To a tamne (06.03.18)

Dienstag, 06. März 2018 geschrieben von:

W kamorje schowany lubkar je w Bremerhavenje dwójne zasadźenje policije zawinił. 38lětna žona bě jeho kónc tydźenja sobu domoj wzała. Jako njedźelu rano jeje žiwjenski partner přińdźe, so wona do njeho da, zo njeby lubkowarja w kamorje wuhladał. Zwada so tak přiwótři, zo dyrbjachu susodźa policiju wołać. Zastojnicy chětro agresiwny porik zajachu. Krótko na to tam policiju znowa wołachu: Njeznaći běchu so do bydlenja zadobyli, zo bychu lubkarja wuswobodźili, kiž njemóžeše ze zamknjeneho bydlenja.

Nakusana makowa całta je dopokazała, zo bě paduch w Kielu handy sobudźěłaćerki pjekarnje pokradnył. Mobilny telefon bě so tam srjedź nowembra z dźěłarnje zhubił. Jako paduch znowa do pjekarnje přińdźe, zawoła žona policiju. Ta móžeše z pomocu DNA dopokazać, zo bě pakostnik w zadnjej rumnosći był, hdźež wot njeho nakusana całta ležeše.

To a tamne (05.03.18)

Montag, 05. März 2018 geschrieben von:

Pjenjezy w hódnoće 30 000 eurow su bjez swojeho wobsedźerja w Mnichowje z ćahom po puću byli. Muž bě po puću na wiki twjerdych pjenjez ćah wopušćił, drohotny wačok pak jědźeše dale hač na kónčnu staciju. Tam je železnicarka toboły połne pjenjez wuhladała a woteda je na Mnichowskim hłownym dwórnišću. Tam móžeše sej je zběrar pjenjez hišće w prawym času do zahajenja wikow wolóženy wotewzać.

Psycu z liščeje jamy wuswobodźiła je wohnjowa wobora w sewjerorynsko-westfalskim Mühlheimje. Foxterrier „Hope“ bě so při přechodźowanju z wobsedźerku w lěsu njejapcy zminył, po tym zo drje bě něšto wučušlił. Kameradojo trjebachu nimale pjeć hodźin, zo bychu zmjerznjenu zemju wokoło liščeje jamy wotstronili a žałosćacu 16lětnu psycu wobsedźerce skónčnje přepodać móhli.

To a tamne (02.03.18)

Freitag, 02. März 2018 geschrieben von:

Chětro njelepje je so šofer awta při tankowanju w durinskim Bad Liebensteinje počinał. Najprjedy raz bě so tak špatnje stupił, zo při tankowanju display njewidźeše. Je tuž meter doprědka zajěł, njemyslo na to, zo honač hišće w jězdźidle tči. Wustróžany 71lětny wróćo storči – a zrazy do za nim stejaceho awta. Jako znowa doprědka zajědźe, je tež hišće bencinowu staciju wobškodźił. Cyłkowna škoda wučinja 4 000 eurow.

W policajskim awće do šule přijěł je šěsćlětny w Mnichowje. Mały sonjer bě w busu zastanišćo šule zaspał a dale hač ke kónčnej staciji jěł. Tam napadny wón busowemu šoferej, kiž je wobsadku policajskeho awta wo pomoc prosył, dokelž so šěsćlětny tam njewuznaješe. Adresu šule w tobole hólca namakawši zastojnicy jeho tam dowjezechu.

To a tamne (01.03.18)

Donnerstag, 01. März 2018 geschrieben von:

Rukajcy kradnyłoj staj mužej w kupnicy w Braunschweigu, prawdźepodobnje kruteho zmjerzka dla. Wšako pokazowaše termometer pod minus dźesać stopnjow. Kupnicowy detektiw bě wobkedźbował, kak pakostnikaj rukajcy do nachribjetnika tykataj, a zawoła policiju. Při kontroli nachribjetnika 18lětneho namakachu nimo toho grat za wotstronjenje wěstotnych etiketow. Paduch chětro wokoło so biješe, jeho kumpan móžeše ćeknyć.

Klawn je zhromadnje z policiju w Ludwigshafenje dwaj ćeknjenej cirkusowej cebraj přesćěhał a skónčnje zaso popadnył. Wobydlerjo běchu policiju informowali, zo zwěrjeći po měsće běhatej. Tak přijědźe pjeć policajskich awtow. Zhromadnje z klawnom namakachu zastojnicy cebraj při haćiku, hdźež so paseštej. W kolonje policajskich jězdźidłow přewodźachu jej wróćo do cirkusa.

To a tamne (28.02.18)

Mittwoch, 28. Februar 2018 geschrieben von:

Njerjanu překwapjenku dožiwi mać w awstralskim Adelaide. Jako chcyše jabłuko do pomazkoweje tyzy dźowki ­tyknyć, wuhlada wona małkeho hada. Na zbožo tyzu spěšnje zaso začini. Přiwołany fachowc Rolly Burell jej wobkrući, zo bě to eksemplar jara jědojteho bruneho hada. Tež hdyž je hišće młody, móže jeho kusnjenje čłowjeka morić.

Prošu nawi njesćěhować, steji na tafličce při nowowuhotowanym najězdźe na awtodróhu pola hornjofrankskeho Ebersdorfa. Wobchadne wodźenje su na tym městnje přetwarili, a tak wone informacijam nawija hižo njewotpowěduje. Z wjacorymi lampami a warnowanskej tafličku policija šoferow, kotřiž so dźeń a bóle na nawi spušćeja, tam nětko na strašne městno skedźbnja.

To a tamne (27.02.18)

Dienstag, 27. Februar 2018 geschrieben von:

Z błyšćatymaj wočomaj a ze sympatiskim hłosom wotmołwja Josie Pepper na prašenja pasažěrow na Mnichowskim lětanišću. Přećelna „rodźena Francozowka“ napadnje z wosebitym šarmom, byrnjež roboter była. 1,20 metrow wulka a 28 kilogramow ćežka Josie ma swoje mjeno po lětanišću „Franz Josef Strauß“. Dotal wšak wona jenož jendźelsce rěči, bórze pak chce tež němčinu nałožować.

Poł lěta bě wona zhubjena, nětko je so swójbje nawróćiła, štož bě wulke wjeselo. Rěč je wo psycy z mjenom Rapunzel. Po wšěm zdaću bě wona 400 kilometrow wot frankskeho Hösbacha pola Aschaffenburga do Šwicarskeje pućowała, hdźež su ju wuchowanscy sanitetarjo nětko zranjenu našli. Dokelž měješe Rapunzel wosebity chip, móžachu wobsedźerku spěšnje wuslědźić. „Na zbožo njeje Rapunzel žanu psychisku škodu poćerpjeła“, so jeje knjeni raduje.

To a tamne (26.02.18)

Montag, 26. Februar 2018 geschrieben von:

Wo přenocowanje w policajskej celi prosył je wopity muž w badensko-württembergskim Rheinfeldenje. Přičina bě zwada z mandźelskej, kaž 34lětny zastojnikam rozłoži. Wón so boješe, zo zwadu namócnje skónči. Dokelž běchu policisća tajkeje njewšědneje próstwy dla skeptiscy, jědźechu k bydlenju muža. Po tym bě wšitko jasne: „Próstwu mandźelskeho smy spjelnili a jeho na policajski rewěr dowjezli“, rěka w rozprawje.

Kurjenc w palasće prezidenta chcedźa prawje bórze w Parisu zarjadować. To je francoski prezident Emmanuel Macron připowědźił, po tym zo běchu jemu na ratarskich wikach w stolicy kokoš darili. Tak chcył so wón nětko z jejemi sam zasta­rać. Najprjedy pak dyrbja zaručić, zo njezměje kokoš problem z psom, kotrehož bě sej Macron w awgusće ze zwěrjatownje do palasta přiwjezł.

To a tamne (23.02.18)

Freitag, 23. Februar 2018 geschrieben von:

„Lady Gaga“ je swoje mjeno jako najrjeńša kruwa Nižosakskeje a Sakskeje zakitowała a třeći raz „přehladku najlěpšich“ dobyła. Wona je so wčera w 45. lětniku wubědźowanja přećiwo konkurentkam na čerwjenym přestrjencu w hali Delnjeje Sakskeje we Verdenje přesadźiła. Nimale 3 000 ludźi sej spektakl wobhlada. Orga­nizacija Masterrind, kotrejež plahowanski teren so po Nižosakskej a Sakskej wupřestrěwa, přehladku wuhotuje.

Rěbl při sćěnje domskeho měješe kedźbliwy muž w Hornjofrankskej za pokazku na zadobywanje a informowaše radšo policiju. Sćěhujo pokiw skontaktowa so ta z mějićelom chěže w Steinweisenje. Pozdatneho zadobywarja spěšnje zwěsćichu: Zastojnicy „lepichu“ młodeho muža, kiž chcyše po rěblu do jstwy swojeje přećelki zalězć. W Bayerskej tajke něšto­ tež „fensterln“ mjenuja.

To a tamne (22.02.18)

Donnerstag, 22. Februar 2018 geschrieben von:

Wuwzaćnje w sakšćinje abo delnjoněmčinje město němčiny su policisća wčera na Mjezynarodnym dnju maćeršćiny twitterowali. Tak je direkcija zwjazkoweje policije w Pirnje sakski dialekt wužiwała, zo by za jězbu z ćahom do Magdeburga wabiła, na kotrejž starachu so policisća wo wěstotu. W Schleswigsko-Holsteinskej rozprawješe policija w narěči platt wo swójbje, kotraž bě zastojnikow cuzeho psa w domje dla alarmowała.

Zadźěwany jabłukowy kral, kiž bě toho­dla hižo wjacekróć skoržił, njemóže so z měšćanostu Gubina stać. Kaž wottam rěka, je wólbny wuběrk jeho požadanje jednohłósnje wotpokazał. Wólbny namjet njeje ani k terminej ani w prawej formje předležał, nimo toho njebě prawje wupjelnjeny. Požadar bě 2016 při wólbach jabłukoweho krala zwrěšćił, tež sudnistwo njemóžeše jemu pomhać.

To a tamne (21.02.18)

Mittwoch, 21. Februar 2018 geschrieben von:

Štyrjo młodostni w starobje 13 do 17 lět su wčera wječor w durinskim Heiligenstadće najprjedy šofera wohrozyli a na to z jeho awtom po poł Němskej ćěkali. Hakle po nimale 500 kilometrach w Hamburgu jich policija zaja. Njeskutka podhladni njesmědźachu poprawom sami hišće žane awto wodźić, 17lětny jeničce z přewodom dorosćeneho. Zwotkel młodostni skućićeljo pochadźeja, njemóžeše policija rjec.

Nimale 4 400 porikow je so w tydźenju wokoło dnja Walentina před statnymi hrodami, parkami a zahrodami w Badensko-Württembergskej hubkowało, mějo tak darmotny zastup. Zarjadnišća su lubowacym zastupny pjenjez spušćili, běchu-li so před pokładnju košili. 4 385 porikow je swój lisćik na te wašnje „zapłaćiło“. Loni bě jich 3 815 porikow, kaž zarjadowarjo zdźěleja.

Čłonski wupokaz bywšeho šefa stasi Ericha­ Mielki pola sportoweho zjednoćensta Dynamo je njeznaty pokradnył. Dokument z čisłom 00379 bě so hižo loni­ w času wot 22. do 24. oktobra z muzeja we wobwodźe Berlin-Mitte zhubił. Pječa bu za čas přehladki „Kopańca w stolicy“ w Ephraimowym palaisu spakosćeny. Wustajeńca je mjeztym zakónčena.

Anzeige