To a tamne (30.08.16)

Dienstag, 30. August 2016 geschrieben von:

Dakotajo běhaja kokoše po dworje, ale jenož na wěsty čas, wšako su jenož wotnajate. Na te wašnje móža zajimcy wuspytać, hač chcedźa na přeco kokoše plahować. Pěstowarske dźěći pak móža dožiwić, zwotkel jejka poprawom přińdu. Tajki žiwy wučbny material přenaja pjeriznar w porynsko-pfalcowskim Neuhofenje. Tež starownja je sej pola njeho hižo kokoše na čas wotnajała, dokelž dopominaja wone mnohich jeje wobydlerjow na čas­ dźěćatstwa na wsy.

Kašć w jězoru podnurił je nurjer w bay­erskim Schwandorfje. Dalši je kašć připadnje na dnje jězora wuhladał, na čož informowaše policiju. Nurjerjo Schwandorfskeje wodoweje straže wšak nama­kachu w kašću kamjenje. W kruhach nurjerjow je z wašnjom někajke wěcy na dnje schować, zo bychu nurjenski sport trochu zajimawši sčinili.

To a tamne (29.08.16)

Montag, 29. August 2016 geschrieben von:

Po tym zo njeje 400 eurow drohi pohłušenski kłok lěkarja pola twochnjeneho kenguruwa ničo wuskutkował, chcedźa jeho nětko z běłym chlěbom přiwabić. Zwěrjo bě kónc tydźenja z priwatneje ležownosće w hessenskim Nentershausenje do lěsa twochnyło, skočiwši přez 2,50 metrow wysoki płót. Skupina hajnikow drje je nańdźe, njemóžeše pak je za wopuš­ hrabnyć a popadnyć. Wobsedźer kenguruwa hakle połdra tydźenja ma a dyrbi nětko hižo wysoku zličbowanku lěkarja zapłaćić.

Hrymzak bě wina, zo je so lět z maliskeho Bamaka do Parisa wo 48 hodźin zapozdźił. Po wšěm zdaću bě so myška někak do lětadła zadobyła. A tajka móže wulku škodu zawinować. Tohodla njemóžeše mašina tež dypkownje startować. Pasažěrojo čakachu sćerpnje w hotelach maliskeje stolicy na wotlět.

To a tamne (26.08.16)

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Chětro agresiwny kenguru je w Awstralskej před domom hrajkacu holčku ata­kował. Na to da so mać do boja z chětro sylnym zwě­rjećom, kotrež bě runje tak wulke kaž wona sama. Hakle z pomocu susoda móžeše­ žona kenguruwa wućěrić. Tón pochadźeše z bliskeje farmy, hdźež tele zwě­rjata plahuja. Pječa maja tam mjeztym 93 eksemplarow na poměrnje małej ležownosći. To drje je tak agresiwne čini.

Kołp je dźensa rano krótki čas Berlinski wobchad spěšnoželeznicy na wjacorych čarach lemił. Ptak bě so na dwórnišćo Bellevue we wobwodźe Tiergarten zabłudźił. Přiwołani policisća kołpja njezra­njeneho popadnychu, jako po kolijach běhaše. Krótko na to bě zaso na swobodźe. Za čas njewšědneje akcije dyrbjachu železniski wobchad něhdźe dwaceći mjeńšin přetorhnyć.

To a tamne (25.08.16)

Donnerstag, 25. August 2016 geschrieben von:

Wjace hač 17 000 zwěrjatow Londonskeje coologiskeje zahrody su wčera we wobłuku kóždolětneje wulkeje inwentury wažili a měrili. Zamołwići trjebachu wjele­ fantazije, zo bychu zwěrjata pohnuli so na wahu stupić. Pinguiny dyrbjachu přez wahu k swojej picy nóžkować. Lawam přiwjazachu mjaso na štom. Tak dyrbjachu so na zadnjej noze stupić, zo bychu picu dosahnyli. Na te wašnje móžachu jich wulkosć měrić.

Ze signalowej machawku policije, kotruž bě sej w interneće kupił, je so muž wčera přez połnu Berlinsku měšćansku awtodróhu předrěć spytał. Policistam muž w małym Smarće napadny, kiž wusko za druhimi awtami stejo tak dołho z machawku kiwaše, doniž jemu městno nječinjachu. Nětko dyrbi z tym ličić, zo sćazaja jemu jězbnu dowolnosć „charakterneje njekmanosće“ dla.

To a tamne (24.08.16)

Mittwoch, 24. August 2016 geschrieben von:

Kóčka je po wšěm zdaću rozbuchnjenje we Wittenbergskim domskim zawiniła. Kaž policija zwěsći, bě zwěrjo elektroniske kachle, kotrež so přez dótknjenje wodźa, zašaltowało. Na kachlach stejaca plastikowa škla so zapali a sćopli blisku sprayjowu dozu, kotraž na to rozbuchny. Na zbožo so nichtó njezrani, rozbitki woknoweje škleńcy pak wobškodźichu před domskim parkowace awto.

Koleso na wuměłskej twórbje „Molecule Man“ w Berlinje dyrbjachu industrijni krosnowarjo wotstronić. Akcija, při kotrejž lězechu woni na třiceći metrow wysoku postawu, traješe połdra hodźiny. Čehodla a štó bě koleso tam powěsnył, njeje jasne. Pječa dyrbješe tež to wuměłstwo być. Wuhladali su kolesa tež na druhich městnach, hdźež poprawom njesłušeja, jedne wisaše na přikład na sćežoru ample.

To a tamne (23.08.16)

Dienstag, 23. August 2016 geschrieben von:

Wot rubježnikow natočeny film wo jich nadpadźe je policiji w Mönchengladbachu dźěło jara wolóžił. Po tym zo bě wona film skerje připadnje do rukow dóstała, móžeše njeskutk po štyrjoch lětach wujasnić a třoch skućićelow zajeć. Mužojo běchu so swój čas do bydlenja muža zadobyli, z nim chětro hrubje zachadźeli a drohoćinki w hódnoće 60 000 eurow rubili. Film nańdźechu policisća na kompjuteru, kotryž běchu w druhej naležnosći sćazali.

Mać na parkowanišću awtodróhi A 6 zabyli su swójbni z Rumunskeje. Žona bě ze swojim mužom, dźěćimi a přichodnymaj staršimaj po puću do Francoskeje. Jako so z nuznika nawróći, běchu ći tamni hižo wotjěli. Policisća dowjezechu ju do domu bjezdomnych w Heilbronnje k přenocowanju. Krótko na to so swójba přizjewi a je nětko zaso zjednoćena.

To a tamne (22.08.16)

Montag, 22. August 2016 geschrieben von:

Animaterej wucho wotkusnył je muž na campingownišću w italskim dowolnišću Riccione nad Adriju. Do toho běštaj so mužej zwadźiłoj, dokelž bě sobudźěłaćer syna muža do swojich žortow zapřijał. Na to nan animatera kusny. 46lětny z Piemontskeje kónčiny bu zranjenja ćěła dla zajaty. Lěkarjo su w chorowni spytali wucho animatera zaso přišić.

Dosć drohu jězbu z čołmikom je sej zalubowany sobotu wječor pola Saarbrückena popřał. Wjesłujo ze swojej přećelku na jězoru zhubi wón klučik požče­neho awta. Tón bě so jemu ze zaka sunył a so we hłubinje jězora zhubił. Muž dyrbješe na to awto wotwlec dać a tež kóšty za nowy klučik přewzać. Romantiska nalada bě wězo njejapcy přetorhnjena. Młody porik bě w Homburgu na kwas prošeny, hdźež mějachu hosćo składnosć, sej z čołmikom wulećeć.

To a tamne (19.08.16)

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:

Wopačneho kupca wupytali su sej paduši paketow. Woni poskićichu wjacore antikske pjenjezy runje tomu wikowarjej w Tübingenje, kiž bě twjerde pjenjezy dny do toho z póštu wotpósłał. Tón pjenjezy hnydom spózna a zawoła policiju. Ta je třoch muži w starobje dwaceći, 31 a 37 lět hnydom sobu wzała. Jako­ sub-předewzaćeljo transportowachu woni pakety pósta, při čimž stajnje zaso drohotne wěcy z nich kradnychu.

Jastwowemu stražnikej žiwjenje wuchowali su jeći jastwa w Texasu: Ze swojeje cele běchu woni wobkedźbowali, kak so stražnik infarkta wutroby dla zwjeze. Na to z pjasćemi wo durje bijachu, zo bychu­ tamnych stražnikow na so skedźbnili. Jako so to njeporadźi, zhromadnje durje cele přełamachu a pomoc přiwo­łachu. Widejokamera je dobry skutk dokumentowała.

To a tamne (18.08.16)

Donnerstag, 18. August 2016 geschrieben von:

Awtogramy wjacorych prominentnych sportowcow w domje bayerskeho koparskeho ligista Weiden je rjedźerka wotstroniła. Prawdźepodobnje měješe wona podpisma na škleńčanej witrinje za móranja młodostnych, kotřiž běchu tam dźeń do toho swjećili, koparski klub na swojej internetnej stronje zdźěla. Podpisali běchu tam mjez druhim Manuel Neuer, Jürgen Klopp a Pep Guardiola.

Na dźěćacym kolesu je policist w Bambergu ćěkaceho přesćěhał. 27lětny bě so z mopedom policajskej kontroli wuwinył. Jako zastojnicy w zahrodnišću z awtom dale njepřińdźechu, hrabny sej policist njepřizamknjene koło a 27lětneho dosahny. Tón njeměješe jězbnu dowolnosć, za to pak dosć alkohola a drogow w ćěle. Koleso­ je policist zaso wróćił.

To a tamne (17.08.16)

Mittwoch, 17. August 2016 geschrieben von:

Zbožo měło je 182 turistow, kotřiž běchu na dnjowym wulěće w kónčinje grjekskeje kupy Lefkada. Jich wulětniski čołm wosta wosrjedź morja stejo, dokelž bě kapitan do wotjězda zabył jón natankować. Jako motor dźěłać přesta, běchu njedaloko dowoloweje kupy, hdźež kótwicu pušćichu. Na zbožo bě morjo měrne. Tak móžeše pobrjóžna straža čołm do přichodneho přistawa ćahnyć.

Staplowane kaminowe drjewo na ležownosći Kupoweho hotela Hermannswerder móhło hižo bórze Podstupimskich sudnikow zaběrać. Šef hotela Burkhard Scholz je přećiwo žadanju města, zo měł stapl drjewa na swojej ležownosći wotstronić, skóržbu zapodał. Město argumentuje, zo by Scholz za kaminowe drjewo dowolnosć trjebał, dokelž leži hotel w přirodoškitnym pasmje. Wjacore medije mjeztym wo skurilnej zwadźe rozprawjeja.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte