Wjetšiny so njezměnili

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Wo wuwiću, kotrež je tež wutworjenju Serbskeho sejma polěkowało

Bengelstorff, Heiko z Wětošowa; Budyšin, Siegbert z Bórkowow; Cyžec, Sofija z Berlina; Čornak, Tomaš z Njebjelčic; Geppertowa, Carola z Mužakowa; Haensel, Christoph ze Sedlišća; Kluge, dr. Andreas z Drježdźan; Kosycowa, Stefanie z Wětošowa; Kosyk, Jan z Drježdźan; Kozel, Hajko ze Stróže; Krawc, dr. Měrćin z Hornjeho Wunjowa; Pawlik, Dirk z Myšyna; Pjacec, Jadwiga z Radebeula; Pjenk, Kito z Rownoho; Pjenkowa, Edith z Rownoho; Pólk, Alexander z Budyšina; Wjenk, Handrij z Rakec; Wjesela, Ignac z Chrósćic; Wjeselic, Hańžka z Lipska; Wornar, dr. Tomaš z Drježdźan; Wylem-Keł, Hanzo z Huštanja; Wylemowa, Sandra z Huštanja; Urbanowa, Ilona z Berlina; Zahrodnikowa, Aneta z Ćiska
Woni přisłušeja Serbskemu sejmej

Serbski sejm je so z konstituowanjom srjedź nowembra do dźěła dał. Z jeho pomjenowanja wuchadźacy narok, być parlament serbskeho ludu, pak njeje dotal spjelnjeny.

Z prěnim krajnym mytom za wusahowacy serbski rěčny angažement je braniborska kulturna ministerka dr. Martina Münch (SPD) Witaj-pěstowarnju „Mato Rizo“ ze Žylowa počesćiła. Kubłanišćo je takrjec kolebka Witaj-projekta za wozrodźenje serbšćiny. Tam zdokonjane dźěło je Braniborska na wosebite­ wašnje připóznała.

Bě to připad abo zaměrne planowanje? Nowe serbske myto kraja Braniborskeje prěnje, kotrež ma z basnikarku a wjelelětnej redaktorku Bramborskeho Casnika Minu Witkojc wuznamnu žonu za patronku. 28. meje wopominachmy jeje 125. po­smjertne narodniny. A na wu­znamjenjenske zarjadowanje su minjenu sobotu do Zakładneje a wyšeje šule „Mina­ Witkojc“ w jeje ródnych Bórkowach přeprosyli. Tu wo připadźe rěčeć njeje na městnje. Wjele bóle je spožčenje Myta Miny Witkojc skerje wosebity raz počesćowanja. „Smy mjenowu patronku našli, perfektnje hodźacu so k narokej myta“, wopisowaše to přisłušna minis­terka.

Požadarjo za załožbowu radu jasni

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Hač do spočatka nowembra bě móžno kandidatow za wólby noweje rady Załož­by za serbski lud namjetować. Hakle­ nětko pak znajmjeńša mjena hornjo­serbskich požadarjow předleža.

Budyšin/Choćebuz (SN/JaW). Jědnaće kandidatow je so na namołwu Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny hač do 1. nowembra za wólby nowych čłonow rady Załožby za serbski lud a jich zastupjerjow přizjewiło. To zdźěli wčera Budyski zarjad Domowiny. Kaž zdźěli wólbny wuběrk Domowiny pod nawodom Křesćana Korjeńka, prócuja so wo mandat Hornich Serbow za wólbnu dobu wot 2019 do 2023 Katharina Jurkowa z Hórkow, dr. Lubina Malinkowa z Rakec, Marlis­ Młynkowa z Hórkow, Susann Šenkec­ z Großenwiehe/Store Vi, Bjarnat Cyž z Noweje Jaseńcy, Marko Dźisławk z Dobrošic, Robert Maćij z Hrubjelčic, Budyšenjo dr. Daniel Měrćink, Julian Nyča a Jakub Žur kaž tež dr. Jürgen Rühmann z Radeberga. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny woli trěbnych štyrjoch hornjoserbskich załožbowych radźićelow a jich zastupjerjow na swojim přichodnym wuradźowanju 14. decembra w Chrósćicach.

Miliony dźěłaja za mało pjenjez

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). 4,2 milionaj ludźi dźěłatej połnje w tak mjenowanym snadnym mzdowym sektoru, kaž z wotmołwy zwjazkoweho knježerstwa na naprašowanje Lěwicy wuchadźa. Tute dźěłowe mocy zasłužeja mjenje hač dwě třećinje přerězneje mzdy, štož by 1 733 eurow brutto na wuchodźe a 2 226 eurow na zapadźe było. Porno tomu ma swójba Hartz IV z dwěmaj dźěsćomaj 2 144 eurow k dispoziciji. Lěwica rěči wo „hoberskej socialnej a politiskej rozbuchlinje“.

Wobornicy žadaja sej policiju

Mnichow (dpa/SN). Dźěłarnistwo wohnjowych woborow Němskeje žada sej škit policije za wobornikow, kotřiž maja silwester słužbu. Namóc přećiwo wobornikam dramatisce přiběra, rjekny šef dźěłarnistwa Siegfried Maier powěsćerni dpa. Ćežišći namócnosćow stej Berlin a Poruhrska. Tež w Bayerskej wobornikow z lózyskosćemi atakuja. Na wosebitych dnjach kaž silwester dyrbjało policajske awto wohnjowych wobornikow na městna zasadźenja přewodźeć.

Wyši popłatk za hladanje

Trump na wjeršk G 20 dolećał

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:
Buenos Aires (dpa/SN). Po najnowšich njejasnosćach nastupajo wotprajene zetkanje z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom je prezident USA Donald Trump wčera wječor na wjerškowe zet­kanje G 20 w Buenos Airesu dolećał. Prezidentske lětadło z jeho mandźelskej Melaniju­ a knježerstwowej delegaciju přizemi na mjezynarodnym lětanišću argentinskeje­ metropole. Ameriski prezident bě hižo při wotlěće we Washingtonje w lětadle rozsudźił, nadrobnje planowane zetkanje z Putinom wotprajić, pječa přiwótřeneje krizy na Ukrainje dla. Zetkać chce so Trump z chinskim prezidentom Xi Jinpingom a japanskim mi­nisterskim prezidentom Shinzom Abe.

Namórnicy nětkow Moskwje zajeći

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:
Moskwa (dpa/SN). Při zražce w Čornym morju wot Ruskeje zajatych ukrainskich matrozow su do Moskwy přepołožili. To je za naležnosće Krimy zamołwita Ljudmila Lubina medijam zdźěliła. Žadyn z nich njeje hižo w jastwje města­ Simferopol na połkupje Krim. Ruska­ mórska straža bě minjenu njedźelu tři ukrainske patruljowe łódźe sćazała a 24 namórnikow zajała. Po přiswojenju Krimy přez Rusku njeje cyle jasne, komu morjo před połkupu poprawom słuša. Za zajatych matrozow, mjez kotrymiž su tež oficě­rojo tajneje słužby, su minjene dny přepytowansku jatbu wukazali. Wumjetuja jim ilegalne překročenje mjezy. W procesu hrozy zajatym hač do šěsć lět jastwa.

Pruwuja nětko kriminelny pozadk

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Bonn/Berlin (dpa/SN). Po wčerawšim njeplanowanym přizemjenju knježerstwoweho lětadła zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) po puću na wjerškowe zetkanje G 20 w argentinskim Buenos Airesu da zwjazkowe knježerstwo po informacijach medijow tež móžny kriminelny pozadk podawka pruwować. Elektroniskeho defekta Airbusa A340-300 dla zawinowane přizemjenje w Kölnje/Bonnje nětko kriminalistisce předźěłuja. To rozprawja dźensa nowina Rheinische Post, powołaca so na informacije wěstotnych kruhow. Kaž ze stron knježerstwa rěkaše,­ přepytuja „do wšěch směrow“.

Wot Angele Merkel „najnazhonićiši kapitan lětarskeje hotowosće“ mjenowany pilot bě po informacijach nowiny wo dotal njesłyšanym defekće komunikaciskeho systema rěčał. Tajke něšto njeběchu dotal scyła za móžne měli. Kanclerka je na to přemyslowała, hač lět do Buenos Airesa­ dospołnje wotpraji.

„Pomjatk ludu“

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:
Njewěm so dopomnić, hdy je posledni raz k zwoprawdźenju serbskich zajimow nowe twarjenje nastało. Prawdźepodobnje bě to Budyski Serbski dom po Druhej swětowej wójnje. Ćim bóle so za Budyski Serbski institut a jeho sobudźěłaćerjow wjeselu. Wšako ma wčerawši rozsud rady Załožby za serbski lud předewšěm za nich pozitiwne wuskutki. Předewšěm, zo polěpša so z nowotwarom respektiwnje ponowjenjom dźěłowe wuměnjenja wědomostnikow. Dale budźe po natwarje archiw instituta najmodernišim standardam wotpowědować. To je tež trjeba. Archiw dźě jako takrjec „pomjatk ludu“ na wuznamje dale přibywa. Je tuž wažne, zo ma tež přiměrjeny zakład za swoje skutkowanje. Připódla ma přeměstnjenje dalšu lěpšinu. Při přećahowanju móža wědomostnicy tež hnydom hač do dna zwěsćić, što wšo w swojim archiwje chowaja, a móža wšitko zdobom digitalizować. Janek Wowčer

To a tamne (30.11.18)

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Pozdźišo diskwalifikowali su 258 běharjow połmarathona w Chinje. Kaž tamniše medije rozprawjeja, móžachu jim w juhochinskim měsće Shenzhen dopokazać, zo běchu na wubědźowanju skrótšenki wužiwali a tak wobšudźili. Na wjacorych městnach stejachu kamery, kotrež móža tež mjezwoča identifikować. Marathon je tam jara popularny. Bědźa pak so přiběrajcy z wobšudnistwami.

Želnosćiwy list zaběra tuchwilu policiju w schwabskim Schwäbisch Hallu. Anonymny spisar w nim přiznawa, zo je ze swojim awtom na parkowanišću kupnicy dalše wobškodźił. List z wjacorymi stami eurow bě njeznaty redakciji nowiny pósłał. Dotal pak so nichtó přizjewił njeje. Wobšudnicy, kotřiž bychu pjenjezy rady wzali, wšak žanu šansu nimaja. Policija dźě znaje městno zražki, barbu wobškodźeneho awta a rozměr wobškodźenja.

Sejm změni wustawu

Donnerstag, 29. November 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm chcyše dźensa w běhu dnja Zakładny zakoń změnić. Tak by Zwjazk přichodnje tež direktnje do kubłanskeho systema inwestować móhł, štož Zakładny zakoń dotal zakazuje. Do wothłosowanja je so zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD) hišće raz naležnje za změnu wuprajił. Tak móhł Zwjazk wjele miliardow eurow za ponowjenje šulow nałožić, wón argumentowaše. Jako jenička strona je AfD přećiwo noworjadowanju.

Hotuja so na wjeršk G 20

Buenos Aires (dpa/SN). W argentinskej stolicy Buenos Airesu wočakuja dźensa wječor prezidenta USA Donalda Trumpa na jutře zahajacy so wjeršk wodźacych industrijnych a prohowych statow G 20. Hospodarskeje krizy w Argentinskej dla je prěnje wjerškowe zetkanje w Južnej Americe jara dwělomne. Něhdźe 25 000 policistow ma wěstotu zaručić a namócnosćam, kaž na minjenym zetkanju w Hamburgu, zadźěwać. Přećiwnicy wjerška G 20 su hižo za dźens wječor prěnje protesty připowědźili.

Płaćizny energije přiběrali

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019