To a tamne (26.09.18)

Mittwoch, 26. September 2018 geschrieben von:

Swojeho psyka njepušćił a z nim po nahłej skłoninje při bayerskim jězorje Königssee 40 metrow dele padnył je 46lětny muž z Berlina. 37lětna přewodnica chcyše mužej pomhać, so tohorunja suny a wosta tčacy. Hórska straža dyrbješe znjezboženeju wuchować a kaž wčera zdźěli, njejstej so žona a psyk zraniłoj. Muž pak dyrbješe do chorownje.

W hódnoće něhdźe jedyn milion eurow ma so 3. oktobra bleša whiskyja přesadźować, zdźěli předwčerawšim znaty awkciski dom Bonham. Cyłkownje dwanaće blešow 60 lět zrawjeneho whiskyja palernje Marcellan na sewjeru Šotiskeje scyła eksistuje. Etiket je italski wuměłc Valerio Adami naćisnył. Jedna bleša whiskyja bu lětsa hižo w Hongkongu ­za něhdźe 910 000 eurow přesadźena. Kelko z dwanaće blešow scyła hišće eksistuje, je njejasne.

To a tamne (25.09.18)

Dienstag, 25. September 2018 geschrieben von:

Wjace hač 150 mótkow ma mjeztym sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Zawčerawšim je jich w Lipšćanskim zwěrjencu zetkał, hdźež witaše mjez druhim tež 13 nowych trójnikow a kwartet dweju holcow a hólcow Helen, Merle, Boas a Pepe. Wot lěta 1995 je sakski ministerski prezident awtomatisce čestny kmótr za trójniki hač do 14. žiwjenskeho lěta.

Rozhóršeny je tele dny britiski wonkowny minister Jeremy Hunt, kiž postorkuje so dla powěsće prezidenta Europskeje rady Donalda Tuska na internetnej plat­formje Instagram. Tam bě Tusk wobraz premierministerki Wulkeje Britaniskeje Theresy May před tykancowym bufetom wozjewił a k tomu napisał: Chceće tykanc? Bohužel pak njejsu hižo žanych wišnjow. Powěsć měrješe so přećiwo Wulkej Britaniskej, kotrejž wumjetuja sej hladajo na Brexit jenož to najlěpše wu­běrać.

To a tamne (24.09.18)

Montag, 24. September 2018 geschrieben von:

Zo budźetej historisce widźanej poćežowanej mjenje Hitler a Lenin we woprawdźitym žiwjenju raz mjezsobu wojować, bě skerje njemóžne. Přiwšěm stejitaj sej Hitler Alba a Lenin Rodriguez napřemo a požadataj so wo městno wjesnjanosty peruanskeje wsy Yungar. Zdobom zdźěli Hitler Alba, zo nima žanych sympatijow za němskeho diktatora. Staršej pak historiski kontekst mjena njeznaještaj.

Štóž zamóže na wodźe derje balansować, móhł so tež do wužłobjeneho kirbsa sydnyć, po wodźiznach čołmikować a tak za wosebite mišterstwa zwučować. Cyłkownje 35 žonow a runje tak wjele muži su so mjenujcy zawčerawšim na 15. němskich mišterstwach w Ludwigsburgu zetkali a so wubědźowali. Zarjadowanje je dźěl programa po cyłym swěće najwjetšeje kirbsoweje wustajeńcy z něhdźe 450 000 eksemplarami.

To a tamne (21.09.18)

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Dźesać młodych bykow je sej zahrodu jednoswójbneho domu w Friziskej za nowu pastwu wuzwoliło. Wobydler we Va­relu nochcyše wčera rano swojimaj wočomaj wěrić, jako byki na zahrodźe ležo ­wuhlada. Wone běchu w nocy z pastwy ćeknyli a susodne zahrody přečušlili. Alarmowany wobsedźer je skoćata pozdźišo z připowěšakom zaso na poprawnu pastwu dowjezł. Jich zawostajenstwa na zahrodźe dyrbješe wězo tež zrumować.

Rozestajenje mjez sydomlětnym a jeho maćerju porjada w dźěćacej stwě dla je w badensko-württembergskim Weilu zasadźenje policije wuskutkowało. Mać bě hólčeca namołwjała, skónčnje stwu zrumować. Tón pak to nochcyše a so z maćerju wurěčowaše, při čimž wospjet wótře wo pomoc wołaše. Susod alarmowaše zastojnikow, kotřiž wobeju prošachu wěcku ­woměrje rozrisać.

To a tamne (20.09.18)

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:

Němske mišterstwa pomjatkowych atletow wotměja so jutře a sobotu w Magdeburgu. Něhdźe 25 wobdźělnikow so wubědźuje, štó móže sej w najkrótšim času najwjace słowow, wobrazow a ličbow spomjatkować. Amtěrowacy němski mišter Simon Reinhard z Mnichowa chce nowy Guinnessowy rekord nastajić: 38lětny chce spytać, sej sto cyfrow w prawym rjedźe w mjenje hač 50 sekundach spomjatkować.

Wosa w Lkw-ju je na awtodróze A 4 w Durinskej kilometry dołhe haćenje zawinowała. 30lětny šofer nakładneho awta bě spytał wosu ze swojeho jězdźidła wućěrić. Njedaloko Gery pak zhubi kontrolu nad wodźidłom a z awtom zwróći. Na A 4 dóńdźe na to k pjeć kilometrow dołhemu haćenju wobchada. Wodźer Lkw-ja bě so na zbožo jenož lochko zranił. Wosa drje je so „njezranjena“ z awta dóstała.

To a tamne (19.09.18)

Mittwoch, 19. September 2018 geschrieben von:

Dwě duli złota je muž z Bremena w starym kuchinskim kamorje namakał a do běrowa za namakanki donjesł. Kamor bě wón do toho na bursy meblow kupił. ­Duli – cyłkownje 2,5 kilogramow złota – ležeštej prawdźepodobnje lětdźesatki dołho we wobalce schowanej při zadnjej sćěnje faška. Złoto je něhdźe 83 500 eurow hódne. Po informacijach Bremenskeho senata ma namakar nětko prawo na něhdźe 2 500 eurow myta.

W groćanym płoće tčacy jěž je w sewjerorynsko-westfalskim Dinslakenje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Zwěrjatko je drje „swoju figuru wopak po­sudźowało“, rěka w zdźělence wobory. Wuchowarjo su jěžika z pomocu klěšćow z płotu wuswobodźili. „Po krótkej přestawce a lunku wody so jěž wotsali, a wobornicy smědźachu zaso wotjěć.“

To a tamne (18.09.18)

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Mylnje psa sobu pokradnył je paduch awta w delnjosakskim Goslaru. Dakl Dolores čakaše w małym awće wobsedźerja, po tym zo bě tón před hosćencom pozastał. Klučik awta pak bě šofer w jězdźidle ležo wostajił, tak zo měješe sej paduch chětro lochko. Po něšto času wobsedźer pytny, zo stej awto a Dolores preč. Dźeń pozdźišo dósta wón znajmjeńša psycu nastupajo dobru powěsć: Šoferka bě ju při pobóčnym wohrodźenju zwjazkoweje dróhi pola Clausthala-Zellerfelda přiwjazanu našła. Za awtom wšak dale pytaja.

Chětro wopojeny je 45lětny w durinskim Ilmenauwje meble z woknom mjetał a by bjezmała pěška trjechił. Přičina spodźiwneho błuda: Muž je hriby jědł, kotrež bě sam zběrał. Te jemu prawdźepodobnje tyli njejsu. Sćěhi toho běchu mylenja zaznaćakmanosće a agresije. Muža dowjezechu do chorownje.

To a tamne (17.09.18)

Montag, 17. September 2018 geschrieben von:

Wjacore metry ze swojim awtom lećał je 18lětny w allgäuskim Stöttenje, doniž do murje bydlenskeho domu njezrazy. Muž bě wčera rano z njeznateje přičiny w křiwicy kontrolu nad wodźidłom zhubił a „wotzběhnył“. Po zražce z murju so wóz přećisny a wosta na hłowje na třěše dalšeho parkowaneho awta ležo. Muža dowjezechu zranjeneho do chorownje. Škoda wučinja znajmjeńša 20 000 eurow. K wujasnjenju njezboža přewjedźe policija pola šofera alkoholowy test.

Po awtodróze nóžkowali su pućowacy w Šwicarskej, zo njebychu lětadło za­pasli. Njedaloko Zürichskeho lětanišća bě so wobchad twarnišća dla haćił. Tak je z awtow něhdźe dźesać ludźi wulězło a so pěši na puć podało. Medije wozje­wichu fota wo ludźoch, kotřiž na nuzowej čarje kófry za sobu ćahaja, štož je strašne a wězo kruće zakazane.

To a tamne (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Kuwerty z pjenjezami su wjacori woby­dlerjo Mannheima w swojich listowych kašćikach našli. Ludźo su policiji cyłkownje štyri wobalki w wjacorymi tysacami eurow přepodali. Wotpósłarja listow njeznaja. Policija tuka, zo je duchownje zamyleny čłowjek kuwerty rozdźělował. Policija wobydlerjow prosy, jej pjenjezy přepodać, dóstanu-li dalše tajke posyłki. Snano móže wobsedźerja zwěsćić a jemu pjenjezy wróćić. Jeli so to njeporadźi, maja ludźo prawo na namakanske myto.

Strachoćiwej šoferce z Nižozemskeje su policisća w Hamburgu pomhali. Žona bě jim napadnyła, dokelž swoje awto po hoberskim Köhlbrandowym mosće wróćo storkaše. Zastojnikam wona rozłoži, zo so wysokosće njesměrnje boji a sej doprědka přez móst njezwěri. Jedyn ze zastojnikow sydny so za wodźidło a je z awtom po 53 metrow wysokim mosće dale jěł.

To a tamne (13.09.18)

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Chětro drohe hriby nazběrałoj staj mužej w lěsu njedaloko badensko-württembergskeho Waldshuta. Zběrarjej w starobje 67 a 69 lět zapakowaštaj cyłkownje 19 kilogramow hribow do kófroweho ruma swojeho awta, štož swědk wobkedźbowaše. Tón informowaše policiju, kotraž hribarjow powuči, zo staj zwjazkowy přirodoškitny zakoń raniłoj. Po nim směš jenož jedyn kilogram hribow wšědnje w lěsu zběrać. Mužej dyrbitaj nětko 1 700 eurow pokuty płaćić, 17 kg hribow pak pomocnym organizacijam přewostajić.

Dobre tři měsacy po wuchowanju dźěsća su zmužitemu migrantej z Malija francoske staćanstwo spožčili. Mamoudou Gassama bě kónc meje po fasadźe twarjenja w Parisu hač na pjaty poschod zalězł, zo by na balkonje wisaceho hólca wuchował. 22lětny Gassama bě w tym času bjez papjerow w Francoskej.

Anzeige