To a tamne (17.02.16)

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Dattel planuje jako prěnje město w Sewjerorynsko-Westfalskej zawjesć wosebity pěskowy časnik za krótkoparkowarjow. Wosom minutow, dołhož so pěsk sypota, móža měšćenjo bjez zapłaćenja parkować. Měšćanska rada je planej hižo přihłosowała. Pruwować pak hišće maja, hač pěskowy časnik za parkowanje porjad wo na­dróžnym wobchadźe njerani. Wšako móhli so njeměšćenjo diskriminowani čuć.

Eksport ruskeho narodneho napoja wódki je so loni hladajo na napjatosće mjez Moskwu a zapadom porno lětu 2014 wo wjace hač 40 procentow pomjeńšił. Ruscy producenća su 43,5 milionow litrow alkoholiskeho napoja za 112 milionow US-dolarow do wukraja předali, piše nowina Komersant, powołujo so na cło. Wičny eksperta Wadim Drobiz mjenuje politiske přičiny za stratu.

To a tamne (16.02.16)

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Njewšědny hobby pěstuje 63lětny Lo­thar Fuchs w pfalcskim Zweibrückenje, kiž zběra wolijowe kanistry z blacha. Wone su módre, žołte, zelene, čerwjene, čorne abo běłe. Wjace hač 880 tajkich historiskich sudobjow wón hižo ma. Awtowej norje słuša pječa najwjetša zběrka starych tyzow za motorowy wolij w Němskej. Po cyłej republice njeje wón dotal nikoho zetkał, „kiž wjace tajkich sudobjow wobsedźi hač ja“.

Oficialnych karnewalistow nad Rynom njeje namjet Kölnjana runje zwjeselił: Tón bě na Facebooku k tomu namołwjał, zo by so prawje wjele ludźi z tachantskeho města na wichora dla přesunjenym róžowopóndźelnym ćahu w Düsseldorfje wobdźěliło, tež zo „tam pokazaja, kak so karnewal prawje wotměwa. Hač do wčerawšeho wječora bě wjace hač 3 500 Kölnjanow wobdźělenje připrajiło.

To a tamne (15.02.16)

Montag, 15. Februar 2016 geschrieben von:

Při njezbožach na nowolětnych swjedźenskich zarjadowanjach we Vietnamje je 300 ludźi žiwjenje přisadźiło. Dróhi su za čas swjatočnosćow k nowolětnemu swjatkej Tet wosebje zatykane, dokelž mnozy wobydlerjo swojich přiwuznych wopytuja. Zarjady registrowachu wot 6. do 14. februara štyrista njezbožow z 380 zranjenymi, kaž nowina Tuoi Tre News rozprawja. Ličba mortwych je so porno lońšemu snadnje pomjeńšiła.

Kedźbnosć zbudźiła je w Šwicarskej ćeknjena jastwowa dohladowarka z tam zajatym seksualnym skućićelom. Wo móžnym poměrje 32lětneje zastojnicy we wukonjenju chłostanja ze 27lětnym njeje šwicarska policija hišće ničo wozjewiła. Wona na to tuka, zo staj so dohladowarka a seksualneho delikta dla zasudźeny hižo hnydom po ćeknjenju přez hranicu do Italskeje wotsadźiłoj.

To a tamne (12.02.16)

Freitag, 12. Februar 2016 geschrieben von:

Njeznaty dobroćel je we wuchodowestfalskim Bünde listowe wobalki rozdźělował, w kotrychž běchu 50 eurow a postrowna karta z hesłom ze Stareho testamenta. Policija je wotpowědne rozprawy medijow mjeztym wobkrućiła. Ludźo běchu wobalki w nakupowanskich wozach abo w listowym kašćiku namakali. Policija wě dotal wo 21 padach. Wona na to skedźbnja, zo njejedna so wo chłostajomny njeskutk. Ludźo smědźa sej pjenjezy wobchować.

Njelepy paduch je so w USA sam fotografował. Do toho bě so wón w měsće Batavia pola Chicaga w staće Illinois do fotografowanskeho awtomata zadobył a 75 dollarow pokradnył. Při tym jeho nastroj awtomatisce fotografowaše. Mjeztym je so muž pola policije přizjewił, po tym zo bě ta samočinjeny foto paducha na Facebooku wozjewiła.

To a tamne (11.02.16)

Donnerstag, 11. Februar 2016 geschrieben von:

Z awtom do Łobja zajěł je muž w delnjosakskim Bleckede pola Lüneburga, dokelž bě swojemu nawigaciskemu nastrojej dowěrił. Wšitcy štyrjo mužojo w awće móžachu so wuchować, rěčnik wohnjoweje wobory zdźěli. Jich dowjezechu do chorownje. Muž chcyše z přewoznej łódźu Łobjo přeprěčić. Při tym spušćeše so na swój nawi. Přewoz pak bě runje na druhim pobrjohu Łobja. Jako muž tole pytny, bě přepozdźe. Awto su mjeztym z kranom zaso z rěki wućahnyli.

Mysteriozny pad pokradnjeneho lěsa w braniborskim Premnitzu je wujasnjeny. Syn wobsedźerki je so pola policije přizjewił, po tym zo běchu nowiny wo padustwje rozprawjeli. Młody muž chcyše swojej maćeri při wobhospodarjenju lěsa pomhać a je lěsniskemu zawodej nadawk dał, štomy spušćeć a wotwozyć. Při tym na to njepomysli, mać informować.

To a tamne (10.02.16)

Mittwoch, 10. Februar 2016 geschrieben von:

Cyły lěs pokradnyli su njeznaći w sewjernej Braniborskej. Něhdźe wosom hektarow chójnoweho lěsa pola města Premnitz su skućićeljo dospołnje podrězali, policija zdźěli. Štomy běchu mjez sto a 120 lětami stare a hač do 30 metrow wysoke. Z wida policije bě padustwo profesionelnje přihotowane, wšako wužiwachu skućićeljo ćežku techniku k pušćenju a wosebite nakładne awta k wottransportowanju. Hač do 2 000 štomow so na tele wašnje zhubi. Wobsedźerka je škodu hakle nětko zwěsćiła. Paduši běchu drje wot spočatka decembra w lěsu „dźěłali“.

Z 3,55 promilemi alkohola w kreji je kolesowar w Königs Wusterhausenje padnył a so při tym zranił, policija zdźěla. Spočatnje tukachu na wobchadne nje- zbožo. Muža dowjezechu do chorownje, wšako hrožeše zajědojćenje z alkoholom.

To a tamne (09.02.16)

Dienstag, 09. Februar 2016 geschrieben von:

Ze swójskim fotom su třo paduši w Kamjenicy policiji dźěło wolóžili. Kaž Kamjeničanska policija zdźěli, běchu so paduši krótko do hód do bydlenja w Burgstädtće zadobyli. Tam spakosćichu mjez druhim klučiki awta. Hišće samsny dźeń zajědźechu z pokradnjenym awtom do paslow błyskača. Na foće su mužojo derje spóznać, policija zdźěli. Awto něšto pozdźišo namakachu, po tym zo běchu mužojo z nim 900 kilometrow jěli. Policija fota muži wozjewi a prosy wo pokiwy.

Z retlom a motorowej piłu staj so susodaj w Naunhofje pola Lipska do so dałoj. K rozestajenju dóńdźe, po tym zo bě muž z piłu kwětki susodki podrězał. Ta jemu na to z drjewjanej łatu na hłowu dyri a při tym zrani. Na to muž z mjeztym hasnjenej piłu žonje do ruki dyri. Wona pak wosta njezranjena. K starobje zwadźeneju susodow policija ničo njezdźěli.

To a tamne (08.02.16)

Montag, 08. Februar 2016 geschrieben von:

Z awtom do kuchnje jednoswójbneho domu zrazył je 18lětny w Kölnje. Zhromadnje z jenak starym towaršom bě sej młody muž minjenu nóc awto nana wzał, kotryž wšak ničo wo tym njewědźeše, kaž policija zdźěli. Alkohola a přewulkeje spěšnosće dla wón kontrolu nad jězdźidłom zhubi. Wóz zrazy do domu a sćěnu přełama. 18lětny njeměješe jězbnu dowolnosć. Wobaj so snadnje zrani­štaj. Awto je dospołnje skóncowane.

Pod narownymi kamjenjeni zasypana bu 60lětna na ležownosći kamjenjećesarja w šwabskim Oettingenje. Po informacijach policije bě žona do zawoda přišła, zo by narowny kamjeń wupytała. Jako so wo wustajany eksemplar zlehny, so tón powali. Žona na to spyta, so druheho kamjenja dźeržeć. Tola tež tón so zwjeze a žonje na nohu padny. Hakle wohnjowi wobornicy móžachu ju wuswobodźić.

To a tamne (05.02.16)

Freitag, 05. Februar 2016 geschrieben von:

Slepa dowěra nawigaciskemu nastrojej je šoferej 40 tonow ćežkeho nakładneho awta tójšto mjerzanja wunjesła. Njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Hagena wón po wuskej lěsnej šćežce błudźeše, doniž tčacy njewosta. Při tym sej tež hišće dieselowy tank roztorha. Poprawom wšak chcyše do cyle hinašeho Hagena, kaž wón policistam rjekny. Z toho pak tak spěšnje ničo njebudźe: awto skóncowane, diesel w lěsnej pódźe, chłostanka a zličbowanka za rumowanje awta – to budźe drohe.

Čas je wotběžał: W Kaliforniskej njeje hrajer lota swoje dobyće 63 milionow dolarow wotewzał. To je najwjetše njewotewzate dobyće w stawiznach loterije zwjazkoweho stata USA, kaž sćelak NBC rozprawja. Pjenjezy maja so nětko na dobro šulow w kraju wužiwać. Los bu 8. awgusta 2015 kupjeny. Wčera wječor bě čas 180 dnjow čakanja na dobyćerja nimo.

To a tamne (04.02.16)

Donnerstag, 04. Februar 2016 geschrieben von:

Wjace hač 10 000 eurow je sobudźěłaćer Erfurtskeho měšćanskeho zawoda namakał, jako wurumowaše kontejner za spěrawe wotpadki. „Pjenjezy słušeja staršemu porikej. Mandźelskaj běštaj stary čapor z bydlenja wurumować dałoj, dokelž ćehnjetaj k dźěćom do druheho města“, zdźěli wčera policija. Wobaj staj staršej hač 80 lět a„staj pjenjezy prawdźepodobnje zabyłoj“. 28lětnemu namakaćerjej přisteji nětko myto třoch procentow.

Ani dwě lěće stara holčka je a ma hižo njewšědnu wutrajnosć: 23 měsacow stara Kiara Belle Kit je w płuwarni w Malajziji nimale dwěsćě metrow płuwała a tak narodny rekord w swojej starobnej skupinje nastajiła. Holčka trjebaše za čaru 25 mjeńšin a 38 sekundow. Dotalny rekord bě 30 měsacow stara holca lěta 2003 nastajiła. Wona pak je tehdy jenož połsta metrow płuwajo zmištrowała.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019