To a tamne (20.09.18)

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:

Němske mišterstwa pomjatkowych atletow wotměja so jutře a sobotu w Magdeburgu. Něhdźe 25 wobdźělnikow so wubědźuje, štó móže sej w najkrótšim času najwjace słowow, wobrazow a ličbow spomjatkować. Amtěrowacy němski mišter Simon Reinhard z Mnichowa chce nowy Guinnessowy rekord nastajić: 38lětny chce spytać, sej sto cyfrow w prawym rjedźe w mjenje hač 50 sekundach spomjatkować.

Wosa w Lkw-ju je na awtodróze A 4 w Durinskej kilometry dołhe haćenje zawinowała. 30lětny šofer nakładneho awta bě spytał wosu ze swojeho jězdźidła wućěrić. Njedaloko Gery pak zhubi kontrolu nad wodźidłom a z awtom zwróći. Na A 4 dóńdźe na to k pjeć kilometrow dołhemu haćenju wobchada. Wodźer Lkw-ja bě so na zbožo jenož lochko zranił. Wosa drje je so „njezranjena“ z awta dóstała.

To a tamne (19.09.18)

Mittwoch, 19. September 2018 geschrieben von:

Dwě duli złota je muž z Bremena w starym kuchinskim kamorje namakał a do běrowa za namakanki donjesł. Kamor bě wón do toho na bursy meblow kupił. ­Duli – cyłkownje 2,5 kilogramow złota – ležeštej prawdźepodobnje lětdźesatki dołho we wobalce schowanej při zadnjej sćěnje faška. Złoto je něhdźe 83 500 eurow hódne. Po informacijach Bremenskeho senata ma namakar nětko prawo na něhdźe 2 500 eurow myta.

W groćanym płoće tčacy jěž je w sewjerorynsko-westfalskim Dinslakenje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Zwěrjatko je drje „swoju figuru wopak po­sudźowało“, rěka w zdźělence wobory. Wuchowarjo su jěžika z pomocu klěšćow z płotu wuswobodźili. „Po krótkej přestawce a lunku wody so jěž wotsali, a wobornicy smědźachu zaso wotjěć.“

To a tamne (18.09.18)

Dienstag, 18. September 2018 geschrieben von:

Mylnje psa sobu pokradnył je paduch awta w delnjosakskim Goslaru. Dakl Dolores čakaše w małym awće wobsedźerja, po tym zo bě tón před hosćencom pozastał. Klučik awta pak bě šofer w jězdźidle ležo wostajił, tak zo měješe sej paduch chětro lochko. Po něšto času wobsedźer pytny, zo stej awto a Dolores preč. Dźeń pozdźišo dósta wón znajmjeńša psycu nastupajo dobru powěsć: Šoferka bě ju při pobóčnym wohrodźenju zwjazkoweje dróhi pola Clausthala-Zellerfelda přiwjazanu našła. Za awtom wšak dale pytaja.

Chětro wopojeny je 45lětny w durinskim Ilmenauwje meble z woknom mjetał a by bjezmała pěška trjechił. Přičina spodźiwneho błuda: Muž je hriby jědł, kotrež bě sam zběrał. Te jemu prawdźepodobnje tyli njejsu. Sćěhi toho běchu mylenja zaznaćakmanosće a agresije. Muža dowjezechu do chorownje.

To a tamne (17.09.18)

Montag, 17. September 2018 geschrieben von:

Wjacore metry ze swojim awtom lećał je 18lětny w allgäuskim Stöttenje, doniž do murje bydlenskeho domu njezrazy. Muž bě wčera rano z njeznateje přičiny w křiwicy kontrolu nad wodźidłom zhubił a „wotzběhnył“. Po zražce z murju so wóz přećisny a wosta na hłowje na třěše dalšeho parkowaneho awta ležo. Muža dowjezechu zranjeneho do chorownje. Škoda wučinja znajmjeńša 20 000 eurow. K wujasnjenju njezboža přewjedźe policija pola šofera alkoholowy test.

Po awtodróze nóžkowali su pućowacy w Šwicarskej, zo njebychu lětadło za­pasli. Njedaloko Zürichskeho lětanišća bě so wobchad twarnišća dla haćił. Tak je z awtow něhdźe dźesać ludźi wulězło a so pěši na puć podało. Medije wozje­wichu fota wo ludźoch, kotřiž na nuzowej čarje kófry za sobu ćahaja, štož je strašne a wězo kruće zakazane.

To a tamne (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

Kuwerty z pjenjezami su wjacori woby­dlerjo Mannheima w swojich listowych kašćikach našli. Ludźo su policiji cyłkownje štyri wobalki w wjacorymi tysacami eurow přepodali. Wotpósłarja listow njeznaja. Policija tuka, zo je duchownje zamyleny čłowjek kuwerty rozdźělował. Policija wobydlerjow prosy, jej pjenjezy přepodać, dóstanu-li dalše tajke posyłki. Snano móže wobsedźerja zwěsćić a jemu pjenjezy wróćić. Jeli so to njeporadźi, maja ludźo prawo na namakanske myto.

Strachoćiwej šoferce z Nižozemskeje su policisća w Hamburgu pomhali. Žona bě jim napadnyła, dokelž swoje awto po hoberskim Köhlbrandowym mosće wróćo storkaše. Zastojnikam wona rozłoži, zo so wysokosće njesměrnje boji a sej doprědka přez móst njezwěri. Jedyn ze zastojnikow sydny so za wodźidło a je z awtom po 53 metrow wysokim mosće dale jěł.

To a tamne (13.09.18)

Donnerstag, 13. September 2018 geschrieben von:

Chětro drohe hriby nazběrałoj staj mužej w lěsu njedaloko badensko-württembergskeho Waldshuta. Zběrarjej w starobje 67 a 69 lět zapakowaštaj cyłkownje 19 kilogramow hribow do kófroweho ruma swojeho awta, štož swědk wobkedźbowaše. Tón informowaše policiju, kotraž hribarjow powuči, zo staj zwjazkowy přirodoškitny zakoń raniłoj. Po nim směš jenož jedyn kilogram hribow wšědnje w lěsu zběrać. Mužej dyrbitaj nětko 1 700 eurow pokuty płaćić, 17 kg hribow pak pomocnym organizacijam přewostajić.

Dobre tři měsacy po wuchowanju dźěsća su zmužitemu migrantej z Malija francoske staćanstwo spožčili. Mamoudou Gassama bě kónc meje po fasadźe twarjenja w Parisu hač na pjaty poschod zalězł, zo by na balkonje wisaceho hólca wuchował. 22lětny Gassama bě w tym času bjez papjerow w Francoskej.

To a tamne (12.09.18)

Mittwoch, 12. September 2018 geschrieben von:

Ze schowanej kameru wobšudźić spytał je młody muž při teoretiskim jězbnym pruwowanju. 21lětny bě we westerwaldskim Hachenburgu prašenja z kameru – měješe ju w pasu schowanu, kumpanej pósłał, kiž prawe wotmołwy wróćo sćeleše. Byrnjež technika chětro rafinowana była, to pruwowarjej napadny. Po tym njemóžeše 21lětny na žane prašenja wjace prawje wotmołwić a wězo přepadny.

Drogi w hódnoće 33 000 eurow je rjedźerka w papjerniku nakupowanskeho centruma w hessenskim Neu-Isenburgu našła. Tři kilogramy kokaina, cannabisa, hašiša a amfetaminow běchu we wjacorych titach zapakowane. Swědomita žona je tity při rjedźenju wuhladała a policiju informowała. Kak bě wopojny jěd do wotpadkow přišoł, njeje dotal jasne. Zo so wobsedźer drogow hišće přizjewi, do toho policija skerje njewěri.

To a tamne (11.09.18)

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Po nadpadźe na wobchod žiwidłow w Badensko-Württembergskej je muž do kukuricnišća ćeknył – bjez wuspěcha. 32lětny bě přistajeneho při kasy kupnicy w Schallstadće z nožom wohrozył a měješe jeho wěsty čas samo za zastajenca. Rubježnik hrabny sej z kasy wjacore tysacy eurow. Na to nuzowaše 19lětneho přistajeneho sobu hač k durjam a ćekny. Jako nawoda filiale nadpadnika přesćěhaše, tón jemu tohorunja hrožeše a twochny skónčnje do kukuricnišća. Policija pak polo wobstupi a rubježnika bórze na to zaja.

Mału kóčku z roły kanalizacije wuchowała je wohnjowa wobora w badensko-württembergskim Forsće. Hakle něšto tydźenjow stara micka bě na třěchu bydlenskeho domu zalězła a tam do dešćikoweje roły padnyła. Pomocnicy trjebachu tři hodźiny, zo bychu ju njezranjenu wumóžili.

To a tamne (10.09.18)

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

Něhdźe 200 wowcow je minjeny pjatk cyłu hodźinu wažnu awtodróhu A 7 w Delnjej Sakskej do wobeju směrow haćiło. Skoćata běchu so mjez wotbóčkomaj Northeim a Echte na jězdnju dóstali, a zawinowachu tam wobchadny chaos. Wobchad bě nachwilnje dospołnje lemjeny. Spočatnje běchu wjacore starše jehnjata na A 7 běželi, byrnjež tomu pastyrjej a wjacore psy zadźěwać spytali. Skónčnje bě cyłe stadło na awtodróze. Hakle po hodźinje běchu wowcy zaso na swojim městnje, na pastwje.

Zetkanje čerwjenowłosatych ze wšeje Europy zakónči so wčera w Hamburgu z wulkim skupinskim fotom. Něhdźe 200 ludźi bě so tam zhromadźiło. Zarjadowar „Redhead days“ chce w prěnim rjedźe předsudki wotstronić, kotrež ludźo přeco hišće maja, a pokazać, kak njewažne wonkowne kajkosće su.

To a tamne (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Zo by sej słódkosće kupił, je jědnaćelětny z awtom maćerje w delnjosakskim Schöningenje ke kupnicy žiwidłow jěł. Po dźesać kilometrach bjezporočneje jězby zadźeržachu jeho policisća, kotrychž bě druhi šofer awta alarmował. Hólčec bjez problemow a cyle wěsće na kromje dróhi zasta. Zastojnicy su małeho wulětnikarja dospołnje překwapjenej maćeri přepodali. Swoje jězbne kmanosće bě sej pachoł na traktoru přiswojił.

Pod konopejom staršeju namakali su pomocnicy pjećlětneho hólca, za kotrymž běchu cyłu hodźinu pytali. Samo policiju su hižo alarmowali, dokelž njemó­žachu hólčka namakać. Na to wohnjowi wobornicy, stafla wuchowanskich psow a policija z wótřerěčakami w bydlenskej štwórći za nim pytachu. Skónčnje hólca pod konopejom wuhladachu, hdźež drje bě so wšón čas chował.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl