To a tamne (23.09.19)

Montag, 23. September 2019 geschrieben von:

Měsac po rozžohnowanskej ceremoniji z islandskim lodowcom Okjökull nětko tež Šwicarjo žaruja. Wčera wopominachu swój lodowc Pizol, kotryž je dale a mjeńši. Organizatorojo su sej wot wobdźělnikow přeli, so žarowansku drastu woblec. Wot Züricha 100 kilometrow zdaleny lodowc lětsa posledni raz wuměrja. Wšako tón hižo wjele lodu njewopřijima. Wina na tym je klimowa změna, kaž lodowcowa iniciatiwa měni.

Dołhi rynk awtow sobotu rano při Drive-in-hosćencu Mc-Donalds njeje so ani kuska dale pohibował. Prěni w rynku – 52lětny šofer – bě sej wusnył. Wodźer jězdźidła za nim, jeho kedźbliwje wubudźi a wědźeše tež hnydom přičinu „mučnoty“. Kaž so wukopa, bě 52lětny chětro natutkany. Policija jemu hišće na městnje klučik awta wote­wza, zwěsćiwši 1,26 promilow alkohola w jeho kreji.

To a tamne (20.09.19)

Freitag, 20. September 2019 geschrieben von:

Kedźbu, němske piwo je sylne! Tak warnuje konsulat USA w Mnichowje swojich ameriskich wobydlerjow před wopytom na Oktoberskim swjedźenju, kotryž tam tónle kónc tydźenja zahaja. Dale su krótke wideja natočili, kak měli so ludźo na swjedźenju zadźeržeć. K tomu słuša mjez druhim na blidach njerejować abo piwowe karany njemjetać. Tohorunja skedźbni konsulat na paduchow. Něhdźe 500 wupokazow su wopytowarjo loni zhubili abo bu pokradnjenych.

Emocionalna wadźeńca wokoło kozy je Mnichowske zarjadniske sudnistwo wčera zakónčiło. Kozoł z mjenom Hui Buh budźe přichodnje dale na burskim sta­toku bydlić a nic w bydlenju. Skoržiłoj běštej žona a jeje dźowka, kotrymajž bě krajny zarjad zwěrjo wzał. Wonej stej kozoła z ruku wotćahnyłoj a Hui Buh spaše sobu we łožu dźowki. Zarjad měješe to za njezamołwite zadźerženje.

To a tamne (19.09.19)

Donnerstag, 19. September 2019 geschrieben von:

Hubjeneho zadźerženja dla staj dwaj turistaj w italskim měsće Venedig wysoku pokutu dóstałoj. Tam staj mužej z Čěskeje nahej do kanala skočiłoj a so wochłódniłoj. Zdobom spytaštaj pasantow na so skedźbnić. Kóždy z nich dyrbješe za přeń­dźenje chłostanje we wysokosći 3 000 eurow zapłaćić. W italskich historiskich městach dźiwaja zastojnicy na porjad. Hakle w juliju dyrbještej muž a žona z Berlina 1 000 eurow zapłaćić, dokelž stej sej na znatym Rialto-mosće kofej wariłoj.

W padźe pokradnjeneho złoteho hajzla w jendźelskim Cheltenhamje bu dalši muž zajaty, kotremuž wumjetuja, zo je pomhał 5,4 miliony eurow hódnu drohoćinku rubić. Po přesłyšowanju pak bu zaso pušćeny. Do toho su zastojnicy hižo 66lětneho muža zajeli. Złoty nuznik wuměłca­ Maurizioa Cattelana wostanje dale zhubjeny.

To a tamne (18.09.19)

Mittwoch, 18. September 2019 geschrieben von:

Přismudźene całty su wčera lětanišćo Lipsk/Halle nachwilnje zlemili. Sylneho kura w pjekarni dla su wohnjowe sensory w 9 hodź. reagowali a wohnjowu woboru alarmowali. Na to su potrjecheny terminal ewakuowali, rěčnik lětanišća zdźěli. W pjekarni wšak so jenož całty a tykanc smudźachu. Dale so ničo stało njeje. „Wohnjowy alarm je wohnjowy alarm“, rěčnik praji. Po hodźinje móžachu zaso pasažěrow wobstarać. Wjacore lěty so zapozdźichu.

Z ćahom sam po puću był je štyrilětny hólc w Saksko-Anhaltskej. Do toho bě wón swojimaj staršimaj twochnył a sam do ćaha zalězł. Mały hólc žonje w ćahu mjez Wittenbergom a Halle napadny. Wona wza hólca k sebi a přepoda jeho na dwórnišću w Halle policiji. Zastojnicy informowachu staršeju, kotrajž přeco hišće podarmo za nim pytaštaj.

To a tamne (17.09.19)

Dienstag, 17. September 2019 geschrieben von:

Časowy skok do zašłosće je sej sobudźěłaćer železnicy na Lipšćanskim hłownym dwórnišću dowolił: Wón změni taflu z časami wotjězdow a informowaše pućowacych, zo njejědźe přichodny ćah do Kamjenicy, ale do Karl-Marx-Stadta. Wón chcyše na to dopominać, zo nošeše město nimale 40 lět mjeno Karla Marxa. Wotpowědujo tomu bě regionalna železnica, kotraž čaru wobhospodarja, staru parnu lokomotiwu před ćah powěsnyła.

Zwada wo pokład Wikingow w Šotiskej zaběra nětko tamniše sudnistwo. Cyrkej je namakarja pokłada Dereka McLennana wobskoržiła. Muž bě před pjeć lětami z pomocu metaloweho detektora pokład na polu našoł, kotryž cyrkwi słuša. Za wjace hač dwaj milionaj eurow muž pokład pozdźišo Šotiskemu narodnemu muzejej předa. Cyrkej njedósta ničo. Pokład wopřija wjace hač sto eksponatow, kotrež běchu Wikingojo swój čas rubili.

To a tamne (16.09.19)

Montag, 16. September 2019 geschrieben von:

Toaletu z ryzy złota su z britiskeho Blenheimoweho palasta pokradnyli. W pyšnym hrodźe njedaloko Oxforda je so bywši britiski premierminister Winston Churchill narodźił. Policija je 66lětneho muža zajała. Toaleta w hódnoće 1,1 miliony eurow je pak dale zhubjena. Drohotny hajzl je italski wuměłc Maurizio Cattelan zhotowił. Nuznik bě we wobłuku wuměłskeje přehladki wustajeny.

Cyłu tonu morchejow je nakładne awto na awtodróze A 2 zhubiło. Zelenina rozdźěli so na 200 metrow njedaloko Porta Wetfalica w Sewjerorynsko-Westfalskej. Policija dyrbješe dwě čarje do směra na Hannover wjacore hodźiny zawrěć, zo móhli morcheje zrumować. Čehodla je awto tworu zhubiło, hišće njewědźa.

To a tamne (13.09.19)

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

Do rěki zajěł je małotransporter w předpomorskim Löcknitzu pola Greifswalda. Kaž policija zdźěli, bě na snadnej skłoninje parkowany transporter naraz preč, jako so žona po wobstaranjach nawróći. Awto bě w tym času do rěki Randow jěło. Niłkeho stawa wody dla njeje so na zbožo dospołnje podnuriło, tak zo móže­štej je wohnjowa wobora a traktor wućahnyć. Šoferka wšak twjerdźi, zo bě ručne spinadło přićahnyła a chód zapołožiła.

Bjez čriji a bjez fungowacych borzdźi­dłow je šofer nakładneho awta na awtodróze A 20 po puću był, jako jeho policisća zadźeržachu. 44lětny transportowaše 21 tonow zorna w měchach. Při kontroli so wukopa, zo bě Lkw hižo w meji při TüVje přepadnył a njeby scyła wjace jěć směł. Tak dyrbješe jón muž stejo wostajić a měchi na druhe awto překładować. Na šofera čaka nětko bolostna pokuta.

To a tamne (12.09.19)

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:

Powětrowe balony zakazać chcedźa Zeleni w Delnjej Sakskej. „K njebju pušćene balony přizemjeja w přirodźe, hdźež je ptački a dalše zwěrjata žeru a na to zahinu“, měni krajna předsydka Anne Kura medijam. Wona skedźbnja na to, zo je město Gütersloh z płunom pjelnjene balony hižo zakazało. Wobswětowe minis­terstwo zakaz wotpokazuje. „Po powětře lětace balony su ludźo hižo přeco ze sonami a nadźiju zwjazowali. Zakaz balonow swět njewumóži“, ministerstwo zdźěla.

Šěsć razow 37 poschodow na kolesu horje skakał je pólski ekstremny sportowc Krystian Herba. Ze specialnym kolesom je 38lětny wčera w Berlinje zdobom swójski rekord w Guinnessowej knize přewinył. Dobrej dwě hodźinje Polak w hotelu Park Inn na Alexanderowym naměsće na swojim trialbikeu schody horje ska­kaše, bjeztoho zo by jónu z kolesa zlězł.

To a tamne (11.09.19)

Mittwoch, 11. September 2019 geschrieben von:

Tykancy w hódnoće 81 000 eurow kradnył je bywši sobudźěłaćer wosobneje New-Yorkskeje pjekarnje. 32lětny dźěłaše jako šofer a měješe přistup do składu. Wot nowembra 2018 do februara 2019 je wón na te wašnje wjace hač tysac tykancow spakosćił a dale předawał. Pjekarnja „Lady M.“, kotraž bě lěta 2002 prěni wobchod w New Yorku wotewrěła, je sej ze swojimi worštowanymi tykancami wjele připóznaća zdobyła. Eks-sobudźěłaćer ma škodu nětko zarunać.

Kralowsku pyton je muž w sewjerorynsko-westfalskim Bönenje we wotpadkowym sudobju namakał. Po tym zo bě njewšědnu namakanku fotografował, informowaše policiju. Njejědojty had, kiž swoje wopory zadusy, je poprawom w tropiskich kónčinach zapadneje a centralneje Afriki doma. Fachowc za reptilije je hada najprjedy raz k sebi wzał.

To a tamne (10.09.19)

Dienstag, 10. September 2019 geschrieben von:

Sobujěduceho na parkowanišću zabyła je pućowanska skupina na dompuću do Pólskeje 70 kilometrow južnje Podstupima při awtodróze A 9. Kaž policija zdźěla, njemóžeše 31lětny bus telefonisce wjace docpěć a na so skedźbnić, dokelž bě ba­terija mobilneho telefona wučerpana. Pomocliwy pěšk wołaše tuž policiju, kotraž muža z parkowanišća Hagen West do Michendorfa dowjeze. Tam namaka wón krajana, kiž jeho ze swojim wo­sobowym awtom do směra na Pólsku sobu­ wza.

Chětro zahe wo hodownu dekoraciju starali su so paduši w Plauenje. Woni zadobychu so do zamknjeneje pincy wjaceswójbneho domu. Namócnje wotewrěchu jednu z pinčnych boksow a wzachu tři kartony sobu. W nich bě bjez wuwzaća swjedźenska dekoracija za hodowny čas. Cyłkowna hódnota: 200 eurow.

Anzeige