Wo sebjezrozumjenju islama

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:

Nowy rjad Budyske rozmołwy chce wo kompleksnej temje azyl rozswětleć. Kotru rólu nabožina při tym hraje, je wčerawše zarjadowanje pokazało.

Budyšin (CK/SN). W dwěmaj hodźinomaj přez islam, zarjadowarjo Budyskich rozmołwow běchu sej wčera wječor w Bu­dyskej Ludowej bance naročny zaměr sta­jili. Wuchadźejo z naroda profeta Mo­hameda w lěće 610 po Chrystusu přednošowaše Tayyar Koçak wo wuwiću islama k swětowej nabožinje. 1,6 miliardow ludźi so k njej wuznawa. Sebjezrozumjenje islama zepěra so na pjeć zasadow. Su to škit nabožiny, žiwjenja, rozuma, potomnikow a swójstwa. Kaž w Berlinje-Tempelhofje wotrostły referent turkowskeho pochada wuzběhny, nimaja muslimojo w demokratiji žanu přičinu, za druhim statom pytać.

Braniborska a Sakska wozrodźenej

Dienstag, 27. Oktober 2015 geschrieben von:
Dźensa před 25 lětami zeńdźechu so w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow prěni króć 14. oktobra 1990 wuzwoleni zapósłancy ke skonstituowanju krajneho sejma, z čimž zrodźi so Swobodny stat Sakska. Za prezidenta noweho parlamenta wuzwoli wjetšina zapósłancow Ericha Iltgena (CDU), kiž bě moderator kulojteho blida Drježdźanskeho wobwoda, a prof. dr. Kurta Biedenkopfa (CDU) za ministerskeho prezidenta. W krajnym sejmje běchu pjećo serbscy zapósłancy: Marko Šiman z Budyšina a Ludwig Nowak z Chrósćic (wobaj CDU), Sieghard Kozel ze Stróže (PDS), dr. Gabriela Wirthowa z Biskopic a Benedikt Dyrlich z Budyšina (wobaj SPD). Dźeń prjedy, 26. oktobra 1990, bě so 88 zapósłancow krajneho sejma noweho zwjazkoweho kraja Braniborskeje w Podstupimje zešło. Serbja njeběchu w par­lamenće zastupjeni. Amplowa koalicija z SPD, FDP a Zwjazka 90/Zeleny z 48 parlamentownikami namjetowaše dr. Manfreda Stolpu (SPD) za ministerskeho prezidenta Kraja Braniborskeje.M. Laduš

Nazymske koncerty wuspěšne

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:

Chór Židźino, rejwanskej skupinje a muski chór Delany přeswědčili

Ćisk (DGe/SN). Nimale sto Serbow a Němcow z Ćiska a wokolnych wsow je wčera na nazymski koncert w Ćišćanskim hosćencu „K zelenemu wěncej“ přišło.­ Tam čakachu na nich poskićenja Židźinskeho chóra a tamnišeje dźěćaceje rejwanskeje skupiny.

Je wobdźiwanjahódne, kak so Ži­dźin­ski chór pod nawodom Kerstin Liede­roweje wuwiwa. Spěwny skład cyłka wopřijima předewšěm serbske pěsnje. Ze samsnej samozrozumliwosću zanošuja chórisća tež pěsnje druchich ludow. Wčerawši­ publikum začuwaše z kóždej pěsnju powěsć, kotruž woni posrědkowachu. Z tym zwjazana zwukowa kultura připosłucharjow zahori. Wosebje hnuli su „Laetare“, „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“, „Boleraz“ a „Běži woda, běži“. Tola tež lóštny žanr spěwarjo poskićichu. „Čerwjena suknička“ drje wostanje mnohim hišće dołho w pomjatku.

Wosebity zajim za delnjoserbšćinu zwěsćałoj

Montag, 26. Oktober 2015 geschrieben von:

Za dobry spočatk ma jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina (LND) Marka Maćijowa prěnje wobdźělenje LND na Mjezynarodnych knižnych wikach Krakow wot 22. do 25. oktobra.

Krakow/Budyšin (SN/at). 19. raz wotměchu so w pólskim Krakowje mjezynarodne knižne wiki, za LND bě to premjera. A wobsadka serbskeho wustajenišća je so z dobrym zaćišćom nawróćiła. Wjele wustajerjow tam bě, mnozy wopytowarjo so za jednotliwe prezentacije zajimowachu. Zastupjerkomaj LND bě wažne, tele knižne wiki zeznać. Jednaćelka Marka Maćijowa a nawodnica rozšěrjenja Manja Bujnowska běštej sej přezjednej: Klětu zas!

Kónc awgusta 1965 wotewrěchu w małym schleswigskim měsće Bredstedt/Bräist tak mjenowany Nordfriisk Instituut (NI). Wón přewza nadawk, rěč, stawizny a kulturu Sewjernych Frizow hajić a přepytować. Institut z dwanaće sobudźěłaćerjemi na šěsć planowych a dalšich wobmjezowanych městnach je hač do dźensnišeho centralne zarjadnišćo k zachowanju a spěchowanju mjeńšinowych aktiwitow we wokrjesu Sewjerneje Friziskeje (NF), kotrež ma swoje sydło w přistawnym měsće Husum. Institut podpěruje tuž – na politisce neutralnej bazy – hižo 50 lět čestnohamtske mocy w specifiskich towarstwach runje tak kaž kubłanje abo medije. Sam wudawa štwórćlětnje časopis Nordfriesland.

Wo knihach a kniharni (23.10.15)

Freitag, 23. Oktober 2015 geschrieben von:

Přez kromu talerja pohladnyć, nic naposledk na polu zjawneho literarneho žiwjenja, je spomožne a „přinjese“ stajnje něšto, wšojedne hač awtorej abo literarnje zajimowanemu čitarjej. Druhdy zrodźi so při tym myslička, so z tym abo tamnym awtorom bliže zeznać chcyć. „Připinjene“ informaciske łopjeno Sakskeje literarneje rady tule potrjebu za naš region přikładnje spjelni. A nic jenož to, wšako wuńdźe w nakładźe 2 500 eksemplarow a so po cyłej Němskej rozšěrja. Tak je tež multiplikator za serbsku literaturu. Lětsa na přikład předstajejo spisowaćela Bena Budarja. Wobšěrny přinošk bě tež wěnowany Serbskemu kulturnemu leksikonej.

„Angezettelt“ wuńdźe z lěta 2000. 40stronski zešiwk wuchadźa trójce wob lěto a informuje wo wšelakich wobłukach literarneje krajiny Sakska. Jednotliwe zešiwki maja druhdy titulowu temu, kotrejž so wšelake rubriki přizamknu. W kóždym wudaću staj nimo toho portretaj sakskich awtorow abo přełožowarjow.

Po wobšěrnym generalnym wobnowjenju su Sauerowe pišćele na koncertnej žurli Choćebuskeho konserwatorija z wosebitym koncertom minjeny tydźeń znowa poswjećili. Zaklinčachu mjez druhim twórby Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Gabriela Rheinsbergera, Felixa Mendelssohna-Bartholdyja a Pabla Saraste. Mjez solistami wječorka bě tež bywši hudźbny šuler Choćebuskeho konserwatorija prof. Uwe Walther. Pišćele běchu před 25 lětami do žurle zatwarili. Foto: Michael Helbig

Nowa dźěćaca kniha „Dyrdomdeje na wsy“ z pjera Štefana Paški činješe na mnje, jako mějach ju prěnjotnje w rukomaj, jara rjany zaćišć. Wuhotowała je ju Isa Bryccyna, ilustrowała Friederiki Ablang a Załožba za serbski lud je pu­blikaciju spěchowała. Tež sotrowc a dźěći blišich­ přiwu­znych, kotrež hišće čitać njemóža, so za nju hnydom zajimowachu. Titul­ny wobraz, na kotrymž widźiš hólca z kóčku a bulom, jich wězo wa­bješe. Hižo to hódnoću jako prěnju po­zitiwnu rezonancu – chwalba tuž wu­hotowarce!

Poradźeny koncert w Lubinje

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:

Lětuši 40. załoženski jubilej Błótowskeho žónskeho chóra Lubin bě hódna přiležnosć, zo wuhotowaše spěwne ćěleso hromadźe z dalšimi cyłkami minjenu njedźelu nazymski koncert w skutkowanišću wuznamneho twórca kěrlušow Pawoła Gerhardta.

Po dlěšej přestawce zarjadowachu w zamołwitosći Załožby za serbski lud zaso raz nazymski koncert w Lubinje. Połdra hodźiny zaklinčachu serbske pěsnje w cyrkwi Pawoła Gerhardta, wuznamneho twórca ewangelskich kerlušow. Zajimawa infomacija bě wonkowny koncertnym hosćom, zo měješe Gerhardt swój bydlenski dom direktnje pó­dla serbskeje cyrkwje města, wobstejaceje hač do 1945.

Biblioteki dale jara woblubowane

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:

Na dnju bibliotekow měri so sobotu kedźbnosć na nimale 10 000 knihownjow w Němskej. Wone maja wulku přićahliwosć a su dale kulturne a kubłanske zarjadnišća z najwjace wopytowarjemi – tendenca samo stupa. Němski zwjazk bibliotekow je tole hakle njedawno w swojej rozprawje wo połoženju tychle žórłow wědy zwěsćił. Knihownje su so dawno z modernym městnom z e-bookami, konsolowymi hrami a digitalnymi informacijemi stali.

Ludnosć čita telko, kaž hišće ženje do toho. Knihownje po cyłej Němskej su loni přez 440 milionow medijow wupožčili. We wjac hač 122 000 je jich kóžde lěto w Kamjenskej měšćanskej bibliotece Gotthold Ephraim Lessing, jednej z najbóle wukonitych zarjadnišćow w Sakskej. Po prostej statistice sej kóždy Kamjenčan wob lěto přerěznje 65 titlow – su to knihi, časopisy, CDje a DVDje – wupožčuje. Za dwanaće procentow wobydlerjow Kamjenca a wokoliny je knihownja w Lessingowym domje prawidłowna adresa.

Z wjace hač 90 zarjadowanjemi w lěće spěchuje Kamjenska měšćanska biblioteka čitansku a medijowu kompetencu, wosebje w předšulskim a šulskim wobłuku. Marion Kutter

Anzeige