To a tamne (25.09.20)

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Konopej na třěše wosoboweho awta je w Bremerhavenje kedźbnosć policije zbudźił. Zastojnicy zadźeržachu 27lětneho a zakazachu jemu dale jěć. Šofer, kotryž njebě konopej scyła přiwjazał, njebě sej tež po doraznej rozmołwje žaneje winy wědomy. Nětko dóstanje chłostanku, dokelž njeje mebl porjadnje zawěsćił.

Wurumowanje garaže za čas lockdowna koronakrizy dla je so za muža w Jendźelskej wjace hač wudaniło. Mała pórclinowa kana, kotruž chcyše muž poprawom wobchodej za trjebane wěcy přewostajić, je na přesadźowanju 390 000 puntow wunjesła, nimale 426 000 eurow. Kana wopokaza so jako drohotne historiske sudobjo z Chiny z 18. lětstotka. Wot tuteje družiny eksistuje jenož hišće mało eksemplarow. Awkciski dom bě mjez 20 000 a 40 000 puntow wočakował. 51lětny předawar, kiž chce anonymny wostać, přeradźi, zo je jeho dźěd kanu z Chiny sobu přiwjezł, hdźež bě jako wojak we wójnje zasadźeny. Na to ležeše kana wjele lět w kisće w garaži.

To a tamne (24.09.20)

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Dosć krótke bě wjeselo młodeje Španičanki nad nowej, w interneće skazanej ručnej tobołu z Chiny. Jako žona doma do tobołki přimny, ju něšto do ruki kałny. Nablaku da ju padnyć a widźeše, kak něhdźe pjeć centimetrow wulki skorpion z toški wulěze. Na zbožo bě bratr doma, wón skorpiona popadny, tykny jeho do škleńcy a ze žonu do chorownje jědźeše. Předawar njemóžeše sej rozkłasć, kak bě jědojte zwěrjo do tobołki přišło.

Bywše jastwo kupić móža zajimcy při internetnym přesadźowanju w Compiègne sewjerowuchodnje Parisa. Dotal poskićeja 1,5 milionow eurow za jastwo ze 19. lětstotka, kotrež běchu před pjeć lětami zawrěli. Stat jako wobsedźer objekta ze 4 000 kwadratnymi metrami płoniny bě sej 527 000 eurow žadał. Kupcy pak su warnowani: Bywše jastwo ma so dospołnje ponowić abo wottorhać.

To a tamne (23.09.20)

Mittwoch, 23. September 2020 geschrieben von:

Stary telewizor je so ze swojimi elektroniskimi pruhami wo to postarał, zo je we wsy Aberhosan we Walesu wšědnje rano w sedmich internet wupadnył – 18 měsacow dołho. Zamołwići telekomunikaciskeje posłužby běchu zadwělowani za přičinami pytali, doniž njezwěsćichu, zo jedyn z wobydlerjow wšědnje w 7 hodź. telewizor zaswěći. Stary nastroj je internet tak masiwnje wobwliwował, zo so system we wsy dospołnje sypny.

Cuzy pjeršćeń namakałoj staj mandźelskaj w swojim bydlenju w delnjosakskim Neu Wulmsdorfje, po tym zo bě paduch tam pobył. Njeje wšak wuzamknjene, zo je paduch złoćany pjeršćeń z grawuru „Jürgen“ a datumom druhdźe pokradnył a na to w domje porika zhubił. Dotal pak su wšitke pospyty, wobsedźerja pjeršćenja z pomocu mjena a datuma zwěsćić, bjez wuspěcha wostali.

To a tamne (22.09.20)

Dienstag, 22. September 2020 geschrieben von:

Kašće z kolesom na kěrchow wozyć chcedźa přichodnje w Oldenburgu. Tam bydlacy wuměłc Michael Olsen je sej wotpowědne jězdźidło z dotrjebanych słužbnych kolesow listonošow natwarił a z nim po měsće jězdźi – z drjewjanym kašćom na zadnjej płoninje 3,80 metrow dołheho konstrukta. Na te wašnje chcył temu smjerć bóle do wšědneho dnja přinjesć. Mějićelku pochowanskeho instituta je za swoju mysličku nastupajo kolesowy serwis pochowanja hižo zdobył.

Znajmjeńša 27 antiknych sarkofagow su archeologojo w Egyptowskej při wurywanjach našli. Wone běchu 2 500 lět w zemi zahrjebane. Po prěnim posudku su kašće w dobrym stawje a njebuchu po chowanju wotewrjene, kaž rěkaše. Antikske rownišćo Sakkara južnje stolicy Kaira nad Nilom słuša do swětoweho kulturneho herbstwa UNESCO.

To a tamne (21.09.20)

Montag, 21. September 2020 geschrieben von:

Pozdatny čorny panter šěri strach a hrózbu mjez 650 wobydlerjemi juhošpaniskeje wsy Ventas de Huelma. Wjacori swědcy twjerdźa, zo su strašne rubježne zwěrjo widźeli. Wjesnjanosta ludźom tuž radźi, radšo doma wostać. Nětko chcedźa pasle nastajić a pantera, kiž je poprawom a Africe a Aziji doma, popadnyć. Pomocnicy z wjacorymi jězdźidłami a helikopterom za nim pytaja.

Město tradicionalneho natočenja piwa na oktoberskim swjedźenju w Mnichowje su tam sobotu demonstraciju škitarjow klimy dožiwili. Wjace hač sto wobdźělnikow w pisanych kostimach je na swjedźenišćo zaćahnyło, na kotrymž by so w normalnym času z ludźimi jenož tak mjerwiło. Koronakrizy dla běchu swjedźeń lětsa wotprajili. Loni je wjace hač šěsć milionow ludźi oktoberski swjedźeń wopytało.

To a tamne (18.09.20)

Freitag, 18. September 2020 geschrieben von:

Z kurioznym kołolětom chce awstralske lětanske předewzaće Quantas pasažěrow wróćo zdobyć. Boeing 787 ma 10. oktobra w Sydneyju wotzběhnyć a poměrnje nisko nad najsławnišimi zajimawostkami kraja lećeć – zo by so po sydom hodźinach bjez mjezypřizemjenja zaso nawróćiła. Budu to dowolowe kónčiny Great Barrier Reef, Uluru, Byron Bay, ale tež Sydneyski přistaw.

Spodźiwne wuprajenja prezidenta USA Donalda Trumpa wo Awstriskej su ministerku za ratarstwo Elisabeth Köstinger (ÖVP) k wujasnjowacym pokiwam pohnuli. Wona potwjerdźi, zo njebydla Awstričenjo w lěsach a zo nimaja žane eksploziwne štomy. Trump bě hladajo na lěsne wohenje w Kaliforniskej Awstrisku ­jako přikład wuzběhnył a twjerdźił, zo „bydla tam ludźo w lěsnych městach“ a zo „maja wjace eksploziwnych štomow“.

To a tamne (17.09.20)

Donnerstag, 17. September 2020 geschrieben von:

Pjany z awtom na policajski stražu přijěł je 45lětny muž we Wulkej Dubrawje. Wón so tam přizjewi, dokelž bě pisomnje skazany. Zastojnicy wšak hnydom pytnychu, zo njeje cyle strózby. Test alkohola wu­njese 1,4 promile. Tak su jemu nablaku jězbnu dowolnosć wotewzali a skóržbu wupisali. Čehodla bě muž na stražu skazany, njeje znate.

Pytanje za krokodilom zakónčili su po­dłu rěki Unstrut w Kyffhäuserskim wo­krjesu. Podhlad, zo bě so eksotiske zwěrjo do rěki zabłudźiło, njeje so po dźesać dnjow trajacym pytanju přeco hišće po­twjerdźił, zdźěli krajnoradny zarjad. Tam ani njewuzamkuja, zo „njeje krokodil tam nihdy eksistował“. Reptila běchu před dźesać dnjemi na brjoze Unstrut pječa prěni króć wuhladali. Na to za nim z pomocu wohnjoweje wobory, policije a samo helikoptera wobšěrnje pytachu.

To a tamne (16.09.20)

Mittwoch, 16. September 2020 geschrieben von:

Jónkrótnje 1 600 eurow za lěnjopasenje – na tutón poskitk Hamburgskeje Wysokeje šule za tworjace wuměłstwo su so ludźo ze wšeho swěta přizjewili, a to wjace hač 1 700. Doba přizjewjenja je so wčera skónčiła. Ze „stipendijom za ničočinjenje“ chcedźa ludźi pohnuć, zo w cyle nowych žiwjenskich kategorijach mysla. Ze wšěch próstwystajerjow ma jury nětko třoch za stipendij wuzwolić.

Pjany a jeno spódnju drastu woblečeny je šofer w Nürnbergu ćeknył, po tym zo bě wjacore wobchadne njezboža za sobu zawinował. 38lětny bě spočatnje čerwjenu amplu ignorował, při wotbočenju do druheho awta zrazył a skónčnje do wobchadneho znamjenja prasnył. Swědcy informowachu policiju, tež dokelž bě so muž po tym drastu slekł a pěši ćeknył. Test alkohola wunjese dwaj promilej.

To a tamne (15.09.20)

Dienstag, 15. September 2020 geschrieben von:

Najmjeńšej gmejnje Němskeje ležitej w Schleswigsko-Holsteinskej a w Porynsko-Pfalcy. W Gröde, na kumštnej kupje w Sewjernym morju, kaž tež w Dierfeldźe we wulkanowej Eifeli bydleše kónc 2019 stajnje dźesać ludźi. Lěto do toho bě Gröde po wšej Němskej najmjeńša gmejna z runje hišće sydom wobydlerjemi. Najwjace ludźi bydleše kónc 2019 znowa w Berlinje (3,67 milionow). Najhusćišo wobsydleny je Mnichow, hdźež bydli 4 777 ludźi na kwadratny kilometer. W Parisu je jich štyri króć telko: 21 000.

Pilnje harowacy jěž je w Magdeburgu zasadźenje policije zawinił. W rańšich hodźinach bě muž na to tukał, zo su paduši w domje susoda, dokelž słyšeše podhladne zwuki, jako by něchtó z piłu rězał. Policisća ležownosć kontrolowachu a namakachu jěža, kiž metalowy předmjet před sobu storkaše, štož zwuki zawinowaše.

To a tamne (14.09.20)

Montag, 14. September 2020 geschrieben von:

Njewšědnje fałdowane wólbne lisćiki za komunalne wólby w Sewjerorynsko-Westfalskej su w Bochumje zasadźenje fachowcow za znješkódnjenje bombow zawinowali. Pomocnicy wuhladachu w listowym wólbnym centrumje dwě podhladnej wobalce, kotrejž běštej widźomnje tołšej hač normalna wobalka. Na to wšón centrum z 800 pomocnikami ewakuowachu. Spěšnje wšak so wukopa zo jedna so wo wosebje kreatiwnej fałdowance.

Z mortwej kokošu chcedźa w Durinskej krokodila přiwabić, kotryž so pječa w rěce Unstrut chowa. Kokoš leži direktnje před fotopaslemi, do kotrychž měł sej reptil zalězć. Swědcy stajnje zaso rozprawjeja, zo su něhdźe dwaj metraj dołheho krokodila widźeli. Dotal pak bjez wuspěcha za nim pytaja. Nětko chcedźa jeho z picu z wody wabić.

Anzeige