To a tamne (17.08.20)

Montag, 17. August 2020 geschrieben von:

Kóčka z Tuneziskeje w připowěšaku nakładneho awta je do městačka Kahl nad Mohanom w Aschaffenburgskim wokrjesu dojěła. Mały „slepy pasažěr“ je drje w Tuneziskej do připowěšaka skočił a tak chcyjo-nochcyjo daloku jězbu na so wzał, samo přez Srjedźne morjo. Jězba skónči so w Delnjej Frankskej. Sobudźěłaćerjo běchu žałosćenje słyšeli. Přiwołana policija namaka lačnu a hłódnu kóčku, kotraž pak je jězbu hewak derje přetrała.

Porjedźenje mopeda je so w sewjerobayerskim Karlstadće z rozbuchnjenjom skónčiło. Ćišć detonacije wutorhny wěka kanalow a wutłóči wodu z toaletow. Při porjedźenju běštej dwaj litraj bencina do kanalizacije wuběžałoj, hdźež nasta strašna měšeńca bencina a powětra. Jako chcyše 25lětny moped startować, dóńdźe k rozbuchnjenju. Nichtó so njezrani.

To a tamne (14.08.20)

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Mjez hałzami štoma zatłusnjeneho małeho šupa je policija w Frankfurće nad Mohanom wuswobodźiła. Žona, přechodźowaca so podłu Ryna, bě žałosćenje słyšała. Jako šupa wuhlada, zawoła wona policiju. Zastojnicy nańdźechu hišće dalše młodźo, wočiwidnje bratra zatłusnjeneho. Wobě zwěrjeći běštej chětro wuhłódnjenej. Dowjezechu jej do zwěrjatownje.

Spakosćeny alkohol hnydom sam wupił je paduch w Lipsku-Probstheida. 51lětny bě po prěnich dopóznaćach z wočinjenym woknom do jednoswójbneho domu zalězł, je tam „wšelake alkoholiske napoje“ pokradnył a wupił. Na to drje bě tak mučny, zo lehny so na zahrodźe spać. Pozdźišo jeho tam wobsedźer domu namaka a informowaše policiju. Zastojnicy wzachu pjaneho muža najprjedy raz sobu na rewěr. Dźensa chcychu jeho sudnikej předstajić.

To a tamne (13.08.20)

Donnerstag, 13. August 2020 geschrieben von:

Mały njetopyr je so do policajskeho ­rewěra w badensko-württembergskim Ludwigsburgu zabłudźił a so tam na zapinak swěcy powěsnył, zo by sej swój spar popřał. Kolegina měješe to spočatnje za žort, bórze pak zwěsći, zo jedna so woprawdźe wo žiwe zwěrjatko. „Dokelž pak njeje na policajskim rewěrje měrny spar móžny, pušćichu kolegojo njetopyrja z woknom běrowa do swobody“, pisaja zastojnicy w interneće.

Bjez chwatka je so 32lětny zadobywar po wili w Berlinje-Wilmersdorfje rozhladował a w nocy k tomu hišće swěcu zapinył. Wón běhaše w kupanskich toflach wobsedźerja – kiž njebě doma – po chěži. Kedźbliwy susod pak informowaše policiju, wuhladawši swěcu w domje. Nětko chcedźa pruwować, hdy je so podhladny do wile zadobył a hač tam scyła něšto pobrachuje.

To a tamne (12.08.20)

Mittwoch, 12. August 2020 geschrieben von:

Z ruku w cigaretowym awtomaće tčacy wostał je muž w sewjerorynsko-westfalskim Mönchengladbachu. Wohnjowi wobornicy jeho skónčnje z wulkimi klěšćemi wuswobodźichu, po tym zo běchu to sobudźěłaćerjo kupnicy podarmo spytali. Muž wosta njezranjeny a móžeše po lěkarskim přepytowanju dale nakupować.

Nawoči indiskeho wojowarja wo swobodu Mahatmy Gandhija chcedźa we Wulkej Britaniskej přesadźować. Stoprocentowsce wěsći sej w Bristolskim awkciskim domje East Auctions přiwšěm njejsu, zo su nawoči Gandhijej (1869–1948) woprawdźe słušeli. Awkcionator pak ma dosć pokazkow na to, kaž su to přiru­najomne modele, kotrež bě Gandhi swój čas wužiwał. Internetnje chcedźa je 21. awgusta přesadźować. Hódnotu trochuja na 17 000 eurow. Mnozy zajimcy su so hižo přizjewili.

To a tamne (11.08.20)

Dienstag, 11. August 2020 geschrieben von:

Noweho štyrikolesateho kolegu maja wot najnowšeho sobudźěłaćerjo Rahlstedtskeho kěrchowa w Hamburgu. Roboter „Rainos“ jězdźi kóždu nóc z 200litrowskim tankom wody po kěrchowje, zo by rowy krjepił. Jězdźidło ma wjacore miliony měrjenskich dypkow składowane, zo móhło so na kěrchowje orientować. Poprawom maja sobudźěłaćerjo 2 500 rownišćow jědnaće króć wob lěto krjepić. To mjeztym dawno wjac njedosaha.

Z dołhim jědźnym štabikom fararka w Jendźelskej za čas koronapandemije wěriwym woblatka wudźěla. Mnozy wosadni běchu so natyknjenja z wirusom bojeli, rjekny duchowna Eileen Harrop we wuchodojendźelskim Winstonje. Tuž jej do mysli přińdźe, štabiki z chinskeje kuchnje wužiwać a ludźom prawy chlěb město woblatka do ruki dać. Zhromadne piće wina pak je dale zakazane.

To a tamne (10.08.20)

Montag, 10. August 2020 geschrieben von:

Kak dźiwne powšitkowne połoženje w USA tuchwilu je, pokazuje tež aktualna sudniska zwada mjez koncernom Apple Inc. a ameriskim IT-małopředewzaćom Prepear. Přičina rozkory je, zo móhli wužiwarjo – znajmjeńša po měnjenju kompjuteroweho giganta – firmowej loze zaměnić, kaž pisaja na fachowym portalu golem.de. Symbol Apple je jabłuko, Prepearowa značka je krušwa.

Dźewjećlětna fachowča za chemiju je ze swojoraznym wukonom w Pakistanje zapis do Guinnessoweje knihi rekordow docpěła. Mjeztym je wona w swojej ­domiznje chětro sławna. Natalja Najam z wuchodopakistanskeho Lahore bě w běhu dweju minutow a 24 sekundow wšitke chemiske elementy periodoweho systema přirjadowała, z čimž bě sydom sekundow spěšniša hač dotalna mějićel­ka rekorda – indiska profesorka.

To a tamne (07.08.20)

Freitag, 07. August 2020 geschrieben von:

Přećelne wotpadkowe bowy maja wot najnowšeho w Trieru. Ćisnješ-li wotpadki do tajkeho, zaklinči krótke „haleluja“ abo přiklesk. Tak chcedźa so ludźom dźako­wać, zo sudobjo wužiwaja. Mjeztym su 120 litrow wulke bowy wosebita atrakcija. Něchtóžkuli jenož tohodla něšto do nich ćisnje, zo by gag wupruwował. Sudobjo móže wotpadki samo prasować, a to z pomocu solarnych celow.

87 kokosowych worjechow w běhu jeničkeje minuty rozbił je 51lětny Němc w schleswigsko-holsteinskim Bönningstedće. Tak je z wulkim wotstawkom nowy­ swětowy rekord nastajił, kaž Hamburg­ski Rekordny institut Němskeje zdźěla. Z bliskeho Quickborna pocha­dźacy Jens Gaude wužiwaše swój łochć, zo by na sportnišću w rynku nastajane worjechi rozpačił. Za nowy rekord wšak by hižo 50 worjechow dosahało.

To a tamne (06.08.20)

Donnerstag, 06. August 2020 geschrieben von:

Kóčku při pašowanju drogow lepili su zas­tojnicy w jastwje stolicy Sri Lanki Colom­bo. Sobudźěłaćerjam bě pod­hladny pakćik napadnył, kotryž měješe kóčka wokoło šije. W nim namakachu heroin a SIM-kartki za mobilne telefony. Nětko chcedźa zwěsćić, hač je kóčka hižo ča­s­ćišo jako kurěr w jastwje była. Mjeztym su tež wěstotne naprawy zesylnili.

15 eurow pokuty płaćić dyrbješe Gloria wjerchowka von Thurn und Taxis, dokelž bě bjez nahłownika na elektriskim roleru na pohrjeb Georga Ratzingera w Re­gensburgu přijěła. Kaž rěčnica po­licije zdźěli, su pjenjezy mjeztym dóšli. Policija bě 60lětnej chłostanku pósłała, po tym zo bě wona 8. julija bjez nahłownika k Regensburgskej katedrali přijěła a swój elektro­roler demonstratiwnje před tam stejacymi policistami wotstajiła.

To a tamne (05.08.20)

Mittwoch, 05. August 2020 geschrieben von:

Psyče howno na čriju je so w Saksko­Anhaltskej wo bijeńcu młodeho porika w awće postarało. Krótko do wotjězda bě 23lětna mylnje do hromadki stupiła. Po tym­ zo bě so do awta sydnyła, dóńdźe k zwadźe z 32lětnym šoferom. Po wer­balnym rozestajenju wza žona črij a bi­ješe z nim muža. Na to so wobaj biještaj. Hakle policisća móžachu zwadu skónčić. Wobaj mataj nětko ze skóržbu ranjenja ćěła dla ličić.

Z kosćemi mandźelskeho we wačoku su Armenjanku na Mnichowskim lětanišću zadźerželi. Žona bě po puću z Grjekskeje do swojeje domizny, zo by lěta 2008 zemrěty mandźelski tam swój posledni wotpočink nadešoł. Zastojnicy cła, lě­karka a statny rěčnik pak njemóžachu žane přeńdźenja zwěsćić a su 74lětnej dowolili, z powostankami mandźelskeho do Kawkaza dale jěć.

To a tamne (04.08.20)

Dienstag, 04. August 2020 geschrieben von:

Z wjace hač 3,5 promilemi alkohola w kreji je sej wodźer wosoboweho awta při tankowni w bayerskim Regensburgu wusnył. W awće bě hišće dźewjećlětny syn šofera. Přistajeny bě policiju wołał, dokelž so boješe, zo chce muž po tan­kowanju bjez zapłaćenja wotjěć. Jako zastojnicy přijědźechu, tón za wodźidłom sedźo spaše. Jězbnu dowolnosć alkohola dla žanu njeměješe. Muža dowjezechu do chorownje, hólca domoj k maćeri.

Dźakowano hoberskemu SOS-znamjenju w pěsku su třoch zhubjenych płachtakowarjow na móličkej kupje w zapadnym Pacifiku našli. Wobsadka awstralskeho wojerskeho lětadła bě pismo wuhladała. Za mužemi běchu hižo tři dny pytali. Prawdźepodobnje su so ze swojim sydom metrow dołhim čołmom zabłudźili. Pozdźišo jim bencin wuńdźe. Z helikoptera su jich mjeztym zastarali.

Anzeige