To a tamne (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

Premiju dźesać milionow dolarow (nimale dźewjeć milionow eurow) je ameriske předewzaće njewočakowano swojim sobudźěłaćerjam k hodam dariła. Na hodowničce imobilijoweje firmy z Baltimora pře­podachu přistajenym čerwjene listowe wobalki­. Suma wučinješe wot­powědnje słužbnym lětam mjez sto a 270 000 dolarami za něhdźe 200 sobudźěłaćerjow. Šef rozłoži, zo je z dźakownosće jednał, dokelž je firma wažny zaměr docpěła. W dołhich rynkach stejo so přistajeni jemu­ dźakowachu.

Wěrowanski pjeršćeń su sobudźěłaćerjo wólbneho lokala w britiskim Hale Barnsu namakali. Njemało so dźiwachu, jako so tam debjenka z wólbneje urny wukuli. Prawdźepodobnje je so pjeršćeń někomu z porsta sunył, jako bě wčera wólbny lisćik­ za nowy parlament do kašćika tyknył­.

To a tamne (12.12.19)

Donnerstag, 12. Dezember 2019 geschrieben von:

Za trjebane žwjenkački maja w Berlinje wot najnowšeho wosebite sćěny, na kotrež móža je ludźo zlěpić. Zawod za rjedźenje města je so po dwuměsačnym wupruwowanju rozsudźił, 25 tak mjenowanych „gum walls“ w nutřkownym měsće zarjadować. Zamołwitych hižo dołho mjerza, zo ludźo žwjenkačk cyle jednorje na dróhu plunu.

Dźewjećlětny Japanjan je test matematiki na uniwersitnym niwowje wobstał. Shogi Ando, šuler 4. lětnika w prowincy Hyogo na zapadźe kraja je tak nowy starobny rekord nastajił. Hólčec bě před lětomaj započał za test wuknyć. Swoje kmanosće chcył na dobro towaršnosće zasadźeć, na přikład w boju přećiwo woćoplenju zemje. W Japanskej dźeń a młód­še­ dźěći za šulski wuspěch trenuja. Často wužiwaja hižo do šulskeho zastupa zwon­kašulsku wuknjensku pomoc.

To a tamne (11.12.19)

Mittwoch, 11. Dezember 2019 geschrieben von:

Pulowry z hodownymi motiwami su mjez kupcami tuchwilu jara požadane, byrnjež někotre grawoćiwe byli. Tak poskićeše předewzaće Walmart na swojej kanadiskej internetnej stronje pulower, na kotrymž rumpodich drogi bjerje. Dźerži rołku w ruce, jeho woči stej chětro wulkej a na blidźe su tři rynki z běłym próškom wotmolowane. Mjeztym je Walmart poskitk wotstronił.

Prěnje němske žonjace mustwo, wobstejace ze štyrjoch Hamburgčankow, chce so na najćešim wubědźowanju swěta­ wobdźělić a z wosom metrow dołhim čołmom Atlantiski ocean přeprěčić. Za cyłkownje 5 000 kilometrow na wodźe planuja wone 40 dnjow a podadźa so jutře na puć. Cyłkownje 18 měsacow su so na wubědźowanje přihotowali, na kotrymž wobdźěli so sto ludźi z dwanaće krajow.

To a tamne (10.12.19)

Dienstag, 10. Dezember 2019 geschrieben von:

Z pisanej barbu pomórali su njeznaći stronsku centralu SPD w Berlinje. Swědcy běchu wobkedźbowali, kak dwě wosobje hłowny zachod Domu Willyja Brandta w měšćanskim dźělu Kreuzberg ze žołtej, čerwjenej a zelenej barbu popryskatej. Potrjechena je płonina 30 kwadratnych metrow. Jako policija dojědźe, běštaj so skućićelej hižo zminyłoj.

Drje najwjetšu zběrku whiskyja swěta chcedźa w Šotiskej přesadźować. Wjace hač 3 900 blešow družiny Single Malt Scotch móhło nimale dźesać milionow eurow wunjesć, kaž awkciski dom w šotiskim Perthu zdźěla. Zběrka słuša předewzaćelej z USA, kiž je lěta 2014 zemrěł. Čas žiwjenja bě wón stajnje zaso w Šotiskeje whisky kupował. W swojim domje w staće USA Colorado měješe jeničce za bleše wuhotowanu rumnosć, kotruž jako „pub“ hordźe prezentowaše. Jeho swójba chce zběrku přesadźować dać.

To a tamne (09.12.19)

Montag, 09. Dezember 2019 geschrieben von:

Horce wino woptał? Natutkany šup je so wčera po Erfurtskich dohodownych wikach motał. Małe zwěrjo bě „wočiwidnje alkoholizowane“, zdźěli rěčnik policije. Test alkohola njejsu přiwšěm žadyn přewjedli. Wohnjowi wobornicy dowjezechu šupa do zwěrjatownje. Podobny pad bě hižo loni w lěću kedźbnosć zbudźił. Te­hdy běštaj jěžej rozkidany liker laptałoj a na to po Erfurće błudźiłoj.

Něhdźe 360 zmužitych je so wčera na mjeztym 20. Mikławšowym płuwanju w šwicarskim Zürichu do wosom stopnjow zymneje rěki Limmat zwažiło. Mnozy běchu w Mikławšowym kostimje a mějachu čerwjenu čapku na hłowje. Ličba wobdźělnikow bě po informacijach zarjadowarja rekordna. Płuwarjo dyrbjachu 111 metrow we wodźe zmištrować. Zarjadowanje słuži dobremu skutkej: Wobdźělenski popłatk a dary sponsorow wunjesechu něhdźe 5 500 eurow.

To a tamne (06.12.19)

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Mały kusk płatu steji w srjedźišću: Biki­ni dóstanje swójski muzej. Regensburgski předewzaćel Alexander Ruscheinsky zarjaduje w Bad Rappenauwje pola Heilbronna BikiniArtMuseum, kotryž chcedźa klětu wotewrěć. Na 1 500 kwadratnych metrach chce muzejownik wuwiće kupanskeje mody wot lěta 1880 hač do přitomnosće dokumentować. Pře­hladka wopřijima 1 200 bikinijow.

Wobškodźeneho a zanjerodźeneho ho­te­la dla je so měšćanske partnerstwo mjez sakskim Torgauwom a pólskim Strzegomom nimokuliło. Město Torgau bě 27. nowembra wobzamknyło partnerstwo zběhnyć. Přičina su njerjane po­dawki za čas­ wopyta delegacije ze Strze­goma w oktobru. Nimo skóncowanych meblow běchu hosćo tež ekskrementy w stwach zawostajili. W Strzegomje twjerdźa, zo su wumjetowanja přehnate.

To a tamne (05.12.19)

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Na wósliku dale pućować móhła klimowa aktiwistka Greta Thunberg po puću na swětowu klimowu konferencu w španiskim Madridźe. Nabožne towarstwo španiskeje gmejny njedaloko města To­ledo je to šwedskej aktiwistce poskićiło, přizamkujo so jeje bojej za škit klimy. „Naši předchadnicy su tónle wobchadny srědk wužiwali, a tón klimje najmjenje škodźi.“ 16lětna Thunberg bě wutoru z płachtakom z USA přijěła, zo by lětadło wobešła, a chce nětko dale do Madrida.

Něhdźe 350 wupyšenych hodownych štomikow je Thomas Jeromin w delnjosakskim Rintelnje w swojim domje nastajał, samo w kupjeli a na chódbje. Pyšić započał bě je hižo w awgusće. Material a ideje za to zběra kuchar přez cyłe lěto. Rekordny institut Němskeje je zběrku mjeztym jako­ rekord připóznał, Guinnessowa kniha nic. Wot lěta 2011 je hač do 30 000 eurow za štomiki wudał.

To a tamne (04.12.19)

Mittwoch, 04. Dezember 2019 geschrieben von:

Z wjace hač 24 000 telefonatami je rentnar w Japanskej sobudźěłaćerjow telefonoweje towaršnosće wobćežował. Mjeztym 71lětny bě stajnje zaso ze zjawneho telefona firmu KDDI zazwonił, žadajo sej zamołwjenje. Njeje pak jasne, za čo poprawom. Jeničce minjeny měsac je wón tam w běhu jeničkeho tydźenja 400 króć za­zwonił. To bě samo policiji přewjele. Wona muža zaja, dokelž je sobudźěłaćerjow psychisce wobćežował.

Dosć derje radźiła je so generalka wopyta swjateho Mikławša pola rybow. Wobkruženy wot žrawcow a druhich rybow poda so muž z běłej brodu a čerwjenej čapku do 250 000litrowskeho mórskeho akwarija w sewjerofriziskim Tönningu, zo by ryby picował. Poprawna tradicionalna nurjenska akcija Mikławša je 6. hodownika planowana. Bojeć so wobydlerjo Sewjerneho morja wopytowarja njetrjebaja, wšako su na nurjakow zwučene.

To a tamne (03.12.19)

Dienstag, 03. Dezember 2019 geschrieben von:

Šoferka, kotraž bě njedźelu ze swojim awtom do šachta awtoweho lifta Drježdźanskeho parkowanskeho domu zrazyła, steješe pod wliwom drogow a njewobsedźeše ani jězbnu dowolnosć. Při tesće je policija amfetaminy dopokazała. 33lětna bě zawrjene durje lifta přerazyła a šěsć metrow do hłubiny padnyła. Kaž dźiw pak so wona jeno snadnje zrani. Wěcna škoda na lifće a wosobowym awće wšak wučinja dohromady 70 000 eurow.

Na wosuški a hodowne chłóšćenki su so­ paduši na adwentnych wikach w Drježdźanach-nowym měsće měrili. Kaž policija zdźěla, běchu so njeznaći w nocy na njedźelu do jednoho z natwarjenych předawanskich stanow zadobyli a so tam posłužowali. Mjez druhim pokradnychu 50 wosuškow. Spakosćene twory su wjacore sta eurow hódne.

To a tamne (02.12.19)

Montag, 02. Dezember 2019 geschrieben von:

K swojim prěnim narodninam dósta běła mjedwjedźica Hertha w Berlinskim zwěrjencu wčera słódnu překwapjenku: zamróženy sad a zeleninu w formje wulkeje „1“. Koparjo zwjazkoweho ligista Hertha BSC běchu ju darili. Po spočatnym wćipnym wobčuchanju stej Hertha a mać Tonja spěšnje spóznałoj, što so w lodowym bloku chowa. Młoda mjedwjedźica je atrakcija zwěrjenca Berlin-Friedrichsfelde na wuchodźe stolicy.

Jěsć kaž w hotelu „mama“: Njeznaći paduši su so w zahrodkowej chěžce w braniborskim Küstrin Kietzu nad Wódru porjadnje posłužowali: Woni tam pijachu a jědźachu, wužiwajo sudobjo tamnišeje kuchnje. Nimo toho wzachu sobu, štož namakachu: dwě powětrowce, prochsrěbak, dwě kolesy a trašawku. Wšitko bě přeborkane, jako je wobsedźer kónc tydźenja zaso raz pohladać přišoł.

słowo lěta 2020

Anzeige