To a tamne (07.09.20)

Montag, 07. September 2020 geschrieben von:

Młody boran je w schleswigsko-holsteinskim Heidegrabenje po wikowej hali běhał a tam wopytowarjow kofejownje nastróžił. Połdra lěta stare skoćo bě přez awtomatiske durje do hale přišło a je so něhdźe dźesać mjeńšin po wikach rozhladowało. Do toho bě z bliskeje pastwy ćeknyło a po wsy běhało. Nawoda hale wozjewi wobraz njewšědneho wopytowarja na Facebooku, na čož so wobsedźer borana přizjewi a sej po njeho přijědźe.

Wopačny policist w starej uniformje je ludźom w schleswigsko-holsteinskim měsće Heide napadnył. Wobšudnik bě staru zelenu město nowu módru słužbnu drastu woblečeny. Takle předrasćeny wón spyta kompjuter swójby w jeje by­dlenju sćazać, na kotrymž běchu pječa ilegalne daty. Wobydlerjo jemu njewěrjachu a informowachu prawu policiju. Na to skućićel ćekny. Nětko za nim pytaja.

Čas karanteny skrótšić

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Strowotniscy politikarjo wjacorych frakcijow su so za to wuprajili, čas karanteny na pjeć dnjow wobmjezować. „Wěmy, zo najwjac ludźi wot spočatka symptomow po pjeć dnjach hižo natykliwych njeje, najebać to, hač su pozitiwnje testowani“, rjekny zapósłanc SPD Karl Lauterbach nowinje Welt. Tež wirologa Christian Drosten je za to, karantenu skrótšić. Wón je sej wěsty, zo by ju towaršnosć potom bóle akceptowała.

Wulěty zaso dowolene

Schwerin (dpa/SN). Wjac hač pjeć měsacow bě dnjowym turistam zakazane do Mecklenburgsko-Předpomorskeje jěć. Wot dźensnišeho tam hosći zaso witaja. Po trochowanjach mějachu pobrachowacych turistow w kraju dla wšědnje tři do štyri miliony eurow mjenje wobrota. Po słowach krajneho knježerstwa pak běchu wobmjezowanja skutkowny instrument, rozpřestrěće koronawirusa spomalić. Za ilegalne wulěty dyrbjachu tam ludźo hač do 2 000 eurow pokuty płaćić.

Startuja korona-amplu

Kontrowersado zjězda SSW

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

Flensburg (SN/at). Wobdźělnicy lětušeho stronskeho zjězda Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka (SSW) maja 19. septembra w Flensburgu wo nimoměry wažnym namjeće rozsudźić. Dźe wo to, hač měł so SSW na klětušich wólbach zwjazkoweho sejma wobdźělić a swójskich kandidatow nastajić. Na njedawnym lětnim swjedźenju strony w Jarplundźe krajne předsydstwo w tej naležnosći zdźěli, zo zjězdej poruči za wob­dźělenje hłosować.

Po słowach předsydy SSW Flemminga Meyera „bě wuslědk proboweho wothłosowanja na štyrjoch regionalnych konferencach jasny wuspěch. Wjace hač 70 procentow čłonow je so za to wuprajiło, zo ma so SSW na wólbach zwjazkoweho sejma wobdźělić“.

Sakska komuny podpěruje

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

Ministerstwo sadźbu spěchowanskeho programa jasnje zwyšiło

Drježdźany (SN/BŠe). Sakske komuny ćerpja pod wuskutkami korona-wobmjezowanjow. Přidatne wudawki a snadniši přemysłowy dawk poćežuja inwesticije do infrastruktury. Zo móhło komuny w ćežkej situaciji podpěrać, je sakske statne ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad směrnicu wo spěchowanju hospodarstwu bliskeje infrastruktury pod mjenom GRW Infra přiměriło. Spěchowanske zdźělenki hač do 31. decembra 2023 wo pjeć procentnych dypkow na maksimalnu sadźbu 90 procentow zwyša. Z toho wšitke wokrjesy a bjezwo­krjesne města po wšej Sakskej profituja. Dotal móžeštej jeničce Zhorjelski a Sewjerosakski wokrjes spěchowansku sadźbu 90 proc. wužiwać.

Wótry wołojnik (04.09.20)

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:
„Budyske nalěćo“ – reakcija to na zetkanje noweje „łužiskeje aliancy“ŠNAK

To a tamne (04.09.20)

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

Bicarne chłostanje čaka na ludźi w indoneskej stolicy Jakarta, hdyž so spjećuja škitny nahubnik wužiwać. Tak smědźa wolić, hač powšitkowužitne dźěło wukonjeja, hač pokutu zapłaća abo so jednu mjeńšinu do kašća lehnu, zo móhli hižo raz wuspytać, kotre konsekwency móže jich zadźerženje měć. „Mysli na to, što so stanje, jeli covid-19 dóstanješ“, praji zastojnik mužej, kiž w kašću leži. Tele widejo bě wčera na Youtube widźeć. Kaž po­trjecheny rjekny, njemóžeše wón pokutu 14 eurow zapłaćić.

Aktiwisća su w centrumje města Tel Aviv z pomocu „zeleneho“ truta pakćiki z drogami wotćisnyli. Z akciju so woni za to angažuja, zo měli w Israelu marihuanu legalizować. Tójšto pasantow je sej tajki pakćik sobu wzało. W kraju Srjedźneho wuchoda nimale wšědnje plantaže z drogami wotkrywaja.

Rusku njebojkotować

Donnerstag, 03. September 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Najebać to, zo bu kritikar ruskeho knježerstwa Aleksej Nawalnyj zajědojćeny, sej nawoda Mnichowskeje wěstotneje konferency Wolfgang Ischinger žada Rusku njebojkotować. „Trjebamy kraj za klimowu a ukrainsku politiku kaž tež za mnohe dalše wobłuki. Njemóžemy mjez zapadom a Ruskej někajku murju sćahnyć“, rjekny Ischinger dźensa rano w telewiziji ARD. Přiwšěm měło zwjazkowe knježerstwo trěbny puć mjez diploma­tiju a bojkotom nańć.

Skućićel wuwinowany

Bratislava (dpa/SN). W procesu w padźe zamordowaneho słowakskeho žurnalista Jána Kuciaka a jeho slubjeneje Martiny Kušniroveje su dźensa wusud přećiwo předewzaćelej Mariánej Kočnerej a tołmačerce Alenje Zs. wozjewili a jeju wuwinowali. Krótko do toho pak rěkaše, zo termin znowa přesunu. Poprawom bě wusud hižo 5. awgusta předwidźany. Wuwiće móhło z tym zwisować, zo je statne rěčnistwo hakle póndźelu wo to prosyło, w juliju zakónčene jednanje dopokazow dla znowa zahajić.

Wjace pjenjez dźěłaćerjam

Prěni čěski dom z 3D-ćišćaka pokazuja hišće hač do kónca septembra njedaloko Narodneho dźiwadła w Praze. Chěžku z mjenom „Prvok“ bě roboter w běhu 32 hodźin z wosebiteje měšeńcy wućišćał. W něhdźe 30 tonow ćežkim twarjenju ­na pontonje je 43 kwadratnych metrow małe bydlenje za dwě wosobje zarjadowane. Foto: Lucian Šołta

Rada so prěni raz schadźowała

Donnerstag, 03. September 2020 geschrieben von:

Kiel (SN). W mjeńšinowej politice je nětko wulki zaměr docpěty: Zastupjerjo rady Załožby Frizow su so kónc awgusta prěni raz schadźowali. W januarje bě Schleswigsko-holsteinski krajny sejm wobzamknył załožbu friziskeje ludoweje skupiny wutworić. Gremij ma přichodnje wuměłstwo, kulturu, rěč, tradicionalne nałožki kaž tež slědźenje wo frizišćinje a jeje stawiznach w Schleswigsko-Holsteinskej spěchować a sylnić.

„Nětko je załožbowa rada potajkim dźěłać započała. Wot dźensnišeho budźe wšitko, štož ludowu skupinu w zwjazkowym kraju nastupa, wot załožby wobdźěłane a rozsudźene“, rozłoži předsyda jeje rady a šef statneje kenclije Dirk Schrödter.

„Frizojo maja w Schleswigsko-Holsteinskej swoje krute městno. Woni su kruty wobstatk našeje identity“, wuzbě­hny społnomócnjeny ministerskeho prezidenta za mjeńšiny Johannes Callsen. Załožba ma na jich wuznam pokazać. Zwjazk a kraj załožbu zhromadnje financujetej. Nimo štyrjoch zastupjerjow Frizow wobdźělataj so tež Johannes Callsen a prezident zwjazkoweho sejma Klaus Schlie na posedźenjach gremija.

Slědy padustwa wjedu do Berlina

Donnerstag, 03. September 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Rubježnistwo juwelow w Drježdźanskim Zelenym wjelbje nastupajo je policija wobšěrne dopokazy a slědy w Berlinje zwěsćiła. Kaž statne ­rěčnistwo wčera w Drježdźanach zdźěli, su přistajeneho internetneje kofejownje w stolicy Němskeje wuslědźili, kiž měješe po wšěm zdaću zwisk k skućićelam. Tak je jim fiktiwne personalne daty registrowanych sim-kartow za handyje wobstarał.

Přepytowarjo so nětko nadźijeja, zo móža identitu rubježnikow zwěsćić. Wuhódnoćene sćazane podłožki, smartfony a składowanski material měli jim při tym pomhać. Sim-karty wužiwachu skućićeljo w běhu přihotow a we wobłuku padustwa. Hač je přistajeny kofejownje wědźał, za čo woni karty wužiwaja, njeje jasne.

Loni 25. nowembra stej so dwě njeznatej wosobje do Zeleneho wjelba Drježdźanskeho hrodu zadobyłoj a tam přewšo drohotne historiske juwele rubiłoj. Hač do dźensnišeho su wone zhubjene. Policija wuchadźa mjeztym ze znajmjeńša sydom wobdźělenych.

Anzeige