Njedźela rozsudna

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Wočakuja namjety Athenskeho knježerstwa

Brüssel (dpa/SN/K). Za Grjeksku je dźensniši štwórtk posledni termin, reagować na namjety za lutowanje. Njedyrbjała-li financnym ministram tamnych eurokrajow hač do połnocy nadrobna lisćina z Athena předležeć, njedóstanu tam prawdźepodobnje žadyn nowy pomocny paket. Próstwu wo nowe kredity po miliardach je grjekske knježerstwo mjeztym wuchowanskemu krywej eura (ESM) zapodało. Jenož hdyž lisćina z přihłosowanjakmanymi reformami w poslednjej chwili dóńdźe, móhł wurjadny wjeršk EU njedźelu dalše pjenjezy při- zwolić. Hewak hrozy t. mj. „Grexit“.

Putin chcył wuše styki z krajemi BRICS

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
Ufa (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin je so ze zastupjerjemi wuwiwacych so krajow skupiny BRICS w měsće Ufa na wuše zhromadne dźěło z Chinu, Indiskej a Južnej Afriku do­jednał. Tak chcyła Ruska pasmo swo­bod­neho wikowanja zarjadować a w Južnej Africe atomowe milinarnje twarić, kaž rěčnik Krjemla Dmitrij Pjeskow w měsće, 1 300 kilometrow juhowuchodnje Moskwy rjekny. Putin­ připowědźi, zo pojědźe w septembru na jednanja do Chiny. Hladajo na přiběracu konfrontaciju ze zapadom Ruska swoje zwjazkarstwo z Indiskej, Brazilskej a druhimi spěšnje wuwiwacymi so kra­jemi dale wutwarja. Hakle njedawno běchu wone banku załožili, kotraž ma wot zapada njewotwisna być.

Dźeń a mjenje ludźi w Sakskej

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Ličba wobydlerjow Sakskeje so přichodne 15 lět po najnowšich trochowanjach wo 240 000 pomjeńši. To je něhdźe wobydlerstwo Kamjenicy. Cyłkownje změje swobodny stat w lěće 2030 jenož hišće 3,8 milionow wobydlerjow, kaž Bertelsmannowa załožba wčera zdźěli. To by 5,9 procentow mjenje było hač lěta 2012, jako měješe Sakska hišće wjace hač štyri miliony ludźi. Po informacijach załožby je rozdźěl mjez městami a wjesnymi kónčinami dale jara wulki. Mjeztym zo wulke města kaž Lipsk (plus 13,9 procentow) a Drježdźany (plus 10,9 procentow) dale rostu, komuny kaž Wo­jerecy wjace hač 23 procentow wobydlerjow zhubjeja. Runočasnje staroba ludźi spochi přiběra: Lěta 2030 budźe połojca wobydlerjow Sakskeje starša hač 50,2 lěće (2012: 48,2 lěće). Ličba seniorow nad 80 lětami w Sakskej so hač do lěta 2030 wo 41,3 procenty na cyłkownje 367 380 powjetši. Po wšej Němskej budu potom 6,3 miliony ludźi 80 lět abo starše, 47 procentow­ wjace hač 2012, štož budźe wulke socialne wužadanje.

Přichodne dny žadyn stawk

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Dźěłarnistwo pilotow Cockpit nochce – hinak hač připowědźene – přichodne dny stawkować. Najprjedy měła tarifowa komisija wuradźować a po tym čłonow dźěłarnistwa wotpowědnje informować, rěčnik Cockpita Markus Wahl wčera powěsćerni dpa zdźěli. Tole wěsty čas traje. Dokładne informacije k móžnemu terminej přichodneho stawka wón njepoda. Wot apryla 2014 běchu piloća dotal dwanaće króć stawkowali a předewzaću Lufthansa wjace hač 300 milionow eurow škody načinili. Dźěłarnistwo je wčerawše jednanja z Lufthansu jako zwrěšćene deklarowało. Dźěłarnistwo Ufo přihotuje porno tomu tarifowe jednanja za sobudźěłaćerjow w kabinach lětadłow. Wone zastupuje 19 000 přewodźerjow w mašinach. Njebudu-li tarifowe jednanja wuspěšne, chce tež personal stawkować.

Dźěłowy bój připowědźa so tež pola britiskeho tunjeho lětanskeho předewzaća Easyjet. Přichodny tydźeń chcedźa tam rozsudźić, hač dźěło złoža. Stawk by w prózdninach razne wuskutki měł.

Kritizuja załožbu wuhnatych

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:
Wrócław (dpa/SN). Zwjazkowa załožba „Ćěkańca, wuhnaće, wujednanje“ steji dale w kritice. Štyrjo čłonojo wědomostneje přirady, kotřiž běchu minjeny tydźeń po wuzwolenju stawiznarja Win­frida Haldera za noweho nawodu wotstupili, mjenuja załožbu w zhromadnym dokumenće „wotnožku jednotliwych zajimowych skupin. W załožbowej radźe syda šěsć zastupnikow Zwjazka wuhnatych. Tak ma tónle zwjazk wjace funkcionarow w gremiju hač cyły němski lud, kotryž je z runje štyrjomi zapósłancami zwjazkoweho sejma zastupjeny.“ Pólski stawiznar Krzysztof Ruchniewicz je dokument mjeztym w swojim internetnym blogu wozjewił. Wotpowědnje wulki je wliw Zwjazka wuhnatych nastupajo rozsudy załožby. Nimo toho spisarjo lista kritizuja, zo je Halder k temje ćěkańca a wuhnaće dotal lědma što wozjewił. Podpisali su dokument nimo Ruchniewicza toho pólski kolega Piotr Madajczyk kaž tež Michael Wildt a Stefan Troebst. Załožba dyrbjała „woprawdźite kriterije wuzwolenja Haldera“ wotkryć.

To a tamne (09.07.15)

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Štyri pilatka je policija na awtodróze A 5 pola Freiburga wuchowała. Šoferojo awtow su mortwu kačku, kotruž drje běchu přejěli, na kromje jězdnje wuhladali. Najebać­ sylny wobchad młode kački stajnje zaso spytachu, k swojej mortwej maćeri­ na srjedźnym pasmje awtodróhi dóńć. Policija so skónčnje wo pilatka staraše a dowjeze je do zwěrjatownje.

Na hród Hartenfels w Torgauwje stej mjedwjedźej Bea a Benno dojěłoj. Přiwjezli běchu jej minjenu nóc ze Sewjerorynsko-Westfalskeje do sewjerosakskeho města, kaž krajnoradny zarjad zdźěla. Přichodne dny matej so mjedwjedźej najprjedy na swoju nowu wokolinu a na tam bydlacu mjedwjedźicu Jette zwučić. Jeje partnerka Quistel bě kónc meje zemrěła. Tohodla pytachu za nowymi zwě­rjatami. W Hartenfelsu dźerža mjedwjedźe wot lěta 1425.

Łužica (09.07.15)

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Woheń w milinarni

Picnjo (dpa/SN/ch). W Janšojskej milinarni je so paliło. Njeje hišće jasne, čehodla bě woheń w transformatoru wudyrił, zdźěli energijowy koncern Vattenfall w Choćebuzu. Wohnjowym wobornikam so spěšnje poradźi płomjenja zha- šeć. Nichtó njebu zranjeny. Blok B mi­linarnje­ njemóže snano tři tydźenje dołho dźěłać. Janšojce jako najwjetša brunicowa milinarnja Němskeje je dźěło lěta 1981 zahajiła a ma elektriski wukon 3 000 megawattow. Paliwo pochadźa z wu­­hloweju jamow Janšojce a Cho­će­buz-sewjer. Vattenfall wudźeržuje cyłkownje štyri brunicowe milinarnje w Braniborskej a Sakskej.

Natoča dalši błótowski krimi

Wobstejnosće maja so změnić

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

Rada za serbske naležnosće Braniborskeje je wčera w Podstupimje mjez druhim­ njespokojnosć nad tym zwurazniła, zo njeje ewaluacija projekta Witaj­ přeco hišće zahajena.

Podstupim (SN/JaW). Rada za serbske naležnosće Braniborskeje chce ramikowe wobstejnosće nastupajo wuběrk za wólby serbskeje rady změnić. Na to dojednachu so čłonojo gremija na swojim wčerawšim posedźenju w Podstupimje. Kaž zdźěli městopředsyda serbskeje rady Marcus Kóńcaŕ, chce rada w septembrje zhro­madn­je z wólbnym wuběrkom a braniborskim nutřkownym ministerstwom wólby hišće raz wuhódnoćić. Pozadk bě kritika na financowanju wólbnych přihotow. „Čłonojo wuběrka su wulki dźěl kóštow najprjedy ze swojeho zaka płaćili, štož wězo njeńdźe. Měli tuž předewšěm při financowanju a zasadźenju dźěłowych mocow w běrowje wólbneho wuběrka nowe rjadowanje namakać, na přikład z krutym budgetom“, Kóńcaŕ potwjerdźi.

K zazběhej Berlinskeje modoweje přehladki Fashion week prezentowachu modele naćiski serbskeje designerki Sary Gwiszcz z Lubnjowa. Młoda žona złožuje so w swojich kreacijach na dźěle delnjołužiskeje narodneje drasty. Na lapu podobny dźěl drasty mjenuje wona „beanie“. Gwiszcz prezentuje swoju modu pod mytiskim labelom „Wurlawy“. Foto: dpa/ Ralf Hirschberger

Vučić so wobdźěli

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:
Běłohród/New York (dpa/SN/K). Ser­biski ministerski prezident Aleksander Vučić wobdźěli so sobotu w Srebrenicy na wopomnjenskim zarjadowanju za tam zamordowanych muslimow před dwaceći lětami. W tymle wuchodobosniskim městačku bě serbiske wojerstwo 11. julija 1995 na kóncu wobydlerskeje wójny něhdźe 8 000 muži a hólcow zatřěliło. Vučić wobdźěli so snano tohodla, dokelž bě Bjezstrašnostna rada UNO wčera wot Wulkeje Britaniskeje předpołoženy naćisk rezolucije nastupajo Srebrenicu ze zasudźenjom złóstnistwa jako genocid (Völkermord) najprjedy jónu přestorčiła. Ruska bě swójsku rezoluciju před­połožiła, w kotrejž so wuraz „ge­nocid“ njejewi. Zastupnik Serbiskeje bě raznje přećiwo britiskej warianće wustupował, nochcyjo swojich krajanow měć „mor­darjow ludow“ mjenowanych.

Anzeige