Dramatiske přiwótřenje

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

W Grjekskej změje nětko lud doskónčnje rozsudźić

Athen/Frankfurt n. M. (dpa/SN/K). Kriza grjekskeho zadołženja dla bě přez kónc tydźenja na dramatiskosći hišće přibyła. Jednanja mjez EU, IWF a EZB a grjekskej stronu běchu wšitke njewuspěšne runje tak kaž dalše wurjadne schadźowanje financnych ministrow euroskupiny. A po tym zo bě parlament w Athenje namjet­ premiera Alexisa Tsiprasa schwa­lił­, 5. julija so lud prašeć, hač žadanja pjenjezydawarjow spjelnić abo nic, počachu so wěcy přez hłowu mjetać.

Nowy pospyt

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Europska unija je dźensa znowa spytała, w njerozrisanym konflikće w Kosowje posrědkować. Při tym wočakowachu w Brüsselu jasne wuslědki. Tak chcyštaj serbiski ministerski prezident Aleksandar Vučić a jeho kolega z Kosowa zrěčenja podpisać, z kotrymiž ma so serbiska mjeńšina w zwjetša wot Albanjanow wobydlenym Kosowje integrować. Kompromisy wobeju stron chce EU za dalšimi přilubjenjemi hladajo na móžne čłonstwo wobeju krajow w EU mytować. Něhdyša serbiska prowinca je mjeztym sydom lět njewotwisna. Serbiske knježerstwo pak ju njepřipóznawa, dokelž ma ju dale za dźěl swojeho stata.

Homoseksualni wusud witaja

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

San Francisco (dpa/SN). Dźesaćitysacy ludźi su na kóždolětnej paradźe homoseksualnych w San Franciscu najnowši wusud k mandźelstwam jenakosplažnych woswjećili. „Witamy runoprawosć za wšitkich“, rjekny měšćanosta Ed Lee w internetnej zdźělence. Něhdźe 26 000 ludźi so na demonstraciji wobdźěli. Statysacy přihladowarjow ju na kromje dróhi přewodźachu. Zarjadowarjo rěčachu wo najwjetšej Gay-Pride-party, kotruž su hdy organizowali. Wšudźe zmawowachu chorhoje z tučelowym symbolom jako znamjo homoseksualnych z napisom „Lubosć dobywa“. Na hłownym jewišću so dwě žonje pod wyskom přihladowarjow zmandźelištej.

Najwyše sudnistwo USA we Washingtonje bě minjeny pjatk mandźelstwam homoseksualnych porow zasadnje při­zwoliło. Wobstejacy zakaz tajkich mandźelstwow w někotrych zwjazkowych statach je po jeho wusudźe njezakonski. Skoržił bě muž, kiž wo to wojowaše, zo jeho jako wudowca swojeho 48lětneho zemrěteho partnera připóznaja.

To a tamne (29.06.15)

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

W boju přećiwo psyčim hownam we wjacorych městach chutnje wo tym rozmysluja, hač njezarjaduja datowy skład DNA jednotliwych psow. W Londonje chcedźa klětu pilotowy projekt k tomu zahajić. Tak móhli psa a jeho wobsedźerja zwěsćić. Mjeztym su tež w měšćanskej radźe w měsće Leichlingen pola Kölna­ wo tym diskutowali. Londonski­ projekt w Berlinje tohorunja z wulkim zajimom sćěhuja.

Žortny internetny widejo z psom za wodźidłom mopeda móhł za jeho wobsedźerja we Vietnamje chutne sćěhi měć. Policija mjeztym za mužom pyta. Jemu hrozy pokuta hač do 320 dolarow. Nimo toho ma jězbnu dowolnosć na dwaj měsacaj a moped na měsac wotedać. W filmje je widźeć, kak muž wosrjedź jězby w Hanoiju wodźidło pušći a psyk moped něhdźe poł mjeńšiny wodźi.

Łužica (29.06.15)

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

Wobydlerjo znjeměrnjeni

Wjelcej (dpa/SN/ch). Móžny stop přihotow přesydlenja za planowany wutwar brunicoweje jamy Wjelcej-juh blisko Choćebuza Wjelčanow wulce znjeměrnja. „Trjebamy wěstotu planowanja, wuwiće města njehodźi so wot jednoho dnja na druhi změnić“, zwurazni pjatk zastupowacy měšćanosta Rainer Schmidt. „Wosebje tragiske je to za něhdźe 800 wot přesydlenja potrjechenych wobydlerjow, kotřiž nětko zaso njewědźa, kak ma dale hić.“ To samsne płaći za přistajenych Vattenfalla­, kiž so wo swoje dźěłowe městna boja. Energijowy koncern Vattenfall je přestał přesydlenje wobydlerjow za wutwar Wochožanskeje jamy planować. To samsne pruwuje nětko za jamu Wjelcej-juh.

Ambroziju wutorhali

Britiska kralowna Elizabeth II. je so dźensa před Braniborskimi wrotami z Berlinjanami rozžohnowała. Wyši měšćanosta Michael Müller (SPD, nalěwo) ju přewodźeše. Queen bě z mandźelskim, princom Philipom, na mjeztym pjatym wopyće w Němskej přebywała. Popołdnju wopyta wona hišće wopomnišćo něhdyšeho koncentraciskeho lěhwa w delnjosakskim Bergenje-Belsenje. Foto: dpa/Michael Kappeler

Putin a Obama telefonowałoj

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). W zwisku z prócowanjemi wo měrniwe rozrisanje konflikta na wuchodźe Ukrainy staj prezidentaj USA Barack Obama a ruski prezident Wladimir Putin telefonowałoj. Ruska dyrbjała wuměnjenja Minšćanskeho měroweho plana spjelnić, žadaše sej Obama w rozmołwje, kaž Běły dom zdźěla. Jednotki a wotpowědnu wojersku techniku dyrbjała Ruska z Ukrainy cofnyć. Politikarjej rěčeštaj tež wo boju přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat a wo aktualnym stawje jednanjow wo iranskim atomowym programje.

Freital (dpa/SN). Po dny trajacych protestach přećiwo zaměstnjenju ćěkancow w Freitalu je so sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) na městno protestow podał, zo by sej wosobinsce přehlad tworił. Při tym wopyta tež dom požadarjow azyla. Hladajo na protesty wón rjekny: „Hroženja, šćuwanja a namóc přećiwo ludźom, kotřiž so za ćěkancow angažuja, su dospołnje njeakceptabelne.“ Tilich skedźbni na to, zo ma Sakska wšědnje 140 nowych požadarjow azyla zaměstnić, a ličba dale přiběra. Hla­dajo­ na połoženje w Freitalu ministerski prezident přizna, zo njeje komunikacija mjez krajnymi a komunalnymi zarjadami w kóždym padźe optimalna. Opozicija bě sakskemu statnemu knježerstwu stajnje zaso wumjetowała, zo swoje nadawki w zwisku z ćěkancami zanjecha.

Durje hišće wotewrjene

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). W zwadźe wo pomocne miliardy je wjeršk EU ćišć na grjekskeho premiera Alexisa Tsiprasa chětro přiwótřił. Šefojo statow a knježerstwow krajow zhromadźenstwa su jemu jasnje rjekli, zo njemóže so Athen w jednanjach k zadźěwanju statneho bankrota hižo wuwinyć. Wobdźělnicy sej wot Tsiprasa­ žadaja, akceptować nowy poskitk pjenjezydawarjow nastupajo reformy a lutowanje, hewak dyrbi so wo planje „B“ rěčeć, z čimž je powšitkownje měnjeny statny bankrot abo wustup Grjekskeje z EU. Šef euroskupiny Jeroen Dijsselbloem wšak praji: „Durje za grjekske knježerstwo su přeco hišće do toho směra wotewrjene, namjety přiwzać.“

Najwjetše wužadanje

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). Němska zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) widźi w njepřestajnej žołmje ćěkancow najwjetše wužadanje za Europsku uniju. W Brüsselu wona rano praji: „W tym nastupanju čakaja na nas hišće hoberske nadawki.“ Wobzamknjenje wjerška, z Italskeje a Grjekskeje 40 000 ćěkancow rozdźělić na dalše staty EU a přiwzać 20 000 ćěkancow z lěhwow zwonka Europy, wona wuraznje wita. „To je dobre poselstwo.“ Za­wjazowacu kwotu wo rozdźělenju ćě­kancow na jednotliwe kraje EU njeza­móchu na wjeršku docpěć. „Němska ma drje lětsa hižo jara wulki podźěl ćěkancow. Njehladajo na to smy my – a to je znate – bóle za rjadowanje z kwotu, hač su to druhe kraje. Tohodla změjemy hišće­ jara wjele dźěła“, kanclerka rjekny.

Anzeige