Wojacy awstriskeho Zwjazkoweho wójska su dźensa w Rettenbachskich horach njedaloko Söldena sportowe wubědźowanje přihotować započeli. Kónc tydźenja tam lětušu sezonu swětowych sněhakowarskich wubědźowanju zahaja, widźomne to znamjo bližaceho so zymskeho počasa. Foto: dpa/Hans Klaus Techt

Dalše manipulowane motory po puću?

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:
Wolfsburg (dpa/SN). Kriza manipulo­wanych dieselowych awtow koncerna Volks­wagen móhła so raznje rozšěrić. Je móžno, zo su nimo skandalneho motora EA189 tež naslědny model EA288 z manipulowacej techniku do awtow zatwarili, zdźěli rěčnik koncerna powěsćerni dpa. Tuchwilu so naležnosć pruwuje. Motor EA288 su wot lěta 2012 produkowali, spočatnje za wobswětoškitnu normu Euro-5, pozdźišo za Euro-6. Prěnje serije motora z normu Euro-5 móhli wot manipulowanja potrjechene być. Kelko awtow je runje z tutej techniku po puću, tuchwilu hišće njewědźa. Dotal je znate, zo dyrbja wjacore miliony awtow do porjedźernjow zwołać.

Francoska chcyła Grjekskej pomhać

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Francoska chce Grjekskej pomhać, ćežku financnu krizu přewinyć. Tole rjekny francoski statny prezident François Hollande grjekskim nowinarjam. Grjekske knježerstwo pak dyrbjało za to wšitke trěbne reformy přesadźić, wón praji. Hollandea wočakuja dźensa wječor w grjekskej stolicy na dwudnjowny statny wopyt. „Přińdu, zo bych pomhał, kaž sym to na zetkanju Europskeje rady hižo činił.“ Ze swojim wopytom chcył Hollande zajim francoskich předewzaćow zbudźić, w Grjekskej inwestować. Dźensa wječor chce jeho statny prezident Prokopis Pavlopoulos witać. Jutře su rozmołwy z ministerskim prezidentom Alexisom Tsiprasom planowane.

Nowy zazběh dialoga z Ruskej

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Na prěnim němsko-ruskim „Petersburgskim dialogu“ po aneksiji kupy Krim přez Rusku maja so tež łoskoćiwe temy kaž kriza Ukrainy dla abo syriski konflikt wobjednawać. Dwu- dnjowske zarjadowanje w Berlinje pod hesłom „Modernizowanje jako šansa“, na kotrymž so z kóždeje strony 100 wažnych ludźi z hospodarstwa, wědomosće a kultury wobdźěli, zahaji so z pisomnymi postrowami ruskeho prezidenta Wladimira Putina a kanclerki Angele Merkel (CDU). Wobdźělnicy wuradźuja potom w dźěłowych skupinach. Z něhdyšim šefom zarjada kanclerki Ronaldom Pofallu (CDU) a něhdyšim premierom Ruskeje Wiktorom Zubkowom ma so „dialog“ znowa zazběhnyć.

„Strašne zradikalizowanje“

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:

Słowjenska prosy ćěkancow dla we wulkej nuzy EU wo pomoc

Berlin/Brüssel/Ljubljana (dpa/SN/K). Wšědne wobrazy w telewiziji su wutrobu lemjace, hdyž widźimy ćěkancow, mnozy z małymi dźěćimi, kak při chłódnym, dešćikojtym počasu hraničnu rěčku do Słowjenskeje, přeprěčeja – zdźěla samo bosy. Po tym zo bě Madźarska hranicu do Serbiskeje a Chorwatskeje zawrěła, spyta wjele tysac migrantow přez Słowjensku do srjedźneje Europy a Němskeje dóńć. Mały kraj je z tym dospołnje přežadany, a prosy tohodla EU wo pomoc. Nuznje su policajske mocy z druhich statow trěbne, dźensa w Ljubljanje zdźělichu. Do Słowjenskeje nawali so w běhu 24 hodźin něhdźe 12 500 ćěkancow. Kraj njemóže pak wšědnje wjace hač 2 500 zastarać.

Wo namocy wuradźowali

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Wonkowny minister USA John Kerry a israelski ministerski prezident Benjamin Netanjahu staj dźensa w Berlinje wo najnowšej žołmje namocy na Bliskim wuchodźe wuradźowałoj. W běhu dnja chcyše so wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) přidružić. Wot spočatka měsaca je při krawnych nadpadach dźewjeć Israelčanow a 50 Palestinjanow žiwjenje přisadźiło. Wčera je w Jerusalemje židowski stražnik Israelčana zatřělił, mějo jeho za palestinskeho atentatnika. Spočatk tydźenja běchu muža z Eritreje za nadpadnika měli. Na to jeho roznjemdrjeni wobydlerjo wosrjedź dróhi morichu.

Bydlenja dale wottorhać

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Sakska njesměła swój program nastupajo wottorhanje prózdnje stejacych bydlenjow ćěkan­cow dla přetorhnyć. Tole žada sej Rainer Seifert, direktor Zwjazka bydlenskeho a imo­bilijoweho hospodarstwa. „Štóž měni, zo móhł ličbu prózdnje stejacych bydlenjow z ćěkancami pjelnić a tak kóšty wottorhanja lutować, ničo wo dołhodobnym a socialnje zamołwitym wuwiću městow njerozumi“, rjekny Seifert nowinarjam. Wosebje we wjesnych kónčinach, hdźež je dale wjele prózdnych bydlenjow, su naprawy k wottorhanju nu­znje trěbne, wón zwurazni. Zdobom warnowaše před nastaćom tak mjenowa- nych „ghetow“, hdyž so cyłe bydlenske bloki na kromje městow ze špatnej infrastrukturu ćěkancam přewostajeja. Tole tež dołhodobnej integraciji tutych ludźi do towaršnosće njepolěkuje, je sej Seifert wěsty. Hakle spočatk oktobra bě Sakska nowe směrnicy schwaliła, po kotrychž chcedźa wokrjesy a komuny financielnje podpěrać, hdyž ćěkancow w prózdnych bydlenjach zaměstnjeja.

To a tamne (22.10.15)

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:

Něhdźe 800 000 eurow je domjaca pomocnica zhromadnje z dalšej žonu w juhozapadnej Francoskej rentnarjej pokradnyła, kiž bě pjenjezy w blachowych tyzach a nohajcach chował. Něhdyši sobudźěłaćer tankownje bě hižo w aprylu policiji zdźělił, zo su jeho cyłe žiwjenje dołho składowane nalutowanki pokradnjene. Na to policistam poměrnje luksuriozne žiwjenske wašnje rjedźerki a jeje přiwuzneje napadny. Dźěl pjenjez móžachu při zajeću žonow sćazać.

Čěskemu šoferej po 20 lětach pokradnjene awto wróća, byrnjež wjace wjele wjesela z nim njezměje. Amaterskaj nurjakaj běštaj jězdźidło, Škodowku 105 ze zadnim motorom, w bagerowym jězoru namakałoj, policija w Olomoucu zdźěli. Wohnjowa wobora 1995 pokradnjene awto z wody wućahny. Ručež su formality zrjadowane, awto mužej přepodadźa.

Łužica (22.10.15)

Donnerstag, 22. Oktober 2015 geschrieben von:

Choćebuz najmjenje inwestuje

Choćebuz (dpa/SN). Hladajo na wudawki na dobro braniborskeje komunalneje infrastruktury leži město Choćebuz na poslednim městnje. Tole su fachowcy Němskeho instituta za hospodarske slědźenje wuličili. Po tym inwestuje Choćebuz runje 116 eurow na wobydlerja za pěstowarnje, šule a dróhotwar. Cyłoněmski přerězk je wjace hač dwójce tak wulki, mjenujcy 270 eurow wob lěto. Scyła su wuchodoněmske komuny ze swojimi inwesticijemi w špatnym połoženju: Tři štwórćiny wokrjesow nowych zwjazkowych krajow cyłoněmski přerězk njedocpěja, wědomostnicy zwěsćichu. Jedna z hłownych přičin su woteběrace přepokazanki ze solidarneho pakta II. Snadne dawkowe dochody so tak dźeń a negatiwnišo wuskutkuja. Spadowaca ličba wobydlerjow tomule wuwiću polěkuje.

Zarjaduja kubłanske wiki

W dołhich rynkach ćahnu ćěkancy do nuzoweho lěhwa w słowjenskej wsy Rigonce, po tym zo su zelenu mjez Chorwatskej a Słowjenskej­ překročili. Wot toho časa, zo je Madźarska swoju hranicu ke Chorwatskej zawrěła, wužiwaja ćěkancy po tysacach čaru po Słowjenskej, zo bychu Awstrisku a Němsku docpěli. Foto: dpa/Aleš Beno

Anzeige