Na tarifowe zrěčenje so skónčnje dojednali

Mittwoch, 31. Juli 2019 geschrieben von:

Kamjenc (SN/JaW). Sobudźěłaćerjo Kamjenskeho baterijoweho zawoda Accumotive dóstanu wot klětušeho wjace mzdy. Kaž dźěłarnistwo IG metal dźensa zdźěla, stej so wčera dźěłarnistwo a wjednistwo zawoda w Lessingowym měsće po něhdźe połdra lěta trajacych jednanjach na to dorozumiłoj, přewzać sakske płoninowe tarifowe zrěčenje metaloweje a elektroindustrije. „Dźensa je wosebity dźeń za cyłu wuchodnu Saksku“, hódnoćeše wuspěch nawoda jednanjow a prěni społnomócnjeny IG metal we wuchodnej Sakskej Jan Otto.

Za sobudźěłaćerjow Kamjenskeho za­wo­da Deutsche Accumotive, kotryž je stoprocentna wotnožka awtotwarca Daimler, to rěka, zo změja hač do lěta 2021 stoprocentowsku mzdu po mje­nowanym tarifje a tak wot noweho lěta 200 do 600 eurow měsačnje wjac w kapsy, pisa dźěłarnistwo. Dale płaći dźěło­dawar přistajenym jónkrótnje 1 000 eurow. Krok po kroku zwyša tež dowol na 30 dnjow wob lěto. Nimo toho chcedźa přichodnje hodowny pjenjez płaćić.

Ćahi njejězdźa

Donnerstag, 25. Juli 2019 geschrieben von:

Kamjenc/Kinspork (UM/SN). Sakska měšćanska železnica je w minjenej nocy wobchad dospołnje a bjez připowědźenja zastajiła. Nimo čarow we wuchodnych Rudnych horinach je tež zwisk mjez Kamjencom resp. Kinsporkom a Drježdźanami potrjecheny. Sta pasažěrow čakachu podarmo na nastupišćach. Ani předewzaće same ani wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO), w kotrehož nadawku ćahi mjez Łužicu a sakskej stolicu jězdźa, njeběštej dźensa dopołdnja nastupajo dokładniše rozjasnjenje docpějomnej.

Zjawnoprawniskemu sćelakej MDR předleži po swójskim podaću zdźělenka Sakskeje měšćanskeje železnicy, w kotrejž předewzaće zastajenje wobchada mjez druhim ze „špatnym stawom trasow“ wopodstatni: „Masiwne wegetaciske škody su w minjenych lětach prawi­dłownje kolizije ćahow a tak deficit wjacorych milionow eurow wuskutkowali. Wot lěta 2014 je sydomměstnowa suma stratow nastała, kotraž likwiditu Sakskeje měšćanskeje železnicy jako předewzaće srjedźneho stawa masiwnje wobćežuje.“

Lětnje cholowy a t-shirty požadane

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:
Byrnjež wjedro minjene dny trochu wochłódniło: Wjedrarjo wěšća za přichodne tydźenje stupace temperatury a z tym znowa ćopłe a suche wjedro. Dobra składnosć tuž mnohim, so hišće raz w drastowych wobchodach regiona za prawym lětnim outfitom rozhladować. Kupcam poskićeja předawarnje kaž tule Atrium na Budyskej Bohatej hasy w lětnej wupředani tójšto potuńšenja. Kaž sobudźěłaćerjej Kevin Henkert a Silvana Herrmann (wotlěwa) našemu wječornikej rjeknyštaj, mnozy poskitki, drastu za tuni fenk kupić, rady wužiwaja. Předewšěm su lětnje cholowy a t-shirty požadane. Foto: SN/Maćij Bulank

Tajku domiznu chcyli tež měć

Mittwoch, 17. Juli 2019 geschrieben von:

Wučomnicu kaž ju móže sej serbske nakład­nistwo jenož přeć: „Powšitkownje so zajimuju za nakładowanje, wosebje pak tute městno mje wabješe. Wšako je Ludowe nakładnistwo Domowina jeničke serbske nakładnistwo. Chcych wědźeć, kak serbskorěčna literatura nastanje, na kotre wašnje so cilowe skupiny narěča a tak dale. Tu sy zamołwity, zo so serbska rěč dale dawa. A to mam za wažny nadawk“, rozłožuje Jadwiga Šnajdrec.

Dwurěčnje popisane stejnišća

Dienstag, 16. Juli 2019 geschrieben von:
Tysacy zajimcow su kónc tydźenja 18. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach přiwabili. Přewažnje němski program na jewišću wobsahowaše drje jenož někotre serbske dypki, kaž pokazku tradiciskich rejow drastoweje a rejwanskeje skupiny Tšupc (Straupitz). Napadnyło pak na wikach je, zo bě nimale kóžde stejnišćo dwurěčnje delnjoserbsce-němsce popisane. Tež mnohe žony a młode holcy běchu serbsku bursku abo swjedźensku drastu woblečene. Jara požadana bě mjez hosćimi dekoracija z drjewa, kajkuž ju Christa a Bernhard Schulze poskićataj. Wšako wu­dźěłki samaj dźěłataj, kaž SN rjeknyštaj. Ze starosću pak zhladujetaj Choćebužanaj do přichoda, dokelž pobrachuja wšudźe rjemjeslnicy. Foto: Janek Wowčer

Zažniši kónc milinarnjow wobličili

Montag, 15. Juli 2019 geschrieben von:

Lěto 2038 je komisija za rozrost, struktur­nu změnu a dźěło zwjazkoweho knježerstwa kónc wudobywanja brunicy poručiła. Studija Załožby Rosy Luxemburg­ nětko zwěsća, zo móhli hižo­ w lěće 2035 poslednju łužisku wulko­milinarnju wot syće wotpinyć.

Wučomnicy maja nowe šansy we Łužicy

Montag, 15. Juli 2019 geschrieben von:

Wojerecy (JoS/SN). Wojerowska To­waršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je posledni dźeń wukubłanskeho lěta 2018/2019 pjeć wučomnikow po wuspěšnym pruwowanju do powołanskeho žiwjenja rozžohnowała. Tónkróć přewjedźechu zarjadowanje w mjeńšim kruhu, wšako běchu so mnozy hižo do prózdnin abo na dowol podali.

Rozžohnowanje bě přiwšěm dostojne. Wučomnicy móža so tuž nětko powołansce dale wukmanjeć, na přikład w Zwjazkowej woborje abo na studiju.

Nawoda wobłuka wukubłanje pola GAF Kay-Uwe Schollmeier je młodostnym gratulował, prajo: „Sće pilni byli a powołanje nawuknyli. Z wuspěšnymi pruwowanjemi njejsće swoje wukubłanske zawody přesłapili.“ Wšitcy běchu z docpětymi wukonami spokojom a chcedźa w zawodźe wostać. Jenož jedyn wotchadnik je so w druhim předewzaću požadał.

„Trjebamy prěkimyslerjow!“

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Strukturnu změnu we Łužicy njesměli jenož etablěrowanym mocam přewostajić. Wo tym su w towarstwje Łužiske perspektiwy přeswědčeni a chcedźa „wobydlerski region Łužicu“ wutworić.

Rań/Raduš (SN/at). Strukturna změna we Łužicy trjeba ciwilnotowaršnostnu komponentu. Tajkej chce towarstwo Łužiske perspektiwy z běrowom w błótowskim Radušu polěkować. Z wulkim angažementom je jeho nawodnica Evelyn Bodenmeier zwjazkowej ministerce za wobswětoškit a wěstotu reaktorow Sveni Schulze (SPD) minjenu wutoru w Ranju zaměry cyłka nastupajo strukturnu změnu a přichodne kroki dźěławosće předstajiła. Mjez někotrymi přitomnymi zastupjerjemi Łužiskich perspektiwow bě serbski sejmar Hanzo Wylem-Kell. Bodenmeier eksplicitnje na to skedźbni, zo je zdźědźeny kulturny rum Serbow wobstatk łužiskeho transformaciskeho regiona. A tohodla so wjeseli, zo je ze Serbskim sejmom tež domoródna mjeńšina na Łužiskich perspektiwach wobdźělena.

Hdźež tójšto wo šokolodźe zhoniš

Donnerstag, 11. Juli 2019 geschrieben von:
Wudźěłki z konfiserije Felicitas w Lěšćoch (Hornow) blisko Grodka su požadane. Firma­ pak jenož njeprodukuje, ale zmóžnja wopytowarjam tež, kaž tu swójbje Scholz z Berlina, tójšto wo tymle jónu rědkim rjemjesle zhonić. Nimo wodźenja po fa­brice maja tam knihujomne poskitki, kotrež sahaja wot wop­tawanja wšelakich družin šokolody a pralinow hač k tomu, so raz sami jako šoko­ladnicy pospytać. W pokazkowej dźěłarni móža šokolodowe figury wuhotować abo sami tajke leć. Móžno dale je, na dźěłarničce so wobdźělić. Foto: Felicitas/Tina Sammulat

Spadki jenož lokalne wolóženje

Donnerstag, 11. Juli 2019 geschrieben von:

Połoženje łužiskich rěkow přemało wody­ dla je chětro napjate. Mjeztym wobkedźbuje Sakski krajny zarjad za wob­swět, ratarstwo a geologiju, zo na­ najwjac měrjenskich stacijach podłu rěkow hižo lětny přerězk wodoweho stawa njedocpěwaja.

Budyšin (SN/BŠe). Suche wjedro z mało spadkami je k tomu přinošowało, zo je w rěkach po cyłej Sakskej situacija jara napjata. To wuchadźa z tydźenskeje rozprawy wo wodźe, kotraž nastawa w zamołwitosći krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju. Cyłkownje 52 procentow sakskich rěkow ma přeniski pegel. Dalše 30 procentow leži krótko nad hranicu, kotraž bu na zakładźe lětneho přerězka postajena. Njebudźe-li so přichodnje dosć dešćować, liči zarjad z tym, zo so połoženje hišće dale přiwótři. Připowědźene spadki, kaž je wjedrarjo přichodne dny wěšća, drje jenož lokalnje trochu wolóženja přinjesu.

Anzeige