Pokiwy (15.07.16)

Freitag, 15. Juli 2016 geschrieben von:

Smječkečenjo swjeća

Smječkecy. Wot dźensnišeho do njedźele, 17. julija, maja w Smječkecach wjesny swjedźeń. Po natočenju piwa je dźensa wot 21 hodź. openair-kino. Jutře wot 20 hodź. budu reje z Dr. Taste a po tym z DJjom Romejom na swjedźenišću při wjesnym klubje. Njedźelu su wšitcy, tež hosćo zbliska a zdaloka, wot 10 hodź. na rańše piwko, na popołdniše kofejpiće a dźě­ćacu zabawu kaž tež wot 15.30 hodź. na program wjesnjanow přepro­šeni.

Na Neptunowy swjedźeń

Brězowka. Wot dźensnišeho hač do njedźele je wulke hejsowanje při Brězowskim jězoru, 30. neptunowy swjedźeń. Dźensa móža zajimcy cyłu nóc hač do ranja najlěpšich DJjow dožiwić. Jutře wot 10 hodź. wotměja so hry we a při wodźe, w 15 hodź. je wubědźowanje z kupanskimi wanjemi. Wječor je party. Jedyn z wjerškow budźe njedźelu, 17. julija, w 15 hodź. koncert ze šlagrowym starom Michelle. Dźěći móža so w 16 hodź. na piratowu show a po tym na wulku „křćeńcu Neptuna“ wjeselić.

Hudźba wot klasiki k popej

Rozhłós (15.07.16)

Freitag, 15. Juli 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju, mjez druhim wo temje „Z kolesom na dźěło

11:20 Zabyte hrodźišća: Dobrančanske

11:45 Wo wubědźowanju motorskich  při lejnjanskim jězorje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

  po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskej wučbje a wučerjach

13:00 Dowolowe impresije

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

  po tym zbožopřeća

Do kina (14.07.16)

Donnerstag, 14. Juli 2016 geschrieben von:

14.7.–20.7.2016 Budyski filmowy palast: Independence Day: Wiederkehr w 3 D: wšědnje 14:15, 17:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Feuerwehrmann Sam – Helden im Sturm: wu 9:30 Ice Age – Kollison voraus: wšědnje 14:00 (nimo nj) a 16:00 | nj 12:00 Ice Age – Kollision voraus w 3 D: wšědnje 14:15, 16:15 a 20:30 (nimo srj) | nj 12:15 | srj 18:15 | pj a so 22:45 Mullewapp: wšědnje 14:15 (nimo pó) | nj 12:30 a 14:00 Star Trek Beyond w 3 D: srj 20:15 Smaragdgrün: wšědnje 16:00 (nimo pó), 18:15 (nimo srj) a 20:30 (nimo pó a srj) Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 18:00 a 20:15 Elsterglanz und der Schlüssel für die Weibersauna: pj, nj a srj 18:15 Conjuring 2: pj a so 22:30 Angry­ Birds: nj 12:00 | wu 10:00 Central Intelligence­: štw, so a wu 18:15 | pj a so 22:45 The Jungle Book: wu 9:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wu 9:45

Kino-ekstra: Nur Fliegen ist schöner: pó 14:45, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiw (11.07.16)

Montag, 11. Juli 2016 geschrieben von:

Socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeprošuje pjatk, 15. julija, na socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym, pomha wón problemy rozrisać, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 14 hodź. a hodźi so tež w serbskej rěči přewjesć. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Kónc tydźenja wotměje so w Njebjelčicach hižo dwacety raz Mjezynarodny gmejnski swjedźeń. Połnej ruce dźěła z přihotami měještaj tele dny mjez mnohimi dalšimi pomocnikami Beno Cuška (nalěwo) a Roland Kollbe. Po rejach ze skupinu Electrona 73 móže so młodźina jutře wot 24 hodź. prawje wucychnować. Njedźelu w 16 hodź. budźe pisany program. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (08.07.16)

Freitag, 08. Juli 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 08. - 10.7.  Měšćanski swjedźeń w Žitawje

   Swjedźeń při Załomskim spjatym jězoru

   Oybinska klóšterska nóc  

Sobotu 9. a 10.7.  Gig-festiwal na Róžeńčanskej putniskej łuce

   Gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach

   Regata „My smy my“ na Lejnjanskim jězoru

   15. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

  12:00 Přibrjóžna party při Třižonjanskim jězoru w Běłym Chołmcu (pjatnaće hodźin dołho)

  15:00 Koncert z kapału Horjany we Wochozach

  17:00 Koncert „Pišćele zdypkom w pjećich“ w Kamjenskej hłownej cyrkwi

  17:00 Barokowy koncert w klóšterskej cyrkwi we Wostrowcu

  19:00 Lětni wječor na Ćišćanskim statoku wo spisowaćelu Jurju Brězanu

  20:00 Koncert z Kurtom Mondaugenom a Simonu Weißenfels w Małowjelkowskej sotrowni

Njedźelu 10.7. 10:00 „Wołma, płat & co.“ – rjemjeslniske wiki na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  11:00 Akciski dźeń „Mirakulum – Silizium“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  12:00 Lětni swjedźeń pola Młynkec w Hórkach

  14:00 Zarjadowanje „Rejwanski čaj“ z DJku Lilia na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje

Pokiwy (08.07.16)

Freitag, 08. Juli 2016 geschrieben von:

Na błótowske wiki

Bórkowy. Jutře a njedźelu, wotměja so na Bórkowskim swjedźenišću 15. błótowske rjemjeslniske a burske wiki. Za wopytowarjow su zaso tójšto spřihotowali. Tak móža hosćo zbliska a zda­loka rjemjeslnikow dožiwić, jich wudźěłki wobdźiwać a sej kupić, tež čerstwy sad a zeleninu. Zajimawe budu zawěsće tohorunja historiske skótne wiki na łuce za błótowskim młynom. W programach budźe tež serbska drasta widźeć.

Dźiwadło na dróze

Zhorjelc. Hasy a naměsta europskeho města Zhorjelca/Zgorzeleca přeměnja so jutře, sobotu, na wulke dźiwadłowe jewišćo pod hołym njebjom. ViaThea je městnosć zetkanjow wuměłcow wšelakich kulturow a narodow. Wot masko­weho a figuroweho dźiwadła přez cirkusowe předstajenja hač k srjedźnym a wulkim městnym inscenacijam budźe to wobšěrna paleta.

Wo twórbach Brězana

Rozhłós (08.07.16)

Freitag, 08. Juli 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tutym tydźenju z powěsćemi tydźenja

11:20 60 lět Serbski dom

11:45 Słuchokniha „Šwintuchaj“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Gerat Wornar)

  po tym zbožopřeća 

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wustajeńca wo Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu a nowosće wo Serbskim muzeju Choćebuz

13:00 33 ludowych pěsnjow Bjarnata Krawca

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

  po tym zbožopřeća

Do kina (07.07.16)

Donnerstag, 07. Juli 2016 geschrieben von:

7.7.– 13.7.2016 Budyski filmowy palast: Dirty Dancing: pj 20:00 Independence Day: Wiederkehr w 3 D: srj 20:00 Ice Age: wšědnje 14:00 a 16:15 | nj 12:00 | so a nj 16:30 Ice Age w 3 D: wšědnje nj 12:15 | štw a nj 14:15 | pj, so, pó, wu a srj 14:45 | štw a nj 16:30 | pj, so, pó, wu a srj 17:00 | štw a nj 18:30 | pj, so, pó a wu 19:30 | srj 20:30 | pj a so 22:00 Smaragdgrün: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 Mullewapp: nj 15:00 Conjuring 2: pj a so 22:45 Ein ganzes halbes­ Jahr: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:30 (nimo srj) | pj a so 22:15 Kung Fu Panda 3: wu 9:30 Central Intelligence: wšědnje 19:45 (nimo pj a pó) | pj a so 22:15 Elsterglanz: wšědnje 18:30 (nimo so a nj) Angry Birds: wšědnje 14:45 (nimo nj) | wu 9:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wu 10:00 Alice im Wunderland: nj 12:30 Zoomania: nj 12:30 The Jungle Book: wu 9:45

Kino-ekstra: Power to Change – Die Energierevolution: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Ice Age w 3 D: wšědnje 13:25, 15:40, 17:55 a 20:10 | pj a so 22:25 Ice Age: wšědnje 12:05, 14:10, 16:20 a 18:25 | wu 10:00 Smaragdgrün: wšědnje 15:05, 17:35 a 20:00 Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 15.10 (nimo nj), 17:30 (nimo srj) a 20:25 | pj a so 22:45 Central Intelligence: wšědnje 19:50 (nimo srj) | pj a so 22:15 Conjuring 2: pj a so 22:30 Alice im Wunderland: wšědnje 12:45

Radźićeljo so schadźuja

Mittwoch, 06. Juli 2016 geschrieben von:

Lejno. Byrnjež němska koparska wubranka jutře w połfinalu europskich mišterstwow nastupiła, schadźuja so w 19 hodź. čłonojo Pančičansko-Kukowskeje gmejnskeje rady w Lejnjanskim hosćencu. Na dnjowym porjedźe steja přede­wšěm twarske naležnosće, mjez druhim wutwar puća Při młónčiku w Pančicach.

Tohorunja jutře, ale w 19.30 hodź. zeńdu­ so Worklečanscy radźićelo w šuli „Michał Hórnik“. Mjez druhim chcedźa tam šěsć wšelakich nadawkow za wobšěrne saněrowanje wjesneje sportownje rozdawać. Nimo toho wu­tworja sej stejišćo k zhromadnej přemysłowej přestrjeni serbskich gmejnow pola Miłoćic.

Wobě posedźeni stej zjawnej, zajimcy su tuž přeprošeni.

Anzeige