Sakska CDU ma wupruwowanych ludźi

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Drježdźany/Markneukirchen (dpa/SN). Sakska CDU chce so z wupruwowanym personalom do zhromadneje knježerstwoweje koalicije z SPD a Zelenymi po­dać. Na krajnym zjězdźe strony jutře w vogtlandskim Markneukirchenje chce ministerski prezident Michael Kretsch­mer znowa jako krajny předsyda kandidować. Jako městopředsydźa kandiduja socialna ministerka Barbara Klepsch, frakciski předsyda Christian Hartmann a minister za wobswět Thomas Schmidt. Ze stronskeho zjězda ma signal jednoty wuchadźeć, rjekny generalny sekretar Alexander Dierks wčera w Drježdźanach. Mustwo bě tež w jara ćežkej situaciji „stało kaž jedynka“, rjekny wón hladajo na minjene měsacy. Wobkedźbowarjo su sej wěsći, zo Kretschmer po swojim znowawuzwolenju Dierksa znowa za generalneho sekretara strony namjetuje.

Lěwica analyzuje wólbnu poražku

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska Lěwica schadźuje so kónc tydźenja w Drježdźanach na stronskim zjězdźe, zo by wo přichodnym wusměrjenju strony wuradźowała. Dźensa wječor chcedźa najprjedy raz na wólbnu poražku 1. septembra zhladować. Pod hesłom „Ke stronskej krizy a jeje přičinam“ zeńdźe so 200 towaršow w Drježdźanskej wikowej hali. Zakładny dokument zjězda ma titul „Zazběh 2020“. W nim so mjez druhim starosća, zo je přichod towaršnostnje wu­znamneje socialistiskeje strony wohroženy.

Lěwica bě při wólbach krajneho sejma w swobodnym staće runje hišće 10,4 procenty hłosow dóstała a swoju wodźacu opozicisku rólu na dobro AfD zhubiła. W sejmje je Lěwica jenož hišće ze 14 město dotal 27 zapósłancami zastupjena. Njedźelu steja wólby noweho krajneho předsydstwa a narěč předsydy Bernda Riexingera na programje.

To a tamne (15.11.19)

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Zastojnstwo społnomócnjeneho za wosamoćenych njebudźe w Berlinje zarjadowane. To je Dom zapósłancow wčera wobzamknył. Frakcija CDU bě sej społnomócnjeneho žadała, dokelž je runje we wulkoměstach kaž Berlinje dźeń a wjace ludźi wosamoćenych, mjeztym pječa kóždy dźesaty. Berlin je město z najwjace single-domjacnosćemi w Němskej.

Z wubědźowanskim awtom formule 2 bě muž na čěskej awtodróze po puću. Tójšto šoferow so njemało dźiwaše, jako čerwjeny wóz w srjedźnej Čěskej nimo smaleše. To pak změje sćěhi. Policija je 45lětneho šofera mjeztym wuslědźiła. Dokelž nima 600 PS sylne awto dowolnosć, po normalnych dróhach jězdźić, dyrbi jeho wodźer 400 eurow pokuty płaćić a jězbnu dowolnosć na lěto wotedać. Jězdźidło nima ani čisłowu tafličku, swětłomjetakaj a směrowe lampki.

Trump słyšenje kritizuje

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je prěnje zjawne słyšenje swědkow w zwisku z planowanym wotsadźenjom prezidenta wótrje kritizował. To njeje ničo druhe hač „přesćěhanje“ a „směšk“, rjekny wón we Washingtonje. „Njejsym sej to wobhladał.“ Město toho zetka so z turkowskim prezidentom Recepom­ Tayyipom Erdoğanom, štož bě jemu wažniše. Wumjetowanje swědkow, zo je swoje zastojnstwo znjewužiwał, Trump jako njewěrne wotpokazuje.

Přiměr wujednany

Gaza (dpa/SN). Po najnowšej eskalaciji namocy w Gazaskim pasmje stej so Israel­ a militantna organizacija Palestinjanow Islamski dźihad na přiměr dojednałoj, kotryž płaći wot dźensnišeho ranja. Pósłanc egyptowskeho knježerstwa je mjez stronomaj posrědkował. Do toho bě při israelskich nalětach na Gazaske pasmo znajmjeńša šěsć ludźi žiwjenje přisadźiło. Nalěty běchu reakcija na rakety, kotrež běchu Palestinjenjo minjene dny do směra na Israel startowali.

Kandidaća so předstajili

W italskim Venedigu bědźa so z wulkej wodu. Nutřkowne město ze swojimi małymi wobchodami a hosćencami je dospołnje zapławjene. Wina su sylne wichory, kotrež wodu Adrije do lagunoweho města tłóča. Zamołwići rěča wo „apokalyptiskich wobstejnosćach“. Wčera je so ministerski prezident Giuseppe Conte na wopyće města wo połoženju wobhonił. Foto: dpa/ Giacomo Cosua

W Nižozemskej jeno 100 km/h

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Den Haag (dpa/SN). Jako prěni kraj Europy je Nižozemska zasadne wobmjezowanje spěšnosće na 100 km/h na wšitkich awtodróhach wukazała. To drje je nje­zwjeselaca naprawa, hladajo na mjenje wustorka škódnych maćiznow pak njewobeńdźomna, rjekny ministerski prezident Mark Rutte wčera w Den Haagu. „Nichtó to za spomóžne nima, ale tu dźe wo wyše zajimy“, praji Rutte po informacijach nižozemskeje powěsćernje ANP. Hdy ma wot koaliciskeho knježerstwa wukazany tempolimit płaćiwy być, chcedźa hač do kónca decembra postajić.

Mark Rutte skedźbni na dalše wažne předewzaća kaž na bydlenjotwar, infrastrukturu a nowe awtodróhi. Bjez masiwnje mjeńšeho wustorka škódnych wotpłunow njejsu wone zwoprawdźomne. Směrnicy EU kraj k tomu nuzuja.

Sutakowbóle chłostać

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Štóž smjertne wopory wobchadnych njezbožow filmuje abo fotografuje, dyrbi přichodnje z pjenježnej pokutu abo samo z jastwom hač do dweju lět ličić. Zwjazkowe knježerstwo je wčera wobzamknyło „zhotowjenje a daleposrědkowanje wobraza, kotryž zemrětu wosobu na nješwarne wašnje pokazuje“ přichodnje jako chłostajomny njeskutk wobhladować. Zwjazkowy sejm dyrbi tomu hišće přihłosować. Dotal je fotografowanje mortwych, na přikład po wobchadnych njezbožach, jeničce ranjenje wosobinskeho prawa. Tajke wobrazy so přiběrajcy w interneće jewja, dokelž ma kóždy mobilny telefon při sebi. Anonymita interneta sutakow pohonja.

Soli dźělnje wotstronjeny

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Solidaritny přinošk ma wot lěta 2021 za 90 procentow ludźi wotpadnyć. To je zwjazkowy sejm dźensa wobzamknył. Něhdźe 6,5 procentow ludźi dyrbi přinošk wotpowědnje swojim dochodam podźělnje dale płaćić. Najbohatši dyrbja jón w dotalnym wobjimje dale płaćić, to je 3,5 procentow ludźi.

Tohorunja wobzamknyć chcyše zwjazkowy sejm zakonsku winowatosć šćěpjenja přećiwo wosypicam (Masern). Starši dyrbja wot klětušeho pěstowarnjam a šulam dopokazać, zo su dźěći wotpowědnje šćěpjene. Při ranjenju winowatosće hrozy pokuta hač do 2 500 eurow. Mi­nister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) je winowatostne šćěpjenje w pěstowarnjach a šulach wčera hišće raz zakitował. „To je zakoń za škit dźěći“, rjekny wón powěsćerni dpa. „K wopřijeću swobody njesłuša jeno swójska njezranjenosć, ale tež, zo nikoho druheho w zhromadnym přebywanišću njetrjebawši njewohrožeš. Tohodla je naprawa trěbna.“

AfD nowy zakoń wotpokazuje, dokelž ma šćěpjenje za zranjenje ćěła.

Woidke: Smy jich přeswědčili

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Nastać ma hač do 7 000 dźěłowych městnow w nowej awtotworni

Podstupim (dpa/SN). Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) planowany twar wulkeho zawoda twarca elektroawtow Tesla blisko Berlina wura­znje wita. Zdobom je sej wěsty, zo je Braniborska ameriske předewzaće přede­wšěm ze swojimi lěpšinami přeswědčiła, mjez druhim z wulkim mnóstwom ekomiliny w kraju. „Mamy surowiznu přichoda, mamy wobnowjomne energije w Braniborskej“, rjekny Woidke w Podstupimje. To drje bě w rozmołwach ze šefom Tesla Elonom Muskom rozsudna lěpšina. „Zwjazujemy škit klimy z hospodarskej sylnosću, to měło wšemu swětej signal być.“ Jako dalše lěpšiny mjenowaše braniborski premier metropolowy region z Berlinom kaž tež wulku ličbu wědomostnych a slědźenskich institucijow. A wón rjekny: „Mamy dosć městna.“

Nadźija na wuspěch

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:
Nowy zawod twarca elektroawtow Tesla blisko Berlina ludźom w Braniborskej woprawdźe popřeju. Hoberske inwesticije a tysacy nowych dźěłowych městnow su dobra powěsć za cyły region. Warnuju pak před euforiju. Hišće derje so dopominam, kak smy so w meji 2017 wot tajkeje zahoritosće natyknyć dali: Chinski inwestor chcyše na terenje bywšeho Rózborskeho lětanišća twornju za elektroawta twarić a kóždolětnje wjace hač 100 000 tajkich wozow produkować. Za awto­twornju chcyše wjace hač miliardu eurow inwestować a tysac nowych dźěłowych městnow wu­tworić. Něšto měsacow pozdźišo so pucher pukny, jako inwestor spočatk lěta 2018 cyłu akciju wotpraji. Lisćina připowědźenych a nihdy zwoprawdźenych tajkich předewzaćow je dołha ... Chcemy so tuž nadźijeć, zo so wšitko poradźi. Snano změjemy tež my tu w Sakskej něšto z toho. Wšako do Berlina ani tak daloko­ njeje. Marko Wjeńka

Anzeige