To a tamne (22.01.19)

Dienstag, 22. Januar 2019 geschrieben von:

160 000 eurow na wołtar połožił je nje­znaty darićel w delnjobayerskej cyrkwi za pomocne projekty w Africe. Sobudźěłaćerka cyrkwje bě pjenjezy w gmejnje Saal nad Dunajom namakała. Regensburgske biskopstwo je mjeztym wobkrućiło, zo chcedźa pjenjezy za wšelake projekty nałožować. Po informacijach nowin bě žona pjenjezy hižo loni swjatki našła a je duchownemu přepodała. Hakle minjeny kónc tydźenja pak běchu medije wo njewšědnym podawku rozprawjeli.

Najlěpše wuhlady na wusměšowarske myto „złota malena“ mataj prezident USA Donald Trump a jeho mandźelska Melania. Wobaj buštaj w kategoriji „najšpatniši hrajer/najšpatniša hrajerka“ w filmje „Fahrenheit 11/9“ wo prezidentskich wólbach 2016 nominowanaj. Režiser Michael Moore zaběra so w filmje z postupjenjom Donalda Trumpa a z wu­skutkami jeho dobyća.­

To a tamne (21.01.19)

Montag, 21. Januar 2019 geschrieben von:

Z tradicionalnym kupanjom w lódzymnej wodźe je sej w nocy na sobotu w Ruskej wjace hač dwaj milionaj prawosławnych wěriwych symbolisce swoje hrěchi wotmyło. Jeničce w Moskwje zličichu při temperaturje wokoło nule 270 000 wobdźělnikow ceremonije. Po wšěm kraju běchu jich 2,4 miliony. W stolicy mějachu 60 kupanišćow. Z městnami dyrbjachu lód rozbić. Wot duchownych žohnowana woda ma ludźi wučisćić a nakazać. Nałožk je dale a woblubowaniši.

Přećelneho paducha je wobydler jednoswójbneho domu w sewjerorynsko-westfalskim Beckumje zeznał. Skućićel bě so namócnje z woknom do domu zadobył. W rumnosćach pak jeho wobydler lepi. Na to so paduch pola njeho zamołwi a so přez chěžine durje zminy. Njeznaty je po informacijach wobydlerja ně­hdźe 20 lět stary a šwižneje postawy.

To a tamne (18.01.19)

Freitag, 18. Januar 2019 geschrieben von:

Elektronisku kolektu chcedźa zajutřišim, njedźelu, prěni króć w Duisburgu wupruwować. W tamnišej měšćanskej ewangelskej cyrkwi změja wěriwi składnosć, ze swojej EC- abo kreditnej kartku pjenjezy darić. Při tym dosaha kartku na mały­ display połožić, po tym zo su so za sumu mjez dwěmaj a 25 eurami rozsudźili. Wězo je tež klasiska kolekta dale móžna.

Wulět cebrow Drježdźanskeho hodowneho cirkusa změje za domptera pjenježne sćěhi. „Wón dyrbi zasadźenje zapłaćić“, kaž policija zdźěli. Zwěrjata běchu so 17. decembra po probje njeznateho zwuka dla nastróžili a přez wotewrjene wrota twochnyli. To je w měsće hodźiny trajacu policajsku akciju ze sydom awtami a konjemi zbudźiło, dokelž běchu cebry do wšěch směrow rozćěkali. Tři móžachu popadnyć, jedyn je stresa dla zahinył.

To a tamne (17.01.19)

Donnerstag, 17. Januar 2019 geschrieben von:

Chětro drohu pytansku akciju je mučny matroza před pobrjohom Awstralskeje zawinił. Na rybjacym kuteru bě so wón w schowanym kućiku spać lehnył. Dokelž tamni na to tukachu, zo je do morja padnył, zahajichu za nim poł dnja trajacu pytansku akciju, na kotrejž so wosom helikopterow a wjacore łódźe wobdźělichu. Hakle potom rybarjo swojeho kolegu pod powjazami ležaceho namakachu. Lochkomyslnosć móhła za namórnika drohe sćěhi měć: Jeničce słužba helikopterow płaćeše 157 000 eurow.

Pjany a bjez jězbneje dowolnosće je šofer awta w Berlinje do parkowaceho awta zrazył a na městnje njezboža dale pił. 39lětny bě w měšćanskim dźělu Rudow chětro dźiwnje jěł a tak zražku zawinił. Jako­ policija dojědźe, sedźeše muž na chódniku, piješe piwo a měješe w awće hišće dalše bleše chmjeloweje brěčki.

To a tamne (16.01.19)

Mittwoch, 16. Januar 2019 geschrieben von:

Wrak stareje łódźe wotkrył je wichor minjenych dnjow na Rujanach. Při powostankach łódźe njedaloko Glowe jedna drje so wo nižozemsku wikowansku łódź z 18. lětstotka, kaž krajny zarjad za kulturu a hladanje pomnikow zdźěla. Fachowcy chcedźa namakanku nětko dokładnišo přepytować. Wichor bě pobrjohej Rujanow chětro zeškodźał a pola Glowe cyły meter pódy wotnjesł. Při tym bě so wrak z pěska wupłokał.

Porod swojeho dźěsća přestorčiła je britiska zapósłanča strony Labour Tulip Siddiq,­ zo móhła so na wčerawšim wothłosowanju parlamenta wo brexiće wobdźělić. Poprawom chcychu lěkarjo dźěćko wčera wurězać, skónčnje pak su termin na jutře přestorčili. Hač je zapósłanča w parlamenće abo z chorownje wot- hło­sowała, wšak njeje cyle wěste.

To a tamne (15.01.19)

Dienstag, 15. Januar 2019 geschrieben von:

Z burgerami a pomfritkami pohosćił je prezident USA Donald Trump footballowe mustwo w Běłym domje, dyrbješe pak party sam zapłaćić. Přičina bě tak mjenowany „shutdown“, kotrehoždla je kuchnja prezidentskeho sydła tuchwilu zawrjena. Trump, znaty jako lubowar tajkich spěšnojědźow, zdźěli, zo je 300 hamburgerow, pizzy a „wjele, wjele pomfritkow“ wobstarał. Jědź steješe w typiskich kartonach na hoberskim blidźe, za to pak na slěbornych tabletach.

Mjaso za grilowanje spakosćiłoj stej kondoraj pola swójby w Chile. Na wideju je widźeć, kak so hoberskej ptakaj do mjasa datej, kotrež bě swójba na kromje stolicy Santiago de Chile za grilowanje na zahrodu połožiła, zo by roztało. Andowe kondory su najwjetše ptaki Južneje Ameriki. Křidła dorosćenych zwěrjatow móža rozměr hač do třoch metrow docpěć.

To a tamne (14.01.19)

Montag, 14. Januar 2019 geschrieben von:

W mjenje hač štyrjoch mjeńšinach 29 poschodow přewinył je dobyćer lětušeho 19. „tower-runa“ po najwjetšim by­dlenskim domje Berlina w Neuköllnje. Iranjan Ahmad Asadi z Frankfurta nad Mohanom trjebaše mjez 200 běharjemi za 465 schodźenkow jeničce tři mjeńšiny a 46 sekundow. Spěšniši běchu jenož wohnjowi wobornicy, kotřiž startowachu w swójskej klasy. Najspěšniši bě Markus Behrens z Zeuthena w třoch mjeńšinach a 28 sekundach.

Po placki do wobchoda přišoł je dwulětny hólčk w delnjošleskim Celle. Do toho bě wón z bydlenja twochnył, štož njebě mać pytnyła. Zaměrnje poda so wón k regalej słódkosćow a wopušći kupnicu, bjez toho zo by zapłaćił. Na parkowanišću pak lochko zdrasćeny pachołk žonje napadny. Čehodla je doma ćeknył, ma nětko młodźinski zarjad pruwować.

To a tamne (11.01.19)

Freitag, 11. Januar 2019 geschrieben von:

Přemało nahich hosći dla dyrbja Pariski hosćenc „O‘Naturel“ po dobrym lěće hižo zaso zawrěć. „Z wulkim wobžarowanjom dyrbimy zdźělić, zo hosćenc 16. februara doskónčnje začinimy, dokelž nimamy dosć hosći“, rěka na internetnej stronje. „O‘Naturel“ běchu kónc 2017 jako prěni FKK-hosćenc francoskeje stolicy zwonka wulkich turistiskich centrumow wotewrěli. Hosćo dyrbjachu so do toho přizjewić a drastu při zachodźe wotedać. Pinčnicy wostachu zdrasćeni.

Marathon běhace rjadniske sotry a kardinalojo při lochkoatletice – Vatikan ma wotnětka swójske sportowe mustwo. Prezident bamžowskeje rady za kulturu, kardinal Gianfranco Ravasi, je 60 čłonow wopřijacy cyłk wčera předstajił. Team, kotryž by so rady na mjeńšich sportowych wubědźowanjach wobdźělił, je čłon italskeho lochkoatletiskeho zwjazka.

To a tamne (10.01.19)

Donnerstag, 10. Januar 2019 geschrieben von:

Runje 50 lět po legendarnym festiwalu Woodstock, na kotrymž běchu hudźbne hwězdy kaž Jimi Hendrix a Janis Joplin wustupili, planuje jedyn z tehdyšich organizatorow, zarjadowanje lětsa wožiwić. Festiwal ma so wot 16. do 18. awgusta we Watkins Glen na sewjeru zwjazkoweho stata USA New York wotměć, 200 kilometrow wot originalneje městnosće Bethela. Na festiwalu w awgusće 1969 wobdźěli so 400 000 ludźi.

Pedal płuna a borzdźidła zaměnił bě 19lětny w sewjerorynsko-westfalskim Kerpenje a je ze swojim 272 PS sylnym awtom do bydlenskeho domu zrazył. Tam přełama murju a wosta na chódbje stejo. Dom, w kotrymž bydli 72lětny, je na zbožo dale wužiwajomny. Młody šofer njeměješe jězbnu dowolnosć ani hišće lěto. Policija trochuje cyłkownu škodu na něhdźe 60 000 eurow.

To a tamne (09.01.19)

Mittwoch, 09. Januar 2019 geschrieben von:

Nowy stan dóstał je před sto lětami załoženy šwicarski „Circus Knie“. Dźakowano crowdfundingej móže so na tradicije bohate předewzaće nětko z nowym stanom na turneju podać. Nimale 500 fanow bě minjene štyri měsacy ně­hdźe 226 000 eurow znosyło. Nowy stan chcedźa na zahajenju turneje 21. měrca nad Zürichskim jězorom poswjećić. Swójba Knie wjedźe cirkus mjeztym w sedmej generaciji.

Prěni króć woči wočinił je młody běły mjedwjedź w Berlinskim zwěrjencu, pjeć tydźenjow po porodźe. Wot zwěrjenca wozjewjene wobrazy pokazuja mjedwjedźatko z wotewrjenymaj wočomaj při maćeri. Zo by dorost trěbny měr měł, jón sobudźěłaćerjo dotal jeno ze zatwarjenymi kamerami a mikrofonami wobkedźbuja. Spočatk februara chcedźa młodźo prěni króć lěkarsce přepytować.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte