace hač 4 000 hostelowych zličbowankow zapłaćene.

To a tamne (29.07.15)

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Na wšě 25 lět bjez jězbneje dowolnosće po puću bě 45lětny Šwicar. Nětko je jeho policija při wobchadnej kontroli lepiła. Jězbnu dowolnosć bě wón jako 20lětny přisadźił, najebać to pak přiwšěm dale jězdźeše. Zo bě 25 lět bjez njezboža, jemu njepomha: Dyrbi před sudnistwo, hdźež jemu čućiwa pjenježna pokuta hrozy – papjery su wšak hižo preč.

Studij informatiki nastupić chce 14lětny maturant 1. oktobra w Podstupimje. Tak je Conrad Lempert najmłódši student Němskeje, kaž Institut Hassa Plattnera zdźěla. Lempert, kiž je lětsa maturował, je hižo z pjeć lětami do šule zastupił. W zakładnej šuli přeskoči wón dwě rjadowni, na gymnaziju jednu. Maturu wobsta z přerězkom 1,2. Stajnje zaso je so wón na šulerskich wubědźowanjach wobdźělał. Lěta 2014 doby Lempert braniborske krajne wubědźowanje infor­matiki, lětsa wobsadźi druhe městno.

Anzeige