W japanskej milinarni Sendai su wčera druhi reaktor po jadrowym nje­zbožu w Fukushimje do słužby stajili. Najebać wulke protesty a poćerpjenu katastrofu nawróća­ so kraj krok po kroku zaso k jadrowej energiji, zo by ludnosć z trěbnej energiju zastarał.­ Milinarnju wobhospodarja koncern Kyushu Electric Power co., kotryž bě hižo­ w awgusće prěni reaktor zapinył. Foto: dpa/Kyodo

Wojacy wostanu

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN/K). USA z Afgha­nistana žanych dalšich wojakow domoj njezwołaja. Wotpowědnu powěsć medijow je Běły dom wobkrućił. Hač do spočatka lěta 2017 ma něhdźe 5 500 ameriskich wojakow z tuchwilu 9 800 pod Hindukushom wostać. Prezident USA Barack Obama bě wšak přilubił, zo so za čas jeho skutkowanja wšitcy nawróća. Do bojow pak wonych 5 500 muži­ njezasahnje. Zaměstnjeni budu w mjeńšich zepěra­nišćach, tak w Bagramje, Islamabadźe a Kandaharu z nadawkom antiteroro­weho boja kaž tež wu­kubłanja a treno­wanja afghaniskich wě­stotnych­ mocow. Sćelak NBC rozprawja, zo wuskutkuje nowy­ plan wudawki 14,6 miliardow dolarow. Afghaniski prezident Ashraf Ghani rozsud USA wita.

Składuja zaso daty

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Najebać protesty opozicije a škitarjow datow je zwjazkowy sejm dźensa dopołdnja wo nowym zakonju składowanja datow wothłosował. Koaliciske strony běchu temu krótkodobnje na dnjowy porjad parlamenta stajili. Daty telekomunikacije maja so přichodnje dźesać měsacow składować, zo móhli so w boju přećiwo terorej a ćežkim złóstnistwam na nje powołać. Lěwica a Zeleni maja składowanje datow za njepřiměrjene, dokelž do zakładnych prawow staćanow zapřimnu. Tež předsyda FDP Wolfgang Kubicki je so raznje přećiwo składowanju datow wuprajił. Wo problemje datow so hižo lěta diskutuje. Zwjazkowy justicny minister Heiko Maas (SPD) je so dołho spjećował, tónle přepytowanski nastroj wužiwać.

Industrija rosće

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Ličba dźěławych němskeje industrije je dźakowano rozrosćacym eksportam docpěła najwyši staw po lěće 2005. Kónc awgusta běchu w zawodach předźěłaceho přemysła nimale 5,4 miliony ludźi přistajene. To je 52 000 abo jedyn procent wjac hač loni w samsnym času.

Wot nalěta 2010, po tym zo bě ličba dźěławych wuskutkow financneje krizy dla na najniši staw spadnyła, wutworichu w němskej industriji poł miliona nowych­ dźěłowych městnow. K rozróstej přinošuje wosebje jara dobre wuwiće němskich eksportow. W prěnich wosom měsacach je so jich wobjim wo 6,6 procentow­ rozšěrił na 790 miliardow eurow,­ předewšěm wulkeho naprašo­wanja z USA a Wulkeje Britaniskeje dla.

Azylowy paket nětko zakoń

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Europska unija chce wonkowne hranicy zhromadźenstwa lěpje škitać

Berlin (dpa/SN/K). Zwjazkowa rada je dźensa doskónčnje azylowy paket wulkeje koalicije schwaliła, po tym zo bě jemu hižo zwjazkowy sejm wčera přihłosował. Z tym móže zakoń k lěpšemu zmištrowanju krizy ćěkancow dla nětko hižo 1. nowembra płaćiwosće nabyć.

Mjez wobzamknjenymi naprawami je zastopnjowanje­ balkanskich statow Albanskeje, Kosowa a Montenegra do wěstych pochadnych krajow. Tak móža azyl pytacych wottam spěšnišo do jich domizny wróćo pósłać. Škit pytacy ćěkancy smědźa přichodnje dlěje w prěnich při­jimarnjach wostać. Dale maja jim ru­čišo integraciske a rěčne kursy poskićeć. Město pjenjez maja předewšěm wěcy wšědneje potrjeby dóstawać. Zwjazk zdobom­ kraje a ko­muny financielnje wolóži. Z wida krajow je při tym wažne, zo nima so pomocy dla kóždy raz znowa jednać, dokelž skići so wona přichodnje wotpo­wědnje ličbje migrantow, kotřiž do wotpowědneho kraja přińdu.

Chudoba hrozy

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Bertelsmannowa za­łožba, jedna z najznaćišich a neoliberalnych institucijow, je zwěsćiła, zo je ro­sćaca chudoba w starobje, wosebje w nowych zwjazkowych krajach, přiběracy problem.

Sakska Lěwica hižo lěta na to poka­zuje, zo chudoba přewažnje tym hrozy, kotřiž nětko do rentnarskeje staroby zastupja. „Dwaj lětdźesatkaj jasnje niše mzdy a wulka bjezdźěłnosć su w Sakskej socialnu wěstosć zničili“, praji zastu­po­wacy­ předsyda sakskeje Lěwicy Stefan Hartmann.

Podźěl wot chudoby w starobje po­trjechenych Saksow powjetši so wot tuchwilu 11,5 procentow pola 65lětnych na 19 procentow pola 50- do 64lětnych, a to je dramatiske znamjo. Tele wuwiće wuskutkuje, zo Sakska w tym nastupanju wot něhdy wodźacych krajow na před­poslednje městno spadnje. Jako přičinu mjenuje Stefan Hartmann wusměrjenje Sakskeje, być kraj niskich mzdow: „Ge­neracija, kotraž je w minjenym štwórć lětstotku dźěłała, płaći nětko worćiznu za politiku CDU, dawać niske mzdy jako lěp­šinu hospodarskeho stejnišća.“

To a tamne (16.10.15)

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Znaty telewizijny kuchar a awtor Horst Lichter budźe z 25. rjadom rančeho žołdka (Saumagen) počesćeny. To wozjewi wčera karnewalowe a rejwanske towarstwo Schlotte w Porynsko-Pfalcy. Z wu­znamjenjenjom hódnoći towarstwo wjesołosć a žort kaž tež socialne prócowanja a zasłužby Lichtera. Rjad, 740 gramow ćežki kamjeń, napodobnjacy narodnu jědź Pfalcy, chcedźa jemu 21. decembra přepodać.

Pjećlětnaj hólčkaj staj swojej maćeri na balkon wuzamknyłoj, zo móhłoj pizzu jěsć hić. Prjedy hač žonje pytnyštej, zo stej won zamknjenej, běštaj pachołaj hižo twochnyłoj, woblečenaj jako snowboarder a policist. W pizzeriji dóstaštaj słódnu pizzu, byrnjež žane pjenjezy njeměłoj. Předawar pak zawoni policiju, kotraž­ nasyćenej dźěsći zaso k starosći­wymaj maćerjomaj dowjeze.

Łužica (16.10.15)

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Wutwarjeja přibrjóh

Hamor (SN/ch). Při Sedlišćanskim jězorje w Lěskej wutwarjeja přibrjóžny wobłuk. Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborska inwestuje tam něhdźe milion eurow, zdźěli rěčnica Diana Hüttler. W prěnim wotrězku nastanu nowe parkowanišća, nowy dojězdny puć a sanitarne twarjenje. Wone pak budźe hakle kónc sezony 2016 wužiwajomne. 2017 ma dalši twarski wotrězk slědować. Tón wopřijima wuhotowanje přibrjóžneho wobłuka při jězorje a přistawnišćo za pasažěrske łódźe. Twar přistawnišća chce zaměrowy zwjazk zhromadnje z hórniskim saněrarjom LMBV zwoprawdźić.

Twarja nuzowu přebywarnju

Kandidat demokratow za wólby prezidenta USA, Bernie Sanders (z mandźelskej Jane),­ ma we wólbnym boju pječa lěpše šansy hač Hillary Clinton. Wón wěnuje so problemam socialneje njesprawnosće w Americe. Foto: dpa/Danny Moloshok

Połoženje so přiwótřa

Donnerstag, 15. Oktober 2015 geschrieben von:

Tel Aviv (dpa/SN). Israel reaguje na krawne rozestajenja minjenych dnjow z wótrymi naprawami. Wonkowny minister USA John Kerry je z toho jara znjeměrnjeny a chce so bórze do Israela podać. „Ludźo na woběmaj stronomaj su wina na konflikće“, wón měni.

Israelske wójsko je we wulkoměstach stotki wojakow zasadźiło, zo bychu so wo porjad a měr starali. Tež w zjawnych wobchadnych srědkach je wjac hač 300 přidatnych wěstotnych ludźi zasadźenych. Palestinski prezident Mahmud Abbas namołwja mjezynarodne zhromadźenstwo, w Israelu zapřimnyć, zo by so nowej wójnje zadźěwało.

Přiwótřili běchu so rozestajenja minjenych dnjow rozkory wokoło modlenskich prawow na Templowej horje dla. Palestinjenjo so boja, zo Israel dale a wjace Židam dowoli so tam modlić. To by wliw muslimow wosłabiło.

Anzeige