Napjaty poměr z krajnej runinu

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Wo aktualnym skutkowanju krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa Serbska lěwica je so předsydstwo Budyskeho wokrjesneho zwjazka Lěwicy na swojim wčerawšim wuradźowanju w sprjewinym měsće wobhoniło. Wo­krjesna předsydka, zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Marion Junge, podšmórny, zo njeje wokrjesny zwjazk ze swojimi namjetami k mjeńšinowej politice strony na lětušim zjězdźe w Neukieritzschu wjetšinu delegatow přeswědčić móhł. Wona pak zwěsći, „zo su w druhich wo­krjesnych zwjazkach wo tym rozmyslować započeli“. Za problematiske Junge ma, zo Zhorjelski wokrjesny zwjazk namjety Budyskeho k tomu wotpokazuje. Najebać to chcedźa so Budyscy towaršojo ze Zhorjelskimi rozmołwjeć, wšako přisłuša kónčina sewjerneho Zhorjelskeho wo­krjesa serbskemu sydlenskemu rumej. Njewěda wo Serbach tole sobu haći.

To a tamne (13.11.15)

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Wobličo za słónčnym škitom schowane a čisłowu tafličku z nowinskej papjeru zawodźětu měješe 26lětny roznošowar pizzy, jako je z awtom w Dortmundźe z 55 km/h na dróze z dowolenymi 30 km/h do radaroweje kontrole jěł, pokazujo srjedźny porst. Fachowcy pak móžachu na foće z pomocu lupy na zadnim woknje awta mjeno firmy spóznać, za kotruž 26lětny dźěłaše. Nětko hrozytej jemu bolostna chłostanka a dypk.

Třilětny hólčk je we Wiesbadenje sam z busom sobu jěł. Na naměsće před dwórnišćom bě wón staršeju z wočow zhubił, na čož sam do čakaceho busa zalěze, kaž policija zdźěli. Kedźbliwej sobujěducej mały pasažěr napadny. Wona dowjeze jeho na policiju. Ta informaciju wo zhubjenym hólčku hižo měješe.

Łužica (13.11.15)

Freitag, 13. November 2015 geschrieben von:

Interaktiwnje po měsće

Zhorjelc (SN/ch). Spočatk nowembra su Zhorjelske studijo Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) a šulerjo rjadownje 9 a Augustuma-Hanineho gymnazija interaktiwny kołoběh po Zhorjelcu předstajili. Woni běchu šěsć městnosćow industrijnych stawiznow wobdźěłali. Jako dźěl projekta FABRIKINO poskićeja nětko móžnosć, zabyte­ městna w Zhorjelcu ze smart­phonom abo tabletom wuslědźić. Za to je jenož darmotna app Aurasma trěbny. Štóž nětko na městnje wotpowědny industrijny twar ze swojim mobilnym nastrojom skenuje, móže sej wot šulerjow produkowany widejopask wobhladać. Za nowym kołoběhom w Zhorjelcu steji tak­ mjenowana technologija roz­šěrje­neje woprawdźitosće (augmented reality).­

Smědźa zaso swjećić

Žadaja sej ludowe rozsudy na zwjazkowej runinje

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:

Ze sepju žadanjow wobroći so wulki dźěl měšćanostow w Budyskim wokrjesu w lisće, „zasadnym wozjewjenju“, na zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel­ (CDU). Su pak tež kritiske hłosy, wosebje z rjadow wyšich měšćanostow.

W Budyskim wokrjesu su dotal w 15 z 59 komunow něhdźe 2 040 ćěkancow zaměstnili. Po Zakonju wo přiwzaću ćěkancow w Sakskej su wokrjesy a bjezwokrjesne města jako delni zarjad přisłušne, azyl pytacych zaměstnić a tak zakoń spjelnić. Zakoń gmejny zawjazuje, sobu skutkować a kmane ležownosće a twarjenja za wužiwanje­ přewostajić abo pomjenować. „Dalokož je trjeba, maja zarjadowanje nuzowych kwartěrow znjesć“, rěka w zakonju.

Ze sto do Němskeje přichadźacych ludźi dyrbi Sakska 5,1 zaměstnić. W sakskim měritku přichadźa 7,6 ćěkancow ze sto do Budyskeho wokrjesa. Prud ćěkancow pak měri so njepřestajnje na Němsku. Hłownje dóstawaja so woni přez němsko-awstrisku hranicu do kraja, daloko preč wot Łužicy. Kak pak bychu tudyši zamołwići reagowali, bychu-li ćěkancy po tysacach přez Čěsku w Załomju abo Sebnitzu do Němskeje přišli?

Minjenu nóc su njeznaći mjeztym 19. raz wobydlerski běrow zapósłanče Lěwicy w Němskim zwjazkowym sejmje Caren Lay we Wojerecach nadpadnyli a wokno napryskali­. Lay wuchadźa z politiskeho motiwa. Foto: Lěwica/Christin Hofmann

Zwyši kontingent

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Zwjazkowe knježerstwo chce wjace přisłušnikow Zwjazkoweje wobory w Afghanistanje zaměstnić. Tuchwilny kontingent ma z 850 wojakow na 980 rozrosć. Tole rozprawja zakitowanskopolitiski blog „Augen geradeaus“, powołacy so na knježerstwowe kruhi. Při­bytk kontingenta wopodstatnjeja z přidatnymi narokami na Zwjazkowu woboru hladajo na dale problematiske wěstotne połoženje w kraju. Němscy wojacy poradźuja afghaniske wěstotne mocy, kotrež su wot lońšeho same zamołwite za wěstotu kraja. Nadawk Zwjazkoweje wobory pod Hindukushom so njezměni, rjekny zakitowanskopolitiski rěčnik SPD Rainer Arnold. Zwjazkowe knježerstwo naprawu přichodnu srjedu wobzamknje. Zwjazkowa ministerka za zakitowanje Ursula von der Leyen (CDU) potwjerdźi, zo ma Zwjazkowa wobora runje nětko dopokazać, zo je spušćomna.

Pomoc zwuraznili

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:

Budyšin (AW/SN). Zaměry iniciatiwy za demokratisce­ legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) podpěruje. Tole zwurazni wón skupinje iniciatiwnikow pod nawodom jeje rěčnika dr. Měrćina Wałdy wčera na zetkanju w Budyskim běrowje SPD. Na nje bě zapósłanc SPD w Sakskim krajnym sejmje Harald Baumann-Hasske přeprosył.

Komunalny politikar Ahrens chce so bórze z wjacorymi nawodnymi Serbami wo naležnosćach Serbskeho sejma rozmołwjeć. Zdobom wón wo tym rozmy­sluje, hdy a w kotrej formje móhli so Budyscy měšćanscy radźićeljo tež wob­šěrnje wo naležnosći wobhonić. Wón dowoli­ iniciatiwnikam tež, jich flajer „Je načasu­ samopostajowanje zwoprawdźić“ w Budyskim měšćanskim zarjadnistwje wupołožić.

Kontrole na mjezach

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:

Kiel/Stockholm (dpa/SN). Na šwedskej mjezy maja so pućowacy wulkeje ličby ćěkancow dla wot dźensnišeho připoł­dnja zaso z pasom wupokazać. To zdźěli wčera wječor nutřkowny minister Anders Ygeman. Naprawa je najprjedy raz na dźesać dnjow wobmjezowana.

Wot septembra je so 80 000 azyl pytacych do Šwedskeje dóstało. Na mjezy knježa tam zdźěla chaotiske poměry. Kontrole maja porjadne witanje a registrowanje ćěkancow zaručić.

Šwedska je porno dalšim krajam EU relatiwnje najwjetšu ličbu ćěkancow přiwzała. Kaž migraciski minister Morgan Johansson spočatk tydźenja wozjewi, njemóža zaměstnjenje přichadźacych ludźi hižo garantować. Woni dyrbja pak do Němskeje pak wróćo do Danskeje abo sej sami přebytk namakać.

Afrika ma pomhać

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:

Kriza žada sej nowy poměr EU k afriskim statam

Valletta (dpa/SN/K). W stolicy Malty kónči so dźensa dwaj dnjej trajacy wjeršk Europskeje unije a 35 afriskich statow. Jeho­ wuslědk ma być zhromadny akcijny plan k zmištrowanju migraciskeje krizy.

Po słowach němskeje zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) akcijny plan afriske knježerstwa k tomu zawja­zuje, mjez druhim „wobchadźeć ze swo­jej ludnosću­ tak, zo skići so młodźinje kontinenta­ šansa za lěpše žiwjenje“. EU Afričanam připraja, zo budźe spěchować le­galne­ připućowanje. Přilubja tohorunja wu­wićowu pomoc, zo móhli afriske staty skutkownišo chudobu a bjezdźěłnosć pře­winyć, jednu z přičin ćěkanja ludźi. Podpěru maja wone nic naposledk za to dóstać, zo přiwozmu wotpokazanych próstwarjow wo azyl.

Etat nimale steji

Donnerstag, 12. November 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Wuradźowanja Něm­skeho zwjazkoweho sejma k naćiskej hospodarskeho plana 2016 su nětko w rozsudnej fazy. Hospodarski wuběrk móhł na swojim tak mjenowanym porjedźenskim posedźenju dźensa w nocy etat lěta 2016 wobzamknyć. Strony koaliciskeho knježerstwa chcedźa klětu zaso bjez noweho dołha wuńć. Z tuchwilneho wida je to po słowach financneho ministra Wolfganga Schäuble (CDU) zwoprawdźomne. Wudawki Zwjazka zwyša so moderatnje­ wo ličbu přidatnych dochodow. Rozrost wudawkow pak wostanje pod wočakowanym přirostom nutřkokrajneho bruttoprodukta. Na zakładźe wočakowaneho dojednanja w hospodarskim wuběrku móhł zwjazkowy sejm klětuši etat prawdźepodobnje kónc nowembra wobzamknyć.

Anzeige