Pasažěrska łódź so podnuriła

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:
Jianli (dpa/SN/K). Na rěce Jangtse je so pasažěrska łódź z wjac hač 450 ludźimi podnuriła. Po wšěm zdaću bě njejapki tornado łódź powróćił. Chinska statna telewizija zdźěla, zo su dotal dwanaće pućowacych wuchowali a pjeć ćěłow na­makali. Mjez wuchowanymi staj kapitan a šefinženjer, kotrejuž je policija zajała. Wonaj wudawataj, zo bě so łódź w běhu dweju mjeńšin podnuriła. Wjedrarnje wobkrućeja, zo zachadźachu za čas nje­zboža mócne wichoriska w srjedźnej Chinje­. Łódź „Hwězda orienta“ bě po puću z Nanjinga na wuchodźe kraja do Chongqinga na juhozapadźe. Wona wjezeše 406 pasažěrow, 47 čłonow wobsadki a pjeć sobudźěłaćerjow pućowanskich běrowow.

Witaja klimowy wotedawk

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Zastupnicy potrjechenych kónčin wobroćeja so na kanclerku

Berlin/Choćebuz (K/SN). Do jutři­šeho zetkanja zwjazkoweho hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) z fachowymi ministrami přisłušnych krajow wo klimowym wotedawku so potrjecheni hišće raz naležnje hibaja. Jich zastupnicy z brunicowych regionow Sakskeje,­ Braniborskeje, srjedźneje Něm­skeje­ a Porynsko-Westfalskeje namoł­wjeja ze zjawnym listom kanclerku Angelu Merkel (CDU) k tomu, wostać při předwidźanym „klimowym wotedawku“ a zdźěłać nimo toho kruty jězbny plan za zrjadowany a socialnje znjesliwy kónc wu­žiwanja brunicy. Něhdźe 50 wjesnja­nostow, wjesnych předstejićelow, poli­tikarjow kraja a komunow kaž tež zastupnikow wobydlerskich iniciatiwow skedźbnja kanclerku wuraznje na to, kajke zahubne sćěhi wudobywanja brunicy za jich regiony ma a zo bychu so wone z nowymi wuhlowymi jamami hišće přiwótřili.

Posledni poskitk

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Z „poslednim poskitkom“ chcedźa mjezynarodni pjenjezydawarjo po najspěšnišim puću z grjekskim knježerstwom wo rozrisanju zadołženja kraja dale jednać. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) bě wčera wječor z francoskim prezidentom Françoisom Hollandeom a ze šefinu Mjezynarodneho měnoweho fondsa (IWF) Christinu Lagarde­ wotpowědny kompromisny namjet Athenej zdźěłała. Kaž je zastupo­wacy grjekski ministerski prezident Giannis Dragasakis mjeztym zdźělił, Grjekska žadynžkuli ultimatum njeakceptuje a njeda so wudrěwać. Hižo pjatk ma Athen přichodnu ratu kredita IWF přepokazać.

Irakej bóle pomhać

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN). Zastupnicy koalicije přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat (IS) su dźensa w Parisu wo dalšim postupowanju wuradźowali. Němsku zastupuje wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Na zahajenju wumjetowaše irakski ministerski prezident Haidar al-Abadi zwjazkarstwu hladajo na wojerske wuspěchi IS „zaprajenje“ a žadaše sej skutkownišu pomoc na dobro Iraka.

Rěča wo ćěkancach

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:
Moritzburg (dpa/SN). Nutřkowni ministrojo šěsć po ličbje wobydlerjow najwjetšich statow EU wuradźuja wot dźens- nišeho w Moritzburgu pola Drježdźan wo politice napřećo ćěkancam. Při tym rozjimuja tež móžne zhromadne dźěło z tymi krajemi, z kotrychž ćěkancy přichadźeja abo kotrež woni jako transitne kraje wužiwaja. Tež sprawniše rozdźě­lenje ćěkancow w EU je tema.

Zjězd AfD wotprajeny

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Alternatiwa za Němsku (AfD) je swój za 13. a 14. junija w Kasselu planowany wšoněmski zjězd wotprajiła. Kaž rěčnik strony Christian Lüth dźensa zdźěli, maja juristiske wobmyslenja hladajo na wuzwolenje delegatow w někotrych krajnych zwjazkach. Nětko pytaja za nowym terminom kónc junija. W nawodnistwje AfD howri hižo měsacy razny bój wo móc.

Čěska chětro rozhorjena

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Jara raznje reaguje Čěska na rusku telewizijnu dokumentaciju, kotraž krawnu wojersku akciju Sowjetskeho zwjazka w ČSSR w awgusće 1968 wusprawnja. Knježerstwo w Praze je ruskeho wulkopósłanca do wonkowneho ministerstwa skazała, kaž ministerstwo zdźěli. Nawoda zarjada, socialdemokrat Lubomír Zaorálek, je „jara rozhorjeny a znjeměrnjeny“, kaž rjekny. Dokumentacija statneho sćelaka Rossija 1 je poraženje demokratiskeho hibanja Praske nalěćo zakitowała. Bě to reakcija na plany NATO a „fašistow“ k powalenju stata, sćelak twjerdźi. „Běchu na nas z mašinskimi třělbami třěleli“, rjekny něhdyši sowjetski wojak we wusyłanju. Čěscy stawiznarjo rěča porno tomu wo sfalšowanju stawiznow, Při dny trajacych wojowanjach w awgusće 1968 zemrě 108 ludźi, wjace hač 300 so ćežko zrani.

Ruski prezident Wladimir Putin je lěta 2006 moralisku zamołwitosć swojeho kraja za nadpad armejow Waršawskeho pakta na Čěskosłowaksku přewzał, prawnisku zamołwitosć pak wotpokazał.

To a tamne (02.06.15)

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Na wšě 37 milionow eurow zarunanja žada sej muž wot Berlinskeho hotela, dokelž bě so před nim na zalodźenej dróze wobsunył a sej nohu złamał. Wotpowědne jednanje su na Berlinskim krajnym sudnistwje zahajili. Muž argumentuje, zo dyrbješe jako předewzaćel złamaneje nohi­ dla twarski wulkoprojekt w Aziji wotprajić. Při tym je pječa 37 milionow eurow přisadźił.

Dospołnje wopiteho jěža su w nižo­zemskim Arnheimje namakali. Tón bě do toho z rozbiteje palencoweje bleše wšón jejkowy liker wušlapał, kaž Arnheimska zwěrjatownja zdźěla. Takle wopity ležeše jěž na puću, hdźež bychu jeho bjezmała přejěli. Wón bě tak pjany, zo so ani hižo njezakuli, jako jeho sobudźěłaćerjo nuzoweje zwěrjaceje słužby zběhnychu. Nětko ma so w zwěrjatowni wuspać. „Hdyž je zaso strózby, jeho w při­rodźe wusadźimy“, wottam rěkaše.

Łužica (02.06.15)

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Za mnohotnosć a tolerancu

Grodk (SN/ch). 37 zastupjerjow šulow, młodźinskich a měšćanskich zarjadnišćow, towarstwow, zwjazkow, zhromadźizny měšćanskich zapósłancow kaž tež ewangelskeje a katolskeje cyrkwje je minjeny kónc tydźenja na dźěłarničce přichoda w Grodkowskim Hórskim hrodźiku wiziju wo swojim měsće w lěće 2050 wuwiwało. Po jich předstawach měł Grodk potom profitować wot mnohotnosće generacijow, etnijow a nabožinow, měł pěstować tolerantnu a přećelnu zhromadnosć, podpěrać lokalne hospodarstwo, njeměł pak ekstremizmej žadyn rum skićić. Za to ma město hosći a nowych wobydlerjow wutrobnje witać. Jedyn z tajkich projektow, kotryž je zdobom wuslědk dźěłarnički, ma prawi­dłowne zetkanja generacijow zmóžnjeć. Hižo bórze chcedźa měsačne zetkanja na měnjacych městnosćach zahajić.

Pisany platowy dom

Nowa Rada za naležnosće Serbow w Krajnym sejmje Braniborskeje je wu­zwolena. Po wuličenju hłosowanskich lisćikow přisłušeja jej Marcus Kóńcaŕ, Angela Šurmanowa, Uta Henšelowa, Torsten Mak a William Janhoefer.

Choćebuz (HA/SN). Jako woprawdźity marathon wopokaza so za čłonow wólbneho wuběrka za wólby Rady za nalež­nosće Serbow w Krajnym sejmje Braniborskeje 2014–2019 wčerawše wuličenje hłosowanskich lisćikow. Wot dopołdnja w dźesaćich hač do połnocy mějachu woni wróćene listowólbne podłožki přepruwować a hłosowanske lisćiki ličić. Dohromady 1 602 Serbaj ze wšeje Braniborskeje běštaj do wólbneho registra zapisanaj, wothłosowało je 1 246 wosobow.

Wot wosom namjetowanych kandidatow dóstachu najwjace hłosow a buchu tuž do gremija wuzwoleni: Marcus Kóńcaŕ 782, Angela Šurmanowa 697, Ute Henšelowa 612, Torsten Mak 547 a William Janhoefer 499. Nowa serbska rada chce so bórze skonstituować a swojeho předsydu resp. swoju předsydku wuzwolić. Za dr. Michała Hajdana (490), Helmuta Matika (477) a Dietera Freihoffa (416) njeje docpěta ličba hłosow za mandat w radźe dosahała.

Anzeige