To a tamne (14.03.19)

Donnerstag, 14. März 2019 geschrieben von:

Ručne puta jako žort su w Schwerte pola Dortmunda zasadźenje policije zawinili. 32lětny muž je swojeho 50lětneho znateho w ćahu jako žort do putow zwjazał, kotrež bě w interneće kupił. Hakle po tym pytnyštaj, zo pobrachuje klučik. Jako chcyše železnicar jězdźenki kontrolować, so puta strašnje hromadźe sćahnychu. Zastojnicy přijědźechu z wulkim klučowcom a móžachu pomhać: Jedyn ze starych klučikow so hodźeše.

Mjetanje ze sekeru w korčmach ma w USA­ dźeń a wjace přiwisnikow. Dokelž maja mnozy dart abo kehelowanje mjeztym za wostudłe, hotuja so korčmarjo přiběrajcy na nowy trendowy sport. Po krótkim zapokazanju móže kóždy na drje­wjanu taflu jednu sekeru ćisnyć. Trend běchu lěta 2011 w Kanadźe zrodźili, kotryž so spěšnje tež po Americe rozšěri. Započatkarjo jón pječa jara spěšnje nawuknu.

To a tamne (13.03.19)

Mittwoch, 13. März 2019 geschrieben von:

Kwětki kupować a runočasnje kofej pić móža ludźo nětko w New Yorku. W dźeń a wjace nowych kofejownjach ameriskeje metropole tež kwětki předawaja. Tak maja wobsedźerjo přidatne dochody, a ludźo móža sej w pisanej atmosferje šalku kofeja popřeć. Jedna kofejownja w měšćanskim dźělu SoHo předawa mjeztym samo wěcy za wupyšenje bydlenja.

Pomocnu posyłku nuznikoweje papjery je němski předewzaćel do Bucking­hampalasta w Londonje pósłał. Düsseldorfske předewzaće reaguje tak na rozprawy medijow, zo hrozy Wulkej Brita­niskej po brexiće kriza w zastaranju z hajzlowej papjeru. Wšako kraj najwjetši dźěl papjery importuje. Znajmjeńša kralowski palast měł zastarany być, kaž rěkaše. Nakładne awto z 1 440 rólemi ma tam hišće dźensa dojěć.

To a tamne (12.03.19)

Dienstag, 12. März 2019 geschrieben von:

Z chorownje twochnywši je sej pacient dospołnje pjany doma na konopeju wusnył, hdźež jeho policija nańdźe. 34lětneho běchu chětro natutkaneho z krawjacej ranu na hłowje w chorowni zastarali. Pozdźišo wón kliniku wopušći, byrnjež sykawa hišće w ruce tčała. Jako jeho zastojnicy skónčnje doma spjaceho namakachu, wunjese test alkohola přeco hišće 4,14 promilow w kreji. Bjez wobaranja da so muž wróćo do chorownje dowjezć.

Chrobły kołp je krótkodobne zawrjenje awtodróhi A 4 zawinił. Ptak běhaše njedźelu pola Porchowa po jězdni. Policisća a wohnjowi wobornicy podarmo spytachu jeho popadnyć. Tuž so rozsudźichu, awtodróhu do směra na Drježdźany nachwilnje zawrěć. Wohnjowi wobornicy donjesechu kołpja na to k bliskemu hatej, zwotkelž drje bě přišoł.

To a tamne (11.03.19)

Montag, 11. März 2019 geschrieben von:

„Najstarši čłowjek swěta“ smě so Japa­njanka Kane Tanaka wotnětka mjenować. Na swjatočnosći w starowni města Fukuoka přepodachu jej, kotraž je 116 lět a 68 dnjow stara, zastupnicy Guinnessoweje knihi rekordow sobotu wotpowědny certifikat. Loni w juliju bě jeje předchadnica jako najstarši čłowjek, tohorunja Japanjanka Chiyo Miyako, w starobje 117 lět a 81 dnjow zemrěła.

Ze zhromadnym picowanjom psow, tak mjenowanym „wooferendumom“, na naměsće před parlamentom w Londonje su britiscy wobsedźerjow psow přećiwo wustupej kraja z Europskeje unije protestowali. Pod hesłom „Brexit is a dog‘s dinner (brexit je wulki šmjat) woni swojim štyrinohačam něšto k žranju dawachu, žadajo sej nowy referendum. Z akciju chcychu tych pozbudźić, kiž su hižo rezignowali.

To a tamne (08.03.19)

Freitag, 08. März 2019 geschrieben von:

Štyrjo strašnje wupadacy mužojo ze sekeru a flintu w ruce su w durinskej wsy Bucha wulkozasadźenje policije zawinowali. Wot wustróžaneje wobydlerki přiwołana policija přijědźe ze wšitkimi policajskimi awtami, kotrež měješe. Samo policajski helikopter přileća. Móžeše pak žonu spěšnje změrować: Hudźbna sku­pina nahrawaše tam nowy widejo. Za to běchu póstniske maski wužiwali a so z wohrožacymi gestami pohibowali.

Njemóžny datum je muža jako falšowarja přeradźił. Při policajskej kontroli w Dortmundźe bě wón zastojnikam pólsku jězbnu dowolnosć prezentował, kotraž bě na 32. awgust 2017 wupisana. Dokelž tónle datum po wědźenju zastojnikow tež w Pólskeje njeeksistuje, rešeršowachu dale. Wuslědk: Jězbna dowolnosć bě falšowana a awto hižo měsacy wotzjewjene. Zastojnicy woboje sćazachu.

To a tamne (07.03.19)

Donnerstag, 07. März 2019 geschrieben von:

Ćeknjena kruwa je železniski wobchad na čarje spěšnika ICE mjez Kasselom a Würzburgom zlemiła. Dokelž bě sej tež hišće do tunla spěšnikoweje čary ćeknyła, dyrbjachu wobchad něhdźe połdra hodźiny přetorhnyć. Kruwa bě z transportera howjadow twochnyła. Wohnjowi wobornicy ju skónčnje popadnychu. Jědnaće ćahow měješe jeje dla dohromady 242 mjeńšin zapozdźenja.

Wohnjowej katastrofje zadźěwał je šofer wosoboweho awta w Hamburgu, jako přez wulku łužu bencina jědźeše. Dokelž bě bencin z dróhi na motor pryskał, so jězdźidło zapali. Šofer wobchowa čuwy a jědźeše dale, na čož so płomjenja zaso hasnychu. By-li wón stejo wostał, by drje ke katastrofje dóšło, policija měni. Bencin bě na jězdnju wuběžał, po tym zo bě tankowy Lkw z ćěriwom do parkowaceho nakładneho awta zrazył.

To a tamne (06.03.19)

Mittwoch, 06. März 2019 geschrieben von:

W rězkowym hosćencu dźěćo porodźiła je 34lětna žona w Hamburgu. Samo­dru­ha bě minjenu njedźelu zhromadnje ze swojej swójbu w jednym z hosćencow rjećaza „Schweinske“ jědła, jako so njewočakowano hrona započachu. 20 mjeńšin po tym bě dźowka Matilda­ narodźena.

Dźeń a nóc zaswěćena swěca w Podstupimskej wotnožce Zwjazkoweho zličbowanskeho zarjada je najwyšim financnym dohladowarjam techniske hódančko. „Hižo někotre měsacy njemóženy wobswětlenje na třoch chódbach třoch poschodow hižo prawje nastajić. To je wězo mjerzace, byrnjež to energiju lutowace lampy byli“, zarjad wotpowědne rozprawy medijow wobkruća. We wulce modernej elektriskej připrawje je prawdźepodobnje modul defektny. Wjacore elektropředewzaća su so na njedostatku dotal wuspytali – bjez wuspěcha.

To a tamne (05.03.19)

Dienstag, 05. März 2019 geschrieben von:

Z psom na łónčku je muž w frankskim Schweinfurće před policiju ćěkał, po tym zo bě swoje awto zešrotował. Šofer w póstniskim kostimje bě ze swojim jězdźidłom wjacore wobchadne znamjenja wobškodźił a skónčnje do ample zrazył, kotruž hišće znajmjeńša dwaceći metrow ze sobu ćehnješe. Po tym zo bě z dospołnje skóncowaneho awta wulězł, so wón chětro wopity chabłajo wotsali. Wěcna škoda wšak wučinja šwarne 20 000 eurow.

W požčenych kupanskich cholowach su policisća sewjerorynsko-westfalskeho Velberta zamyleneho muža w kupanskim bazenku zajeli. Agresiwny a psychisce napadny bě tón dosrjedź bazenka w kupjeli ćeknył. Zastojnicy njewidźachu hinašeje móžnosće, hač so uniformu slec, sej kupanske cholowy požčić a wobaraceho so 32lětneho zajeć. Na to dowjezechu jeho do psychiatrije.

To a tamne (04.03.19)

Montag, 04. März 2019 geschrieben von:

Kupanske šlapki su wotnětka na pućowanskich šćežkach italskeje turistiskeje kónčiny Cinque Terre zakazane. Kóždy, kotrehož tam bjez porjadnych čriji lepja, dyrbi z pokutu hač do 2 500 eurow ličić, zdźěli nawodnistwo narodneho parka liguriskeje kónčiny. Hłowna přičina je wulka ličba zranjenjow njekmanych čriji dla. Častodosć dyrbja turistow wobćežnje z helikopterami wuchować. Ludźo strachi kamjenjatych šćežkow podhódnoćeja, měnjo, zo su na přibrjohu.

Ručku štyrilětneje z napojoweho dźeržaka při dźěćacym sydle wuswobodźić dyrbješe wohnjowa wobora w Mnichowje. Holčka bě porsty tak hłuboko do dźeržaka tyknyła, zo njemóžeše ruku sama wjace wućahnyć. Po tym zo běštaj tež staršej w awće zwrěšćiłoj, wołaštaj wonaj wohnjowu woboru. Ta nastroj kedźbliwje rozrěza a tak ručku wuswobodźi.

To a tamne (01.03.19)

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:

Přećiwo žlokanju w zjawnosći chcedźa zamołwići na dowolowej kupje Mallorca wotnětka raznišo postupować. Dowol­nicy smědźa jenož hišće w hosćencach a nic kaž dotal tež na chódniku před nimi­ jěsć a pić. Za to su mjez turistami woblubowanu partyjowu milu „Ballermann“ a dróhi wokoło njeje na „pasmo wosebiteho turistiskeho zajima“ deklarowali. Štóž nowe postajenje rani, tomu hrozy pokuta hač do 3 000 eurow.

Dwaj metraj dołheho hada je muž w mecklenburgsko-předpomorskim Friedlandźe wčera wječor při hromadźe komposta našoł. Boa so hižo njehibaše. Přiwołany skótny lěkar zwěsći, zo je zwěrjo mortwe. Zwotkal had pochadźa a hač słuša k jědojtym družinam, ma nětko weterinarny zarjad přepytować.

Anzeige