Rozhłós (15.07.16)

Freitag, 15. Juli 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju, mjez druhim wo temje „Z kolesom na dźěło

11:20 Zabyte hrodźišća: Dobrančanske

11:45 Wo wubědźowanju motorskich  při lejnjanskim jězorje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

  po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskej wučbje a wučerjach

13:00 Dowolowe impresije

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

  po tym zbožopřeća

Do kina (14.07.16)

Donnerstag, 14. Juli 2016 geschrieben von:

14.7.–20.7.2016 Budyski filmowy palast: Independence Day: Wiederkehr w 3 D: wšědnje 14:15, 17:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Feuerwehrmann Sam – Helden im Sturm: wu 9:30 Ice Age – Kollison voraus: wšědnje 14:00 (nimo nj) a 16:00 | nj 12:00 Ice Age – Kollision voraus w 3 D: wšědnje 14:15, 16:15 a 20:30 (nimo srj) | nj 12:15 | srj 18:15 | pj a so 22:45 Mullewapp: wšědnje 14:15 (nimo pó) | nj 12:30 a 14:00 Star Trek Beyond w 3 D: srj 20:15 Smaragdgrün: wšědnje 16:00 (nimo pó), 18:15 (nimo srj) a 20:30 (nimo pó a srj) Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 18:00 a 20:15 Elsterglanz und der Schlüssel für die Weibersauna: pj, nj a srj 18:15 Conjuring 2: pj a so 22:30 Angry­ Birds: nj 12:00 | wu 10:00 Central Intelligence­: štw, so a wu 18:15 | pj a so 22:45 The Jungle Book: wu 9:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wu 9:45

Kino-ekstra: Nur Fliegen ist schöner: pó 14:45, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiw (11.07.16)

Montag, 11. Juli 2016 geschrieben von:

Socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeprošuje pjatk, 15. julija, na socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym, pomha wón problemy rozrisać, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 14 hodź. a hodźi so tež w serbskej rěči přewjesć. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Kónc tydźenja wotměje so w Njebjelčicach hižo dwacety raz Mjezynarodny gmejnski swjedźeń. Połnej ruce dźěła z přihotami měještaj tele dny mjez mnohimi dalšimi pomocnikami Beno Cuška (nalěwo) a Roland Kollbe. Po rejach ze skupinu Electrona 73 móže so młodźina jutře wot 24 hodź. prawje wucychnować. Njedźelu w 16 hodź. budźe pisany program. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (08.07.16)

Freitag, 08. Juli 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 08. - 10.7.  Měšćanski swjedźeń w Žitawje

   Swjedźeń při Załomskim spjatym jězoru

   Oybinska klóšterska nóc  

Sobotu 9. a 10.7.  Gig-festiwal na Róžeńčanskej putniskej łuce

   Gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach

   Regata „My smy my“ na Lejnjanskim jězoru

   15. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

  12:00 Přibrjóžna party při Třižonjanskim jězoru w Běłym Chołmcu (pjatnaće hodźin dołho)

  15:00 Koncert z kapału Horjany we Wochozach

  17:00 Koncert „Pišćele zdypkom w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  17:00 Barokowy koncert w klóšterskej cyrkwi we Wostrowcu

  19:00 Lětni wječor na Ćišćanskim statoku wo spisowaćelu Jurju Brězanu

  20:00 Koncert z Kurtom Mondaugenom a Simonu Weißenfels w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 10.7. 10:00 „Wołma, płat & co.“ – rjemjeslniske wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  11:00 Akciski dźeń „Mirakulum – Silizium“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  12:00 Lětni swjedźeń pola Młynkec w Hórkach

  14:00 Zarjadowanje „Rejwanski čaj“ z DJku Lilia na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje

Pokiwy (08.07.16)

Freitag, 08. Juli 2016 geschrieben von:

Na błótowske wiki

Bórkowy. Jutře a njedźelu, wotměja so na Bórkowskim swjedźenišću 15. błótowske rjemjeslniske a burske wiki. Za wopytowarjow su zaso tójšto spřihotowali. Tak móža hosćo zbliska a zda­loka rjemjeslnikow dožiwić, jich wudźěłki wobdźiwać a sej kupić, tež čerstwy sad a zeleninu. Zajimawe budu zawěsće tohorunja historiske skótne wiki na łuce za błótowskim młynom. W programach budźe tež serbska drasta widźeć.

Dźiwadło na dróze

Zhorjelc. Hasy a naměsta europskeho města Zhorjelca/Zgorzeleca přeměnja so jutře, sobotu, na wulke dźiwadłowe jewišćo pod hołym njebjom. ViaThea je městnosć zetkanjow wuměłcow wšelakich kulturow a narodow. Wot masko­weho a figuroweho dźiwadła přez cirkusowe předstajenja hač k srjedźnym a wulkim městnym inscenacijam budźe to wobšěrna paleta.

Wo twórbach Brězana

Rozhłós (08.07.16)

Freitag, 08. Juli 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju z powěsćemi tydźenja

11:20 60 lět Serbski dom

11:45 Słuchokniha „Šwintuchaj“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Gerat Wornar)

  po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wustajeńca wo Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu a nowosće wo Serbskim muzeju Choćebuz

13:00 33 ludowych pěsnjow Bjarnata Krawca

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

  po tym zbožopřeća

Do kina (07.07.16)

Donnerstag, 07. Juli 2016 geschrieben von:

7.7.– 13.7.2016 Budyski filmowy palast: Dirty Dancing: pj 20:00 Independence Day: Wiederkehr w 3 D: srj 20:00 Ice Age: wšědnje 14:00 a 16:15 | nj 12:00 | so a nj 16:30 Ice Age w 3 D: wšědnje nj 12:15 | štw a nj 14:15 | pj, so, pó, wu a srj 14:45 | štw a nj 16:30 | pj, so, pó, wu a srj 17:00 | štw a nj 18:30 | pj, so, pó a wu 19:30 | srj 20:30 | pj a so 22:00 Smaragdgrün: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 Mullewapp: nj 15:00 Conjuring 2: pj a so 22:45 Ein ganzes halbes­ Jahr: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:30 (nimo srj) | pj a so 22:15 Kung Fu Panda 3: wu 9:30 Central Intelligence: wšědnje 19:45 (nimo pj a pó) | pj a so 22:15 Elsterglanz: wšědnje 18:30 (nimo so a nj) Angry Birds: wšědnje 14:45 (nimo nj) | wu 9:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wu 10:00 Alice im Wunderland: nj 12:30 Zoomania: nj 12:30 The Jungle Book: wu 9:45

Kino-ekstra: Power to Change – Die Energierevolution: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Ice Age w 3 D: wšědnje 13:25, 15:40, 17:55 a 20:10 | pj a so 22:25 Ice Age: wšědnje 12:05, 14:10, 16:20 a 18:25 | wu 10:00 Smaragdgrün: wšědnje 15:05, 17:35 a 20:00 Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 15.10 (nimo nj), 17:30 (nimo srj) a 20:25 | pj a so 22:45 Central Intelligence: wšědnje 19:50 (nimo srj) | pj a so 22:15 Conjuring 2: pj a so 22:30 Alice im Wunderland: wšědnje 12:45

Radźićeljo so schadźuja

Mittwoch, 06. Juli 2016 geschrieben von:

Lejno. Byrnjež němska koparska wubranka jutře w połfinalu europskich mišterstwow nastupiła, schadźuja so w 19 hodź. čłonojo Pančičansko-Kukowskeje gmejnskeje rady w Lejnjanskim hosćencu. Na dnjowym porjedźe steja přede­wšěm twarske naležnosće, mjez druhim wutwar puća Při młónčiku w Pančicach.

Tohorunja jutře, ale w 19.30 hodź. zeńdu­ so Worklečanscy radźićelo w šuli „Michał Hórnik“. Mjez druhim chcedźa tam šěsć wšelakich nadawkow za wobšěrne saněrowanje wjesneje sportownje rozdawać. Nimo toho wu­tworja sej stejišćo k zhromadnej přemysłowej přestrjeni serbskich gmejnow pola Miłoćic.

Wobě posedźeni stej zjawnej, zajimcy su tuž přeprošeni.

Pokiwaj (05.07.16)

Dienstag, 05. Juli 2016 geschrieben von:

Seminar za single

Smochćicy. Za ludźi, kotřiž su jako single žiwi, přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena seminar wot 12. do 14. awgusta. Zajimcy su přeprošeni, so z temu „Jeli njebudźeće kaž dźěći“ zaběrać a spó­znać, što napominanje za jednotliwca woznamjenja. Přizjewjenja přijimuja pod www.benno-haus.de abo pod telefonowym čisłom 035935/ 22 317.

Štwórtk na literarnu rozmołwu

Budyšin. Na literarnu rozmołwu z dr. Susannu Hozynej z Budyskeho Serbskeho instituta su zajimcy zajutřišim, 7. julija, (nic dźensa, kaž mylnje wozjewjene) w 19.30 hodź. do Budyskeje Smolerjec kniharnje přeprošeni. W srjedźišću stejitaj wuznamny serbski prócowar Jan Arnošt Smoler a jeho zběrka „Pěsnički hornich a delnich łužiskich Serbow“, kotraž słuša k standardnym twórbam ludowědy a sorabistiki. Přednošk budźe w němskej rěči.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi