To a tamne (11.10.17)

Mittwoch, 11. Oktober 2017 geschrieben von:

Pudl je so wo chaos na japanskim lětanišću Haneda w Tokiju postarał. Kaž japanski dźenik Yomiuri Shimbun zdźěli, je psyk pasažěra z transportneje boksy twochnył, kotruž chcychu runje do lěta­dła dowjezć. 40 mjeńšin je so psyk po ležownosći lětanišća honił, tak zo dyrbjachu wjacore čary zawrěć. Hnydom štyrnaće lětadłow njemóžeše přizemić abo wotlećeć. Hakle wobsedźerjej so poradźi, swojeho pudla skónčnje popadnyć.

Swojich hosći na kwasu z drogami zastarać chcyše njewjesta. Zastojnicy běchu ćah w bayerskim Freilassingu do směra na Salzburg kontrolowali a nerwoznu 33lětnu z marihuanu a 36 ecstasy-tabletami lepili. Te běchu za hosći jeje kwasa předwidźane, wona přizna. Dale wona powěda, zo sedźi nawoženja rubježnistwa dla w chorwatskim jastwje, hdźež chce so z nim zmandźelić.

To a tamne (10.10.17)

Dienstag, 10. Oktober 2017 geschrieben von:

Zo njetrjebaš za kwas hižo princa je Laura Mesi z Italskeje dopokazała. Před ně­hdźe 70 hosćimi je sej pjeršćeń prosće sama přityknyła a sej wěčnu lubosć slubiła. Z hrónčkom: „Ja, Laura, wozmu sej mje za mandźelsku“, je 40lětna w hosćencu wěčny slub złožiła. Wězo njejsu běły kwasny šat, kwěćel a torta falowali.

Mjeztym zo je so nan do banki zadobył, stej 11lětny syn a mandźelska před twarjenjom na njeho čakałoj. Swědkej pak bě smjerd za horcym metalom nadpadnył. Njewšědna situacija před banku jeho wězo­ znjeměrni, tak zo to policiji zdźěli. Tuta zasadźi hnydom słužbneho psa. Před banku zetkachu zastojnicy potom 27lětnu žonu z hólčecom. Nan a mać mataj so nětko před sudnistwom zamołwjeć. Tež młodźinski zarjad bu njewšědnych nócnych aktiwitow swójby dla informowany.

To a tamne (09.10.17)

Montag, 09. Oktober 2017 geschrieben von:

Lubosć njeje pjekarski přidawk a nima w pječwach ničo pytać. To znajmjeńša měnja ameriscy žiwidłowi kontrolerojo a napisachu pjekarni w massachusettskim měsće Concord porok. Pjekar smě w přidawkach za snědanske tružki jenož krute wobstatki mjenować. „Waša marka Nashoba Granola ma jako přidawk ‚lubosć‘, štož njeje zwučene mjeno za přidawk“, rěka w lisće dohladowanskeho zarjada­ FDA.

80lětna pasažěrka je na Düsseldorfskim lětanišću alarm zawiniła. Wona bě so njewotpohladnje alarmoweho knefla dótknyła, na čož alarm zaskoči. Awtomatisce buchu wšitke přistupy zawrjene a dźěle­ lětanišća ewakuowane. Žona bě njewotpohladneho alarma dla cyle zamylena. Po něhdźe hodźinje wšitko zaso po zwučenym wašnju běžeše, ludźo pak dyrbjachu hišće raz přez kontrolu.

To a tamne (06.10.17)

Freitag, 06. Oktober 2017 geschrieben von:

Při Wolfgangowym jězoru w Awstriskej je so tam přebywacy dowolowy porik z Čěskeje chětro nastróžił. Ducy z Wowčeje hory k jězorej słyšeštaj wonaj trašace zwěrjeće zwuki a schowaštaj so na to w škitnej hěće. Wottam zazwoništaj policiju ze stracha, zo su to mjedwjedźe. Sydom mužow hórskeje wuchowanskeje słužby nastaji so na puć, zo bychu młodymaj pućowarjomaj pomhali. Tam wšak dyrbjachu porikej rozjasnić, zo su to zwuki jelenjow, hdyž so kóća.

Zo je jako młodostna kradnyła, přiznawa dźiwadźelnica Iris Berben. Dźensa 67lětna bě drje dźěłała a lutowała, pjenjezy pak za mnohe přeća njedosahachu. Tak je hdys a hdys drastu na Carnaby Street w Londonje spakosćiła. Berben měješe tam kónc 1960tych lět rejwanske a pohibowanske wukubłanje. Carnaby Street je jedna z najznaćišich nakupowanskich­ hasow.

To a tamne (05.10.17)

Donnerstag, 05. Oktober 2017 geschrieben von:

Bože dźěćo pojědźe do Taiwana. To znajmjeńša přeje sej tam bydlaca Sapphine. A jědnaćelětny Daiki by so wjeselił, móhło-li wone do Japanskeje přijěć. Wobaj staj božemu dźěsću w Engelskirchenje list pisałoj. Jeho póstowa filiala je poprawom hišće zawrjena, přiwšěm je něhdźe dwanaće tydźenjow do hód hižo wjace hač 3 000 listow dóšło. To su mjez druhim tež dopisy z Chiny, Malajzije, Ruskeje a Serbiskeje.

W Italskej móža sej zajimcy chěžu za jenički euro kupić, znajmjeńša w sicilskim městačku Gangi, hdźež bydli něhdźe 6 700 ludźi. Město steji na skale, ma nahłe haski a wottam widźiš na wulkan Etna. W cyłku 30 tajkich jedyn-euro-domow je na předań. Špak wšak je tón, zo maja kupcy­ domske w běhu třoch lět wobnowić a z 5 000 eurami za to rukować.

To a tamne (04.10.17)

Mittwoch, 04. Oktober 2017 geschrieben von:

Šěrokoklamaty nosorohač ma so kumštnje reprodukować. To ma dopomhać zachowanju družiny tohole zwěrjeća, kotrež je wot wotemrěća wohrožene. Po cyłym swěće su jenož hišće tři tajke nosorohače, jedyn mužik a dwě žónce. Přirodne rozmnoženje pak hižo móžne njeje. Hišće lětsa chcedźa Berlinscy eksperća do Kenije jěć a tam prěnje kroki k dalewobstaću tejele družiny zawěsćić.

Žorawje w Braniborskej hotuja so tuchwilu na swój lět do juha. Šěsć měsacow stareho Charlyja pak to njestara. Tón běha radšo za swojim staraćelskim „nanom“ Eberhardom Hennu w Greiffenbergu, wšojedne dokal 73lětny dźe. Tež wopytowarjo, kotřiž na ležownosć něhdyšeho braniborskeho ministra za ratarstwo přichadźeja, ptaka njemyla. Wón so cuzych njeboji a so z nimi sobu wuchodźuje.

To a tamne (02.10.17)

Montag, 02. Oktober 2017 geschrieben von:

Pjenjezy tola smjerdźa! Znajmjeńša tole za hosća tuchwilu wotměwaceho so Mnichowskeho Oktoberskeho swjedźenja přitrjechi. Dokelž njeměješe hajzlowu papjeru při sebi, je swoje bankowki wužiwał. 39lětny Mexikančan je pjenjezy po tym zaso do swojeje móšnje tyknył. Zastojnikam bě natutkany muž napadnył a zawołachu tuž jeho mandźelsku. Ta njeměješe so jenož wo muža starać, ale „z wulkim wjeselom“ tež pjenjezy rjedźić.

Hubjene swědomje je Šwicarja k tomu pohnuło, so 50 lět po swojim přeńdźenju zamołwić. W lěće 1967 bě jězdźenku železniskeho předewzaća RBS wjacore razy wužiwał, kaž pisa wón w lisće, kotryž je firma nětko wozjewiła. Wón chce škodu narunać. Zličbowanku ma předewzaće jemu posrědkować. Kaž RBS pisa pak tole trěbne njeje, wšako su wobchodne lěto 1967 hižo wotzamknyli.

To a tamne (29.09.17)

Freitag, 29. September 2017 geschrieben von:

Dokelž je nowe domske za kruwu Kelly přemałke, su za nju nětko w hródźi telewizor instalowali. W bywšim bydlenju móžeše mjeztym 1 300 kilo ćežka Kelly durje wočinić a zady so zaso začinić. Popołdnju wobstawaše wona na poprjancach, w zymje wohrěwaše so při kachlach. Nětko je wšo hinak. Kelly wjac přez durje noweho domu njepřińdźe, byrnjež to jeje hladanskaj „staršej“ předwidźane měłoj. Ekstra jeje dla běštaj Freddy Jansen a Heike Rüdiger wotpowědne kachlicy wukłasć dałoj, zo njeby so wobsunyła. Zo njeby so tak samotna čuła, móže nětko w hródźi znajmjeńša telewizor hladać.

Interkontinentalny nuzowy telefonat je wutoru Mnichowsku wohnjowu woboru zaběrał. Přizjewił bě so młody muž, kotrehož přećelka měješe diabetesy dla ćeže w kaliforniskej metropoli San Francisco. Němscy wobornicy reagowachu a wołachu swojich kolegow na tamnym kontinenće wo pomoc.

To a tamne (28.09.17)

Donnerstag, 28. September 2017 geschrieben von:

Bjez płaćiweje jězbneje dowolnosće dwě lěće pakety rozwožował je muž w delnjofrankskim Bischbrunnje. Policija bě jeho tele dny ze 148 město dowolenych 70 kilometrow na hodźinu lepiła. Kaž so wukopa, jeho tak a tak hižo z wukazom zajeća pytachu. Nětko ma 23lětny hišće z přidatnej pokutu 1 200 eurow ličić a budźe nimo toho wjacore měsacy nóžkować dyrbjeć.

Nowu hobersku družinu šćury (Ratte) su na Salomonskich kupach našli. Hrymzak je něhdźe poł metra dołhi, hač do poł kilograma ćežki a ma dołhu šupiznatu wopuš. Wědomostnicy njewšědnych eksemplarow dla juskaja, wo kotrychž su jim domoródni hižo powědali. Hižo w lěće 2010 běštaj fachowcaj Ty­rone Lavery a Hikuna Judge za družinu pytałoj. Hač na hownješka pak njeběštaj ničo na­makałoj.

To a tamne (27.09.17)

Mittwoch, 27. September 2017 geschrieben von:

Po wšěm zdaću ćělnje zbrašeny jaty je zastojnikam w Sewjernej Šwabskej twochnył. 45lětneho, kiž sedźeše w Kaisheimskim jastwje, běchu bolosćow w chribjeće dla do kliniki dowjezli. Kaž rěkaše, móžeše so muž chorosće dla jeno ćežko hibać. Tak dowjezechu jateho ze stólčkom do chorownje. Pacienta wobstražować tuž trjeba njebě, měnješe policija. Kaž dźiw pak je so muž „spontanje wustrowił“­, tak zo móžeše ćeknyć.

Formulacija ignorancy „Pissed“ Donalda Trumpa je znateho kanadiskeho wu­měłca Cassilsa k njewšědnej twórbje pozbudźiła.­ Něhdźe poł lěta je wón swójski urin hromadźił, a to na wšě 750 litrow. Rezultat móža sej wopytowarjo­ nětko w New-Yorkskej ga­leriji wobhladać, hdźež je přewidny tank z urinom wustajeny. Před smjerdom su bohudźak přelutowani, dokelž ma zběrnik wěko.

Anzeige