Přihotuja nowu wustajeńcu wo času NDR

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Zhorjelc (AK/SN). Muzeje w Hornjej Łužicy dyrbjeli wužadanjam přichoda wotpowědować. W tym zwisku měli sebjekritisce pruwować, kak wuwija nowe formaty a sej nowych zajimcow zdobudu. „Muzeje njejsu jenož městna kubłanja a dožiwjenjow, ale tež interkulturne institucije. Tale mnohotnosć kulturow měła so bóle wotkryć“, podšmórny Ulf Großmann, ko­ordinator syće Kulturne kubłanje w kulturnym rumje Hornja Łužica-Delnja Šleska, minjenu póndźelu na mjeztym šestym fachowych posedźenju na temu „Perspektiwy kulturneho posrědkowanja“. Něhdźe dwaceći zastupnikow muzejow a kubłanišćow so tam wobdźěli.

Nowostku hnydom wupruwowali

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:
Čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina je dźens dopołdnja w Slepjanskej Zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ pozastała. Tam njejstaj awtoraj Werner Měškank a Marhata Cyžec-Korjeńkowa jeno spěwy a stawiznički z nowostki „Marka, Janko, pójtaj won!“ předstajiłoj, ale dźěćom zdobom składnosć dałoj, nowy hudźbny poskitk hnydom wupruwować a sobu spěwać – štož su wone wězo rady činili. Foto: Joachim Rjela

Warjenska kniha za swójby wušła

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN). Warjenska kniha „Warimy z Tomašom“ znateho serbskeho kucharja Tomaša Lukaša je w LND wušła a přeproša dźěći wot wosom lět a cyłu swójbu na dyrdomdej do kuchnje. Nimo hižo w Płomjenju wozjewjenych maće tu cyle nowe recepty, hač su to mały přikusk, słódna poliwka, tykanc, lazanja abo samo nukl w salmorejo-jušce. Na přehladne wašnje Tomaš Lukaš krok po kroku wopisuje a pokazuje, kak so wšitko přihotuje a wari. W dodawku stej přehlad zelow a ko­rjeninow kaž tež mały słowničk. Knihu w spiralowej wjazbje móžeće sej w kuchni stajić.

Pisane wuměłstwo za woči a wuši

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Njezwučenu wustajeńcu su wčera w Budyskej měšćanskej bibliotece wotewrěli. 1987 we Wojerecach rodźena wuměłča Juli West (naprawo) předstaja tam wobrazy, ale tež debiznu, toboły a črije, kotrež wuznamjenja wusahowaca pisanosć. Serbska basnica Róža Domašcyna, kmótra Juli West, je wčerawšu wernisažu přewodźała. Awtorka čitaše­ němske basnje ze swojeje hakle njedawno wozjewjeneje zběrki „Die dörfer unter wasser sind in deinem kopf beredt“. Foto: Carmen Schumann

Dwurěčne wudaća wosebje prašane byli

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN/CoR). Jako paradiz lubowarjam hrow a literatury su so kónc tydźenja Drježdźanske wiki prezentowali. Na dwójne wiki „Spielraum“ a „Schriftgut“ je hač do wčerawšeho popołdnja 18 000 ludźi přichwatało. Na hrajnych wikach předstaji 70 wustajerjow cyły spektrum wot deskoweje hry hač k virtual-reality. Mjez 80 wustajerjemi čitanskich wikow bě prěni raz tež Ludowe nakładnistwo Domowina. Wone dźě słuša kruće do nakładnistwoweje krajiny Sakskeje a wustaješe swój knižny program. Wosebje swoje němskorěčne publikacije, kaž knihi wo Serbach, wudaća z rjadu „Die sorbische Bibliothek“, knihi Jurja Brězana, Jurja Kocha a Křesćana Krawca kaž tež wobrazowe zwjazki LND tam poskićeše.

Kulturu awtentisce předstajeja

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Slepjanske kantorki 25. narodniny swjećili

Slepo (ML/SN). W běhu štwórć lětstotka su Slepjanske kantorki na nimale 500 wustupach w kraju a we wukraju, tak wjacekróć w Čěskej a Pólskej kaž tež w Parisu, připosłucharjow wokřewili. Wone spěwachu serbske pěsnje swojeje wosady sobu na dalšich 380 swjedźenjach a bohosłužbach. Tak su serbsku kulturu holanskeje kónčiny před dźesaćitysacami ludźi awtentisce a lóštnje předstajili a jim tak jeje bohatosć a pisanosć zbližili.

Smjerdźečenjo a Sprjewjenjo přeswědčili

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Worklecy (SN/JaW). Smjerdźečanska rejwanska skupina nima starosće nastupajo dorost. Tole potwjerdźi wčera čłonka folklorneje skupiny Sprjewjan Marija Šimanowa w připowědźi na nazymskim koncerće wobeju ćělesow we Worklecach. „Smjerdźečanska skupina ma tuchwilu wjac hač 90 čłonow. A mjeztym tež hižo dźěći w předšulskej starobje rejuja. Tak derje sej mnohe kulturne cyłki nimaja“, spěwarka Sprjewjana podšmórny. Zo nimaja­ dorostowe starosće, pokazachu Smjerdźečenjo tež sami. Sčasami bě na rejwanskej­ płoninje na žurli Wor­klečanskeho hosćenca „Ke kupowemu hatej“ chětro wusko. To pak njewadźeše, wšako je snano runje tole akteram spo­dobanje wobradźiło, štož so tež na publikum přenjese. Zapal a wjeselo nad rejwanjom knježeštej cyłe popołdnjo na žurli, za čož so publikum kaž tež rejwarjo na swoje wašnje šefchoreografej Dieterej Wendischej dźakowachu.

Wuwiwa kreatiwitu z wulkim elanom a wjeselom

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Wona wuprudźa rozsudźenosć, energiju a přećelnosć. Začuwaš, zo so Annelie Schmuck dźěło w Serbskim ludowym ansamblu lubi. Jeje dźěłowu rumnosć pyša aktualne programowe plakaty kulturneje institucije. „Sym wot lońšeho junija w SLA přistajena, spočatnje jako asistentka, ale wot septembra 2015 jako sobudźěłaćerka za marketing.“

Na powabliwych plakatach ma 30lětna hižo swój idejowy podźěl. Wona widźi ze swojim marketingowym dźěłom wulke móžnosće kreatiwity na dobro zjawneje akceptancy SLA.

Młoda Němka je na wsy pola Weimara wotrostła. Je w tym měsće na Schillerowy gymnazij chodźiła a tam maturowała. Poda so na studij ludowědy, archeo­logije a pomnikoškita na uniwersiće w Bambergu, kotryž zakónči 2011 jako magister. Na to wobdźěli so dwaj měsacaj na archeologiskich wuhrjebanjach sydlišća z 9./10. lětstotka na egyptowskej kupje Elephantine. Po tym dźěłaše wosom měsacow w Muzeju bayerskich kralow w Hohenschangauwje na polu zjawnostneho dźěła.

Staraja so wo porjadnu drastu

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Na wopyće w šwalčerni Serbskeho ludoweho ansambla

Na chódbje před žurlu SLA steja figuriny, zhotowane serbsku narodnu drastu. Tak hnydom wěš, zo stejiš před zachodom tamnišeje šwalčernje. Zastupiwši do njeje wuhladaš dalše warianty narodneje drasty, kotraž wisa na metalowych žerdkach.

Serbja a Sewjeroschleswigčenjo hromadźe warili

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Tingleff/Tinglev (haa/SN). Tež, štóž so w Němskej šuli Tingleff njewuznawa, by wčera připołdnju puć do šulskeje kuchnje namakał. Wšako je w pjecy pražaca so kačka tajku dobru, wabjacu wóń wuprudźała. Kačku – samoplahowanu, samozarězanu a -skubanu – běchu Serbja z domizny do Danskeje na zhromadnu warjensku akciju ze Sewjeroschleswigčanami sobu přiwjezli. Jedna to z mnohich akcijow we wobłuku tamnišeho Serbskeho lěta, kotrež bě Serbowka Kristin Heelemanec w zwisku z praktiskim lětom pola němskeje mjeńšiny w Danskej zhromadnje z kulturnym konsulentom Uffe Iwersenom planowała. Byrnjež runje zakónčace dźěło za studij pisała, bě wona wčera tež pódla.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.