Worcyn (CRM/SN). Po přewšo wuspěšnym wustupje Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny z folklornej skupinu Sprjewjan njedawno w Lipsku zahorichu tući přewšo agilni ludowi wuměłcy minjeny pjatk dźakliwy, ale bohužel poměrnje mały kruh předewšěm staršich Serbowkow a Serbow na wuwróćach serbskeho kraja. Zarjadowar a spěchowar wječora na Worcynskim historiskim hrodźe běše zaso Załožba za serbski lud.

Wjeselo tuteju hólcow na knize je wočiwidne. W dobje modernych elektroniskich nastrojow njeje wopak, swój nós tež raz do zajimaweje knihi tyknyć. A to nic jenož, hdyž přebywaš w Smolerjec kniharni. Foto: SN/Maćij Bulank

Sobotu za tydźeń, 11. junija, přeproša znowa mnohe Budyske kulturne zarjadnišća, wěže, towarstwa a priwatnicy na Dołhu nóc kultury. Logistiskich přičin dla njemóže so Serbski muzej na tymle terminje wobdźělić.

Premjera trojorěčna była

Donnerstag, 02. Juni 2016 geschrieben von:

Hromadźe dźeržeć a so mjez sobu podpěrać je dopóznaće, kotrež wuwiwaja tři swinka w najnowšej inscenaciji Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Ferkel, hunčo a prosetko“. Wčera dožiwi klankodźiwadłowa produkcija swoju premjeru, a to w třoch rěčach.

Budyšin (SN/MiR). Wulka wosebitosć tuteje hry a zdobom absolutna nowosć je trojorěčnosć. Předstajeja ju němsce, hornjo- a delnjoserbsce. „Zakładna ideja zdobom je, aktualnu politisku temu za dźěći zwobraznić“, rozłožuje zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło NSLDź Madleńka Šołćic, „tři rěče a tři kultury w jednym regionje měć je wosebitosć a zdobom wobohaćenje.“ Partner NSLDź je tónkróć Rěčny centrum WITAJ, kotryž wozjewja w swojim zešiwku „Lutki“ pedagogiski material za wužiwanje w pěstowarnjach a zakładnych šulach.

Nowa galerija zmóžnja nowe perspektiwy

Donnerstag, 02. Juni 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN/CoR). Běchu-li mnozy Mjezynarodny dźeń muzejow 22. meje za to wužiwali, zo bychu so po nowowuhotowanym wotrjedźe tworjaceho wuměłstwa w Budyskim Serbskim muzeju wodźić dali, bě zajim na podobny poskitk wčera na zarjadowanju „Kofej w třoch“ skerje snadny. Zajimcam předstaji direktorka muzeja Christina Boguszowa nowu galeriju, w kotrejž njejsu jenož načasni serbscy wuměłcy wjele bóle zastupjeni hač do toho, ale kotraž skići tež jednot­liwym twórbam wjace městna. „Rum­nosće tule su wězo wobmjezowane, to njehodźi so změnić. Přiwšěm so jara wje­selu, zo je so poradźiło z přetwarom wopytowarjam zmóžnić, sej wobrazy z wjetšim wotstawkom wobhladać a twórby tak na so skutkować dać“, Boguszowa rozłoži. Tak nimaš jenož daloki wid na wulku mólbu „Rěka 1“ Iris Brankačkoweje, ale tež nowu perspektiwu na rozdźělne rozestajenje z brunicu w twórbach Horsta Šlosarja a Jürgena Maćija. Z wulkej nowonakupju zwjetša nowočasneho wuměłstwa loni zwisowaše tež žadanje spěchowarjow, zo maja so twórby zjawnosći spřistupnić.

Serbske jejka nětko w Praze

Mittwoch, 01. Juni 2016 geschrieben von:

Lětsa swjeći Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu 25. róčnicu załoženja. To bě našim čłonam přičina, so na wosebitu wuprawu podać, a to do stolicy Čěskeje.

Za njewšědnu wustajeńcu

Mittwoch, 01. Juni 2016 geschrieben von:

Slepo (SN). Za projekt „Pytarjo wutroby“ poda so skupina dźěći Slepjanskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ minjeny tydźeń na wsy Slepjanskeje wosady. Šulerjo pytachu tam za „wosebitostkami“, kotrež jich wjes wučinjeja. Wotkryć chcychu wšelake wobrazy, zwuki, wónje a wopřijeća. Ze zezběraneho materiala nastanje zhromadna wustajeńca, kotruž šulerjo po swójskich předstawach wuhotuja. Tak móžemy wćipni być na njewšědnu přehladku, kajkaž hišće ženje na wsach po­dłu Strugi přistupna njebě. „Pytarjo wutroby“ je projekt Spěchowanskeho towarstwa Łužiski hórniski muzej Hórnikecy hromadźe z tamnišej energijowej fabriku, z Domowinu a ze Slepjanskej wyšej šulu.

Na huslerski koncert

Korzym (SN). Na koncert „Mój Pagani­ni“ z huslerjom Florianom Mayerom z Drježdźan přeproša galerija Flox jutře, 3. junija, w 20 hodź. do Korzymskeho domu­ „Im Friese“. W přestawce budźe interview z molerjom Stephanom Popellu. Zastup płaći 15 eurow.

Zhromadny abonement poskićeć

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:

Z intensiwnišim zhromadnym dźěłom Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła a Serbskeho ludoweho ansambla měli so dotal njewužiwane potenciale wotkryć. Kulturny a kubłanski wuběrk wokrjesneho sejmika Budyšin je so wčera z maćiznu zaběrał.

Budyšin (SN/at). NSLDź a SLA stej so na to dojednałoj, zo chcetej wot hrajneje doby 2016/2017, nanajpozdźišo pak 2017/ 2018 zhromadny sparty přesahowacy abonement ze štyrjomi do pjeć zarjadowanjemi w serbskej rěči poskićeć. Tole čitaš w informaciji wo kónčnej rozprawje k wuwiću naprawow, wužiwać potenciale přez intensiwniše zhromadne dźěło wobeju kulturneju zarjadnišćow.

Župa Delnja Łužica

Dienstag, 31. Mai 2016 geschrieben von:
Dźens před 25 lětami zeńdźe so w Cho­ćebuzu 50 předsydow Domowinskich skupin­ a čłonow předsydstwow delnjo­łužiskich župow Choćebuz, Gubin/Baršć, Grodk a Kalawa/Lubin na delegatnu konferencu­. Po čiłej diskusiji wobdźělnicy wobzamknychu zjednoćić štyri župy do jedneje, a to z mjenom Delnja Łužica. Wona­ wopřiješe 60 skupin z nimale 2 500 sobustawami. Delegaća wotpokazachu namjety, delnjołužisku Domowinu wot Hornjeje Łužicy dźělić, a rozsudźichu so za serbsku zhromadnosć. Młoda diplomowa etnografka Uta Hentšelowa z Błótowskeho muzeja Lubnjow dósta dowěru delegatow jako županka. Do předsydstwa noweje župy wuzwolichu dwaceći čłonow, a štyrjoch delegatow namjetowachu za čłonow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Jurjej Kochej spožčichu dowěru, kandidować na 2. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka 15. junija 1991 we Wětrowje za městopředsydu Domowiny, na čož bu tam tež wuzwoleny. Župa Delnja Łužica je hač donětka najsylniša serb­skeho třěšneho zwjazka po ličbje skupin a čłonow. Manfred Laduš

Němsko-pólskemu geoparkej Mužakowski zahork su sobotu na swjedźenskej žurli Mužakowskeho Noweho hrodu oficialnje titul UNESCO Global Geopark spožčili.

Mužakow (SN). „Z tutym wuznamjenjenjom hódnoći organizacija Zjednoćenych narodow za kubłanje, wědomosć a kulturu UNESCO jónkrótne geologiske, hospodarske a kulturnohistoriske wuwiće regiona na mjezy mjez sakskej Běłej Wodu, braniborskim Derbnom a pólskej Łęknicu“, rjekny sakski minister za přirodu Thomas Schmidt (CDU) na přepodaću wopisma. W zwisku z turistiskim zwičnjenjom předstaja pólske a němske geoparkowe towarstwo zhromadnje z komunami zajimawe geologiske městna a temy w formje geošćežkow, a we wopytowarskich srjedźišćach informuja wo zažnych stawiznach zemje.

Anzeige