Astrocentrumze serbskim ludom zwjazany

Montag, 07. August 2023 geschrieben von:

Prof. dr. Christian Stegmann je fyzikar za kosmiske dźělčki a mjeztym znate wobličo Astrocentruma Łučica (DZA). Z nim je so Marcel Brauman rozmołwjał.

Loni sće so we wubědźowanju wo srědki za změnu strukturow přesadźili – kotre nowinki nam lětsa hišće přinjeseće?

C. Stegmann: Po tym zo su srědki za natwar centruma přizwolene, twar přihotujemy a team powjetšimy, zo bychmy centrum najpozdźišo za dwě lěće załožili. Nimo komunalnych politikarjow sće na „rozmołwu při róžni“ (30.8., w 17.30 hodź., w domje towarstwow w Konjecach) kaž loni ludnosć regiona přeprosył – kak z Wašeho wida serbski lud z planowanym Astrocentrumom Łužica wobchadźa?

C. Stegmann: Dožiwjamy wulku wotewrjenosć a zajim. Rjany přikład za wu­znam DZA, snadź hižo za zwjazanosć, běše karnewalski wóz Konječanskeje młodźiny za róžowu póndźelu. Tema woza bě podzemski labor DZA. Tež na druhich zarjadowanjach w serbskim sydlenskim rumje smy wjele rezonancy dóstali.

Němski centrum za astrofyziku ma hižo běrow we Wojerowskej radnicy, hdźež je samostatne serbske mjeno „Astrocentrum Łužica“ widźeć. Kak je k tomu dóšło?

Jubilej při haće za wšitke generacije

Freitag, 04. August 2023 geschrieben von:

Wot dźensnišeho wotměje so 10. festiwal při Kulowskim měšćanskim haće. Wo tym je so Silke Richter z Mathiasom Klimankom z třěšneho zwjazka ­Kulowskich młodźinskich klubow ­rozmołwjała.

Kak dołho festiwal hižo eksistuje a čeho­dla je wón scyła nastał?

M. Klimank: Prěni festiwal smy w lěće 2013 přewjedli. Tehdy bě wón mjeńši a regionalniši hač dźensa. Poprawna mysl bě, w našim měsće regionalny festiwal poskićeć, hdźež móža hudźbnicy, wuměłcy a skupiny z regiona wustupić. Wosebity charme naš festiwal ma, dokelž je wón měšeńca festiwalneje nalady a swójbneho charaktera.

Štó festiwal organizuje a kak so wón financuje?

M. Klimank: Hłowny organizator je třěšny zwjazk Kulowskich młodźinskich klubow United clubs for Kulow, kiž tohorunja dalše zarjadowanja přihotuje kaž Kulow Cup a jutrowne reje. Hłownje financujemy festiwal ze zastupnymi lisćikami a z předanje napojow. Nimo toho mamy tójšto wjetšich a mjeńšich sponsorow a podpěraćelow, kotřiž nam pjenježnje a materielnje pomhaja.

Je lětsa někajkich nowosćow?

To je móžna warianta

Donnerstag, 03. August 2023 geschrieben von:

Nimo dalšich młodostnych je tež Nadine Młodźinkec z Rachlowa w swojej drasće napadnyła, kotruž bě sej wona za festiwalny wječor na farskim dworje w Chrósćicach zwoblěkała. Milenka Rječcyna je so z njej rozmołwjała.

Sće sej swojoraznu drastu zwoblěkała. Kak sće na to přišła?

N. Młodźinkec: Myslach sej, zo so na folklorny festiwal swoju serbsku drastu zwoblěkam. Potom pak wědźach, zo budźe jara ćopło. Tuž sym přemyslowała, kak móhła to sčinić, zo so tak zwoblěkam, zo móžu wobaj zajimaj kombinować. Tak sym sej bluzu ze swojeho dirndla wzała a so ju pod suknju woblekła. Potom sej myslach, zo to cool wupada. Mój cil běše, tradiciju z modernym zwjazać.

A kak sće to z włosami činiła?

N. Młodźinkec: Włosy sym sej do wěnčka pletła. To so mi wěčnje njeje radźiło. Tuž sym swoju mać wo pomoc pro­syła. Smój potom banćiki w serbskich barbach do wěnčka pletłoj a hišće zeleny wěnčk přidałoj. Dohromady smój něhdźe štyri hodźiny trjebałoj wot ideje hač k tomu, zo je wěnčk kruće sedźał.

Móžeće sej předstajić, zo młode holcy a žony w tajkim outfiće na serbski swjedźeń du?

Postupowanjeje zahubne

Montag, 31. Juli 2023 geschrieben von:

Zwjazk připowědźa skrótšenja srědkow za dobrowólnu słužbu. Milenka Rječ­cyna je so z Birgit Pietrobelli ze Syće ­za dźěło z dźěćimi a młodźinu KiJU w Biskopicach rozmołwjała.

Kak hódnoćiće jako zarjadowar dobrowólnych słužbow připowědźene postupowanje zwjazkoweho knježerstwa?

B. Pietrobelli: To rěka, zo budźe za tónle nadawk klětu, a to jenož wot septembra do decembra něhdźe štwórćina srědkow mjenje. Aktualnje je Zwjazk připowědźił srědki wot dotal 376 na 298 milionow eurow skrótšić. To rěka, zo změja nošerjo klětu 78 milionow eurow mjenje k dispoziciji. Za lěto 2025 je skrótšenje dalšich 30 milionow eurow připowědźene. Za to nimam słowa.

Što rěka „wot septembra do decembra“?

„Snano symjo za nowy openair“

Donnerstag, 27. Juli 2023 geschrieben von:

Pod hesłom „Witaj-koncert“ wuhotuja dohromady štyri skupiny zajutřišim, sobotu, hudźbny wječor při Miłočanskej skale. Bosćan Nawka je so ze zarjadowanje sobu organizowacym a sam nan nim hrajacym hudźbnikom Jakubom Čornakom rozmołwjał.

Knježe Čornako, što so za „Witaj-koncertom“ chowa?

J. Čornak: Zakładna, nic cyle njesebična myslička bě předstajić aktualnu tačel „Witaj“, kotruž sym lětsa jako „Jacke Schwarz“ wudał, a to po móžnosći w po-dobnej wobsadce, kajkaž ju nahra, potajkim zhromadnje z band. A snano je koncert takrjec ze symjenjom za nowy open­air-festiwal, kotryž kóždolětnje při skale wuhotujemy, rady ze susodnymi słowjanskimi skupinami. Rozhladuju so hižo za móžnymi partnerami.

Raz festiwala wšako hižo lětsa změjeće: Live-hudźba pod hołym njebjom, stanowanišćo a dosć dołho trajacy program. Kak sće skupiny wubrali?

Nimale sto dźěći w lěhwje SŠT

Dienstag, 25. Juli 2023 geschrieben von:

Wot zašłeho pjatka hač do tuteje njedźele wotměwa Serbske šulske towarstwo (SŠT) rěčne a prózdninske lěhwo we Wodowych Hendrichecach. Milenka Rječcyna je so z nawodnicu Marlis Młynkowej rozmołwjała.

Kelko dźěći je so lětsa přizjewiło?

M. Młynkowa: Přizjewiło je so lětsa 90 dźĕći a wone su so wšitke sobu na puć podali. W cyłku mamy a změjemy tež klětu sto městnow. Tale ličba je so w zašłych lětach jako dobra wopokazała.

Zwotkel dźěći přichadźeja?

M. Młynkowa: Mjez nimi su šulerjo bywšeho 4. do 7. lětnika. Woni chodźachu do zakładneje šule Ralbicy, Worklecy, Ra­dwor, Chrósćicy a Pančicy-Kukow kaž tež do wyšeje šule Radwor, Worklecy, Ralbicy a do Budyskeho Serbskeho gymnazija.

Hłowne ćežišćo poskitka je, přidatny serbski rěčny rum wutworić. Kotry rěčny niwow dźěći maja?

M. Młynkowa: Wjetšina dźěći rěči na maćernorěčnym niwowje. Mjez nimi pak su tež serbšćinu wuknjacy. Rěčimy serbsce, tež hdyž tu a tam němsku wotmołwu abo prašenje słyšimy. Štož mje jara wjeseli je, zo dźěći z Radworja samozrozumliwje serbsce rěča.

Što wšitko planujeće?

We wěrje po puću do juha

Donnerstag, 20. Juli 2023 geschrieben von:

Wot 24. julija hač do 8. awgusta po­dadźa so serbscy młodostni na swětowe zetkanje młodźiny w Lissabonje. Maximilian Gruber je so z dušepastyrjom młodźiny, fararjom Gabrišom Nawku­, wo tym rozmołwjał.

Kak su so serbscy młodostni na wjeršk swětoweho zetkanja přihotowali?

G. Nawka: Na putnikowanju dekanatneje młodźiny w Róžeńće, njedźelu 4. junija, su so putnicy po Božej mši w gmejnskich rumnosćach zetkali, zo bychu wot referentki dušepastyrstwa, Lucije­ Škodźineje, dóstali přehlad wo wotběhu putnikowanja. Z pomocu PowerPoint­-prezentacije rozkładowaše wona wobšěrnje, što měli při pakowanju nachribjetnika wobkedźbować a što njeměli zabyć. Tež wšelake prawidła so rozjimachu, kotrež mějachu sebi młodostni za jězbu z busom zašćěpić. Njejedna so wšak wo někajki wulět z wopytom w zapadnych krajach Europy abo zo chcychu skónčnje raz Atlantik widźeć, ale jedna so wo putnisku jězbu, na kotrejž so młodostni mjez sobu we wěrje skruća a pohonjuja, zo bychu z pomocu dobrych počinkow za přichod prawe sebjewědomje wuwiwać móhli.

Z festiwalom dale wabić

Montag, 17. Juli 2023 geschrieben von:

Clemens Jurk je sobotu a njedźelu za čas folklorneho festiwala powabne sceny filmował. Milenka Rječcyna je so ze serbskim filmowcom z Berlina rozmołwjała.

Što je Wam w pomjatku wostało?

C. Jurk: Na jednym boku běštej to napinacej dnjej, na druhim pak je nam filmowanje wulke wjeselo wobradźało. Přez kameru hladajo je napadnyło, kak rjenje wupyšene su Chrósćicy byli. A mi je so atmosfera na programach jara lubiła. Pólska skupina Legnica je so mi do pomjatka zašćěpiła, předewšěm stila jich rejow a barbow drasty dla.

Sće sam filmował?

C. Jurk: Ně, smy byli mały team, w cyłku smy byli třo. Mój bratr Benjamin je so wo naše derjeměće starał, předewšěm wo pitnu wodu. Mój towarš Sebastian Evans, je ze swojej trutu wyše Chrósćic lećał a wot tam motiwy zapopadnył. Tak je na wobrazach swjedźenski ćah widźeć a tež, kak so na dworach wšitko na nawal hosći přihotuje. Wón ma tak mjenowany jězbnu dowolnosć za wodźenje truty. Sam sym so wo wobrazy na zemi starał a z digitalnej 35 milimeterskej filmowej kameru wjerćał.

Što běše Waš poprawny nadawk?

Lětsa bjez delnjoserbskeje skupiny

Donnerstag, 06. Juli 2023 geschrieben von:

Na festiwalnej njedźeli prezentuja so łužiske skupiny na wulkim jewišću pod Fulkec hórku. Maximilian Gruber je so ze zamołwitej za program, Janu Pětrowej, krótko do spočatka festiwala rozmołwjał.

Pod kotrej temu prezentuja so tudyše skupiny lětsa?

Jana Pětrowa: Za lětušu temu smy sebi serbski kwas wuzwolili. Skupiny su so, kóžda na swoje wašnje, z temu rozestajili a nam jeje specifiki předstajeja. Při tym směće so wosebje na Wudworski folklorny ansambl wjeselić, kotryž předstaja lětsa, po dołhej přestawce zaso, serbski kwasny ćah rejujo na jewišću. Wězo su so tež druhe skupiny intensiwnje z temu rozestajili a tuž směće so na pisany kwasny potpurij wjeselić.

Na kajke nowosće smědźa so wopytowarjo lětsa wjeselić?

Za Łužicu a jeje bohatosć wabić

Mittwoch, 28. Juni 2023 geschrieben von:

Partnerojo projekta UNESCO 5 su so wčera w Mužakowje zetkali. Tež Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturne naležnosće a wukraj, je so wobdźělił. Milan Pawlik je so z nim rozmołwjał.

Móžeće našim čitarjam skrótka projekt UNESCO 5 rozłožić?

C. Škoda: Projektej přisłušeja biosferowej rezerwataj Błóta a Hornjołužiska hola a haty, swětowe namrěwstwo Mužakowski park, globalny geopark Mužakowski zahork a imaterielne kulturne herbstwo Serbow. Zasadnje měri so tutón projekt na to, partnerow, kotřiž chcedźa za Łužicu a jeje bohatosć wabić, hromadu wjesć. Wšitkich tutych zwjazuje wězo słowo „herbstwo“.

Je Domowina jenička zastupjerka Serbow w kruhu UNESCO 5?

Neuheiten LND