Nawalnyja přiwjezu do Berlina

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Berlin/Moskwa (dpa/SN). Znateho ruskeho režimoweho kritikarja Alekseja Nawalnyja chcedźa móžneho zajědojćenja dla w Němskej lěkować. Specialne lětadło, kotrež ma 44lětneho z ruskeho Omska do Berlina přiwjezć, je dźensa rano z Němskeje wotlećało, filmowy producent Jaka Bizilj powěsćerni dpa rjekny. Po jeho informacijach je skupina lěkarjow w mašinje. Do toho běchu sej wšitke trěbne dowolnosće k přepołoženju pacienta z Ruskeje wobstarali. Nawalny móhł hišće dźensa do Berlina dolećeć. Tam chcedźa jeho w Charité lěkować. Kóšty za lět a lěkowanje zapłaća priwatnicy, rjekny filmowy producent Bizilj.

Kritikarja Krjemla běchu wčera do chorownje w sibirskim Omsku dowjezli, hdźež leži we womorje. Jeho rěčnica Kira Jarmyš je přeswědčena, zo bu Nawalny „wotpohladnje zajědojćeny“.

Postupowanje USA wotpokazali

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

New York (dpa/SN). Němska, Francoska a Wulka Britaniska su pospyt USA wotpokazali, sej znowapostajenje wšitkich sankcijow UNO přećiwo Iranej wunuzować. Zjednoćene staty su so jednostronsce z atomoweho zrěčenja z Iranom z lěta 2015 wróćo sćahnyli a nimaja tuž žane prawo, tak mjenowany snapback-mechanizm aktiwizować, rěka we wčera wozjewjenej zhromadnej deklaraciji. „Njemóžemy tutón akciju podpěrować, dokelž wona našim prócowanjam k podpěrje atomoweho zrěčenja njewotpowěduje.“

USA běchu do toho připowědźili, wšitke sankcije zaso aktiwizować, kotrež běchu Iranej do 2015 ze stron UNO napołožene, dokelž Iran pječa atomowu bombu twari. Sankcije buchu po wotzamknjenju zrěčenja 2015 zběhnjene. Do toho bě so Iran zawjazał, atomowu energiju jenož za měrniwe zaměry wužiwać. USA běchu zrěčenje 2018 wupowědźili.

Wonkowny minister USA Mike Pompeo je hněwnje na reakciju europskich krajow w UNO reagował, wumjetujo EU, zo „steji Iranej poboku“.

Štó wukonja kotry ćišć?

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:
Wobstejace struktury ani wotstronić ani narunać, ale je wudospołnić bě zaměr, ­jako so rozmołwne koło Budyski kraj před lětomaj prěni raz zeńdźe. Mjeztym je informelny kružk tójšto zarjadowanjow orga­nizował, kotrež maja ze spěwom a hru, reju a rozmołwu serbskosć předewšěm tam wožiwić, hdźež nańdźemy ju dźensa jenož hišće na nimale fosilnym niwowje. Wčera wšak so wospjet wukopa, zo klaca samo tam, hdźež to poprawom tak być njesměło, mjenujcy na šuli w stolicy Serbow. Byrnjež kubłanje dotal skerje pódlanski aspekt skutkowanja koła było, chce so temje přichodnje sylnišo wěnować – wuraznje institucionalizowanych akterow, kaž na přikład Rěčny centrum WITAJ, Domowinu abo dźěłowy kruh za serbske naležnosće města Budyšina zapřijejo. Bjez ćišća drje so ničo njehiba. Čehodla pak je scyła trjeba, zo sej horstka angažowanych entuziastow z jasnym profilom tohodla dalši nadawk nabrěmjeni? Bosćan Nawka

Wikowanje z wuchodom lěpše

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Němske hospodarstwo ma wikowanje z wuchodnej Europu za na dobrym puću. Přiwšěm je koronakriza zdźěla hłuboke straty zawinowała. „Najniši dypk je pak překročeny“, zdźěli wuchodny wuběrk Němskeho hospodarstwa. Prěnje połlěto je wobjim wikowanja z wuchodnymi krajemi wo 14,6 procentow woteběrał. „Smy połni nadźije, zo widźimy druhe połlěto efekty nachwatanja“, rjekny předsyda wuchodneho wuběrka, Oliver Hermes.

Najwažniši wikowanski partner regiona je Pólska. Wobjim němsko-pólskeho wikowanja je prěnje šěsć měsacow „jenož“ wo 7,4 procenty woteběrał. Nadpřerězne straty nastachu we wikowanju z Ruskej, Kazachstanom a Azerbajdźanom. We wšitkich třoch padach zwisowaše to z woteběracym zajimom za nošerje energije a z tym zwisowacym spadowanjom płaćiznow za wolij a płun.

Mjeztym je Ruska w tabulce wuchodoeuropskich krajow nastupajo wikowanje z Němskej na štwórte městno spadnyła, za Pólskej, Čěskej a Madźarskej. Cyłkownje wikuje Němska ze 29 wuchodnymi krajemi we wobjimje 197 miliardow eurow.

To a tamne (21.08.20)

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Pjany slepy pasažěr na kolesonošaku pućowanskeho busa je w Berlinje zasadźenje policije zawinował. Naležnosć bě poměrnje strašna, dokelž bě nošak kolesow za najwjace 75 kilogramow twarjeny. Muž sedźeše na nim kaž na ławce parka. Skónčnje so poradźi, bus zadźeržeć a šofera informować. Komunikacija ze slepym pasažěrom bě lědma móžna, dokelž bě chětro napity. Tuž ani njewědźa, kak dołho je z busom „čornje“ sobu jěł.

Pod pomnikoškitom steji wotnětka ­znaty Berlinski Friedrichstadtski palast. 1984 wotewrjeny twar je posledni socialistiski reprezentaciski twar do powalenja murje. Po měnjenju Berlinskeho kulturneho senata je so architektam poradźiło, „wuměłsce jónkrótne twarjenje“ stworić. W domje su za čas NDR mjez druhim „Kotoł pisaneho“ nawjerćeli.

Za Bidena so zasadźała

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Kandidatka Demo­kratow USA za zastojnstwo wiceprezidenta, Kamala Harris, je so z naležnym poselstwom nadźije a jednoty za Joewa Bidena za kandidata prezidenta zasadźała. „Dyr­bimy prezidenta wolić, kiž přinjese něšto hinašeho, něšto lěpšeho“, rjekny Harris na zjězdźe Demokratow we Wilmingtonje w staće Delaware. Hladajo na republikanskeho prezidenta Donalda Trumpa wona rjekny: „Jeho zwrěšćenje je žiwjenje a žiwjenske zakłady mnohich płaćiło.“

USA chcedźa sankcije wožiwić

Washington (dpa/SN). USA chcedźa sej wšitke sankcije přećiwo Iranej wunuzować, na kotrež běchu do podpisanja atomoweho zrěčenja Zjednoćenych narodow (UNO) wobstali. Wonkowny minister Mike Pompeo je wot prezidenta Donalda Trumpa nadawk dóstał, wotpo- wědnu próstwu w Bjezstrašnostnej radźe UNO zapodać. Dotal je dospołnje dwělomne, hač su USA k tomu woprawnjeni, wšako su atomowe zrěčenje lěta 2018 sami wupowědźili. Dyrbjał-li Pompeo w mócnym gremiju UNO zwrěšćić, móhła ćežka diplomatiska kriza nastać.

Thunberg pola kanclerki

Wohnjowi wobornicy wojuja w Kaliforniskej dale přećiwo lěsnym wohenjam, kotrež přiběrajcy sydlišća wohrožuja. Wjacore domy su so hižo wotpalili. Tuchwilu bědźa so tam ze 23 wulkowohenjemi. Zamołwići namołwjeja wobydlerjow, swoje domy wopušćić. Guwerner stata USA je mjeztym nuzowy staw wukazał. Něhdźe 7 000 pomocnikow je zasadźenych. Foto: dpa/Nic Coury

Naprawy za šule a pěstowarnje wukazane

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Ze zahajenjom noweho šulskeho lěta kónc awgusta płaća w Sakskej krute hygieniske předpisy. Tole postaja powšitkowny wukaz za pěstowarnje a šule, kotryž su wčera wozjewili.

Štóž bě minjene 14 dnjow w rizikowej kónčinje, smě do pěstowarnjow a šulow jenož potom zastupić, hdyž předpołoži negatiwny test na koronu. Ludźom bjez negatiwneho testa je zastup zakazany. Z koronawirusom natyknjene wosoby abo ći, kiž maja znajmjeńša jedyn ze symptomow (zymicu, kašel, židlawu abo powšitkowne začuće chorosće), njesmědźa tak a tak do šule a pěstowarnje přińć. To samsne płaći za wosoby, kotrež mě­jachu w minjenych 14 dnjach kontakt k natyknjenej wosobje. Starši a połnolětni šulerjo dyrbja pisomnje wobkrućić, zo wo tutym rjadowanju wědźa a wotpowědny formular wupjelnić.

Starši pěstowarskich dźěći dyrbja wšědnje pisomnje wobkrućić, zo nima dźěćo žane symptomy. Tež za to maja formular wupjelnić. Za čas přebywanja w pěstowarnjach maja starši nahubnik wužiwać. W horće njeje tajka pisomna deklaracija trěbna.

Witaja rozsud EU Lukašenka dla

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Minsk (dpa/SN). Demokratiske hibanje w Běłoruskej je rozsud Europskeje unije witało, po kotrymž Aleksandera Lukašenka jako prezidenta Běłoruskeje njepřipóznawaja. Nimo toho je wažne, zo chcetej EU a Ruska dialog mjez ciwilnej towaršnosću a mócnarskim aparatom podpěrować, rjekny politikarka opozicije Maria Kolesnikowa powěsćerni dpa. „Trjebamy tež pomoc, dokelž tajku situaciju hišće njemějachmy.“ 38lětna je nimo lawreatki literarneho Nobeloweho myta Swetlany Aleksijewić jedna ze sydom čłonow prezidija noweje koordinowaceje rady za přepodaće mocy w kraju. Dotal pak njeje mócnarski aparat na namołwu k dialogej z opoziciju reagował.

Pozitiwnje su na wědomje brali, zo tež Ruska do towaršnostneho dialoga namołwja. Wonkowny minister Sergej Lawrow bě jako prěni čłon nawodnistwa Ruskeje prezidentske wólby 9. awgusta zjawnje kritizował. Wón bě wothłosowanje, při kotrymž bě so Lukašenko z 80 procentami hłosow za prezidenta deklarować dał, „nic idealne“ mjenował.

Sakska chce jubilejny koncert

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Woswjeća znowazałoženje swobodneho stata a róčnicu jednoty Němskeje

Drježdźany (dpa/SN). Sakska chce swoje znowazałoženje jako swobodny stat před 30 lětami a jednotu Němskeje ze swjedźenskim koncertom z 2 000 hosćimi w stadionje koparskeho ligista FC Rudne hory Aue woswjećić (SN informowachu). Ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) je wčera w Drježdźanach na­drobnosće připowědźił. Na koncerće z Drježdźanskej Sakskej statnej kapału pod nawodom Christiana Thielemanna maja twórby Carl Maria von Webera, Richarda Wagnera a Ludwiga van Beethovena zaklinčeć. W stadionje ma 85 hudźbnikow z wotstawkom na jewišću sedźeć. Tež Krajny hórski hudźbny korps Sakskeje změje swój wustup a ma na kóncu zhromadnje ze statnej kapału hudźić.

Po słowach Kretschmera chcedźa na zarjadowanju bilancować, što su w lětach swobody natwarili. Koronawirus je tójšto aktiwitow w tutym zwisku znjemóžnił. Wón potwjerdźi wolu krajneho knježerstwa, wulkozarjadowanja z wjace hač tysac wobdźělnikami wot 1. septembra zaso dowolić. Knježerstwo chce wo tym přichodny tydźeń rozsudźić.

Anzeige