To a tamne (12.02.18)

Montag, 12. Februar 2018 geschrieben von:

W kerčinje tčacy wostał je paduch w badensko-württembergskim Riedlingenje, po tym zo bě so podarmo do hrajneje hale zadobyć spytał. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu 31lětneho z motorskej piłu wuswobodźić. Wón bě so do kazina zadobył, při čimž so alarmowa připrawa zapiny. Bjez rubizny muž na to ćekny, daloko pak njepřińdźe: Policisća jeho poł hodźiny pozdźišo w kerčinje metry dale namakachu a zajachu.

Kaž ručna granata wupadacy młynčk korjeninow je w Frankfurće nad Mohanom zasadźenje policije zawinował. Swědcy běchu podhladny nastroj při zachodźe garažoweho kompleksa namakali a zastojnikow wołali. Fachowcy hessenskeho kriminalneho zarjada pak móžachu jich změrować: Jednaše so wo korjeninowy młynčk, z kotrymž móžeš mjez druhim marihuanu rozmlěć.

To a tamne (09.02.18)

Freitag, 09. Februar 2018 geschrieben von:

Mylnje 15 000 jejow skazało je norwegske mustwo na Olympiskich zymskich hrach w juhokorejskim Pyeongchangu. Tam běchu chětro překwapjeni, zo přiwjeze nakładne awto město skazanych 1 500 jejow dźesać króć telko, norwegska powěsćernja NTB rozprawja. Zamołwići běchu jeja internetnje skazali. Při tym drje je so zmylk při přełoženju do korejšćiny stał. Wulki dźěl jejow móžachu zaso wróćo dać. Zbytk dyrbja zjěsć.

Dźěl hoberskeje hory tuka Londonskeje kanalizacije je wot dźensnišeho w měšćanskim muzeju wustajeny. 250 metrow dołhi kolos pjelchow, lapow, kondomow a stołstnjeneho tuka bě loni kanal zatykał. Sobudźěłaćerjo města trjebachu tydźenje, zo bychu 130 tonow ćežki monstrum wotstronili. Tójšto wobydlerjow swoje wotpadki a tež horcy tuk přez toaletu wotstroni. Njerjad so tam zlěpi.

To a tamne (08.02.18)

Donnerstag, 08. Februar 2018 geschrieben von:

Hoberska dźěra na awtodróze A20 njedaloko mecklenburgsko-předpomorskeho Tribsesa je dźeń a wjetša. Mjeztym je so­ wona wot spočatnje 40 na 95 metrow rozšěriła, wobchadne ministerstwo w Schwerinje zdźěli. Jězdnja bě so kónc septembra na wjacorych metrach sypnyła. Něšto tydźenjow pozdźišo dyrbjachu awtodróhu dospołnje zawrěć. Hłowna přičina je poch (Torf) pod awtodróhu, kotryz njeběchu drje při twarje dosć wobkedźbowali. W nalěću chcedźa twarske dźěła k wuporjedźenju zahajić.

Dypkownje w 11.11 hodź. je so dźensa we wjacorych městach póstniski čas zahajił. W Düsseldorfje wobsadźichu předrasćene žony radnicu. Tež w Kölnje a Mainzu so póstniske nory zhromadźichu. Přiwótřenych wěstotnych naprawow dla dyrbja karnewalowe kluby lětsa wjace pjenjez nałožić hač hewak.

To a tamne (07.02.18)

Mittwoch, 07. Februar 2018 geschrieben von:

Rybjacy hat wurubili su njeznaći sewjernje Drježdźan. Nětko pobrachuje tam 300 karpow, šćukow a mjeńšich rybow. Wobsedźer hata je njeskutk póndźelu zwěsćił. Skućićeljo běchu prawdźepodobnje w času wot 1. do 5. februara deski spušćadła wućahnyli a wodu hata w měšćanskim dźělu Weixdorf wotpušćili.

Na wšě 660 eurow za wotamknjenje duri je sej chětro „drohi“ zamkar w badensko-württembergskim Albbrucku žadał, čehoždla ma nětko­ mjerzanje z policiju. Kaž ta zdźěli, bě 56lětna žona bydlenske durje zawrěła, kluč pak wotnutřka tčacy wostajiła, na čož wołaše zamkarja. Monter, kiž hakle połdra hodźiny pozdźišo přijědźe, wšak trje­baše dlěje hač dwě hodźinje, zo by durje wotamknył. A za to měješe jemu žona 660 eurow nablaku z ec-kartku zapłaćić. Z wašnjom by najwjace 200 eurow było.

To a tamne (06.02.18)

Dienstag, 06. Februar 2018 geschrieben von:

Hromady sněha na třěše měješe dalokobus ze Šwedskeje, jako bě w Šwicarskej po puću. Policija je jězdźidło na awtodróze zapadnje Züricha zadźeržała. Sněh bě so na 40 centimetrow nakopił a wažeše něhdźe 1 600 kilogramow. „Hdyž so tele hromady pušća, móže za nim jěducy wobchad chětro wohroženy być“, zdźěli rěčnik policije. Šofer dyrbješe sněh wotmjesć a nimo toho někotre sta eurow pokuty­ zapłaćić.

Šoferojo awtow w Berlinje dyrbjachu loni­ přerěznje 44 hodźin na zatykanych dróhach čakać. To wuchadźa z najnowšeho přepytowanja instituta za zběranje wobchadnych datow Inrix. Lěto do toho běchu hišće přerěznje 38 hodźin zličili. „Stolica zatykanych dróhow“ bě loni Mnichow z 51 hodźinami čakanja. Kaž analyza wujewja, wuskutkowachu kopjenja wobchada kóšty dohromady něhdźe 6,9 miliardow eurow.

To a tamne (05.02.18)

Montag, 05. Februar 2018 geschrieben von:

Chětro wopity a bjez jězbneje dowolnosće je muž w sewjerorynsko-westfalskim Hennefje na policajsku stražu přijěł, zo by za zhubjenej wosobu pytać dał. Zastojnicy čujachu alkohol, naměrichu pola­ 40lětneho 1,46 promilow a chcychu jeho jězbnu dowolnosć sćazać. Muž pak njeměješe žanu při sebi a chcyše z awtom zaso wotjěć. Tomu pak policisća zadźěwachu. Nětko dyrbi muž ze skóržbu jězdźenja pod wliwom alkohola dla ličić.

Z nadróžnej zawěru su policisća w delnjosakskim Nordhornje dźěsću po puću do žiwjenja pomhali. Staršej dyrbještaj jězbu z awtom do porodoweje kliniki přetorhnyć, dokelž so porod připowědźeše. Alarmowani zastojnicy na to dróhu zaraćichu. Bjezposrědnje po tym zo chorobne awto dojědźe, so dźěćko narodźi. Jemu a maćeri so derje dźe. Wobeju dowjezechu do chorownje.

To a tamne (02.02.18)

Freitag, 02. Februar 2018 geschrieben von:

Najmjeńši wólbny lokal Braniborskeje we wsy Basdorf pola Rheinsberga chcedźa zawrěć. To stanje so po přeću wjes­neje přirady, dokelž je runje hišće 22 ­wólbokmanych we wsy, rjekny wólbna nawodnica Rheinsberga Christiane Winkelmann nowinarjam. Při wólbach zwjazkoweho sejma loni w septembru su jeničce třo wobydlerjo swój hłós w kubłanskej rumnosći wohnjoweje wobory wotedali, tamnych 19 wólbokmanych bě listowe wólby wužiwało.

Paduši su w Kamjenicy zawrjenje płuwanskeje hale zawinowali. Njeznaći běchu magnetowe karty zawěranskeho systema předrasćernjow pokradnyli. Tak njejsu wosobinske wěcy hosći hižo škitane. Zhotowjer zawěranskeho systema njemóžeše krótkodobnje pomhać. Płuwarnju budu tuž najzašo hakle přichodnu wutoru zaso wužiwać móc.

To a tamne (01.02.18)

Donnerstag, 01. Februar 2018 geschrieben von:

Rjedźenske robotery so tele dny na Berlinskim Hłownym dwórnišću wubědźuja. Cyłkownje štyri wšelake nastroje toho razu srěbaja, trěja a rjedźa. Najlěpšemu roboterej kiwa zrěčenje Němskeje žele­znicy za dwulětnu testowu dobu. Při tym hladaja zamołwići na to, kak porjadnje roboter rjedźi, kak derje sam nawigěruje a kak lochko hodźi so posłužować. Ro­boter ma personal dwórnišća podpěrać a ma tež njedźelu a w nocy dźěłać.

Lěni listonoš je přez lěta wjace hač poł tony listow nakopił, město toho zo by je roznosył. Policija namaka njedaloko města Vicenza w sewjernej Italskej mjez druhim zličbowanki, dawkowe informacije, wabjenja a chłostanki. 56lětnemu listonošej­ wobswědčichu „njelóšt“. Je to dotal najwjetša namakanka njeroznošenych listow w Italskej. Nětko chcedźa je adresatam posrědkować.

To a tamne (31.01.18)

Mittwoch, 31. Januar 2018 geschrieben von:

Wužiwar drogow je so ze skóržbu blamował a dyrbi sej nětko wusměšowanja w interneće lubić dać. 43lětny bě so pola policije w Rostocku přizjewił a rjekł, zo jemu dealer město marihuany jenož jednoru trawu předawa. A wón bě dealerej za „drogi“ swój drohotny časnik přewostajił. Tón wšak je nětko fuk. Nimo toho ma muž skóržbu ranjenja zakonja wo wopojnych jědach dla na starosći. „Tak hłupy tola nichtó być njemóže“, rěka jedna z reakcijow na Twitteru.

Čehodla sej lochko činić, hdyž tež ćežko dźe: Mjez stabami železnych wrotow tčacy­ wostał je pjany w Mnichowje, jako chcyše do dwora. Wohnjowa wobora jeho­ wuswobodźi, po tym zo běchu wobydlerjo rano zahe wołanje muža słyšeli. Lochce zdrasćeny bě tón hižo chětro přemjerznjeny. Na kóncu so wukopa, zo njeběchu wrota ani zamknjene.

To a tamne (30.01.18)

Dienstag, 30. Januar 2018 geschrieben von:

Z klasiskej hudźbu chcedźa wšědnej hektice w podzemskej železnicy japanskeje stolicy Tokija wotpomhać. Wobhospodarjer tuž wot najnowšeho we wagonach klawěrne kruchi komponista Fry­deryka Chopina wothrawa, kaž japanska powěsćerna Kyodo zdźěla. Ideja za to je so zrodźiła, jako bě lokomotiwnik mylnje tajku hudźbu město ertneje připowědźe wothrał. Na to su sobujěducy jara pozitiwnje reagowali.

W čerwjenym winje kupać móža so hosćo w jednej z New-Yorkskich wellnessowych kupjelow. Manhattanske Aire Ancient Baths tole nimo masaže poskićuje. Antioksidaciske srědki španiskeho wina Tempranillo pječa strowoće tyja a za­dźěwaja zestarjenju kože. 30mjeńšinske kupa­nje pak płaći hač do 550 dolarow. Fachowcy a dermatologojo dwěluja, hač ma wino woprawdźe tajke wuskutki.

Anzeige