Wichor tež w Čěskej zachadźał

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:

Praha. Wichorowa nižina „Sabine“ je dźensa tež w Čěskej cychnowała. Něhdźe 100 000 domjacnosćow bě bjez miliny, dokelž běchu štomy na milinowody padnyli. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu štomy z dróhow rumować a třěchi zawěsćić. W juhočěskim wobwodźe Prachatice so muž zrani, jako štom na jeho awto padny. Na 1 603 metrow wysokej Sněžce w Jizerskich horach zachadźeše wichor ze spěšnosću 180 km/h.

Wšitke testy negatiwne

Berlin (dpa/SN). W skupinje 20 wosobow, kotruž běchu ze Chiny wróćo do Berlina přiwjezli, njeje so nichtó z corona-wirusom natyknył. „Wšitke testy wostachu negatiwne“, zdźěli Berlinska senatorka za strowotnistwo Dilek Kalayci (SPD) dźensa nowinarjam. 16 dorosćenych a štyri dźěći běchu wčera w Berlinje-Tegelu přizemili. Jich dowjezechu bjezposrědnje na to do chorownje w měšćanskim dźělu Köpenicku. Na izolaciskej staciji chcedźa test na wirus přichodnej dwaj tydźenjej wšědnje wospjetować.

Daimler šmórnje městna

Tójšto škody zawostajiła je wichorowa nižina „Sabine“, kotraž wot wčerawšeho wječora w Němskej zachadźa. W sewjerorynsko-westfalskim Viersenje su powalene štomy awta wobškodźili. Železniski a lětadłowy wobchad bě sčasom dospołnje zlemjeny. Na juhu Němskeje płaći dale najwyši warnowanski schodźenk. Na wuchodźe su škody skerje snadne. Foto: dpa/Daniel Grotjans

Merkel: Žane hłosy CDU za Lěwicu

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:

Berlin/Erfurt (dpa/SN). Po skomolenych wólbach ministerskeho prezidenta w Durinskej su politiske strony dźensa wo dalšim postupowanju wuradźowali. Dopołdnja schadźowaštej so prezidij a předsydstwo CDU w zwjazkowej stolicy. Při tym dźěše w prěnim rjedźe wo to, kak měli so zapósłancy CDU w Durinskim krajnym sejmje zadźeržeć, hdyž Bodo Ramelow (Lěwica) znowa k wólbam ministerskeho prezidenta nastupi.

Napjeće wočakowachu wuprajenja wjele diskutowaneho předsydy durinskeje CDU Mika Mohringa. Dotal je njejasne, hač je wón ke konsekwencam zwólniwy. Runočasnje zetkachu so w Erfurće zastupnicy Lěwicy, SPD a Zelenych, kotřiž prócuja so wo mjeńšinowe knježerstwo.

Minjenu srjedu běchu w Erfurtskim krajnym sejmje politikarja FDP Thomasa Kemmericha za noweho ministerskeho prezidenta wuzwolili, tež z hłosami CDU a AfD. Kemmericha běchu po tym masiwnje kritizowali, dokelž njeby wón wólby bjez hłosow AfD dobył. Dźeń pozdźišo wón wotstupi, je pak aktualnje přeco hišće jednaćelsce w zastojnstwje.

Změna klimy w Europje widźomna

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Prawidłowne zapławjenja w Rotterdamje, Le Havre abo Londonje, k tomu wjace lěsnych wohenjow, suchota a wichory. Sćěham klimoweje změny njemóže so po posudku wobswětoweje agentury EU w Europje nichtó dlěje wuwinyć. Staty EU dyrbjeli so na to nastajić a zdobom wšitko činić, dalšemu woćoplenju zemje zadźěwać, agentura w Brüsselu zdźěli. „Klimowa změna so hižo nětko pokazuje a změje přichodnje hišće razniše wuskutki, samo hdyž bychu globalne prócowanja k zniženju wustorka klimje škodźacych płunow wuspěšne byli“, rjekny zarjad, kiž ma swoje hłowne sydło w Kopenhagenje.

Agentura je za přichodne lětdźesatki wjacore scenarije zdźěłała. Po tym bychu wuskutki kaž přiběracy staw wody w morjach a z tym zwjazane zapławjenja na pobrjohach kaž tež ekstremne wjedrowe połoženja kaž suchoty, wichory a lěsne wohenje wo wjele hórše byli, čim wjace klimje škodźacych płunow so do atmosfery dóstanje. W Němskej liča z přiběracej suchotu a z wjace lěsnymi wohenjemi.

Třo kandidaća za biskopa

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:

Ewangelska krajna cyrkej Sakskeje woli kónc měsaca noweho nawodu

Drježdźany (dpa/SN). Ewangelska krajna cyrkej Sakskeje hotuje so na wólby noweho biskopa. Minjeny tydźeń su so třo kandidaća na zjawnym forumje w Drježdźanach zjawnosći předstajili. Při tym su so superintendent Andreas Beuchel (56) z Mišnja, Ulrike Weyer (46) z Plauena kaž tež wyši krajny cyrkwinski rada Tobias Bilz (55) za to wuprajili, debatu wokoło dotalneho biskopa Carstena Rentzinga sprawnje a na wotewrjene wašnje předźěłać. Wotstup Rentzinga bě w nutřkocyrkwinskich kruhach a w zjawnosći kontrowersne diskusije zbudźił.

To a tamne (10.02.20)

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:

Psa wotškódnić ma danske lětanske předewzaće Danish Air Transport (DAT). Pozadk njewšědneho padu je směrnica EU, po kotrejž dyrbja pasažěrow wotškódnić, hdyž je lět wupadnył. Dokelž je tomu tak było, je předewzaće mužomaj wotškódnjenje wupłaćiło. Wonaj měještaj psa sobu a žadataj sej tež za njeho wotškódnjenje. Směrnicy EU rěča jeno wo „pasažěrach“ a nic wo tym, hač jedna so wo čłowjeka abo zwěrjo.

Po puću k słóncu je wot dźensnišeho nowa swětnišćowa sonda. „Solar Orbiter“ je rano w Cape Canaveralu w staće USA Florida wotlećał. Je to projekt europskeje swětnišćoweje agentury ESA. Solar Orbiter je nimale 1,5 miliardow eurow płaćił. Z nim lubja sej nowe dopóznaća wo 150 milionow kilometrow zdalenym słóncu. Sonda wobsteji z wosebitych maćiznow, kotrež wulku horcotu znjesu.

Namjety w parlamenće předstajić

Freitag, 07. Februar 2020 geschrieben von:

Nowa komisija EU dźěła. Tak bě čas zrały­, zo bychu zastupjerjo europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority Safe­Pack swoje žadanja nastupajo podpěru rěčneje a kulturneje mnohotnosće a za škit awtochtonych mjeńšin w Brüsselu rozłožili a 1 128 385 wobkrućenych podpismow předpołožili.

Flensburg/Brüssel (SN/at). „Nadźijamy so, zo přichodne šěsć měsacow trěbnu podpěru a přeswědčenje přinjesu a zo Europska komisija na kóncu wobzamknje, na zakładźe našich namjetow legislatiwne naprawy zawjesć“, rjekny Loránt Vincze, prezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) a čłon Europskeho parlamenta, před­wčerawšim na nowinarskej konferency w Brüsselu. Ta wotmě so po zetkanju zastupjerjow iniciatiwy Minority SafePack (MSPI) z Věru Jourovej, wiceprezidentku komisije EU a jako komisarka za hódnoty a transparencu zamołwitej za system europskeje wobydlerskeje iniciatiwy, a z komisarku EU za inowaciju, slědźenje, kulturu, kubłanje a młodźinu Mariyju Gabriel (SN informowachu).

Dojednanje renty dla

Freitag, 07. Februar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Po dołhej ćahańcy chce zwjazkowe knježerstwo zakładnu rentu za mało zasłužacych w přichodnych tydźenjach zwoprawdźić. Minister za dźěło Hubertus Heil (SPD) a strowotniski minister Jens Spahn (CDU) staj „poslednje wotewrjene prašenja“ w naćisku zakonja zrjadowałoj, kaž z Berlina rěka. Kabinet so přichodnu srjedu z tym zaběra. Ministraj staj so na to dojednałoj, připłatk podźělnje hižo po 33 dźěłowych lětach wupłaćić, po 35 lětach w połnym wobjimje.

Buttigieg před Sandersom

Washington (dpa/SN). Po dny trajacym dlijenju su demokraća w zwjazkowym staće USA Iowa wšitke wólbne wobwody wuličili. Po tym leži bywši měšćanosta Pete Buttigieg snadnje před senatorom Berniejom Sandersom, zdźěla demokratiska strona. Třeće městno zaběra senatorka Elizabeth Warren. Techniska pana bě při wólbach kandidata demokratow za prezidentske wólby wulki chaos a dli­jenje zawiniła.

Nawoda teroristow morjeny

Namócnosće mjez Palestinjanami a israelskimi wojakami w Kraju zapadnje Jordana so přiwótřeja. Wčera su tam israelscy wojacy młodeho Palestinjana zatřělili. W nocy na štwórtk bě palestinski atentatnik w Jerusalemje do skupiny israelskich wojakow zrazył a dwanaćoch zdźěla ćežko zranił. Palestinjenjo protestuja přećiwo měrowemu planej prezidenta USA Donalda Trumpa, kotryž bě bjez nich nastał a jich prawa po jich měnjenju dale wobmjezuje. Foto: dpa/Mamoun Wazwaz

CDU chce nowozapočatk w Durinskej

Freitag, 07. Februar 2020 geschrieben von:

Erfurt (dpa/SN). Po skandalu při wólbach durinskeho ministerskeho prezidenta chce CDU w Durinskej móžnosće parlamentariskeho nowozapočatka pruwować. Dyrbjało-li to zwrěšćić, su nowowólby njewobeńdźomne, kaž je předsydka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer minjenu nóc po wjacehodźinskich wuradźowanjach w Erfurće zdźěliła. To rěka, zo chcyła wona durinskemu krajnemu předsydźe Mikej Mohringej zmóžnić, bjez nowowólbow a z nimi zwjazanych wočakowanych stratow za křesćanskich demokratow wuslědk wólbow ministerskeho prezidenta korigować. CDU bě srjedu zhromadnje z AfD politikarja FDP Thomasa Kemmericha do zastojnstwa ministerskeho prezidenta woliła, štož je wótre kritiki zbudźiło. Prezidij CDU bě sej hišće samsny dźeń nowowólby žadał. Kemmerich je wčera, dźeń po wuzwolenju, swój wotstup připowědźił. Do toho bě zwjazkowy předsyda FDP Christian Lindner do Erfurta přijěł a z nim rěčał.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte