To a tamne (20.03.20)

Freitag, 20. März 2020 geschrieben von:

Chětro hejaty muž na štomje je w jednym z Lipšćanskich měšćanskich parkow zasadźenje zarjada za porjad, policije a wohnjoweje wobory zawinił. Sobudźěłaćerjo města běchu njeznateho we wjeršku štoma 25 metrow wysoko wuhladali. Dokelž wón na namołwu, dele zalězć, njereagowaše, wołachu wohnjowu woboru a policiju. Jako so jemu wobornicy na wjerćitym rěblu bližachu, muž hišće wyše zalěze. Hakle, jako běchu so pomocnicy wróćo sćahnyli, so wón tajnje dele skrosnowa a so zminy.

Wjesoły widejo w časach corony su sobudźěłaćerjo Chicagoskeho Shedd Aquarija w interneće wozjewili. Tam pokazuja, kak pinguinaj Edward a Annie wćipnje wosamoćeny dom přeslědźitej a so wosebje za ryby w hoberskim akwariju zajimujetej. Woblubowany akwarij je coronawirusa dla tuchwilu zawrjeny.

To a tamne (19.03.20)

Donnerstag, 19. März 2020 geschrieben von:

Wšitcy ludźo w Čěskej dyrbja wot dźensnišeho w zjawnosći škitnu masku nosyć, zo bychu dalšemu rozšěrjenju coronawirusa zadźěwali. To je knježerstwo ministerskeho prezidenta Andreja Babiša wčera wobzamknyło. Nós a hubu zawodźěć pak móža ludźo tež ze šawlom, rubiškom abo hawbu. Dokelž škitne maski tak a tak lědma dóstanu, sej mnozy z pisaneho płatu sami tajke šija.

Najdlěše a najkrućiše wubědźowanje psyčich sankowych zapřahow w Alasce dobył je Thomas Waerner z Norwegskeje. Dźewjeć dnjow, dźesać hodźin a 37 mjeńšin po starće spočatk měrca trjebaše 47lětny wodźer zapřaha, zo by wčera rano 1 600 kilometrow zdalene město Nome nad Beringowym morjom docpěł. Pjeć hodźin pozdźišo dojědźe 60lětny Američan Mitch Seavey, kiž bě wubědźowanje hižo dwójce dobył.

To a tamne (18.03.20)

Mittwoch, 18. März 2020 geschrieben von:

Wosebite wusyłanja krizy corony dla w telewiziji zbudźeja dale hoberski zajim přihladowarjow. Wusyłanje „ARD Extra“ je sej wčera wječor 6,55 milionow ludźi (17,8 procentow) wobhladało. Přinoškaj „ZDF spezial“ w 19.20 hodź a 20.30 hodź. je wjace hač wosom milionow ludźi widźało. Dźensa wječor chce so zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) z narěču coronakrizy dla na ludnosć wobroćić, na ZDF w 19.20 hodź., na ARD w 20.15 hodź.

Tak mjenowane corona-partyje je policija w bayerskimaj Nürnbergu a Schwabachu rozpušćiła. Něhdźe sto młodostnych bě so w Nürnbergskim měšćanskim parku k swjećenju zešło a za to zwukowu a swěcowu připrawu wuži­wało. W Schwabachu je so něhdźe 50 młodych ludźi w parku skaterow zetkało a harowało. Policija techniku sćaza a pósła wšěch domoj.

To a tamne (17.03.20)

Dienstag, 17. März 2020 geschrieben von:

Do swojeje chinskeje domizny nawróćiło je so koparske mustwo Wuhan Zall z treningoweho lěhwa w Španiskej. Sportowcy dyrbjachu połdra měsaca w španiskim eksilu wostać, po tym zo bě coronawirus w jich chinskej domiznje wudyrił. „Nětko mamy problem tu“, rjekny španiski trenar mustwa krótko do wotlěta z Madrida. W Chinje je so połoženje mjeztym změrowało, Španiska pak je nimo Italskeje tuchwilu wot wirusa najbóle potrjecheny kraj Europy.

Dwě lěće jako domownik dźěłał je znaty telewizijny moderator Günther Jauch do swojeho­ časa w telewiziji, kaž je we wčerawšim wusyłanju „Štó budźe milionar?“ přeradźił. „To njebě najzbožowniši čas za wobydlerjow“, wón k tomu rjekny. Wosebje mjerzachu Jaucha njepřestajne skóržby wobydlerjow najwšelakorišeho razu a črije před durjemi bydlenjow.

To a tamne (16.03.20)

Montag, 16. März 2020 geschrieben von:

Pytajo za klučikom awta je žona w Mnichowje pod sydłom šofera z ruku tčacy wostała. Pomocnicy 56lětnu skónčnje wuswobodźichu, po tym zo běchu sydło zdźěla rozrězali. Žonje bě so klučik pod sydło sunył. Pospyt, jón wućahnyć, pak zwrěšći. Žona, kotraž we wočinjenych durjach steješe, wosta tčacy, móžeše pak na zbožo z tamnej ruku handy wzać a wohnjowu woboru wołać.

50 titow muki w nakupowanskim wozu běchu přičina rozestajenja we wobchodźe žiwidłow njedaloko Osnabrücka. Muž bě w měsće Hilter muku do woza nakładował. Při kasy pak nochcychu jemu tajke wulke mnóstwo předać. Najwjace 20 titow móhł wón kupić, zbytk je za­ tamnych, jemu rozłožichu. 41lětny so roznjemdri a samo do přistajeneju ­biješe. Na kóncu wosta wšitke 50 titow muki w kupnicy. Mužej su zakazali wotnětka we wobchodźe nakupować.

To a tamne (13.03.20)

Freitag, 13. März 2020 geschrieben von:

K wulkej bijeńcy mjez wopicami je tele dny w thailandskim měsće Lopburi dóšło. Kaž z internetneho wideja wuchadźa, su so tam wjacore swójby wopicow do so dali, štož je w tajkim rozměrje njezwučene. Bitwa wotmě so při horcoće 40 stopnjow a trajacej suchoće. Prawdźepodobnje nimaja wopicy dosć picy, dokelž ličba turistow coronawirusa dla spochi woteběra. Turistam su wopicy wosebita atrakcija, a tak je rady picuja.

Wulki skorpawowy rak je wědomost­nicy na Hodownych kupach w Indiskim oceanje 6 000 dolarow drohu specialnu kameru pokradnył. Sobudźěłaćerka Western Sydney Uniwersity slědźeše mjez njetopyrjemi, jako něhdźe štyri kila ćežka kraba kameru spakosći. Tale družina rakow je za tajke padustwa znata: Wone su přewšo wćipne a maja dobry nós.

To a tamne (12.03.20)

Donnerstag, 12. März 2020 geschrieben von:

Před prózdnymi přihladowarskimi městnami Hamburgskeje Połobskeje filharmonije je pop-spěwar James Blunt wčera wječor koncertował. Jako prěni scyła je tam 46lětny Brita bjez publikuma hudźił. Ludźo dyrbjachu corona-wirusa dla doma wostać, móžachu pak koncert internetnje originalnje sćěhować. Blunt hudźeše, jako by žurla wupředata była, a měješe po wšěm zdaću wjele wjesela. Na kóncu je sej band sama přikleskowała.

Chrobłeho wobšudnistwa dla dyrbitaj skućićelej w Francoskej sydom a jědnaće lět do jastwa. Tak rěka wusud Pariskeho sudnistwa. Mužej běštaj so před pjeć lětami jako tehdyši francoski zakitowanski minister Jean-Yves Le Drian wudawałoj, z čimž staj sej miliony eurow předewzaćelow, prominentnych a załožbow wulišćiłoj. Wužiwałoj běštaj silikonowu masku z mjezwočom ministra.

To a tamne (11.03.20)

Mittwoch, 11. März 2020 geschrieben von:

Woblubowane telewizijne wusyłanje „Pjenjezy za žadnostki“ (Bares für Rares) wuńdźe nětko jako kniha. Wona dawa dohlad za kulisy wusyłanja, kotrež wobradźa sćelakej ZDF wot lěta 2013 prawidłownje tójšto přihladowarjow. W meji chcedźa 1000. slěd pokazać. W knize dokumentuja tež najspektakularniši pad: Z diamantami wudebjeny křiž z relikwijemi bě wobsedźerjej na wšě 42 000 eurow wunjesł.

Přeco hišće w přepytowanskej jatbje w Paraguayju je swětosławny brazilski kopar Ronaldinho. Wón bě minjeny tydźeń z bratrom do Paraguayja přijěł, zo by tam beneficne zarjadowanje přewjedł. Při tym so wukopa, zo běštej jeju pućowanskej dokumentaj falšowanej. Spočatnje za tym wupadaše, zo je wěc spěšnje zrjadowana. Nětko pak wukaza sudnistwo za wobeju jatbu.

To a tamne (10.03.20)

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Ćipki město mobilneho telefona – z tajkej njewšědnej akciju chce indoneske město Bandung dźěći wot smartfona wotwabić. Po měnjenju měšćanosty bě naprawa wuspěšna. Kokoše su mjeztym derje narostli. Hač su dźěći za to woprawdźe mjenje časa w interneće byli, njeje dopokazane. Město Bandung bě 2 000 ćipkow rozdźěliło. Njeńdźe pak jenož wo handyje: Dźěći maja nawuknyć zwěrjata lubować a zamołwitosć za nje přewzać.

Najprjedy čerwjeny kał a potom kača pječeń: Dokelž bě žonje w hosćencu w Hornjej Frankskej čerwjeny kał na talerju přezymny, je wona čuwy zhubiła. Wona so wótře pola pinčnicy hóršeše. Jako ta na to ćopły kał přinjese, bě mjeztym kača pječeń wustudnyła. To 56lětnu tak rozhori, zo korčmarku na ruce drapny. Nětko přećiwo njej ranjenja ćěła dla přepytuja. Do hosćenca žona najprjedy wjac njesmě.

To a tamne (09.03.20)

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Najdlěše a najćeše wubědźowanje psyčich sankowych zapřahow swěta w Alasce, tak mjenowany „Iditarod“, wjedźe wot Anchoragea, najwjetšeho města zwjazkoweho stata USA, do 1 600 kilometrow zdaleneho Nome nad Beringowym morju. Prěnje z wjacorych dźesatkow mustwow wočakuja tam po dźewjeć dnjach. „Iditarod“ wotměwa so wot lěta 1973.

Přewulka dowěra do nawigaciskeho nastroja wjedźeše šofera Pkw-ja w Dortmundźe do zahuby. Wón zajědźe sobotu rano do přistawoweho basenka tamnišeho Dortmundsko-Emsoweho kanala, dokelž bě dróha „nadobo ke kóncej“. Na zbožo móžeše so 25lětny z podnurjaceho so awta wuchować a na pobrjóh płuwać. Přemokany a přemjerznjeny wołaše na to wo pomoc. Muž wšak bě do jězby alkohol pił a drogi brał, kaž wón policiji pozdźišo sam přizna.

Anzeige