Serbska wustajeńca we Wendlandźe

Donnerstag, 16. August 2018 geschrieben von:

Łuchow (WS/SN). We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) wotewrěchu minjeny pjatk pućowacu wustajeńcu „Serbska hola – Slědy w pěsku“. Hač do srjedź oktobra wostanje přehladka z ćežišćom Serbja a wuhlo w srjedźnej a Delnjej Łužicy we Łuchowskim sociokulturnym zetkanišću „Allerlüd“ zajimcam přistupna. Wernisažu wobrubiła je drastowa a rejwanska skupina De Öwerpetters, kotraž bě so loni mjez druhim na folklornym festiwalu „Łužica“ wobdźěliła.

Wjeršk wotewrjenja bě znowa předstajeny ptačokwasny spěw słowjanskich prjedownikow wobydlerjow Wendlanda, kotryž je tež w Serbach pod titulom „Štó ma njewjesta być?“ znaty. Zawod do wustajeńcy poda kuratorka za kulturne stawizny a literaturu Budyskeho Serbskeho muzeja Andrea Pawlikowa jako awtorka přehladki. Ekspozicija je z wida zastupjerjow Łuchowa kaž tež Domowiny pokročowanje kulturneje wuměny mjez Serbami a Wendlandom, kotraž traje mjeztym dlěje hač 25 lět. Hakle loni stej partneraj wolu k dalšemu zhromadnemu dźěłu z podpisanjom wotpowědneho wopisma wobkrućiłoj.

Lětni serial SN8. dźěl

Kotołnja w Dźěžnikecach słuša mjeztym 20 lět k małym jewišćam Hornjeje Łužicy, kotrež wot časa jeje załoženja w meji 1998 hač do dźensnišeho wobstajnje najwšelakoriše programy poskića. Bywšu industrijnu halu, natwarjenu kónc 19. lětstotka hłownje z čerwjenych cyhelow jako dźěl Kralowsko-sakskeho pulwernika, běštaj hudźbnaj entuziastaj Holger Bayn a Andreas Greiner-Bär na zarjadowanišćo přetwariłoj. Wot wšeho spočatka we formje towaršnosće z wobmjezowanym rukowanjom organizowanaj wobhospodarjataj wonaj ležownosć a twarjenje při Sprjewi zhromadnje, hdys a hdys podpěranaj wot wšelakorych towarstwow.

Wšitcy wutrobnje witani

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Budyšin hotuje so na prěni staroměšćanski festiwal, kotryž budźe wot 31. awgusta do 2. septembra w historiskim měšćanskim dźělu sprjewineho města. Loni bě so Swjedźeń při Starej wodarni posledni raz wotměł. Tohodla je so Tu­ri­stiske towarstwo Budyšin pod nawodom swojeho předsydy Dietmara Stangi rozsudźiło, lětsa prěni króć swjatk w starym dźělu města přewjesć. „Chcemy turizm w Budyšinje spěchować a zdobom stare město Budyšina prezentować“, praji Dietmar Stange Serbskim Nowinam.

Tójšto městow po wšej Němskej po­dobnje Budyšinej tajke staroměšćanske festiwale kóždolětnje wuhotuje, zo bychu w turistiskim zmysle na so skedźbnjeli. „Chcemy to tež ze swojim zarja­do­wanjom. Naše město ma telko zajima­wosćow na historiskim polu, kotrež měli turistow přiwabić. Ale za to dyrbimy jim wja­ce poskićić“, podšmórnje před­syda turistiskeho towarstwa.

Kulisa přemało wužiwana

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Rozmołwa ze zamołwitym za nóc lyriki w Budyšinje

We wobłuku staroměšćanskeho festi­wa­la, kotryž wuhotuje Turistiske towar­stwo Budyšin, wotměje so 31. awgu­sta zdobom Budyska nóc poezije.­ Alfons­ Wićaz je so rozmołwjał ze zamołwitym za nóc lyriki Bosćijom Benadu­, docentom za turistiski management na polu internetneje komunikacije na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc.

Kak sće mysl zrodźił, nóc poezije zarjadować?

B. Benada: Mam nazhonjenja z organizowanjom tajkich literarnych čitanjow w Budyšinje. Pjeć lět organizuju hižo nóc kriminalkow, kotraž so tu stajnje we wo­błuku jutrownych zarjadowanjow ćichi pjatk wotměwa. Turistiske towarstwo Budyšin je so mje prašało, hač móhł po­dobny format za wotewrjenje staroměšćanskeho festiwala poskićić. Tak sym k Budyskej nocy poezije přišoł.

Zwjazk serbskich wuměłcow je 39 swjedźenjow poezije wuhotował, mjez nimi tež tajku Budysku nóc poezije. Što budźe na nětčišej hinaše?

Ličenski formular wuchadźišćo wšeje bědy był?

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Žiwjenje a dóńt Hanamarje Šěrcec, kotrejž bě spisowaćel Jurij Koch ze swojej zažnej nowelu „Židowka Hana“ pomnik stajił, pohonjatej wědomostnikow dale do dźěła. To je zarjadowanje Serbskeje Lěwicy wčera w Budyšinje na hnujace wašnje wotbłyšćowało.

Budyšin (SN/at). Literat Jurij Koch a wědomostnik dr. Hermann Simon běštaj hosćej moderatora Hajka Kozela na předwječoru 100. posmjertnych narodnin Hanamarje (Hanki) Šěrcec. A bórze bě pytnyć, zo je dźěło toho jednoho skutkowanje tamneho njesměrnje wopłodźało.

Rodźeny Hórčan Koch čitaše pasažu wo židowce ze swojich žiwjenskich dopomnjenkow. Rysowaše puć młodeje žony židowskeho pochada, kotraž bě ke křesćanskej wěrje přestupiła a je na kóncu 1930tych lět z wjesneje towaršnosće wutłóčena grawoćiwy dóńt milionow ­Židow w Europje poćerpjeła.

39,3 miliony ludźi dźeniki čitaja

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Ličba čitarjow ćišćanych wudaćow němskorěčnych dźenikow je so porno lětu 2017 wo 1,3 miliony ­pomjeńšiła. W Němskej wuchadźace mjeńšinowe dźeniki njeběchu do přepytowanja ­zapřijate.

Frankfurt nad Mohanom/Budyšin (SN/at). Štóž wuwiće nowinskich wikow w Europje a USA sćěhuje, toho to njepřekwapja: Ćišćane nowiny w Němskej su w minjenych dwanaće měsacach wjace čitarjow zhubili hač lěto do toho. Z wčera w Frankfurće nad Mohanom wozjewjeneje medijoweje analyzy wuchadźa, zo po cyłym Zwjazku 39,3 miliony ludźi dźenik čitaja – 1,3 miliony mjenje hač hišće před lětom. Loni w juliju bě medijowa analyza spad wo 600 000 či­tarjow w běhu lěta wunjesła. Wužiwanje e-paperow a dalšich online-poskitkow njebě wobstatk projekta.

Aktualnje docpěwaja dźeniki w našim kraju 55,8 procentow němskorěčneho wobydlerstwa w starobje wot 14 lět. Lěta 2017 bě jich hišće 57,9 procentow. Z wotstawkom najbóle čitana nowina wostawa Bild. Bulwarne łopjeno čita wšědnje 9,42 milionow ludźi.

Mjezynarodne wurisanje dobył

Dienstag, 14. August 2018 geschrieben von:
Armagh (SN/JaW). Serbski organist Johan­nes Krahl z Dobranec je wčera ­mje­zynarodne pišćelowe wurisanje Nor­thern Ireland International Organ Competition w sewjeroirskim městačku Armagh dobył. Mjez cyłkownje 13 wobdźělnikami bě Krahl jedyn z dweju Němcow, kaž z wozjewjenja na internetnej stronje wuhotowarja wuchadźa. Na pišćelach w Armaghskej St. Patrick’s Cathedral je wón jurorow ze swojej hru přeswědčił a přesadźi so tak přećiwo konkurency, mjez druhim z Italskeje, Chiny, Francoskeje, Šwicarskeje a Jendźelskeje. Johannes Krahl, kiž je na Budyskim Serbskim gymnaziju maturował a hižo w mnohich cyrkwjach Hornjeje Łužicy koncertował, wubědźi sej pjenježne myto 1 500 puntow (něhdźe 1 650 eurow) a wjacore wustupy na sławnych městnosćach swěta. Kaž zarjadowarjo mjezynarodneho wurisanja dale zdźěleja, smě ­Johannes Krahl w St. Thomas Church na Fifth Avenue w New Yorku, w sławnej Westminster Abbey w Londonje, w Stockholmskej katedrali, w Cambridgeskim King’s College a w St. Michael’s Church w irskim Dún Laoghaire koncertować.

Na Grodkowskim domizniskim swjedźenju bě kónc tydźenja po dlěšej přestawce zaso raz serbska kultura zastupjena. Tak ­wustupi tam sobotu dujerska kapała Horjany, kotraž připosłucharjow ze serbskimi, němskimi a čěskimi štučkami zawjeseli. Hudźbnicy z Chrósćic a wokoliny wobdźělichu so tohorunja na swjedźenskim ćahu po měsće. Dale wuhladachu wopytowarjo čłonow Choćebuskeje rejwanskeje skupiny Stara lubosć. Z njej bě tohorunja delnjołužiska swjedźenska narodna drasta na je­wišću prezentna. Foto: Martina Arlt/Jost Schmidtchen

Kwasny ćah na swjedźenju

Montag, 13. August 2018 geschrieben von:
Swjedźenski ćah po měsće bě wčera jedyn z wjerškow 65. rybarskeho swjedźenja w Picnju. Něhdźe 500 sobuskutkowacych ze šulow, pěstowarnjow, towarstwow a předewzaćow pokaza 60 wobrazow ze stawiznow Picnjanskich rybarjow. Mjez druhim widźeć bě serbski kwasny ćah z Mosta. Zahajili běchu swjedźeń pjatk z tradicionalnym rybyłójenjom, z čimž tam swoje rybowe žně zahajichu. Nimo toho zapokazachu Jenifer Fiebow do zastojnstwa jako Picnjanska hatowa nyksowka, kotraž město Picnjo přichodnej dwě lěće w zjawnosći prezentuje. Sobotny wjeršk bě rybarske ­kałanje na Čertowskim haće. Foto: Michael Helbig

Wo knihach a kniharni (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Přichodny tydźeń wuńdźe w Ludowym na­kładnistwje Domowina nowa kniha basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha. Je to prěni dźěl wobšěrneje awtobiografiskeje twórby z titlom „Doma we wućekach“, w kotrejž rysuje Dyrlich z putacymi wurězkami z dźenikowych zapiskow, listow a pojednanjow mězniki a etapy swojeho žiwjenja kaž tež wobstejnosće w kraju, wosebje w Serbach.

Prěni dźěl dwudźělneje twórby wobjednawa lěta 1964 do 1989. Hač jako student teologije a filozofije w Erfurće, jako hladar chorych w Kamjenicy, jako student dźiwadłowych wědomosćow w Lipsku, jako dramaturg při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje abo jako talentowany młody basnik, husto dyrbješe Dyrlich njesměrnje wojować, zo móhł po swo­jim puću dale kročić, dokelž jemu kamjenje do puća walachu. Čitar zhoni, kak wobćežne za awtora bě, po złoženju studija w Erfurće zdobyć nowu powołansku perspektiwu. Zhoni tež, kak wobchadźeše serbske nakładnistwo z młodym awtorom, kiž po swojim, nic po „zwučenym“ wašnju basnješe.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019