To a tamne (19.02.19)

Dienstag, 19. Februar 2019 geschrieben von:

Nimale měsacaj po hodźoch přeco hišće wobswětleny hodowny štom w saksko-anhaltskim Merseburgu zdaše so pasantce njedźelu trochu dźiwny być. A kaž so wukopa, bě jeje starosć woprawnjena. Wona informowaše policiju, kotraž nańdźe mějićelku jednoswójbneho domu mortwu w pincy. Po wšěm zdaću bě so 76lětna hižo před dlěšim časom z woporom njeskutka stała. 51lětneho syna njeboćičkeje nablaku zajachu.

Italske awto w hódnoće 250 000 eurow měć, ale žane pjenjezy za ćěriwo – tak zeńdźe so w oberfrankskim Bergu 65lětnemu šoferej, kiž njeje zličbowanku tankownje zapłaćił, ale radšo dale jěł. W Bayreuthu jeho policija zadźerža. Při přepytowanju zastojnicy zdobom zwěsćichu, zo njeje awto ani zawěsćene a zo za mužom hižo z chłostanskim wukazom pytachu. Wón njebě mjenujcy pokutu dźesać eurow zapłaćił.

To a tamne (18.02.19)

Montag, 18. Februar 2019 geschrieben von:

Tež kóń zamóže kriminalny pad rozrisać. Skoćo bě sobotu w južnej Hessenskej njezbožownje do bahna padnyło a njemóžeše so hižo same wuswobodźić. Wohnjowi wobornicy tuž pomhachu. Nimo konja wućahnychu pak hišće wulku bróń. Přiwołana policija bahno dokładnišo přepyta a nańdźe hišće dalšej třělbje kaž tež municiju. Brónje běchu paduši pokradnyli a je w bahnje schowali. Po­zdatnje wěsty schow pak je kóń připadnje wotkrył.

Napjateho telewizijneho programa dla je muž w Saksko-Anhaltskej wšo wokoło so zabył. Dny dołho njebě wot njeho ničo widźeć, jenož telewizor bě słyšeć. Dokelž wón tež na klinkanje a klepanje njereagowaše, wołachu susodźa wuchowansku słužbu. Jako chcychu wobornicy hižo přez kuchinske wokno do bydlenja zalězć, so muž před telewizorom jich skónčnje dohlada a jim durje wočini.

To a tamne (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Donald Trump je přetučny. To su lěkarjo na přepytowanju prezidenta USA w Běłym domje zwěsćili. Wuslědki strowotniskeho checka w Americe tradicionelnje wozjewjeja, byrnjež to předpisane njebyło. Najebać dobru powšitkownu strowotu je 1,90 metrow wulki Trump – mjeztym 110 kilogramow ćežki – hranicu body-mass-indeksa 30,4 docpěł. Tak njeje po sudźenju lěkarjow jeničce „přećežki“, ale nětko tež „pře­tučny“.

Na swojich škitnych tarčach po sněze suwali su so policisća w norwegskim Trondheimje. Nahrawana scena po swjatoku je w interneće mjeztym mały hit. Wosrjedź nocy běchu so zastojnicy na swoje tarče lehnyli a so po zasněženej dróze suwali. Widejo stajichu do interneta. „Chcychmy raz něšto hinašeho činić“, kaž měnjachu. Filmčk zwjesela ludźi mjeztym po wšěm swěće.

To a tamne (14.02.19)

Donnerstag, 14. Februar 2019 geschrieben von:

Nahrawanje hudźbneho wideja je w Frankfurće nad Mohanom k zasadźenju policije wjedło. Muž bě we hłubokogaraži zakuklenych a z mašinskimi třělbami wobrónjenych muži wuhladał a policiju wołał. Ta pósła specialnu jednotku, kotraž dźěła za widejo skónči. Nětko pruwuja, komu maja zličbowanku za zasadźenje pósłać. Wšako bě akcija dowolena. Zamołwići pak dyrbjachu policiju wo njej informować, čemuž wočiwidnje tak njebě.

Pola kruwow na pastwje přenocować chce sudnik Mnichowskeho wyšeho krajneho sudnistwa, kiž dyrbi w dołho trajacej zwadźe wo kruwjacych zwonach rozsudźić. Mandźelskaj skoržitaj hižo wjele lět přećiwo burowce, kotrejež howjada ze zwonom wokoło šije so blisko jeju doma pasu. Wonaj čujetaj so předewšěm w nocy mylenaj. Sudnik chce nětko wědźeć, kak zlě to woprawdźe je.

To a tamne (13.02.19)

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:

Policija přećel a pomocnik – to je 99lětna žona w Kielu po słowje brała. Ze swojim rolatorom přijědźe wona na policajsku stražu a prošeše zastojnikow, jeje ergometer sporjedźeć, kotryž pječa wjace njefungowaše. Žona njeby wědźała, koho dyrbi so hewak prašeć. Zastojnikaj ju domoj přewodźeštaj, hdźež zwěsćištaj, zo bě koleso wopak programěrowane. Wonaj móžeštaj tuž pomhać, a staruška nětko zaso pilnje na nim zwučuje.

Mjeniny krónprincesny měsac přezahe swjećili su w šwedskej stolicy Stockholmje. Wčera běchu wjacore busy w měsće ze šwedskej chorhoju wupyšene, kaž je to składnostnje mjenin krónprincesny Viktorije w skandinawiskim kraju z wašnjom. Jeje mjeniny pak njejsu 12. februara, ale 12. měrca. „To drje je něchtó něšto zaměnił“, so rěčnica bliskowobchadneho zarjada zjawnje zamołwi.

To a tamne (12.02.19)

Dienstag, 12. Februar 2019 geschrieben von:

Lubosćinska hodźinka w cuzym awće je so za młody porik ze stresom skónčiła. Wobaj běštaj so krótko do toho w diskotece zeznałoj. Pytajo za samotnym městnom wuhladaštaj wječor parkowacy Pkw wosrjedź Mnichowa, kotryž njebě zamknjeny. Wjeselo pak bě nimo, jako pytnyštaj, zo njehodźachu so durje wotnutřka wjace wotewrěć. W nuzy alarmowaštaj wonaj policiju, kotraž jeju wuswobodźi. Znate wšak njeje, kotre sćěhi to za 27lětneho a 26lětnu změje. Awto dyrbjachu wot­wlec, dokelž njehodźachu so durje po „wuswobodźenskej“ akciji wjace zamknyć.

Hrajkacy pos je w bydlenskim domje na juhu Israela woheń zawinił. Na wideju stražowanskeje kamery je widźeć, kak sej tón na werandźe ležo ze zapalakom hrajka. Naraz pak płomjenja wudyrja a so spěšnje rozpřestrěwaja. Pos na woheń wudźěra a šćowka. Wohnjowa wobora drje móžeše płomjenja podusyć, škoda w bydlenju je přiwšěm chětro wulka.

To a tamne (11.02.19)

Montag, 11. Februar 2019 geschrieben von:

Po spektakularnej jězbje po past­wach, mostach­ a samo awtodróze je wusłužene lětadło Boeing 747 w Nižozemskej swój posledni cil docpěło: zahrodu hotela njedaloko Amsterdamskeho lětanišća Schiphol. Mašinu chcedźa nětko na atrakciju za hosći přewarić. Transport je hotel miliony eurow płaćił a tójšto wušparanjow načinił: Tak dyrbjachu burow za wužiwanje łukow wotškódnić, trjebachu njesměrnje wjele zarjadniskich dowolnosćow a dyrbja nimo toho dosć drohi transport zapłaćić.

Tři měsacy bě wona swobodna – nětko su ćeknjenu kruwu „büxi“ zaso popad­nyli. Bywši policist, kiž zdobom hońtwjeri, je skoćo njedaloko bayerskeho Landshuta z kłokom pohłušił. Škitarjo zwěrjatow je na to wotewzachu a zastarachu. Kruwa bě so prawidłownje wječor při picnym składźe ratarskeho zawoda posłužowała. Tam je policist z třělbu na nju łakał. Büxi bě w oktobru ćeknyła.

To a tamne (08.02.19)

Freitag, 08. Februar 2019 geschrieben von:

Z njewšědnym dźěćacym widejom pyta katolska wosada w hessenskim Petersbergu za nowym duchownym. Zastupnicy wosady su zhromadnje z ministrantami widejo nawjerćeli, kotryž je na internetnej platformje youtube přistupny. Zajimcy su sej jón mjeztym 6 200 króć wobhladali. W nim hólcy a holcy skorža, zo hižo měsacy na noweho duchowneho čakaja, po tym zo bě dotalny wosadu wopušćił. Nowy duchowny měł cool a wjesoły być. Město dołhich prědowanjow přeja sej młodostni wjace kěrlušow.

Napity do wukładneho wokna modoweho wobchoda zajěł je muž w Bremenje a je sej po tym w awće wusnył. Jako policija dojědźe, motor hišće běžeše. 23lětny so spjećowaše, z awta wulězć a chcyše radšo dale spać. Najebać to jeho zastojnicy zhromadnje z awta wućahnychu, naměrjejo pola njeho 1,3 promile alkohola.

To a tamne (07.02.19)

Donnerstag, 07. Februar 2019 geschrieben von:

Mjaso wjewjerčkow poskićuja wot najnowšeho w hosćencu w Londonskej korčmowej štwórći Borough Market. Hosćenc „Native“ spřihotuje hosćom nimo lokalnych jědźow tež lasanju z ragoutom wjewjerčkoweho mjasa. Na taler přińdźe pak jenož mjaso šěrych wjewjerčkow. Zwěrjata běchu kónc 19. lětstotka z Ameriki přiwjezli. Mjeztym wohrožuja wone populaciju čerwjenych wjewjerčkow na britiskej kupje. Ludźom su wone kwakla.

Preč ćisnjena seks-klanka je na awtodróhowym parkowanišću w Posaarskej zasadźenje policije zawinowała. Naha klanka ze zawjerćanymaj rukomaj a nohomaj wupadaše w ćmě woprawdźe kaž čłowjeske ćěło, policija zdźěli. Wotpowědnje wustróžana reagowaše žona a zawoła policiju. Prjedy hač zastojnicy přijědźechu, móžeše žona zhromadnje ze šoferom nakładneho awta „kriminalny pad“ rozrisać.

To a tamne (06.02.19)

Mittwoch, 06. Februar 2019 geschrieben von:

Po nimale třoch tydźenjach bjez miliny ma wjaceswójbny dom w Osnabrücku zaso elektriku. Wot wčerawšeho maja podružnicy zaso milinu, rjekny sobudźěłaćerka domoweho zarjadnistwa na naprašowanje medijow. „Swěca funguje a lift tež.“ Na tepjenje dyrbja ludźo hišće čakać, dokelž jedna so wo nócnomilinowe kachle. Milina bě 16. januara po zapławjenju pincy wupadnyła. Hakle minjeny tydźeń móžachu připrawu sporjedźeć. 40 podružnikow bě potrjechenych, mjez nimi tež stari a hladanja potrěbni.

Z módrej swěcu na třěše je muž w Bayerskej kóšty za parkowanje lutować chcył. Swědk bě wobkedźbował, kak 65lětny před hotelom swěcu na třěše připrawi, zo by wóz kaž policajske awto wupadało. Přiwołana policija lampu sćaza. Muž dyrbi so jebanja dla zamołwić, snano tež přicpěwanja zastojnstwa dla.

Anzeige