To a tamne (21.04.15)

Dienstag, 21. April 2015 geschrieben von:

Nimale tři hodźiny je ćeknjeny byk železniski wobchad mjez Sindelfingenom a Böblingenom njedaloko Stuttgarta lemił. Skoćo bě z pastwy twochnyło a běhaše po měsće. Agresiwnje da so wone do pěškow a policistow, kotřiž chcychu je popadnyć. Nichtó so na zbožo njezrani. Skónčnje zaběža so byk na kolije. Skótnem­u lěkarjej so poradźi jeho pohłušić. Za wottransport byka na pastwu pak trjebachu kran a nakładne awto.

Za sławnej mórskej potworu Nessie w Šotiskej móžeš nětko tež wirtuelnje pytać. Předewzaće Google je ze swojimi kamerami při jězoru Loch Ness było. Wot dźensnišeho móža jón ludźo přez słužbu Street View přepytać. Runje dźensa před 81 lětami, 21. apryla 1934, bě no­wina Daily­ Mail snadź najsławniše foto Nessie wozjewiła. Zamołwići wočakuja nětko tež wja­ce wopytowarjow při jězoru.

Łužica (21.04.15)

Dienstag, 21. April 2015 geschrieben von:

Wirtuelnje po muzeju

Choćebuz (dpa/SN/ch). Tójšto eksponatow z wobstatka něhdźe 50 braniborskich muzejow a archiwow hodźa so mjeztym internetnje wotwołać. Dźěłowy kruh Braniborska digitalna je poskitk dźensa dopołdnja w Podstupimje prěni króć předstajił. „Tak smědźa tež mjeńše muzeje swoje zběrki njewotwisnje wot aktualnych wustajeńcow wirtuelnje w interneće předstajić“, rozłoži nawoda projekta Ulf Preuß. Wuměłstwo pokazuje so na platformje www.museum-digital/brandenburg.de. Zastupjeny je tohorunja Serbski muzej w Choćebuzu ze zběrku serbskeje ludoweje kultury a pism­owstwa.

Kónc zwady njewotwidźomny

Knježerstwje Čěskeje a Pólskeje stej so dźensa w Praze k zhromadnemu wuradźowanju zešłoj. Do toho witaše čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka (prědku napraw­o) swoju pólsku koleginu w zastojnstwje Ewu Kopacz. Při konsultacijach wobjednaw­achu mjezynarodne problemy runje tak kaž dalše polěpšenje tradi­cionalnje dobrych poćahow mjez woběmaj krajomaj. Foto: dpa/Petr David Josek

Hollande chcyłzwadu rozrisać

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN). Francoski prezident Francois Hollande chcył zwadu z Moskwu wo dodawanje dweju wójnskeju łodźow Ruskej rozrisać. Na swjatočnosći k stotej róčnicy masakra na Armenjanach přichodny pjatk budźe wón w tutej naležnosći w Armenskej z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom rěčeć, kaž wón francoskim nowinarjam rjekny. Ruska bě w Francoskej łódźi, kotrejž nosytej he­likoptery, skazała a zdźěla hižo zapłaćiła. Konflikta na wuchodźe Ukrainy dla pak njeje Francoska na ćišć NATO prěnju łódź kaž planowane loni w nowembru Ruskej přepodała. Wobě łódźi płaćitej hromadźe wjace hač miliardu eurow.

Mjezsobne wumjetowanja

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). W konflikće na wu­cho­dźe Ukrainy sej jednotki knježerstwa a proruscy separatisća mjez sobu wumjetujetej, zo zasadźatej w krizowej kónčinje­ Donbas ćežke brónje. Rěčnik armeje­ rozprawja wo nadpadach sepa­ra­tistow z mjetakami granatow. Zběžkarjo rěča po informacijach powěsćernje Interfax wo granatach kalibra 120 milimetrow ze stron armeje. Poprawom dyrbjeli wšitke ćežke brónje po Minšćanskim mě­row­y­m planje dawno z kónčiny cofnjene być. Najebać zrěčenje dochadźa tam nimale wšědnje k ranjenjam srjedź fe­bruara wujednaneho přiměra. Tež kónc tydźenja su sej zaso mjezsobnu winu na třěleńc­ach dawali. Po trochowanju UNO je tam dotal 6 000 ludźi zahinyło.

Opozicija dobyła

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:
Helsinki (dpa/SN/K). Liberalna opoziciska strona je wčerawše parlamentne wólby w Finskej dobyła. Po nachwilnym kónčnym wuslědku docpě Strona centruma 21,1 procent wšěch hłosow, z čimž bu najsylniša móc. Druhe městno wobsadźi konserwatiwna strona dotalneho ministerskeho prezidenta Alexandera Stubba z 18,2 procentomaj před pra­wicarsko-populistiskej Stronu Finow ze 17,6 procentami. Stubb bě swoju po­ražku hnydom po prěnich prognozach přizna­ł. Z nowym premierom stanje so prawdźepodobnje předsyda Strony centruma­ Juha Sipilä. Jeho partnerojo w knježerstwje móhli socialdemokraća (16,5 procentow) abo prawicarscy po­pulisća być. Sipilä zhromadne dźěło z přećiwnikami EU njewuzamkuje.

Schulz: Politiku EU změnić

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:

Dalša łódźna katastrofa z ćěkancami namołwja do jednanja

Luxemburg (dpa/SN/K). Ćěła łódźneje katastrofy tydźenja před libyskim při- brjohom z nimale 500 zahinjenymi ćěkancami njejsu wšitke hišće chowane, to dóńdźe w nocy na njedźelu hižo k dal­šemu, hišće hrózbnišemu njezbožu. Na Srjedźnym morju je so znowa rybarska łódź powróćiła, měrjaca so z ćěkancami přepjelnjena na italsku kupu Lampe­dusa. Po prěnich powěsćach bě na njej 700 ludźi, z kotrychž zamóchu na pomoc přichwatane łódźe 29 wuchować. Jedyn z wuchowanych je wšak italskemu statnemu rěčnistwu wupowědał, zo wjezeše łódź na wšěch 950 ćěkancow, z kotrychž běchu pašowarjo něhdźe 300 do skła­dźišćow kutera zawrěli.

Wulki nawal

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:
Brandenburg (dpa/SN). Zwjazkowa zahrodna přehladka 2015 w kónčinje Habole­ je hnydom prěni kónc tydźenja wjele­ wopytowarjow přiwabiła. „Nawal je jara wulki. Runje tak smy sej to před­stajili“, praji rěčnica přehladki Amanda Hasenfusz wčera wječor medijam. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck bě so­botu na swjedźenskim zarjadowanju w Brandenburgu hač do oktobra trajacu přehladku wotewrěł. Hinak hač dotal njeje wona na jeničke město koncentrowana, ale wopřijima podłu Habole Premnitz, Rathenow, Rhino­w/Stölln a Havelberg. Hižo do zahajenja běchu sej ludźo 75 000 zastupnych lisćikow w předpře­dani skazali. Orga­nizatorojo wočakuja hač do oktobra cyłkownje połdra mi­liona hosći.

Zwjazuja praksu a teoriju

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:

Nazhonjenja z dźěła w praksy w teoriji reflektować a nawopak je nadawk, kotryž­ zmóžnja šulerkam Budyskeje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku dokładnu zaběru z pra­še­njemi kubłanja.

Budyšin (SN/MiR). Za wukubłanje kubłarjow a kubłarkow njeje hižo trjeba zdźěłać zakładnu wučbnicu wo nałožowanju dospołneje abo podźělneje imersije a wo dźěle po koncepće Witaj. „Za to předleža tuchwilu hižo mnohe materialije, kotrež we wobłuku našeho wukubłanja wužiwamy. Wjele bóle zajimuja nas přikłady, to rěka wuknjenske situacije, kotrež rysuja wuměnjenja w serbskich a dwurěčnych dźěćacych dnjowych přebywanišćach a dalšich kubłanišćach.“ Tole rozłoži dźensa dopołdnja wučerka fachoweje šule Claudia Winarjowa.

To a tamne (20.04.15)

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:

Njelubeho sobujěduceho, pawka w awće dla, je 30lětny šofer w Tübingenje znje­zbožił. Kaž policija zdźěli, bě so zwěrjatko w křiwicy na šofera pušćiło. Tón so tak stróži, zo z dróhi zajědźe. Při tym šmórny so wóz wobhrodźenja na kromje jězdnje. Šofer wuńdźe ze stróželemi. Škoda na awće wučinja 4 500 eurow.

Cyły skład starych bróni su twarscy dźěłaćerjo při ponowjenju bydlenskeho domu w Limbachu-Oberfrohnje w Zwi­ckauskim wokrjesu našli. Pod špundowanjom schowane ležeše šěsć pistolow, rozebrany karabiner, nimale 70 patronow a šěsnaće prózdnych magacinow pistole. Policija trochuje, zo pochadźeja brónje z lěta 1930. Nětko chcedźa zwěsćić, komu móhli wone słušeć. To drje budźe chětro wobćežne. Dom słuša bydlenskej towaršnosći. Dotal tež njewědźa, štó bě brónje tam składował. Policija wšitko sćaza.

Anzeige