Wutwar A 4 njeje jenička móžnosć

Dienstag, 27. Februar 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Dróhu a kolije njeměli jako konkurentow, ale wudospołnjacej so komponenće wobchada wobhladować. To bě namjet Ulricha Mölki, projektneho nawody Němskeje železnicy a zamołwiteho za čaru Hórnikecy–Hórka. Na wčerawšej, wot frakcije Zwjazka 90/Zelenych w Sakskim krajnym sejmje zarjadowanej zjawnej diskusiji w Budyskim Kamjentnym domje rozjima Mölke w swojim přednošku aktualny staw wutwara tak mjeno­waneje „delnjošleskeje magistrale“ mjez braniborskim Falkenbergom a pólskim Wrócławjom jako dźěl paneuropskeho železniskeho koridora. Centralna tema wječora pak bě, kak hodźało so dalšemu zatykanju awtodróhi A 4 zadźěwać. „Po wotewrjenju čary kónc lěta ličimy wšědnje z něhdźe 20 ćahami, kotrež móhli mnóstwo nakładnych awtow signifikantnje po­mjeńšić. Kapacita čary wšak dowola hač do 180 ćahow na dźeń“, rěčnik rozłoži.

Elektrifikacija nuznje trěbna

Montag, 26. Februar 2018 geschrieben von:

Serbski zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) žada sej spěšnišu elektrifikaciju němskeje žele­znicy a nadźija so na wutwar čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom.

Budyšin (SN/MiR). Wjacore lěta hižo prócuja so Marko Šiman a wšelacy jeho hornjołužiscy kolegojo wo elektrifikaciju železniskeje čary Drježdźany–Zhorjelc. Dotal pak njemějachu jich ambicije wočakowany wuspěch. Marko Šiman so nadźija, zo, kaž w koaliciskim zrěčenju CDU/CSU a SPD zapisane, so wutwar bórze zahaji. Koaliciske zrěčenje wupokazuje tuchwilu elektrifikaciju 70 procentow wšitkich železniskich čarow hač do lěta 2025. Čarje Drježdźany–Zhorjelc a Zhorjelc–Choćebuz pak drje hač do toho hotowej njebudźetej. Marko Šiman měni: „Po tuchwilnych trochowanjach móhło financowanje elektrifikacije jeničce čary Zhorjelc–Drježdźany 240 milionow eurow płaćić. Hladajo na wužitk je suma přiměrjena.“ Wona pak ma so po přeću Šimana zwyšić wotpowědnje wuměnjenjam, kotrež čara skići. Podłu čary Zhorjelc–Drježdźany je wo wjele wjace twarow zapřijatych hač na přikład při čarje Zhorjelc–Choćebuz.

Wuspěch pohonja do dalšeho dźěła

Freitag, 23. Februar 2018 geschrieben von:

Zwjeselacemu rozrostej ličby hosći a přenocowanjow w Hornjej Łužicy steji­ dalša trěbna próca wo powabliwe turistiske poskitki napřećo. Njeje potajkim chwile ruce do klina złožić.

Budyšin (SN/at). Turistikarjo w Sakskej wjesela so nad nowym wopytowarskim rekordom. 7,86 milionow hosći z tu- a wukraja su loni zličili. To wozjewi Sakski krajny statistiski zarjad wčera w Kamjencu. Ličba hosći je najwjetša wot lěta 1992, jako započachu statistiku wjesć.

K dobremu wuslědkej kraja je tež Hornja Łužica přinošowała, byrnjež ta tróšku pod ratami rozrosta w kraju wostała. Wuwiće, kotrež bě hižo kónc lěta wot­widźomne, su Kamjenscy statistikarjo oficialnje wobkrućili, zdźěla Marketin­gowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska­ (MGO). Přichad hosći a přenoco­wanja su loni tak přiběrali, zo zwěsća branša zaso přirost. W MGO rěča tohodla „wo ryzy kwantitatiwnje dotal najlěpšim wuslědku“ za region Hornja Łužica.

Steja cyle prědku

Freitag, 23. Februar 2018 geschrieben von:

Lubin (SN). We wokrjesu Dubja-Błóta wobhospodarja 69 zawodow 22 700 hektarow po ekologiskich zasadach. 30 procentow cyłkowneje ratarskeje płoniny tam ekologisce wužiwaja. Tak je sej wo­krjes nastupajo ekoratarjenje w Němskej cyle prědnje městno zawěsćił, kaž krajnoradny zarjad w Lubinje pisa.

Braniborska koncentruje ekoratarjenje w 15 wulkoškitnych kónčinach, jedne z nich su Błóta. Při mnohich biokulturach docpěwaja plahowarjo wunoški, wučinjace połojcu konwencionelneho ratarjenja. We wokrjesu Dubja-Błóta běchu lońše biožně při něhdźe 40 procentach konwencionelneho razu. Runje tak wobsadźi wokrjes z nimale 54 procentami ratarskeje płoniny načolne městno w Němskej nastupajo agrarne wobswětowe naprawy.

Na hosći so nastajić

Freitag, 23. Februar 2018 geschrieben von:
Rekordne wuslědki nastupajo wopytowarjow a ličbu přenocowanjow je lěto 2017 hornjołužiskim turistikarjam wobradźiło. W sćinje hłownych turistiskich městnosćow Zhorjelca, Budyšina abo Žitawskich horin je so sakski dźěl łužiskeje jězori­ny eta­blěrował. Byrnjež wukrajni hosćo w Bu­dyskim a Zhorjelskim wokrjesu loni jenož pjeć procentow wučinjeli, je jich snano skromny podźěl přiwšěm z pozitiwnym aspektom zwjazany. Kedźbyhódne mjenujcy je wuwiće ze stron čěskich a pólskich wopytowarjow. Nimale štwórćina Čechow a 45 procentow Polakow wjace hač 2016 přebywaše loni w Hornjej Łužicy. To je začuwane wjace, hač absolutnej ličbje 4 900 a 4 606 přeradźatej. Turistikarjam wurosće z toho jasny nadawk: dokładnišo a zaměrnišo so na wopytowarjow ze susod­neju słowjanskeju krajow nastajić. Wuraz­ toho, zo su tu witani, je bjezdwěla wužiwanje jich maćeršćinow w najwšelakorišej konwersaciji. Axel Arlt

Personal w hladarnjach trěbny

Freitag, 23. Februar 2018 geschrieben von:

Maltezojo we Wojerecach zmóžnjeja zajimcam nawrót na dźěłowe wiki

Wojerecy (SN/JaW). Maltezojo we Wojerecach skića dźěłopytacym a přidružnikam wuběrnu móžnosć, na dźěłowe wiki so nawróćić. Hižo dlěši čas poskićeja zajimcam z wukubłanjom na asistenta za chorobne hladanje, na po­lu hladanja chorych a starych skutkować.

Małe bleše whiskyja „Glen Buchenbach“ předawaja w dworowym wobchodźe palernje Waldhorn w badensko-württembergskim Berglenje. Smědźa pak šwabscy producenća swój wudźěłk „Glen“ mjenować? Zjednoćenstwo Scotch Whisky Association widźi tak indirektnu a njedowolenu pokazku na škitane geografiske mjeno „Scotch Whisky“. Z padom zaběra so nětko Europske sudnistwo w Luxemburgu. Generalny statny rěčnik chcyše dźensa swoje kónčne namjety předpołožić. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

W ratarskich zawodach kaž w Zdźěrjanskej Holanskej farmje abo w Delnjokinjanskim zawodźe Budissa poskićeja wobydlerjam wot póndźele do pjatka słódny wobjed. Tak wuhladaš tam wosebje staršich ludźi, wuměnkarjow a přistajenych wšelakich rjemjesl­niskich firmow. W jědźerni Budissy móžeš sej wotnětka tež z mlokoweho awtomata cyle čerstwe mloko točić. Za to dósta­waš tam prózdne bleše wšelakich wulkosćow. Foto: SN/Maćij Bulank

Krajej wabitej zhromadnje za Łužicu

Donnerstag, 15. Februar 2018 geschrieben von:

Sakska a Braniborska prócujetej so zhromadnje wo industrijne zasydlenja we Łužicy. Towaršnosći za hospodarske spěchowanje wobeju krajow stej z wo­krjesami Delnjeje a Hornjeje Łužicy kaž tež z městom Choćebuzom nowu ­brošuru „Łužica – hospodarski region za rozrost a přichod“ wudałoj.

Drježdźany/Podstupim (SN/at). W němskej a jendźelskej rěči zhonja zajimcy najwažniše lěpšiny hospodarskeho stejnišća Łužica. Brošura ma tukrajnych a mjezynarodnych inwestorow přiwabić.

Pomhaja čerwjenemu milanej

Donnerstag, 15. Februar 2018 geschrieben von:

Zo ratarjo Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia při dźěle tež na wobswětoškitne zajimy kedźbuja, maja woni nětko čorne na běłym. Wčera dóstachu ­požadane wopismo, kotrež jim to wobkruća.

Róžant (SN/MWj). Wuznamjenjenje we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj k žiwjenju“ su wčera Róžeńčanskej agrarnej AG přepodali. Požadane wopismo přepoda Stefan Siegel ze spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije jednaćelej Sorabije Matejej Korjeńkej. Runja dalšim ratarskim předewzaćam w Delnjej Sakskej, Schleswigsko-Holsteinskej, Sewjerorynsko-Westfalskej, Durinskej a Sakskej su Róžeńčanske za jeho angažement za rubježneho ptaka počesćili.

Anzeige