To a tamne (04.02.21)

Donnerstag, 04. Februar 2021 geschrieben von:

Zwada mjez porikom direktnje před policaj­skej stražu w Kulmbachu je so za muža w jastwje skónčiła. 30lětny bě so chětro wótře ze swojej přećelku wurěčował. Jako zastojnicy „hamtsce derje znaty“ porik přepruwowachu, so wukopa, zo bě samsny dźeń wukaz zajeća přećiwo mužej dóšoł. Woni jeho zajachu a do jastwa dowje­zechu. „Zo policija jeho problemy na te wašnje rozrisa, z tym drje muž ličił njebě“, w zdźělence zastojnikow rěka.

Serum přećiwo koronawirusej preč ćisnyć­ dyrbjeli su w jendźelskim Rotherhamje. Sobudźěłaćerjo labora běchu zwěsćili, zo njebě specielny chłódźak, w kotrymž šćěpiwo ležeše, přez nóc z milinu zastarany. Tuž dyrbjachu 450 dozow šćěpiwa firmy Biontech/Pfizer wotstronić. Preparat trjeba zymnotu minus 70 stopnjow celsija, zo by so wjacore dny dźeržał.

To a tamne (03.02.21)

Mittwoch, 03. Februar 2021 geschrieben von:

Swoju škitnu funkciju dopokazał je nahubnik – byrnjež hinak hač myslene. 63lětna šafnerka bě w ćahu w Hessenskej pućowaceho kontrolowała. Muž jej jězbny lisćik skrótka pokaza, nochcyše pak jón jej dać. Jako sej žona lisćik hrabny, jej pasažěr do ruki kusny. Bě pak zabył, zo ma nahubnik před hubu. To šafnerku před zranjenjemi škitaše. Na dwórnišću muž twochny.

Z parodistiskim přizjewjenjom jako móžny organizator Olympiskich lětnich hrow 2032 je finska gmejna Salla na samym sewjeru kraja kedźbnosć zbudźiła. „Hač do toho budźetej sněh a lód zhubjenej a wubědźowanja kaž płuwanje, nurjenje a bičwolejbul budu móžne“, w ironiskim wideju rěka. Zamołwići gmejny, kotraž słuša k najzymnišim blečkam kraja, chcedźa po tymle puću na přiběracu změnu klimy skedźbnić.

To a tamne (02.02.21)

Dienstag, 02. Februar 2021 geschrieben von:

Dwě městnje za lět do kosmosa we wobłuku prěnjeje ryzy priwatnje płaćeneje swětnišćoweje misije „Inspiration 4“ wulosuje ameriski milionar Jared Isaacman. Raketa ma hišće lětsa wotzběhnyć. Wuměnjenje wobdźělenja je, zo nazběraja zajimcy hač do kónca februara znajmjeńša 200 milionow US-dolarow. Te chce Isaacman klinice St. Jude Children’s Research Hospital, specializowanej na wuslědźenje a hojenje raka pola dźěći, darić.

Z nožom w ruce je sej pacient w Konstanzu nad Bodamskim jězorom srědk přećiwo bolosćam zubow žadał. 40lětny bě wčera rano z wulkimi bolosćemi do praksy přišoł, jako tam lěkar hišće njebě. Wón prošeše 20lětneho přistajeneho praksy wo srědk. Jako tón na to pokaza, zo smě jón jenož lěkar wupisać a zo dyrbjał muž radšo k nuzowej słužbje hić, wućahny pacient nóž. Sobudźěłaćer móžeše so jemu wuwinyć, muž pak ćekny. Policija móžeše jeho krótko po tym zajeć.

To a tamne (01.02.21)

Montag, 01. Februar 2021 geschrieben von:

Ani helikopter wuchowanskeje słužby njebě małemu Martinej Timotheusej ze Sewjerorynsko-Westfalskeje spěšny dosć: Hólc so narodźi, jako so helikopter z ně­hdźe 200 km/h Osnabrückskej chorowni bližeše. Helikopter běchu pósłali, dokelž bě 24lětna mać něšto dnjow prjedy hač planowane hrona dóstała. Mandźelski dyrbješe z awtom ke chorowni jěć, dokelž njebě w mašinje městna. Jako tam dojědźe, bě wón hižo nan. Ćěšenk a mać staj strowaj. Posledni porod w helikopteru mějachu 1992 w Mnichowje.

Prózdny tank je šofera nakładneho awta direktnje do jastwa wjedł. Lkw bě na awtodróze A 9 njedaloko bayerskeho Hofa stejo wostał. Policisća jón zawěsćichu a papjery šofera kontrolowachu. Při tym zwěsćichu, zo 52lětneho z wukazom zajeća pytaja a dowjezechu jeho do jastwa. Nakładne awto dyrbjachu wotwlec, dokelž njehodźeše so wjace startować.

To a tamne (29.01.21)

Freitag, 29. Januar 2021 geschrieben von:

Dramatisce wupadaca pozdatna mróčel kura při katedrali w Kölnje je wulkoza­sadźenje wohnjoweje wobory zawiniła. Wobydler bě jej wo sylnym kurje při južnej wěži tachantskeje cyrkwje rozprawjał. Na to přijědźe nimale 40 awtow ze sto wohnjowymi wobornikami z cyłeho města k sławnemu symbolej města, woheń pak njemóžachu žadyn zwěsćić. Prawdźepodobnje běchu swětłomjetaki kurjawu a dešć při wěži wobswětlili, wuskutkujo tak zaćišć mróčele sylneho kura.

Wokno awtowych duri rozbić dyrbjeli su policisća w bayerskim Hohenbrunnje. Do toho bě jim Pkw napadnył, kotryž na awtodróze po seklojtej šćežce jědźeše. Šofer pak policiju ignorowaše a nochcyše zastać. Skónčnje so jej poradźi awto zadźeržeć. Dokelž nochcyše muž awto wočinić, su jeho zastojnicy namócnje wućahnyli a za alkoholowy test sobu wzali.

To a tamne (28.01.21)

Donnerstag, 28. Januar 2021 geschrieben von:

Swoju před sydom lětami dobytu postawu Oscaroweho myta njemóže dźiwadźelnik USA Jared Leto wjace namakać. Při přećahu w Los Angelesu bě wón pytnył, zo je postawa preč, kaž telewizijnemu moderatorej rjekny. Tež po dlěšim pytanju wostanje wona zhubjena. 49lětny wšak njewuzamkuje, zo je něchtó pozłoćanu figuru cyle jednorje spakosćił. Wón so jenož nadźija, „zo je w dobrych rukach“, Leto praji.

Sydomlětny syn šefa pućowanskeho portala Trivago Axel Hefer je njewočakowano do jstwy přišoł, jako měješe Hefer runje internetnu rozmołwu z ameriskim powěsćowym sćelakom CNN. „Mamy wopytowarja“, rjekny moderator sćelaka, jako so hólc w spanskim wobleku přidruži a so na klin nana sydny. Mały Victor chcyše do łoža. Moderator so jemu dźakowaše prajo: „Ty sy nam dźeń porjeńšił.“

To a tamne (27.01.21)

Mittwoch, 27. Januar 2021 geschrieben von:

Do nadróžneje latarnje zrazyło je policajske awto w sewjerorynsko-westfalskim Hammje, jako přesćěhowaše moped. Zastojnikam bě tón napadnył, dokelž spodźiwnje jědźeše a žanu čisłowu tafličku njeměješe. Jeho šofer signale ­policistow ignorowaše a ćěkaše. Awto policistow suny so z jězdnje, prasny do sćežora a wosta stejo. Mopedist móžeše tuž woměrje twochnyć.

Wodu kisałych kórkow na hładke zymske dróhi pryskać to tež w Braniborskej zajim zbudźa. Nadróžna słužba w delnjobayerskim Dingolfingu hižo wot lońšeho kórkowu wodu regionalneho zawoda město sypanskeje sele wužiwa. Na te ­wašnje chcedźa tam hač do tysac tonow sele zalutować. Braniborski krajny zawod za dróhi móhł sej tajki projekt hladajo ­na błótowske kórkowe zawody tohorunja deje předstajić.

To a tamne (26.01.21)

Dienstag, 26. Januar 2021 geschrieben von:

Jako mobilny dodawar jědźe je wobchadny policist w Jendźelskej zaskočił. Do toho bě posoł, kiž skazanu jědź wjezeše, ze swojim mopedom padnył a sej ruku złamał. Najebać bolosće a ćmu móžeše posoł zastojnika hač k domej w měsće Banstead južnje Londona wodźić, hdźež na jědź čakachu. „Dokelž sergeant Chris Schultze nochcyše, zo něchtó wo swoju skazanku přińdźe, je so wón rozsudźił jědź sam k ludźom dowjezć“, policija piše.

Při kradnjenju awta sej wusnył je paduch w bayerskim Weidenje. Jako so wob­se­dźer wčera k swojemu awtu wróći, wi­dźe­še 39lětneho spjaceho na sydle šofera. Prawdźepodobnje bě muž spytał, kable zwjazać a tak awto startować. Policija wšak zwěsći, zo steji wón wočiwidnje pod wliwom wopojnych srědkow. Z awtom drje 39lětny wotjěł njeje, načinjena wěcna škoda pak přiwšěm tysac eurow wučinja.

To a tamne (25.01.21)

Montag, 25. Januar 2021 geschrieben von:

Nimale tysac nahubnikow typa FFP2 je paduch w jednym z Bochumskich wobchodow spakosćił. Skućićel bě škleńcu zachodnych duri rozbił a karton z nahubnikami z předawanskeje rumnosće pokradnył. Njedaloko městna njeskutka wšak móžeše policija podhladneho 38lětneho zajeć a jemu karton z nahubnikami wotewzać. Skućićel je policiji ­derje znaty.

Z 500 ludźimi w běhu 24 hodźin telefonował je reporter rozhłosoweho sćelaka 1 Live w Kölnje. Ze swojimi 500 telefonatami je moderator Daniel Danger nětko mějićel rekorda najdlěšeho telefonata ze wšelakimi rozmołwnymi partnerami. Institut bě do toho wšelake prawidła postajił. Tak dyrbjachu rozmołwy znajmjeńša mjeńšinu trać a „zmysłapołne być“. Rozmołwni partnerojo Dangera běchu mjez druhim žurnalist Frank Plasberg a komikar Luke Mockridge.

To a tamne (22.01.21)

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:

Jenož nócny woblek zdrasćeny je šěsćlětny pachoł w delnjosakskim Celle wčera wječor staršimaj twochnył. Policistam wón praješe, zo chce so z přećelom na hrajkanišću pěstowarnje zetkać. Doma bě z woknom zalězł a so jenož w nohajcach na puć podał. Napadny pak šoferce, kotraž jeho zadźerža a policistam přepoda. Zastojnicy dowjezechu hólca staršimaj, kotrajž hižo za nim pytaštaj.

Z módrej swěcu na třěše awta staj so 18lětny šofer a 17lětny sobujěducy w sewjerorynsko-westfalskim Hammje jako ciwilnaj policistaj wudawałoj a pěškow narěčałoj, doniž prawa policija njepřijědźe. 28lětny muž bě policiju alarmował, po tym zo běštaj so młodostnaj jeho z awta za wupokazom prašałoj. Jako sej wón jeju słužbny wupokaz žadaše, wonaj bjez kóždeho słowa wotjědźeštaj. Skónčnje policija jeju lepi a samotwarjenu swěcu sćaza.

Anzeige