To a tamne (19.05.15)

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

Z awtom swojeho wuja je třilětny hólc na awtodróhowym wotpočowanišću w bayerskim Türkheimje njezbožo zawinował. Po informacijach policije sydny so hólc w njewobkedźbowanym wokomiku za wodźidło awta. Při tym prawdźepo­dobnje borzdźidło pušći. Awto jědźeše po skłoninje a wobškodźi dalšej awće a płót. Škodu trochuja na 3 100 eurow. Wuj dósta chłostanku, dokelž njebě kedźbował.

Najstarši wobydler Němskeje je w starobje 111 lět zemrěł. Charlotte Klamroth wudycha minjenu sobotu w Ludwigshafenje, hdźež wona wot lěta 1955 bydleše. Tole zdźěli jeje syn powěsćerni dpa. Wona­ steješe na wodźacym městnje lisćiny slědźerskeje skupiny Gerontology Resaerch Group, po tym zo bě 112lětna Johanna Klink z Oschatza w februaru zemrěła. Klamroth narodźi so lěta 1903 w saksko-anhaltskim Krottendorfje.

Łužica (19.05.15)

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

Točenske dźěła zahajene

Deško (dpa/SN/ch). Dźensa su sewjernje Deška započeli twarnišćo za probowe točenje za koporom zarjadować. Pólska podkopkowa towaršnosć KGHM chce wobstatk kopora w zemi pruwować. Přećiwo tomu pak so wobydlerska iniciatiwa wobara. Boja so před zanjerodźenjom pitneje wody. Čłonojo iniciatiwy su dalše protestne akcije připowědźili. Točić budźe pak so jenož jónu, a to hač do hłubokosće něhdźe 700 metrow. Dźěra budźe 15 do 30 centimetrow šěroka. Někotre sta metrow wot předwidźaneje dźěry su hižo před 50 lětami za zemskimi pokładami pytali. Tehdyše přepytowanja pak njehodźa so wjace wužiwać.

Nowa wuchowanska straža

Durje komunalnych pěstowarnjow w Sakskej – kaž tule w Lipsku – wostachu małym pjeracham tež dźensa zawrjene. Stawk kubłarkow po wšej Němskej traje mjeztym druhi tydźeń. Dźěłarnistwje ver.di a GEW žadatej sej za přistajenych lěpše zastopnjowanje a tak widźomne zwyšenje mzdow. Tole by hladajo na wulku zamołwitosć kubłarjow tež wuraz připóznaća jich dźěła było. Foto: dpa/Jan Woitas

Terorowa milica Ramadi zdobyła

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Bagdad (dpa/SN). Wojowarjo teroristiskeje milicy IS su město Ramadi, 110 kilometrow zapadnje irakskeje stolicy Bagdada, dospołnje zdobyli. Po informacijach zastupnika prowincneho knježerstwa su na wjacorych twarjenjach swoje chorhoje powěsnyli. Irakska armeja je z města ćeknyła, runje tak kaž sta woby­dlerjow, kotřiž so masakrow IS boja. Ta je mjeztym dźesatki swojich přiwisnikow z jastwa wuswobodźiła. Nimo toho su wulke mnóstwa bróni, tankow a dalšich jězdźidłow přewzali, kotrež běchu irakske jednotki při swojim cofanju zawostajili. Armeja bě před měsacom wulkoofensiwu přećiwo IS zahajiła, z kotrejž chcychu kónčinu poprawom wot IS wuswobodźić.

UNO namołwja ćěkancam pomhać

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
New York (dpa/SN). Połoženje ćěkancow na morjach južnowuchodneje Aziskeje generalneho sekretara UNO Ban Ki-moona přiběrajcy znjeměrnja. Z teje přičiny je wón minjene dny z wodźacymi politikarjemi Malayziskeje, Thailandskeje, Bangladesha a Indoneziskeje rěčał, rěčnik generalneho sekretara w New Yorku zdźěla. Ban bě jich naležnje prosył, ćěkancow do wotpowědnych krajow pušćić. Wjace hač 8 000 migrantow přeco hišće na wjacorych łódźach před pobrjohom mjenowanych krajow na pomoc čaka. Kaž britiski sćelak BBC rozprawja, je na łódźach hižo ke krawnym rozestajenjam wo žiwidła dóšło. Při tym je pječa hižo wjace hač sto wosobow žiwjenje přisadźiło.

Připowědźeja nowe stawki

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Dźěłarnistwo lokomotiwnikow (GdL) je hladajo na dale njewuspěšne tarifowe jednanja z Němskej železnicu dźensa nowe stawki připo­wědźiło. Nadrobnosće chcychu dźensa w běhu dnja wozjewić. Zwjazkowy mi­nister za wobchadnistwo Alexander Dobrindt (CSU) bě dźensa rano GdL namołwił, w tarifowym konflikće wujednanskej procedurje přihłosować. „Zo njeby něchtó po měsacy trajacym tarifowym konflikće wujednanje chcył, njemóžu zro­zumić“, rjekny Dobrindt nowinje Bild. „Zamołwite tarifowe partnerstwo zawjazuje tež k tomu, pytać za kompromisami, štož docpěje so jeničce za jednanskim blidom.“ Dowěr­liwe rozmołwy mjez GdL a Němskej železnicu běchu kónc tydźenja njewunošne wostali.

Napjatosće w koaliciji

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Spionažna afera dale a bóle strašny „sud próška“

Berlin (dpa/SN/K). Spionažna afera z pozdatnym zhromadnym dźěłom mjez ameriskej NSA a němskim BND při wučušlowanju němskich koncernow kaž tež europskich politikarjow bywa prawdźepodobnje „sud próška“, kiž móhł wulku­ koaliciju rozdwojić. SPD žada sej dale a raznišo dospołne wuswětlenje brizantneje naležnosće, politikarjo unije třěleja wótrje wróćo.

Přećiwo pašowanju ludźi

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). Dokelž žołma ćěkancow po Srjedźnym morju do Europy spochi přiběra, wuradźuja wonkowni a zakitowanscy ministrojo EU dźensa wo zasadźenju wojerskich srědkow přećiwo pašowarjam ludźi. Předwidźane je, tajkich pomocnikow na morju zajeć a jich łódźe před Libyskej zničić. Zamołwita za wonkowne naležnosće EU Federica Mogherini chcyła za to přihłosowanje UNO. Dalše temy zetkanja su pomoc EU při wukubłanju maliskeho wójska a połoženje na Bliski­m wuchodźe. Šefina frakcije Zelenych Katrin Göring-Eckardt kritizuje plany přećiwo pašowarjam. Wona so nadźija, zo EU wot UNO žadyn mandat za zničenje łódźow njedóstanje.

Wopomnišćo zaso nastajene

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Čłonojo wobswětoškitneje organizacije Zelena liga su so minjenu sobotu we Łakomje k dźěłowemu zasadźenju zetkali, zo bychu pomnik za wotbagrowane łužiske wsy zaso nastajili. Zhromadnje z něhdyšimi wobydlerjemi Łakomy dwanaće drjewjanych křižow znowa postajichu. Křiže wot lěta 1994 při zwjazkowej dróze mjez Choćebuzom a Picnjom symbolisce na 136 brunicy dla wotbagrowane wsy dopominaja. Minjene lěta njebě hladanje wopomnišća hižo zaručene. Foto: René Schuster

To a tamne (18.05.15)

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

W swojich spódnich cholowach je Polak sadźenki a symjo rostlin ze swojeje domizny do Neuseelandskeje pašować spytał. Na lětanišću w Aucklandźe pak jeho lepichu, po tym zo bě policajski pos reagował. W Neuseelandskej bydlacy muž chcyše rostliny w swojej zahrodźe sadźeć. Tole je pak tam kruće zakazane, dokelž móhli cuze rostliny domoródne wohrožować a nowe chorosće rozšěrjeć.

Tři metry wulku a 250 kilogramow ćežku postawu su fanojo Uda Lindenberga składnostnje 69. narodnin rockoweho spěwarja w jeho ródnym měsće Gronauwje nastajili. Postawa, symbolizowaca Lindenberga spěwajo na jewišću, steji wosrjedź kružneho wobchada njedaloko ródneho domu sławneho wuměłca. Na poswjećenje přińdźe 2 500 ludźi.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte