To a tamne (01.12.17)

Freitag, 01. Dezember 2017 geschrieben von:

Z nimale 55 000 swěčkami staj mandźelskaj Borchart w delnjosakskim Delmenhorsće swój dom a ležownosć pyšiłoj. Njeje ani štoma ani kerka bjez wobswětlenja. Morjo swěčkow chcetaj 1. adwentnu njedźelu zaswěćić, we wobłuku party z horcym winom, na čož wočakujetaj mandźelskaj hač do 700 hosći. Swjedźeń ma tradiciju, wšako pyša Borchartecy swoju chěžu 16. raz. Započało je so wšitko z třomi swěčkowymi rjećazami a třomi litrami horceho wina. Lětsa maja 55 000 swěčkow a 150 litrow horceho wina.

Křiwe a šmotawe šwablički, kotrež normje njewotpowědowachu, steja w srjedźišću skurilneje přehladki muzeja wěcow w Berlinje-Kreuzbergu. Widźeć je 814 šwabličkow ze zběrki Petera Herberta, kotraž wopřijima 2 800 eksemplarow. Zběrka bě w 1980tych lětach tema wusyłanja „Außenseiter–Spitzenreiter“.

To a tamne (30.11.17)

Donnerstag, 30. November 2017 geschrieben von:

Na adwentničce wopity před šefom/še­finu so blamować, štó to hižo chce? W Norwegskej su nětko app wuwili, kotraž ma pomhać najhóršemu zadźěwać. Program so přizjewi, hdyž je radźomne alkoholowu přestawku zapołožić abo radšo tola domoj hić. Tak móža wužiwarjo aplikacije tróšku natutkani a dobreje nalady swjećić, bjez toho zo kontrolu zhubja, měnja jeje wuwiwarjo. Norwegčenjo mjenuja tule wobstejnosć „lykkepromille“, přełožene „promil zboža“.

Rekordne 56 lět je muž ze Sauerlanda bjez jězbneje dowolnosće po puću był. 74lětneho ze sewjerorynsko-westfalskeho Hüstena su tydźenja po mjeńšim njezbožu lepili. Najprjedy zastojnicy zwěsćichu, zo muž papjery při sebi nima. Krótko na to wšak so wukopa, zo scyła žane nima. Jako młodźenc drje bě něhdy z jězbnej dowolnosću započał, je pak do wójska dyrbjał a tak njeje ju ženje dokónčił.

To a tamne (29.11.17)

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:

Pokutu 35 eurow płaćić měješe po zdaću na demencu schorjeny 86lětny w Düsseldorfje, dokelž bě po měnjenju porjadniskeho zarjada předołho na čakanskej ławce busoweho zastanišća sedźał. Sobudźěłaćerjej zarjada pak njebě wě­dome, zo je rentnar chory a njepřisłuša scenje bjezdomnych a pičkow. Zarjad so zamołwi a je jednanje zastajił. Rentnar nje­trjeba tuž žanu pokutu płaćić.

Zadobywar je 200 kožuchow w hódnoće něhdźe 550 000 eurow w nocy na póndźelu z priwatneho bydlenja w ruskim Komsomolsku nad Amurom spakosćił. Přichadźaca mějićelka nazajtra zwěsći, zo běchu wšitke drohotne płašće z nerca fuk. Přepytowarjo nańdźechu je bórze na to w bliskej garaži. Ćopłe kožuchi su w Ruskej přewšo požadane a płaća samo jako statusowy symbol. Rubježnistwa dla hrozy­ skućićelej nětko hač do dźesać lět jastwa.

To a tamne (28.11.17)

Dienstag, 28. November 2017 geschrieben von:

Britiska kralowska marina je prěni raz po 357 lětach na změnje straže při Bu­ckinghamskim palasće wčera w Londonje wobdźělena była. 86 namórnikow bě so na ceremoniju přihotowało. Před tysacami turistow pochodowachu woni přez sławne wrota palasta, oficialneje rezidency­ kralowny Elizabeth II. Ceremoniju wotměwaja wot 1660, lěta znowa­zawjedźenja monarchije.

Jako wuměłskej objektaj předwidźanej tankaj stej pad za sudnistwo. We Wulkej Britaniskej kupjenej wojerskej wozydle je 49lětny do Němskeje přiwjezł, bjez toho zo by je wuměłsce změnił. Tankaj njeběštej nimo toho demilitarizowanej, čehoždla trjebaše muž dowolnosć dowoza. Dokelž pak tajku njeměješe, dyrbi so wón nětko na sudnistwje zamołwić móžneho ranjenja zakonja wo kontroli wojerskich brónjow dla.

To a tamne (27.11.17)

Montag, 27. November 2017 geschrieben von:

Z družinu chlěba z njewšědnymi přičinkami – insektami – finski žiwidłowy koncern wiki wobohaća. Pokruta wobsahuje něhdźe 70 gramow drobnomlětych šwjerčow, štož su něhdźe tři procenty cyłkowneje wahi, piše firma Fazer. Šwjerčowy chlěb skići po słowach inowaci­skeho direktora Juhanija Sibakova wjele proteinow. Firma wuchadźa z toho, zo budu insekty tež w zapadnym swěće bórze wuznamna surowizna za žiwidła.

Štož wupada kaž dar njewšědneho rozměra, su na hodowne wašnje zapakowane zawěry před terorom na Bochumskich adwentnych wikach. 20 z granulatom pjelnjenych měchow zawalichu tam minjeny štwórtk do folijow, kotraž je debjena­ z hwězdźičkami a jědlemi. Po­licija a město běštej přikazałoj, na při­jězdach zawěry nastajeć. Naddimensionalne „dary“­ su wjace hač tonu ćežke.

To a tamne (24.11.17)

Freitag, 24. November 2017 geschrieben von:

Nimale pjećmetrowska pyton z mjenom Tinkerbell je sej w Stockporće, wulkokónčinje Manchestera, k susodam „wulećała“. Mějićelej staj to hakle pytnyłoj, jako chcyštaj hada nazajtra picować. Mataj dźesać pytonow, ale šěsćlětna Tinkerbell pobrachowaše. Hnydom staj policiju zawołałoj. Howno hada na susodźic zahrodźe pak pokaza jimaj prawy puć. Hromadźe wonaj podchłódźenu pyton domoj donjeseštaj a běštaj zbožownaj, jako móžeštaj ju zaso „potołkać“.

Woruch za samodruhe žony je w Hamburgu zasadźenje wohnjoweje wobory zawinił. W drastowym wobchodźe w St. Pauliju běchu wóń kura zwěsćili a nuzowe čisło wolili. Wobornicy drje to tež čujachu, přičinu pak njenamakachu. Ta wšak so bórze wukopa. Susodna gynekologiska praksa poskića samodruhim žonam wosebitu woruchowu terapiju.

To a tamne (23.11.17)

Donnerstag, 23. November 2017 geschrieben von:

Sta wuměłcow chcedźa wot wutory we Würzburgu swětowy rekord za „najdlěšu warjetejowu show swěta“ pokazać. Měli k tomu 6 050 minutow bjez přestawki wustupować. Hač do soboty w 22.49 hodź. budu profijowi a hobbyjowi wuměłcy z Němskeje a dalšich krajow swoje zamóženje demonstrowali. Zarjadowar mjenuje jewišćowy program „titu dźiwow“.

Kaž Hadam a Jěwa móžeš wot spočatka měsaca tež w Parisu derje jěsć hić. Wšu swoju drastu a mobilny telefon maja hosćo w restawranće nahich „O’Naturel“ do dinnera do kamora połožić, kaž powěsćernja AFP rozprawja. Domjace črije přewostaja hosćenc, wuwzaće pak je za žony, kotrež nochcedźa so swojich nadróžnych črijow wzdać. Lokal ma běłe sćěny a čorne stólcy. Swoje městno dyrbiš do toho rezerwować dać.

To a tamne (21.11.17)

Dienstag, 21. November 2017 geschrieben von:

Bjezmała by 63lětna Natalja Wlasowa z Woronježa dobyće rekordneho loto­weho jackpota w Ruskej zapasła. Pru­wujo tipowanski lisćik njebě jeje wnučka pytnyła, zo je wowka dobyła. Hakle tydźeń­ pozdźišo, jako z wozjewjenjow zhoni, zo dobyćerja jackpota z regiona pytaja, Wlasowa sama lisćik hišće raz pruwowaše a njemóžeše swoje zbožo zapřimnyć. Wona bě rekordny jackpot poł miliardy rublow (něhdźe 7,2 milionaj eurow)­ dobyła.

Pozdatna bomba před twarjenjom sudnistwa w sewjeroitalskim Mailandźe wopokaza so jako něšto cyle hinaše hač myslene – jako młynčk za marihuanu. To zwěsćichu specialisća hakle, po tym zo bu areal wobšěrnje zrumowany a woni metalowy objekt přepytowachu. Mějachu jón za ručnu granatu, kaž italska powěsćernja Ansa informuje.

To a tamne (20.11.17)

Montag, 20. November 2017 geschrieben von:

Po jězbje z 0,61 promilemi alkohola w kreji dyrbi dźowka norwegskeho milionara pokutu přeličenych 25 000 eurow zapłaćić. 22lětnu maja za najbohatšu žonu Norwegskeje, nimo toho zasudźichu ju na pruwowanski čas 18 měsacow, kaž rozprawja nowina Finansavisen. Osloske sudnistwo je pokutu po dochodach 22lětneje wobličiło, při tym pak tež wolóžace fakty wobkedźbowało. Młoda žona ma zamóženje něhdźe 795 milionow eurow a by poprawom 4,2 milionaj eurow pokuty płaćić dyrbjała.

Sydlišćo Alwine ze šěsć domskimi a 15 podružnikami w braniborskim Domsdorfje ma so 9. decembra w Berlinje přesadźować.­ Bratraj běštaj 16 000 kwadratnych metrow wulki areal po informaciji awkcionatora po přewróće kupiłoj. Pře­strjeń je po smjerći jednoho z njeju­ za zahajenski poskitk 125 000 eurow­ na předań.

To a tamne (17.11.17)

Freitag, 17. November 2017 geschrieben von:

Sněhběłeho łosa (Elch) w Šwedskej su runje tak před smjerću wuchowali. Zarjady běchu hižo wobzamknyli na njeho třěleć, dokelž bě wuchodźowarjow w lěsach atakował. To pak zbudźi wulke protesty. Kaž nowina Aftonbladet rozprawja, je policija rozsud nětko cofnyła, potwjerdźejo, zo njebuchu minjeny tydźeń dalše nadpady přizjewjene. Zwěrinoškitna organizacija „Djurens rätt“ je wjace hač 50 000 pod­pismow za wuchowanje łosa nazběrała.

Šěsć čěskich turistow je w kazachskej stolicy Astanje zasadźenje policije zawiniło. Woblečenych jako směšne kinowe figury „Borat“ w neonozelenym kupanskim wobleku a z čornej kudźerjatej periku na hłowje zadźeržachu jich zastojnicy před instalaciju „Lubuju Astanu“. Kaženja zjawneho měra dla dyrbješe kóždy 60 eurow pokuty płaćić.

Anzeige