Pokiwy (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Wopomnjenske zarjadowanje

Choćebuz. Sobotu spominaja w Choćebuzu na serbskeho fararja Herberta Nowaka­ składnostnje jeho stotych po­smjertnych narodnin. W 14 hodź. je spominanska swjatočnosć při jeho rowje na južnym kěrchowje w Choćebuzu. Krótke prědowanje dźerži serbski dušepastyr Ingolf­ Kśeńka. Wot 15 hodź. je w klubowni Delnjoserbskeho internata kofejpiće, hdźež so Christina Kliemowa a Pětš Janaš ze swójskimi dožiwjenjemi na njeho dopominataj. Na zarjadowanje přeprošujetej Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi a Kupka serbska namša.

Swjedźeń na dworje

Ćisk. Ćiskowske kulturne towarstwo přeprošuje zajimcow jutře, 23. apryla, wot 11 do 17 hodź. na nalětni swjedźeń na Ćiskowski Statok. Wjeselić móža so hosćo mjez druhim na wustup Ćiskowskeje serbskeje ludoweje rejwanskeje skupiny. Poskićeć budu tam kwětki a zelowe rostliny. Tež na wikach z ratarskimi nastrojemi, domjacnostnymi artiklemi, hrajkami abo knihami budźe za kóždeho něšto pódla. Přihotowali su tež za dźěći a młodostnych wosebite wiki. Ćělne zastaranje je zawěsćene.

Foto: SN/Maćij Bulank (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:
Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Pjatk 22.4. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Iris Brankačkoweje a Sophije Natuškec w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  19:30 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w Lipšćanskej měšćanskej bibliotece

Sobotu 23.4. 10:00 Zahajenje dnjow Łužiskeje jězoriny w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  10:00 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (tež 24.4.)

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  10:00 Wodźenje po Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Wiki přirody w Stróži

  10:00 Lěsny dźeń w Pěskecach

  11:00 Nalětni swjedźeń na Ćiskowskim statoku

  11:00 Dźeń piwa w Kulowskej piwarni

  14:00 Wopomnjenske zarjadowanje za fararja Herberta Nowaka w Delnjoserbskim gymnaziju

  14:00 Wodźenje „Tradicije a ludowe wuměłstwo Serbow“ na Patokec statoku na Horach

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej wotnožce Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule

  15:00 Ekskursija po Lipju w Pančicach-Kukowje

  15:00 Pućowanje po Delnjowujězdźanskim parku

  19:00 Koncert „Žadosć za dalinu IV“ w SLA

Njedźelu 24.4. 10:00 Swjatočna Boža mša k 300lětnemu jubilejej w Sulšečanskej kapałce

Rozhłós (22.04.16)

Freitag, 22. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 30 lět katastrofa w Černobylu

11:45 300. jubilej Sulšečanskeje kapałki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo mjezynarodnym dnju knihow

13:00 Delnjoserbska literatura

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym Zbožopřeća

Do kina (21.04.16)

Donnerstag, 21. April 2016 geschrieben von:

21.4.– 27.4.2016 Budyski filmowy palast: The Boss: wšědnje 15:00 (nimo štw a srj), 17:00 a 19:15 | pj a so 22:15Rico, Oskar und der Diebstahlstein: nj 14:30 The First Avenger – Civil War w 3 D: srj 20:15 How to be Single: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:00 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo štw a srj), 17:30 a 20:00 | pj a so 22:15 The Huntsman & The Ice Queen w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) Batman v. Superman: pj a so 21:30 Zoomania: wšědnje 17:15 Zoomania w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo štw, nj a srj) Kung Fu Panda 3: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj) | nj 12:30 Kung Fui Panda 3 w 3 D: nj 12:30 Der geilste Tag: wšědnje 17:00 (nimo pó) Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: nj 12:30

Kino-ekstra: Wie Brüder im Wind: pó 14:45, 17:15 a 20:15 | nj 12:30

Wojerowski CineMotion:

The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:25, 17:40 a 20:00 | pj a so 22:25 The Jungle Book: wšědnje 15:15 | so a nj 13:05 How to be Single: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 19:50 | pj a so 22:10 The Boss: wšědnje 14:05, 16:05 a 20:30 | pj a so 22:35 The Huntsman & The Ice Queen w 3 D: wšědnje 18:05 Gods of Egypt w 3 D: wšědnje 19:35 (nimo srj) Gods of Egypt: wšědnje 16:50 | pj a so 22:20 Zoomania w 3 D: pj a so 13:10 Zoo­mania: wšědnje 14:35 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: so a nj 12:15 Kung Fu Panda 3: so a nj 12:05 The First Avenger – Civil War w 3 D: srj 19:30 Am Ende ein Fest: srj 10:00 Süd­afrika: srj 17:30

Pokiwaj (20.04.16)

Mittwoch, 20. April 2016 geschrieben von:

Přednošuje w chorowni

Kamjenc. Boža ručka (Schlaganfall) steji w srjedźišću přednoška dr. Rüdigera Soukupa jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w foyeru Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana. Nawodny wyši lěkar internistiskeje kliniki porěči wo symptomach, přičinach, diagnostice a wo móžnosćach terapije, hdyž je někoho boža ručka zajała.­ Nimo toho připosłucharjo zhonja, kak móžeš ze strowym zežiwjenjom riziko­ chorosće redukować.

Čita w bróžni

Rakecy. Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy a Rakečanska Bje­sada přeprošujetej pjatk, 22. apryla, w 16 hodź. na zarjadowanje do Rakečanskeje farskeje bróžnje. Tam čita spisowaćel Křesćan Krawc němsce a serbsce ze swojeho romana „Das Ende vom Paradies“.­ Po tym budźe móžno sej knihi awtora kupić a sej ju signować dać. Hižo wot 15.30 hodź. poskićuja kofej a tykanc. Zastup je darmotny.

Pokiwy (15.04.16)

Freitag, 15. April 2016 geschrieben von:

Dźeń Jurja Brězana

Čorny Chołmc. Składnostnje jeho 100. posmjertnych narodnin wotměje so njedźelu, 17. apryla, wot 15 hodź. w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje dźeń Jurja Brězana. Dźěći Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ program zahaja. Na to Brězan takrjec hišće raz swoju žiwjensku knihu wočini a w fiktiwnej rozmołwje z młodej holcu ze swojeho žiwjenja powěda. Dale budźe na programje wobdźělena Bischofec hudźbna a wuměłstwowa šula z Wojerec. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Klasiske twórby zaklinča

Hodźij. Koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Wobkuzłaca klasika“ dožiwja zajimcy njedźelu, 17. apryla, wot 17 hodź. w Hodźijskej cyrkwi. Orchester SLA a solistce poskića publikumej twórby baroka a klasiki kaž tež hudźbu 20. lětstotka z Italskeje, Awstriskeje a Łužicy. Zastupne lisćiki za dwanaće eurow dóstanjeće při wječornej kasy.

Předstaja knihu

Protyka (15.04.16)

Freitag, 15. April 2016 geschrieben von:

Sobotu 16.4. 14:00 Serbske popołdnjo w Hochožanskim hosćencu

  15:00 Dźěłarnička župy „Michał Hórnik“ wo hotowanju družki na Chróšćanskej farje

  19:00 Beneficny nalětni bal Domu biskopa Bena w Njeswačanskim hosćencu

  19:00 Drastowy bal składnostnje 25lětneho wobstaća towarstwa Pśeza w Škodowje

Njedźelu 17.4. 15:00 Dźeń Jurja Brězana w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  17:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Hodźijskej cyrkwi

  16:00 Předstajenje NSLDź „Jakni mužojo“ na Budyskim hłownym jewišću

  18:00 Zahajenje 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow we „Łužiskej hali“

Wutoru 19.4. 9:30 Šulerski koncert SLA „Klinčace hudźbne stawi­zny“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy z twórbami serbskich gymnaziastow w Budyskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 20.4. 10:00 Šulerski koncert SLA „Wot dudow hač k tarakawje“ na žurli SLA

  15:00 Předstajenje knihi „Schlagwort wendisch“ w Bórkowskim „Steffens Geschichtsstübchen“

  19:00 Koncert z twórbami serbskich komponistow we wobłuku 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow na Wojerowskim hrodźe

Rozhłós (15.04.16)

Freitag, 15. April 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Moja zahrodka – zjimanje temoweho tydźenja

11:45 Wojerowske swjedźenske hudźbne dny

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo drastowym balu towarstwa Pśěza

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Do kina (14.04.16)

Donnerstag, 14. April 2016 geschrieben von:

14.4.– 20.4.2016 Budyski filmowy palast: The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo štw, pó a srj), 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30 The Boss: srj 20:00 The Huntsman and the Ice Queen w 3 D: wšědnje 19:45 | pj a so 22:15 How to be Single: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 Eddie the Eagle: wšědnje 15:00 (nimo štw, pó a srj) Batman v. Superman: wšědnje 16:30 (nimo pó) | pj 21:45 Zoomania: wšědnje 17:15 | nj 12:30 Zoomania w 3 D: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj) Kung Fu Panda 3: wšědnje 14:30 (nimo štw, pó a srj) | nj 12:30 Kung Fu Panda 3 w 3 D: nj 12:45 Der geilste Tag: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) | so 20:00 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: nj 12:30

Kino-ekstra: The Big Short: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

The Jungle Book w 3 D: wšědnje 15:20, 17:40 a 20:00 | pj a so 22:25 The Jungle Book: wšědnje 15:15 | so a nj 13:05 How to be Single: wšědnje 17:30 a 19:50 | pj a so 22:15 Batman v. Superman: wšědnje 19:30 (nimo so a srj) The Huntsman and the Ice Queen w 3 D: wšědnje 20:05 The Huntsman and the Ice Queen: wšědnje 17:35 | so 22:35 Der geilste Tag: wšědnje 17:00 (nimo so a srj) The Boy: pj 22:30 Kung Fu Panda 3 w 3 D: so a nj 13:10 Kung Fu Panda 3: wšědnje 14:55 Zoomania w 3 D: wšědnje 15:10 Zoomania: so a nj 13:05 Das Tagebuch der Anne Frank: so 12:25 Dirty Grandpa: so 22:30 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: nj 12:40 10 Cloverfield Lane: pj 22:35 The Boss: srj 20:00 Freunde fürs Leben: srj 17:15

Anzeige