To a tamne (02.04.19)

Dienstag, 02. April 2019 geschrieben von:

W kamorje před policiju chowała je so žona w Stralsundźe, po tym zo bě ze swojim awtom parkowace wobškodźiła. Swědcy běchu wobkedźbowali, kak so 38lětna při wróćostorkanju druheho awta šmórny. Policisća nańdźechu pola njeje doma dweju muži. Po krótkim pytanju tež žonu w drastowym kamorje namakachu. Wona steješe pod wliwom drogow. Zastojnicy w bydlenju dalše drogi namakachu. Šoferka dyrbi nětko ze skóržbu ličić. Načinjena škoda wučinja 2 000 eurow.

Kontrabas pokradnyli su njeznaći w braniborskim Joachimsthalu. Hudźbnicy běchu swoje instrumenty po probje we wočerstwjenišću wotstajili. Jako chcyše jedyn z nich njedźelu swój kontrabas wotewzać, bě tón preč. Najwjetši smyčkowy instrument je 8 500 eurow hódny, něhdźe 1,80 metrow wulki a waži pře­rěznje dźesać kilogramow.

To a tamne (01.04.19)

Montag, 01. April 2019 geschrieben von:

Sta fanow Terenca Hilla su w sewjerobraniborskim Templinje swojemu idolej k 80ćinam narodninsku štučku zaspěwali. Zarjadowarjo zličichu sobotu něhdźe 650 wobdźělnikow w tamnišim wólnočasnym westernparku El Dorado, kaž jednaćelstwo zdźěla. Přiwisnicy Hilla zanjesechu hrajerjej spěw a pósłachu jón jako widejowe poselstwo do USA. Tam Hill, kiž bě sej swój čas z Bud Spencerom sławnosć nabył, přebywa.

Pytanje za awtom je so w Delnjej Sakskej na njewšědne wašnje wujasniło. Krótko do połnocy bě 49lětny muž w delnjosakskim Hildesheimje policiji zdźělił, zo su jemu awto pokradnyli. Jako bě policija hižo po puću, so muž znowa přizjewi a rjekny, zo je awto namakał. Wukopa so, zo njebě wón ručne borzdźidło přićahnył. Na to awto po skłoninje dele jědźeše a prasny do sćežora. Škoda: 2 500 eurow.

To a tamne (29.03.19)

Freitag, 29. März 2019 geschrieben von:

Najhłubši pool swěta ma w Pólskej nastać. Njedaloko stolicy Waršawy přihotuja bagry tuchwilu twar megabazenka, kotryž ma 45 metrow do hłubiny sahać. Nastać ma paradiz nurjakow za započatkarjow kaž tež profijow. Tuchwilu najhłubši kumštny bazenk nurjakow ze 40 metrami je w italskim měsće Padua. Hišće lětsa chcedźa nurjenski centrum w Mszczonowje, něhdźe 50 kilometrow juhozapadnje Waršawy, wotewrěć.

Jako bamž předrasćeny je dźiwadźelnik John Malkovich z USA wčera putnikow njedaloko Naměsta swj. Pětra w Romje zamylił. Mnozy mějachu jeho w prěnim wokomiku za Franciskusa, byrnjež so wón z brodu a trochu tołši wot woprawdźiteho bamža rozeznawał. 65lětny Malkovich bě tam scenu za seriju italskeho režisera Paola Sorrentina „The New Pope“ nahrawał.

To a tamne (28.03.19)

Donnerstag, 28. März 2019 geschrieben von:

Po hromadźe sukanych płachtach ćeknyć spytałoj staj mužej z bydlenja w Berlinskej Strowotnej studni. Policija bě při durjach klinkała, zo by wobydlerja nje­zapłaćeneje pokuty dla zajała. Muž rjekny,­ zo njemóže wočinić, dokelž je nutř zamknjeny. Samsny čas spytaštaj mužej z woknom po zwjazanych płachtach ćeknyć, při čimž so płachta torhny. Pytanemu poradźi so ćeknyć, druhi so ćežko zrani. Čehodla bě tež wón ćeknyć spytał, njewědźa.

Do Berlina drogi nakupować jěła je 48lětna z Choćebuza z 19lětnym synom. Policisća namakachu při kontroli na Choćebuskim hłownym dwórnišću sydom gramow marihuany pola njeje. Žona přizna, zo bě drogi w Berlinje kupiła. Jeje syn wopojny jěd zastojnikam skónčnje přepoda. Wobaj dyrbitaj nětko ze skóržbu njedowoleneho wobsydstwa wopojnych srědkow dla ličić.

To a tamne (27.03.19)

Mittwoch, 27. März 2019 geschrieben von:

Do wopačneho směra lećało je pasažěrske lětadło předewzaća British Airways po starće w Londonje. Město toho zo by so do Düsseldorfa podała přizemi mašina w šotiskim Edinburghu na sewjeru kraja. Hakle tam wobsadce zmylk napadny. Prawdźepodobnje běchu w Londonje wopačny plan hrabnyli. Kapitan so zamołwi a lětadło do Düsseldorfa wodźeše. Do toho bě so prašał, štó chcył tola hišće do Němskeje lećeć: Wšitcy so přizjewichu.

Prawy instinkt dopokazała je kóčka na Cypernskej, po tym zo bě z hłowu w blachowej tyzy tčacy wostała. W panice doběža woslepjene zwěrjo do policajskeje stacije w małej wsy Oroklini na juhu kupy. Tam jej zastojnicy pomhachu. Z wutrajnosću a z pomocu klěšćow móžachu zwěrjo z njepřijomneho połoženja wuswobodźić. Lědma swobodna, so kóčka hnydom zaso zminy.

To a tamne (26.03.19)

Dienstag, 26. März 2019 geschrieben von:

Zhubjene dźěćo je w Mnichowje wulkozasadźenje policije zawinowało. Mać bě pjećlětnu holcu w nocy samu w bydlenju wostajiła. Jako so 30lětna po hodźinomaj nawróći, bě dźěćo preč. Žona alarmowaše policiju, bórze pak so wukopa, zo njebě holčka ćeknyła, ale přebywaše pola susodow. Žona bě ju žałosćić słyšała a k sebi wzała. Nětko pruwuja, hač je mać winowatosć dohladowanja raniła.

W hotowym luksusu žiwy był je paduch cyły kónc tydźenja w Praskej wili. Přenocowaše w mandźelskim łožu wobsedźerjow, bě wšitko z chłódźaka zjědł a nadobnu garderobu šefa domu wupruwował. Wobydlerjej zadobywarja lepištaj a wołaštaj policiju. Jako jeho zastojnicy zajachu, měješe wón samo hišće elegantny šlips wobsedźerja wile. Za zadobywarjom běchu doma w Pólskej hižo pytali. Nětko pak jemu najprjedy raz jastwo hrozy.

To a tamne (25.03.19)

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Jastwo hač do pjeć lět hrozy 19lětnemu Čechej za dospołnje nimokulene zadobyće do fitnesoweho kluba w Praze. Tam bě so wón wucychnował a nimale 8 000 eurow­ škody zawostajił. Po tym sej w pó­dlanskej stwě wusny, hdźež jeho wob­sedźer kluba nazajtra rano nańdźe a nablaku policiju zawoła. Prawdźepodobnje steješe paduch pod wliwom drogow a njebě hižo kmany twochnyć.

Z kwasom je sej jaty na dowolu na Mallorce drogi wobstarać chcył. Zastojnikam, kotřiž jeho jako nawoženju na kwas přewodźachu, napadny podhladne zadźerženje njewjesty a tamnych hosći. Po tym zo bě nawoženja na nuzniku pobył, namakachu w jeho kabaće wjacore z hašišom pjelnjene kondomy. Policisća na to wšu kwasnu hosćinu zajachu a dowjezechu muža njewoženjeneho wróćo do jastwa.

To a tamne (22.03.19)

Freitag, 22. März 2019 geschrieben von:

Z brónjowymi hrajkami, kotrež wupadachu kaž prawe brónje, su młodostni na Duisburgskim hłownym dwórnišću zasadźenje policije zawinowali. Dźewjeć młodostnych bě naraz wot policistow wobkruženych, kotřiž so jim z woprawdźitymi słužbnymi pistolemi w ruce bližachu. 14- do 16lětni so chětro wustróžichu a swoje „brónje“ hnydom na zemju połožichu. Woni chcychu widejo wjerćeć a njeběchu sej wědomi, što z atrapami načinja. Wězo so zamołwichu.

Nimale nahi je muž po swětosławnej Galeriji­ Tretjakowa w Moskwje běhał. Před wobrazom „Chrystus na zahrodźe Getsemani“ bě so wón drastu slekł, a jenož tanga woblečeny chodźeše po rumnosćach wustajeńcy. Na to ju wopušći. Wjednistwo galerije tukaše na ilegalnu akciju „wěsteho načasneho wuměłca“.

To a tamne (21.03.19)

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:

Wutykaneho krokodila dla bu w gmejnje Hanstedt južnje Hamburga policija wołana. Susodźa běchu 25 cen­timetrow dołheho reptila na zahrodźe bydlenskeho sydlišća wuhladali a policiju kaž tež wohnjowu woboru informowali. Spěšnje bě jasne, zo wot krokodila žadyn strach njewuchadźa, ale zo jedna so wo wutykany eksemplar. Policija přiwšěm pruwuje, hač je zakoń wo škitanych družinach ranjeny.

Lěta dołho ze 45 strašnymi jědojtymi hadami žiwy był je muž w staće USA Texasu, bjeztoho zo by to wědźał. Jako chcyše po wichoru pod swojim domom milinowód sporjedźeć, wuhlada wón wjacore klepotarče (Klapperschlange) a zawoła nablaku fachowcow za hady. Woni wućahnychu na to pod zwyšenym fundamentom domu 45 jědojtych hadow. Swoje strašne dźěło su fachowcy na 18mjeńšinskim wideju dokumentowali.

To a tamne (20.03.19)

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Awto při tankowni zabył je muž w Porynsko-Pfalcy. 41lětny bě sej po tanko­wanju w kasowej rumnosći hišće někotre napoje kupił a so na to wotsalił. Jako wón po třoch hodźinach přeco hišće wróćo njebě, informowaše tankownica policiju. Ta zwěsći, zo słuša wóz firmje w bjez­­posrědnim susodstwje. Tež mjeno šofera bě dźakowano słužbnemu wupokazej w awće spěšnje zwěsćene. Muž pak zastojnikam rozłoži, zo poprawom pěši k tankowni chodźi, zo by sej něšto kupił. „Na awto prosće myslił njejsym.“

Cristiano Ronaldo njeje jenož wuběrny kopar, ale wotnětka tež šef kliniki. Stajnje perfektnje frizěrowany Portugalčan je wčera w Madridźe centrum za transplantaciju włosow wote­wrěł, kotraž po 50 procentach jemu słuša. Tam měsačnje 550 plěchačam pomhaja. Ronaldo pla­nu­je dalše wotnožki kliniki.

Anzeige