Pospyt rozšěrjeny

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Cyłoněmski pospyt z hoberskimi nakładnymi awtami su rozšěrili. Kaž zwjazkowe wobchadne ministerstwo zdźěla, smědźa tak mjenowane „gigalinery“ wot dźensnišeho na 90 dalšich nadróžnych wotrězkach jězdźić. We wosom zwjazkowych krajach smědźa wosebje dołhe jězdźidła mjeztym wšu awtodróhowu syć wužiwać, mjez druhim w Sakskej a Durinskej.

Politiku njezměnja

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:
Teheran (dpa/SN). Iran swoju dotalnu politiku tež po podpisanju mjezynarodneho atomoweho zrěčenja zasadnje nje­změni. To je zastupowacy wonkowny minister­ kraja Abbas Araghchi dźensa w Teheranje připowědźił. Tak nochcedźa Israel jako suwereny stat připóznać, kaž bě sej to Němska žadała. Na tamnym boku­ chcedźa z europskimi krajemi na „nowej politiskej žołmje“ dźěłać.

Nowe třěleńcy

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). Najebać dojednane cofnjenje bróni z wuchodneje Ukrainy w Donbasu dale z ćežkimi kalibrami na so třěleja. Wjednistwo ukrainskeje armeje proruskim zběžkarjam wumjetuje, zo su zepěranišća armeje z granatomjetakami a tankami nadběhowali. Proruscy separatisća rěča porno tomu wo zaměrnych prowokacijach ukrainskeje armeje a paramilitaristiskich jednotkow w Donbasu.

Grjekskej dale swěrni

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dowolnicy z Němskeje su Grjekskej najebać krizu dale swěrni. „Byrnjež skazanki w systemje lastminute sčasami woteběrali, je cyłkowna ličba knihowanjow samo trochu wjetša hač loni“, rjekny fachowc Towaršnosće za konsumowe slědźenje Roland Gassner powěsćerni dpa. Lóšt Němcow, do wukraja pućować, je dale wulki, kaž najnowše přepytowanja zwěsćeja. Indeks, dokumentowacy zwólniwosć k pućowanju, je wyši hač loni w decembru wočakowany. Hłowna přičina stej dobre połoženje na dźěłowych­ wikach a niska inflacija, štož dochody ludźi realnje zwyši.

Kriza w Grjekskej abo terorowy nadpad w tuneziskim Sousse njejstej so dotal na tu­ristisku branšu wuskutkowałoj. Dowolnicy so na druhe městnosće wuwinu, fachowcy­ pisaja. Turizm negatiwnje wobwliwować móhł zwyšeny nad­hód­notowy dawk w grjekskich hosćencach a hotelach. „Financielne aspekty móža dołhodobne wuskutki měć. Produkt, kotryž­ so podróši, je poněčim mjenje požadany“,­ Gassner praji.

Nawrót Kozela?

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Drježdźanska měšćanska rada wuzwoli 6. awgusta nowych fachowych měšćanostow. Zwjazkarstwo frakcijow Lěwicy, SPD, Zelenych a Piratow su za zastojnstwo kulturneje měšćanostki dotalnu městopředsydku frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Annekatrin Klepsch namjetowali. Jeli­ Klepsch tele komunalne zastojnstwo nastupi, dyrbi wona mandat krajneho sejma złožić. To by rěkało, zo móhł frakciji Lěwicy zaso serbski zapósłanc přisłušeć, wšako mjeno Hajka Kozela na lisćinje naslědnikow sobu na čole steji.

Bywši serbski zapósłanc Lěwicy ma personalne debaty w krajnej stolicy zdźě­la­ hišće za spekulatiwne, jedne pak wě: „Dyrbju wo tym rozmyslować, kak na móžnosć reaguju, so znowa stać ze zapósłancom“, rjekny Hajko Kozel našemu wječornikej. Wotwažować budźe wón to w swójbnym kruhu runje tak kaž z politiskimi přewodźerjemi. „Přichodnu wutoru zeńdźe so Serbska lěwica, měnjenje wobdźělnikow je mi wažne.“ Kozel měni, zo njeje Klepsch wólby hišće dobyła. Předsyda měšćanskeje frakcije Lěwicy André Schollbach pak je optimistiski.

To a tamne (22.07.15)

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

200 eurow wotrunanja dyrbi Němska železnica­ žonje płaćić, dokelž bě jenički nuznik w ćahu skóncowany. To je sudnistwo w Trieru rozsudźiło. Wotnožce Regio AG wumjetuja „organizacisku winu“, kotraž bě „ćělne problemy“ žony zawiniła. Žona njemóžeše w oktobru 2014 na nimale dwuhodźinskej jězbje z Koblenza do Triera toaletu w ćahu wu­žiwać, byrnjež to nuznje dyrbjała.

Sobu najstarši manuskript korana su na uniwersiće w Birminghamje našli. Slědźerjo trochuja, zo pochadźatej pergamentnej łopjenje z lěta 600, štož su z pomocu modernych přepytowanskich metodow zwěsćili. Prastary spis móhł z časa profeta Mohammeda pochadźeć (570-632) a by tak jedne z najstaršich zdźeržanych wersijow Swjateho pisma muslimow było. Dokument bě mjez młódšimi spisami składowany.

Łužica (22.07.15)

Mittwoch, 22. Juli 2015 geschrieben von:

Tež załožba nětko pomha

Rěčicy (SN/ch). Plahowarjo wužitneho skotu w Sakskej dóstanu swoje wudawki za škit před wjelčimi škodami dospołnje narunane. Na to skedźbnja agrarne ministerstwo w Drježdźanach. Swobodny stat je wotpowědne naprawy dotal z 80 procentami podpěrał. Załožba bywšeho filmowca zwěrjatow Heinza Sielmanna přewozmje nětko zbytne 20 procentow. Próstwy, na přikład za wobstaranje elektriskich płotow, měli ludźo dale swobodnemu statej zapodać. Při pozitiwnym rozsudźe skutkuje potom tež poskitk załožby. Jeničce loni su plahowarjo skotu w Sakskej 65 nadpadow wjelkow na skót přizjewili.

Wuchowuja twarske pomniki

Bamž chce Němsku wopytać

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:

Quito (B/SN). Bamž Franciskus planuje wopyt Němskeje. Žur­na­listam wón rje­kny: „Zo je zwjazkowa kanclerka Merkel mje přeprosyła, je wulkotna wěc.“ To ma być europska měrowa misija. Datum swjaty wótc hišće žadyn njemjenowaše, ale praji, zo je wopyt w aktualnym pućowanskim planje zapřijaty.

Nowy rekord ćěkancow

Genf (B/SN). 59,5 milionow ludźi běše loni­ po cyłym swěće na ćěkańcy, wozjewi Pomocny skutk za ćěkancow při UNO w Genfje. Nihdy do toho njebu hišće tak wulka ličba ćěkancow registrowana. Wobrónjenych konfliktow dla je ličba ćěkancow minjene lěto wo 8,3 miliony ludźi rozrostła. Kónc lěta 2013 běštej 51,2 milionaj ćěkancow registrowanych. Po słowach wysokeho komisara za ćěkancow w UNO Antónija Guterresa móhła so globalna kriza ćěkancow hišće pohóršić. Lěta 2014 je wšědnje přerěznje 42 500 ludźi před namocu a potłóčowanjom ćeknyło. Guterres žada sej wot zhromadnosće statow wjace pomocy za ćěkancow.

Dalša mošeja ma nastać

Gabriel za wuše styki k Iranej

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:
Teheran (dpa/SN). Zwjazkowy hospodarski minister Sigmar Gabriel (SPD) je so za to wuprajił, po mjezynarodnym atomowym zrěčenju z Iranom poměr k Teheranej zasadnje znowa rjadować. K tomu słušeja w prěnim rjedźe hospodarske poćahi, rjekny wón w telewizijnym sćelaku ARD. Zrěčenje z Iranom wo jeho atomowym programje mjenowaše wón „přinošk k swětowemu měrej“. Gabriel je tuchwilu na wopyće w Iranje. Wčera bě so tam z prezidentom Hassanom Ruhanijom zetkał. Gabriela přewodźa hospodarska delegacija. Němska industrijna a wikowanska komora so nadźija, eksporty do Irana wot nětko 2,4 miliardow eurow na dźesać miliardow eurow rozšěrić móc.

Z NSU-procesom po planje dale šło

Dienstag, 21. Juli 2015 geschrieben von:
Mnichow (dpa/SN). Na Mnichowskim krajnym sudnistwje su dźensa w procesu přećiwo neonacistiskej skupinje NSU po planje­ z dalšim jednanjom pokro­čowali. Skazali su sej něhdyšeho čłona prawicarskoradikalneje sceny w Jenje, kiž měješe kontakty k NSU. Skupinje wumjetuja cyłkownje dźesać mordarstwow. Hłowna wobskoržena je jenička hišće žiwa čłonka trójki Beate Zschäpe. Wčera běchu jeje třo winowatostni prawiznicy sudnistwo prosyli jich z mandata wuwjazać, dokelž njeje hižo dowěrliweho poměra mjez nimi a wobskorženej. Sudnistwo pak to po dlěšim wuradźowanju wotpokaza, dokelž měješe próstwu za njewoprawnjenu.

Anzeige