W Hamoru miliony inwestuja

Montag, 02. Juli 2018 geschrieben von:

Na terenje milinarnje planuja připrawu za sušenje błóta twarić

Hamor (CK/SN). Třećinu wšěch wotpadkow błóta z komunalnych wodočisćernjow woža na pola. Z teje přičiny chcyło Lipšćanske předewzaće za wodu a wotpłóčki OEWA na teritoriju Hamorskeje milinarnje připrawu za sušenje błóta natwarić a do njeje šěsć milionow eurow inwestować. Za sušenje błóta chcedźa zbywacu ­ćopłotu milinarnje zasadźić. Granulat móhli pozdźišo w cementowej industriji zasadźić. Předstajomne je pak tež wužiwanje maćizny jako narunanske paliwo w milinarni koncerna LEAG.

Manufaktura swětłownja Łužicy

Donnerstag, 28. Juni 2018 geschrieben von:

Industrijne předewzaće w Cersku zhotowja škleńcu za fotowoltaikowe připrawy

Škleńcowa manufaktura Branibor­ska tzwr so dale a bóle zjawnosći wotwěra. Njedawno je Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźo­­staw­skeho hospodarstwa k rozmołwnemu kołu z jedna­ćelom manufaktury Torstenom Schroeterom přeprosyło. Wón dopo­minaše na wuwiće industrijnišća a předstaji dźensniši produkciski profil předewzaća.

Mnohe twarske naprawy nuznje trěbne

Donnerstag, 28. Juni 2018 geschrieben von:

Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo chce za­měr­nje dalše dróhi a puće saněrować. Tole­ podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo zarjad­niskeho zjednoćenstwa Slepo Steffen Seidlich na njedawnym posedźenju tamni­­šeje gmejnskeje rady. Jednohłós­nje radźi­ćeljo rozsudźichu, wjesnjanosće wjac prawomocy spožčić. Přichodnje smě wón w zwisku z wupisanjemi předewzaćam nadawk dać, su-li najlěpši ho­spo­darski poskitk předpołožili.

W jednotliwych padach dźe to, po­nowić Běłowodźanski puć we wjesnym dźělu Mułkecach, lěsny puć w Rownom, zajězd Rownjanskeje Witaj-pěstowarnje „Milenka“, dźělny wobłuk puća w Sle­pom a komunalnu kolesowansku šćežku w Mułkecach. „Mamy za to financy Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad. Za lěto 2018 je jich cyłkownje 56 578,73 eurow“, Steffen Seidlich rozłoži. „W techniskim wuběrku smy so dorozumili, za kotre naprawy chce­my srědki zasadźić.“ Pjenjezy su ze směrnicy wo komunalnym dróhotwarje. Naprawy, tak Steffen Seidlich wuzběhny, su nu­znje trěbne.

Struchła bilanca po 20 lětach wjelka w Sakskej

Mittwoch, 27. Juni 2018 geschrieben von:

Dźěže (UM/SN). Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) ma, po tym zo bu w februaru blisko Krušwicy wjelk zatřěleny, 210 skóržbow na blidźe. To rjekny wón wčera wječor we wobłuku wot frakcije krajneho sejma swojeje strony organizowaneho zarjadowanja „20 lět wjelki w Sakskej“ w Dźěžach (Diehsa). Zdobom Lange zwurazni, zo statnemu rěčnistwu mjeno hajnika, kiž bě wjelka třělił, njemjenuje. „Sym jim rjekł, zo ja zamołwitosć přewozmu.“

Woprawnjene wočakowanja na přichod

Dienstag, 26. Juni 2018 geschrieben von:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Łužiski region ho­tuje so na puć dalšeho strukturneho wuwića. Tu zahaja so mjezy přesahowacy proces Sakskeje a Braniborskeje, kotryž zwjazkowe knježerstwo podpěruje. To wob­krući wčera zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) na Łužiskim dialogu 2018 w Čornopumpskej klubowni koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG). Přitomnaj běštaj tohorunja sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a jeho braniborski kolega Dietmar Woidke (SPD). Podłu přijězda je wšak něhdźe 500 sobudźěłaćerjow a energijowych poradźowarjow předewzaćow LEAG a Mibrag za swoje dźěłowe městna a za strukturnu změnu wuchodoněmskich brunicowych rewěrow demonstrowało. Politikarjo so z nimi rozmołwjachu a přihłosowachu jim, zo maja woprawnjene wočakowanja hladajo na přichod w domiznje. Dalši strukturny łamk měli wotwobarać.

Komisija dźěłać započała

Dienstag, 26. Juni 2018 geschrieben von:

Wuradźuja nětko wo přichodźe brunicoweho hórnistwa w Němskej

Berlin/Wjelcej (SN/BŠe). Dźensa je so w Berlinje wuhlowa komisija prěni raz schadźowała. 23 ludźi chce nětko prawi­dłownje wo přichodźe brunicoweho hórnistwa w Němskej wuradźować. Mjez nimi stej zastupjerce z Łužicy. Jónu Grodkowska měšćanostka a rěčnica Łužiskeho kruha Christine Herntier (njestronjanka) a Hannelore Wodtke z woler­skeho zjednoćenstwa „Zeleny přichod Wjelcej“ tamnišeje měšćanskeje rady. „Změjemy tójšto dźěła so přesadźić“, zdźěli Wodtke do konstituowaceho po­sedźenja. Wona zasadźa so předewšěm za to, žane nowe brunicowe jamy njezarjadować. Dotal je planowane wobydlerjam Prožymja hakle w lěće 2020 rjec, kak tam dale póńdźe. „To je přepozdźe. Ludźo njemóža z tajkej njewě­stosću dale žiwi być.“

Kórki lětsa prjedy žnjeć započeli

Mittwoch, 20. Juni 2018 geschrieben von:

Kórki a len słušeja k najznaćišim wudźěł­­kam w Błótach. Zašły tydźeń su zamołwići kołowokoło Błótowskeho towarstwa žně kórkow oficialnje za­hajili­. Len pak hišće chwilku trjeba. Tuchwilu rostlina kćěje a kuzła cunju­ lila barbu na zahonach.

Błóta (SN/BŠe). Na něhdźe 50 hektarach plahuje biozawod Frehn w błótowskim Schöneiche kórki. W aprylu běchu tam symjo wusyli, nětko su woblubowanu zeleninu hižo žnjeć započeli. Wuskut­ko­wała je zažne žně změna wjedra kónc apryla, hdźež dóńdźe ke konstantnje ćopłym temperaturam wodnjo a w nocy. Lětuši měsac meja słuša k najćoplišim wot časa­ zapisowanjow wjedra. Sylne zliwki a krupy su na někotrych polach k tomu wjedli, zo su so rostliny pomałšo wu­wili, štož pak bě jenož krótkodobny zjaw. Přiwšěm kórki w Błótach hižo wot kónca meje domchowaja.

Spěchuja strukturnu změnu

Dienstag, 19. Juni 2018 geschrieben von:

Iniciatiwa CLEANTECH na fachowu konferencu přeprosyła

Čorna Pumpa (JoS/SN). Přichod Łužicy po wudobywanju brunicy žada sej wuske splećenje hospodarstwa z politiku a wědomosću. Runje tak su wutworjenje nowych rjećazow, zwoprawdźenje inowatiwnych projektnych idejow a eficientne wužiwanje wobstejacych resursow trěbne. Wo tym wuradźowachu njedawno wobdźělnicy fachoweje konferency CLEANTECH w Čornej Pumpje, kotrejež hesło bě, łužiske inowacije zwoprawdźić.

Na derje wopytanym zarjadowanju informowachu tohorunja wo aktualnym stawje spěchowanskich programow.

Konjecy/Ralbicy (SN/BŠe). Plahowanje wowcow słuša k łužiskej kulturje. Wo tym přeswědči so minjeny pjatk sakski ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) w Konjecach. Na łuce jemu Konječanski plahowar wowcow Měrćin Just rysowaše, zo ma so Róžeńčanskeje wjelčeje črjódy dla dale a ćešo. Wón dźě měješe zašły čas wosebje wjele stratow rubježneho zwěrjeća dla. Zas a zaso dósta­waše nadawk, swoju pastwu hišće bóle­ zawěsćić. Nazornje je Just pjatk přitom­nym politikarjam wšelake etapy na přikładźe płota demonstrował a jim tak tuchwilne poćežowanja wuwědomił. Dale wobžarowaše wowčer wobšěrne dlijace­ so financne wotrunanje. ,,To njemóže hižo tak dale hić. Trjebamy nuzne rozrisanje“, Just wuzběhny. To wšak je nětko tež ministerskemu prezidentej jasne­, kiž zwurazni, zo měli wotškódnjenje nanajspěšnišo wolóžić. ,,Mamy ćišć na knježerstwo w Berlinje přiwótřić.“ Wjelk pak ma škitny status, kotryž njehodźi so zakonsce tak lochko wobeńć.

„Namrěwstwo nana njepředam“

Donnerstag, 14. Juni 2018 geschrieben von:

Mandźelskaj Else a Günter Zech z Miłoraza wojujetaj wo zdźerženje swojeje ródneje wsy

Po planach předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) ma so Miłoraz rozšěrjenja Wocho­žanskeje brunicoweje jamy dla wotbagrować. Kaž we wšelakich žórłach rěka, je wjetšina wobydle­rjow za přesydlenje, dokelž hižo proch a haru njeznjesu. Přiwšěm pak so někotři tež spjećuja.

Hans Rulka bě z dowěru do Boha žiwy.­ Kóždu njedźelu chodźeše w Slepom kemši, a mandźelska jeho přewo­dźeše. „To běše jimaj wažne“, do­pomina so Günter Zech na staršeju jeho maćerje. W lěće 1910 natwarištaj sej w Miłorazu štyristronski statok. Hans Rulka dźěłaše jako muler. Připódla re­parowaše kachle cyhelnicy w Nowym měsće nad Sprjewju. Mandźelska pak staraše so wo domjacnosć. „Sprócniwje je wona kóždu hriwnu za chěžu a dwór lutowała“, wnučk rozkładuje.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019